بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

مقدمه و آشنايي با اصطلاحات علمي

خاك‌هاي هالوموروف يا تحت تاثير املاح

lخاك‌هاي شور

lخا‌ك‌هاي قليا

lخاك‌هاي شور و قليا

اسلاید 2 :

نظريه‌هاي مختلف در مورد مكانيسم جذب نمك‌ها توسط گياهان

lنفوذپذيري بافت‌ها

lاثر پروتوپلاسم

lدرجه اشباع بافت‌ها

اسلاید 3 :

اثرت شوري روي مراحل رشد

lتاثير روري جوانه زدن

lتاثير روي ساختمان گياه

lتاثير بر روي مراحل زايشي گياه

اسلاید 4 :

تاثير شوري بر گياهان

تحمل يك گياه نسبت به شوري با يكي از معيارهاي زير بررسي مي‌شود:

lتوانايي گياه در زنده‌ماندن در خاك شور

lرشد يا عملكرد مطلق گياه

lرشد يا عملكرد نسبي گياه در يك خاك شور در مقايسه با رشد همان گياه در يك خاك غيرشور

اسلاید 5 :

مقاومت و عكس‌العمل گياهان نسبت به شوري

الف: اجتناب (Avoidance):

lگياهان به سه روش از استرس محيط اطرافشان اجتناب مي‌كنند.

.1بدون صرف انرژي، نمك را به بيرون بفرستد.

.2با صرف انرژي و انجام فعاليت آن را بيرون بفرستد.

.3نمك وارد شده را رقيق كنند.

اسلاید 6 :

ب:‌تحمل

lتحمل از راه‌هاي مختلفي اندازه‌گيري مي‌شود كه عبارتند از:

.1هدايت ويژه عصاره اشباع خاك بر اساس درصد استاندارد كاهش محصول y=100-B(Ece-A)

.2تعادل اسمزي گياه

.3سرعت جذب و انتقال Na+

.4بخش‌هايي از بافت كه نمكي زنده مانند، يعني بخش‌هايي از بافت را در سري‌هاي محلول مشخصي از NaCl فرو برده و سپس نسبت سلول‌هاي زنده را كمك پلاسموليز بوسيله گلوكز هيپرتونيك تعيين مي‌كنند كه روش دقيقي براي اندازه‌گيري تحمل است.

اسلاید 7 :

بطور كلي ممكن است از لحاظ فيزيولوژيكي، مكانيسم تحمل از اين روش‌ها باشد:

lجذب و ذخيره املاح

lتنظيم اسمزي داخل سلول

lانتقال نمك از اندام‌هاي جوان به اندام‌هاي مسن و سپس ريزش برگ‌هاي مسن

lتجمع زياد نمك در برگ‌ها و سپس دفع نمك  اضافي بوسيله غده‌هاي نمك

lتغيير مسير فتوسنتزي

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید