بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

چکیده

این آزمایش در سال زراعی 85–84 در ایستگاه تحقیقات هاشم‌آباد گرگان به منظور بررسی اثر کود فسفره و تراکم بوته بر روی ارقام نخود با استفاده از طرح کرت‌های خرد شده در قالب بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. فاکتور اصلی شامل سه سطح کود فسفره (کود فسفره=A شامل سه مقدار 0=a1، 45=a2 و 90=a3 کیلوگرم سوپرفسفات ترپیل در هکتار) بود. فاکتور فرعی شامل ترکیب سه رقم (رقم=C و c1=Filip86-50c و c2=Filip89-50c و c3=Filip84-48c) و سه تراکم بوته (تراکم=B، 20=b1، 30=b2، 40=b3 بوته در مترمربع) به صورت فاکتوریل بود. در مجموع 27 تیمار در سه تکرار مورد آزمایش قرار گرفت. نمونه‌برداری در 6 مرحله رشد و نمو به منظور یادداشت‌برداری‌های لازم از صفات موردنظر (ارتفاع، شاخص سطح برگ، وزن خشک کل، وزن خشک برگ، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن صد دانه، عملکرد نهایی و شاخص برداشت) صورت گرفت.

اسلاید 2 :

تیمارهای 45 کیلوگرم و 90 کیلوگرم فسفر در هکتار به ترتیب با میانگین 23/40 و 68/40 گرم بیشترین وزن صد دانه به دست آمد. در تراکم 20 بوته و 30 بوته در مترمربع به ترتیب با میانگین 96/40 و 22/40 گرم حداکثر وزن صد دانه را داشت. اثر ارقام مختلف بر وزن صد دانه تفاوت معنی‌دار داشت و رقم Filip86-50c با میانگین صد دانه 3/41 گرم دارای بیشترین وزن صد دانه است. بیشترین وزن صد دانه در رقم Filip86-50c با تراکم 20 بوته در مترمربع و میزان فسفر 45 کیلوگرم در هکتار (95/46 گرم) بود. اختلاف معنی‌داری بین سطوح فسفر در رابطه با عملکرد دانه نبود، ولی ارقام دارای اختلاف بسیار معنی‌داری در سطح یک درصد احتمالات بودند و رقم Filip86-50c بیشترین عملکرد (5/254 گرم دانه در مترمربع) را داشت. در سطوح تراکم اختلاف معنی‌داری در سطح 5 درصد احتمالات مشاهده شد و با افزایش تعداد بوته در واحد سطح از 20 بوته در مترمربع به 30 و 40 بوته در مترمربع افزایش عملکرد دانه صورت گرفت. تراکم 30 بوته در مترمربع با میزان فسفر 45 کیلوگرم در هکتار با میانگین 2/256 گرم وزن دانه در مترمربع بیشترین بود و اختلاف معنی‌داری با سایر سطوح داشت. رقم Filip86-50c با تراکم 30 بوته در مترمربع با 3/278 گرم وزن دانه در مترمربع دارای بیشترین میانگین بود. حداکثر شاخص برداشت در اثرات متقابل سه جانبه فسفر، تراکم و رقم در میزان فسفر 45 کیلوگرم در هکتار و رقم Filip89-50c و تراکم 30 بوته در مترمربع با 57/66 درصد بوده است. در نهایت مشخص گردید که رقم Filip86-50c با میزان فسفر 45 کیلوگرم و تراکم 30 بوته در مترمربع با 7/336 گرم وزن دانه در مترمربع بیشترین عملکرد را داشته که از نظر تولید اقتصادی در شرایط منطقه مورد آزمایش ارجح بوده و این تیمار قابل توصیه است.

اسلاید 3 :

Investigation of the effects of phosphorus and plant density on yield and yield components in different chick pea cultivars in region Gorgan

Kazerani, B1. Dadashi, M.R2. Noori, A.R2.

  1. Member of young researcher club, Islamic Azad University, Gorgan branch
  2. Members of scientific board, Islamic Azad University, Gorgan branch

اسلاید 4 :

Abstract

This experiment was carried out in Gorgan HashemAbad Research Station. In 2005 using a split plot design in the form of complete randomized blocks with three replications. The main factor was there levels of phosphorous fertilizers a1=No applications of p1, a2=applications of 45kg/ha, a3=applications of 90kg/ha of super phosphate triple. Subplots were the combinations of varieties and plant densities [c3=Filip 84 48c and c2=Filip 89–50c, c1=Filip 86–50c] and three densities [b1=20, b2=30, b3=40 plants per square meter] in the form of factorial. Samples were taken at six stages of growth study height, left are index, total dry weight, leaf dry weight. Number of pod on plant, Number of seed in pod, weight of hundred seeds, final yield and harvest index. The treatments of 45 and 90 kg/ha phosphorus with the average of 40.23, 40.68gr respectively had the highest hundred seed weight. Plant densities of 20 and 30 plants per square meter with the mean of 40.96 and 40.22 respectively had the maximum hundred seed weight. The effects of significant difference cultivars on weight of hundred seed were significant. Filip 86–50c variety with the mean of 41.3gr had the maximum hundred weights. Filip 86–50c had maximum weight of one hundred seed at plant density of 20 plants per square meter and 45kg phosphorus per hectare. There were no significant difference between the levels of phosphorus application in regard to seed yield but cultivars were statistically difference at 1.y. probabilities (254.5gr) seed per squarmeter. In levels of densities was no significant difference from each other at 5% probability. And with increase in plant number per unit of area (from 20 to 30 and 40 plant per squar meter) there was increase in green yield. the density of 30 plant per square meter along with 45kg phosphorus per hectare was the highest and had a meaningful significance from other levels of usage Filip 86–50c at the with a plant population of 30 plant per square meter with 278/3 gr seed weight had the greatest mean. The maximum harvest index (66.57%) was obtained from tnilateral trilateral effects of 45kg P/ha, cultivar Filip 89–50c and 30 plants/m2. In general, it was found that cultivar Filip 86–50c had the highest grain weight per m2 (336.7gr) at 45kg P/ha and 30 plants per m2 in the environmental condition of the this experiment economically was important and this treatment can be recommended.

اسلاید 5 :

مقدمه

پس از غلات دومين منبع غذائي بشر حبوبات است(1). دانه حبوبات با داشتن 30-18 درصد پروتئين نقش مهمي در تأمين مواد پروتئيني مورد نياز انسان مي‌تواند داشته باشد(8). نخود يكي از مهمترين حبوبات است و در بين حبوبات در ايران بيشترين سطح زير كشت را به خود اختصاص داده است(8، 11، 17 و 21). نخود بطور معمول 25درصد پروتئين دارد(9). دو عامل مهم در افزايش عملكرد ميزان كود مصرفي و تراكم مطلوب است كه در اين تحقيق سعي شده بهترين ميزان كود فسفر و تراكم مورد نياز مشخص شود از علائم اصلي كمبود فسفر آن است كه معمولاً قبل از اينكه طول گياه به 8-6 سانتي‌متر برسد، رنگ ارغواني در برگ‌هاي زيرين گياه پديدار مي‌شود(2 و 21). مصرف فسفر باعث زودرسي و بلوغ زود هنگام كه منجر به فرار از خشكي مي‌شود، مي‌گردد(21). مشاهده شده كه با كاربرد 75 كيلوگرم P2O5  همراه با آبياري افزايش عملكرد را معني‌دار مي‌كند (19 و 20).

اسلاید 6 :

همچنين هيچ واكنشي در رابطه با بكارگيري فسفر در ميزان‌هاي كم فسفر موجود در خاك (2ppm) به هنگامي كه ميزان رطوبت از شرايط اپتيمم پائين‌تر باشد مشاهده نمي‌شود (19، 20 و 21). عكس‌العمل نخود به كود فسفره بستگي به ميزان فسفر موجود در خاك دارد (11 و 21). مقدار كود فسفره قابل توصيه براي نخود بين 150-100 كيلوگرم فسفات آمونيم در زمان آماده‌سازي زمين و به هنگام كاشت مي‌باشد(2، 6، 8 و11). بر اساس تحقيقات انجام شده در شمال هند (21) و جنوب غربي استراليا (22) و نتايج چند مطالعه در هند (2، 21 و 23) نشان مي‌دهد كه 33 بوته در مترمربع بهترين تراكم بوته نخود مي باشد. در تبريز با افزايش تراكم بوته تا 50 بوته در مترمربع در شرايط آبياري و 25 بوته در شرايط ديم موجب افزايش عملكرد شده است(14). در كشور سوريه مشاهده گرديد در شرايطي كه آب كافي در اختيار گياه بوده تغيير تراكم از 5/18 به 8/27 بوته  در مترمربع در كشت زمستانه موجب افزايش معني دار عملكرد گرديد ولي در كشت بهاره هيچ‌گونه تأثيري نداشت(21). دو برابر كردن جمعيت گياهي بوسيله تغيير در فاصله رديف از 60 سانتي‌متر به 30 سانتيمتر موجب افزايش عملكرد در كشت زمستانه نخود در غرب اردن تا 52 درصد شده است(18). بر اساس آزمايشات انجام شده جهت مناسبترين تراكم بوته تعداد 29 بوته در مترمربع براي رقم Filip84-48c مناسب است (4).

اسلاید 7 :

در بررسي‌هاي ديگري كه توسط ساكسنا (23) و كتينگ و كوپر (18) انجام گرفت نتايج زير حاصل شده است:

ژنوتيپ‌هائي كه ايستاده هستند نسبت به تيپهاي گسترده عكس‌العمل بهتري به افزايش تراكم بوته نشان مي دهند.

زمانيكه تراكم بوته از 33 بوته در هر مترمربع به 50 بوته در هر مترمربع در تيپ‌هاي ايستاده افزايش يافته و فاصله بوته‌ها از 30 سانتي‌متر به 20 سانتي‌متر كاهش داده شود محصول به نحو چشمگيري افزايش خواهد يافت.

مناسبترين تراكم بوته نخود تيپ گسترده يا خوابيده 33 بوته در هر مترمربع مي‌باشد(2 و 21).

اسلاید 8 :

در ايستگاه هاشم‌آباد گرگان در سال زراعي 85 – 1384 آزمايشي براي تعيين بهترين تاريخ كاشت و بهترين تراكم در قالب كرت‌هاي نواري بر روي نخود رقم Filip84-48c (هاشم) اجرا گرديد و بالاترين عملكرد مربوط به تاريخ كاشت سوم (اول آذرماه) و تراكم 290000 بوته در هكتار بوده است(7). تيمارهاي آزمايش در سال 1347 در دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران شامل تراكم بوته 600-200 هزار بوته در هكتار نشان داد كه ميزان عملكرد تا ميزان تراكم 500000 بوته در هكتار افزايش يافت، اگرچه اين رابطه در سال‌هاي 46-1345 تا ميزان 300000 بوته برقرار بود. با افزايش تراكم بوته در هكتار تعداد غلاف در هر بوته كاهش و وزن بذر افزايش يافته است(10).

اسلاید 9 :

مواد و روش‌ها

این آزمایش به منظور بررسی اثر کود فسفره و تراکم بوته بر روی ارقام نخود صورت گرفت. آزمایش در مزرعه تحقیقاتی هاشم‌آباد متعلق به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی گرگان در سال 85–1384 انجام پذیرفت.

مزرعه تحقیقاتی هاشم‌آباد در 15 کیلومتری غرب گرگان واقع است و به لحاظ خاک مزرعه دارای بافت خاک لوم رسی، pH خاک 8/7–5/7 و میزان بارندگی از 700–600 میلی‌متر متغیر بود. به منظور اندازه‌گیری میزان فسفر خاک محل آزمایش نمونه‌برداری در سطح 30–0 سانتی‌متر عمق خاک صورت گرفت و به آزمایشگاه ارسال گردید و نتیجه نهایی حاکی از وجود ppm12 فسفر در خاک مزرعه بود. با توجه به نتیجه آزمایشگاه، جهت آزمایش میزان فسفر 0، 45 و 90 کیلوگرم فسفر در هکتار در نظر گرفته شد.

اسلاید 10 :

این آزمایش به منظور بررسی اثر کود فسفره و تراکم بوته بر روی ارقام نخود در ایستگاه هاشم‌آباد گرگان با استفاده از طرح کرت‌های خرد شده در قالب بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. فاکتور اصلی شامل 3 سطح کود فسفره (کود فسفره=A شامل سه مقدار 0= a1، 45=a2 و90=a3 کیلوگرم سوپرفسفات ترپیل در هکتار) بود که قبل از کاشت با دیسک به خاک داده شد. فاکتور فرعی شامل ترکیب 3 رقم (رقم=C و c1=Filip86-50c وc2=Filip89-50c وc3=Filip84-48c) و سه تراکم بوته (تراکم=B،20=b1، 30=b2، 40=b3  بوته در مترتربع) به صورت فاکتوریل بود. در مجموع 27 تیمار در سه تکرار مورد آزمایش قرار گرفتند. عملیات کاشت در تاریخ اول آذرماه به مدت 4 روز صورت گرفت. هر کرت شامل 4 خط کشت به فاصله cm50 و به طول m9 بود. فواصل بوته‌ها روی خط 5، 7 و 10 سانتی‌متر تنظیم گردید. عملیات آماده سازی زمین و کاشت شامل شخم و دو دیسک عمود بر هم و ایجاد پشته به فواصل cm50 بوده است.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید