بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

مقدمه

فناوری اطلاعات به عنوان گفتمان غالب قرن 21 جایگاه خود رابه عنوان مهمترین عامل گذار جامعه ازعصرصنعتی به دوران اطلاعاتی مستحکم ساخته است به طوریکه تغییرات ناشی از ان درتمام نسوج زندگی انسان تاثیر گذار بوده وتقریبا تمام مفاهیم ومعاملات را به طور چشمگیری تحت تاثیر قرار داده است.

اسلاید 2 :

به طورکلی عمده ترین الزامات به کارگیری سیستم های اموزشی نوین عبارتند از:
1-نیاز به تعلیم تربیت بیشتر
2-انفجار دانش
3-شهروندی درجامعه مدرن
4-بی سوادی

اسلاید 3 :

توسعه واقعی روش الکترونیک ازدهه 1990به بعد وهمزمان با جهانی شدن شبکه اینترنت رخ داده است. این شیوه اموزش دارای اهداف زیراست
ایجادفرصت برای فراگیران فرصت تحصیل ازدست داده
تقویت نیروی انسانی کارامد از لحاظ علمی وفنی
بهبود کیفیت اموزش الکترنیک
اموزش های مرتبط با نیازهای جامعه
اموزش مستمربرای شاغلین
ایجاد فرصتهای اموزشی برای کارکنان

اسلاید 4 :

مفهوم اموزش الکترنیک

—امروزه به کار گیری روز افزون تکنولوژیهای نوودرنتیجه نیازبه اموزش بیشترو به تبع ان هزینه بیشتر مراکزاموزشیوشرکت ها را بران داشته تابه استفاده راه کارهای نوین اموزشی روی اورند.یکی ازاین راه ها اوزش الکترونیک است.اموزش الکترونیک عبارت است از به کارگیری ابزار های فناوری اطلاعات در امر اموزش وتربیت نیروی انسانی جهت بهبودکیفیت اموزش وفراگیری ونیز فراهم کردن سازوکارهایی همچون تعامل وهمکاری ازراه دوردراموزش.

—

اسلاید 5 :

مهمترین تعاریف اموزش الکترنیک

1-اموزش الکترونیک نوعی فراگیری فراهم شده ازطریق اینترنت است وترکیبی ازتحویل محتوادراشکال متعدد مدیریت تجربه فراگیری واجتماع شبکه ای شده ای از فراگیران توسعه دهندگان محتواومتخصصان میباشد.

2-اموزش الکترونیکبه مجموعی وسیعی از نرم افزارهای کاربزدی وشیوه های اموزش مبتی برفناوری اطلاعات اعم از کامپیوتر دیسک فشرده شبکه اینترنت واینترانت کامپیوترمجازی گفته می شود که امکان اموزش ویادگیری را برای فرددرهرزمینه درهرزمان ومکان به صورت مادام العمر فراهم میسازد.

3-اموزش الکترونیک اموزش سریعتردرجهت کاهش هزینه هاافزایش دسترسی به فراگیری وپاسخگویی روشن برای همه شرکت کنندگان در فرایند یادگیری است.

اسلاید 6 :

ویژگی های عمده یادگیری الکترونیک :
الف- اکتشاف
ب- تجربه
ج-شیفتگی
د-سهولت استفاده
ه-توانمند سازی (اختیار وقدرت )

اسلاید 7 :

انواع مدل های اموزش الکترونیک
1-اموزش الکترونیکی از لحاظ کاربران
الف-اموزش عالی
ب-کمک اموزشی
ج-اموزش عمومی
د-اموزش ضمن خدمات کارکنان

اسلاید 8 :

2-اموزش الکترونیکی از لحاظ نحوه دسترسی
الف-ارائه محتوابه وسیله وب وازطریق اینترنت
ب-ارائه محتوااز طریق شبکه های محلی
*اموزش الکترونیکی ازطزیق لوح های فشرده چند رسانه ای وکتاب های الکترونیکی اموزشی

اسلاید 9 :

—الف-اموزشی الکترونیکی از طریق لوح های فشرده وکتاب های الکترونیکی اموزشی

—ب-اموزش الکترونیکی ازطریق لوح های فشرده وکتاب های عمومی

—

اسلاید 10 :

3-اموزش الکترونیکی بر حسب ارائه
الف-اموزش الکترونیکی همزمان
ب-اموزش الکترونیکی غیر همزمان

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید