بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

lواژه بازار

  بازار به عنوان پیکره اصلی که از مرکز آغاز شده و در جهات اصلی گسترش می یابد به دو شکل زیر تقسیم می شود:

vکوی وراسته هایی که در دو سوی آن دکه هایی ساخته می شده و توسط سقف به هم متصل می شدند.

v

vمیدان گاه هایی که به صورت محل تجمع و خرید و فروش بوده است.

بازار ذاتأ پیکره ای خطی با گسترش طولی است که سلسله مراتب فضاهای شهری،گذرها،بازارچه ها و میدان ها را در بر می گیرد.

اسلاید 2 :

lسه نوع فعالیت در بازارها صورت می گیرد:

vکاربری ها و فعالیت های مختلفی نظیرفعالیت های اقتصادی،مذهبی،حمام و ....

vمکان عبوری برای ارتباط واحد های خدماتی ،تولیدی و بازرگانی.

vمکانی برای گردهمایی و تجمع گروه های مردم.

اسلاید 3 :

بازار از سه منظر اقتصادی،اجتماعی و کالبدی:

lمنظر اقتصادی:

üمحل معین برای خرید و فروش جهت انجام مبادلات در زمان واحد و با قیمت مناسب یا به عبارت دیگرمحل عرضه و تقاضا.

lمنظر اجتماعی:

üبازار وسیعترین فضای تجمع و تعامل ساکنان یک شهر بوده است همچنین با در برداشتن عناصر مذهبی و سیاسی در کنار خود به یک مرکز مهم شهر تبدیل شده است.

lمنظر کالبدی:

üبازار از لحاظ ریخت شناسی به دو دسته تقسیم می شود:

  • بازارهای از پیش طراحی شده.
  • بازارهای خودرو.

اسلاید 4 :

lبازارهای از پیش طراحی شده:

vبازار خطی : این نوع بازار ها در جهت طول رشد کرده و در طرفین دارای انشعاباتی است اگر چه این انشعابات در مقایسه با طول بازار بسیار ناچیز است.

v

vبازار چند محوری:این نوع بازار شبکه گسترده ای ازراسته های موازی و متقاطع است که شامل دو نوع بازارهای منظومه ای و صلیبی است.            

üبازار منظومه ای:

        مجموعه ای از راستاها و دالان های سرپوشیده که خانه ها به شکل کمربندی آن را احاطه کرده اند.

üبازار صلیبی:

         دو بازار خطی عمود بر هم که در محل تقاطع به صورت چند محوری تراکم یافتند.

lبازارهای خودرو:

بدون طرح و نقشه قبلی و بنا به ضروریات روزانه مردم شکل گرفته اند.

اسلاید 5 :

کارکرد سیاسی،اجتماعی،کالبدی بازار
 

lکارکرد سیاسی :

سه نوع رابطه سیاسی در بازار وجود داشته است:

Øرابطه پر تناقض بازار با دولت.

Øرابطه تجاری بازار با دولت.

Øرابطه بازار با دولت از طریق قوانین تجاری،مالی و مالیاتی.

lکارکرد اجتماعی :

علاوه بررابطه اجتماعی بین تجاربازار،خریداران نیزبا تجاروبا یکدیگرتعاملات اجتماعی داشته و از اخبار مطلع می شدند.

lکارکرد کالبدی :

ارتباط و ادغام پیکره بازاروکالبد شهر و تناسب در جایگزین کردن مکان کاربری های گوناگون در طول.

اسلاید 6 :

بازار در اروپا:

qقبل از اسلام:

عمومأ بازار در میدان های باز عمومی بوده و عملکرد آن تلفیقی از تعاملات اجتماعی و تجاری بوده است و طرحی از پیش تعیین شده داشته.

qبعد از اسلام:

بازار در مرکز شهر و در خیابان های عریض شکل می گرفته و در ترکیب با فعالیت های مذهبی و سیاسی بوده است.

اسلاید 7 :

بررسی و تحلیل نقشه شهرها در تمدن های مختلف:

lتمدن سومری

lتمدن مصر

lتمدن هند

lتمدن یونان

lتمدن رم

lقرون وسطی

lرنسانس و باروک

lشهرهای صنعتی

اسلاید 8 :

منابع:

lتاریخ شکل شهر(جلد 1_2)

lطراحی فضای شهری (محمود توسلی)

lتاریخ شهر(لئوناردو بنولو)

lطراحی شهر ها (ادموند بیکن)

lآرشیو معماری

lمجله معمار

lجستار های شهرسازی

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید