بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

طريقه ي اجرا

صندلي ها را كنار هم قرار داده بچه ها دور صندلي ها مي دوند يا

 تند راه مي روند با صداي قطع شدن اهنگ يا صداي دست ها بچه

ها بر روي صندلي مي نشينند هر كس بدون صندلي بماند از دور

بازي خارج مي شود. اخرين نفري كه باقي بماند برنده محسوب

مي شود. 

اسلاید 2 :

نام بازي: شكارچي

مهارت هاي حركتي:جا به جايي

مفاهيم حركتي:تلاش(سرعت و هماهنگي رابطه با هم -بازي اگاهي فضايي)

شكل قرار گيري: به صورت افقي و به صف يك نفر جلوي ان ها

وسايل مورد نياز : ندارد

تعداد بازي كن :6 تا 10 نفر

مفهوم علمي و شناختي: سرعت- چابكي –سرعت انتقال 

اسلاید 3 :

طريقه ي اجرا

  • بچه ها در يك خط مي ايستند يكي از بچه ها به عنوان شكار چي جلو مي ايد و مي پرسد:كي مي خواد همراه من بياد شكار؟ بچه ها جواب مي دهند من من شكار چي جلو مي رود و بچه ها حركت او را تقليد مي كنند ناگهان بر ميگردد و مي گويد تق تق يا بنگ بنگ تمام بچه ها فرار مي كنند و شكار چي بايد سعي كند ان ها را شكار كند .

اسلاید 4 :

نام بازي :سنجاب و گردو

مهارت هاي حركتي :جا به جايي دستكاري

مفاهيم حركتي : رابطه با همبازي تلاش (سرعت) مفاهيم فضايي شخصي

شكل قرار گيري: به صورت دايره

وسايل مورد نياز: گردو

تعداد بازي كن :6تا 10

اسلاید 5 :

طريقه ي اجرا

بچه ها به عنوان سنجاب توپ كوچكي كه به عنوان گردو در دست دارند به ارامي در حال راه رفتن يا دويدن در دست يكي از بچه ها مي گذارند نفر مذبور فورا بلند شده و سنجاب را  تعقيب ميكند اگر سنجاب به محل او رسيد جاي او مي نشيند و تعقيب كننده سنجاب مي شود

اسلاید 6 :

نام بازي : ماشين بازي

مهارت ها حركتي:جا به جايي

مفاهيم حركتي:رابطه با مربي –مفاهيم فضايي(فضاي عمومي)تلاش(سرعت)

شكل قرار گيري :دايره

وسايل مورد نياز:ندارد 

تعداد بازي كن : 6تا 10

مفهوم علمي : سرعت-چابكي-انعطاف پذيري-سرعت عكس العمل

اسلاید 7 :

طريقه ي اجرا

بچه ها با فرمان رو با فرض اينكه ماشين هستند شروع به رفتن مي كنند با صداي ايست مربي ماشين ها بايد بايستند و هر گونه صدايي را متوقف كنند انهاي كه نتوانند كاملا توقف كنند از بازي خارج مي شوند اين بازي از بهترين راه هايي هست كه بچه ها ياد بگيرند كه به سرعت يا علايم شفاهي معلم توجه كرده و به سرعت عكس العمل نشان دهند

اسلاید 8 :

نام بازي: حلقه 

مهارت ها ي حركتي: استواري  

مفاهيم حركتي : مفاهيم بدني تلاش

شكل قرار گيري:  

وسايل مورد نياز: حلقه 

تعداد بازي كن : 3 يا 4

مفاهيم علمي يا شناختي: دقت تمركز انعطاف پذيري

اسلاید 9 :

طريقه ي اجرا

مربي حلقه ها را در اختيار بچه ها قرار مي دهد  و هر كدام از ان ها در زمان بيشتري حلقه ها را كنترل كند برنده است

اسلاید 10 :

نام بازي: زود جواب بده

مهارت حركتي : ندارد

مفاهيم حركتي : رابطه با هم بازي

شكل قرار گيري : افقي

وسايل مورد نياز :

تعداد بازي كنان :6 تا 10

مفاهيم علمي وشناختي: پرورش دقت و سرعت انتقال و افزايش معلومات 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید