بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

 روانگرایی خاکLiquefacti                                                                         پدیده ای است که بدلیل کاهش سختی و مقاومت خاک در اثر وارد آمدن نیروی زلزله یا یک بارگذاری سریع صورت می گیرد.روانگرایی فقط در خاکهای اشباع صورت میگیرد.. هرچند اغلب لرزش زمین سبب افزایش فشار آب منفذی می گردد اما فعالیت های مرتبط ساختمانی همانند انفجار یا آبگیری مخازن و بطور کلی تغییر در تنش ارتجاعی زمین از طریق بارگذاری و باربرداری نیز می تواند سبب روانگرایی در خاک گردد.   با وقوع روانگرایی مقاومت خاک کاهش یافته و توانایی خاک زیر پی برای حفظ پایداری ساختمانها و پلها از بین می رود. 
 

اسلاید 2 :


آب موجود بین ذرات خاک فشاری را به ذرات خاک وارد می کند که این فشار سبب می شود ذرات خاک بطور محکم بهم فشرده شوند. پیش از زلزله فشار آب نسبتآ کم است اما با وقوع لرزش زلزله فشار آب افزایش یافته بطوریکه ذرات خاک بسرعت در کنارهم شروع به حرکت می کنند

اسلاید 3 :

همچنین خاک روان شده پشت دیوارهای حائل می تواند سبب نشست و تخریب دیوار حائل گردد.چنانچه افزایش فشار آب منفذی در پشت سدها نیز میتواند سبب زمین لغزه و شکستن سدها گردد. 

اسلاید 4 :

معيار تعيين پتانسيل روانگرايي

بعد از زمين لرزه سال 1964 در نيگاتاي ژاپن و خرابيهاي ايجاد شده، خيل بسياري از مهندسيان ژئوتكنيک                               تلاش وسيعي جهت تعيين يك معيار

صحيح براي ارزيابي پتانسيل روانگرايي انجام دادند كه در نتيجه اين تلاش فاكتور اصلي را ارائه كردند:

نوع خاک                                              

آزمايش نفوذ استاندارد                               

حداكثر شتاب زمين                                  

اسلاید 5 :

علت وقوع روانگرایی

خاكهاي ماسه شل اشباع اگر تحت بارهاي ديناميكي مثل زلزله قرار گيرند ممكن است معضلاتي بوجود آورند  كه نمونه بسيار مهم آن روانگرايي است. در حين اعمال نيروي زلزله

در يك لحظه فشار آب حفره اي از تنش مؤثر قائم بيشتر شده و خاك ماسه اي همانند يك سيال روان ميشود

اسلاید 6 :

بدلیل اینکه روانگرایی فقط در خاکهای اشباع صورت می گیرد این پدیده معمولا در مناطق نزدیک آب همانند رودخانه ها،دریاچه ها ،خلیج هاو اقیانوسها اثرات تخریبی بیشتری دارد.  اثرات این پدیده عمده این در مناطق نزدیک آب شامل لغزش عمده خاک بسمت ساحل و فرونشست آن همانند دریاچه مرسید(Lake Merced) در ۱۹۵۷ و یا حرکت زمین و ایجاد ترک در ساحل دریا در اثر تنش اضافی همانند رودخانه موتاگوا (Motagua River) در زلزله ۱۹۷۶ گواتمالا می شود. صدمه به دیوارهای نگهدارنده بنادر و باراندازها با ایجاد فشار به خاک پشت آنها و هل دادن آن به سمت آب از دیگر صدماتی است که روانگرای در مناطق نزدیک سواحل ایجاد می کند بطوریکه در زلزله ۱۹۹۵ کوبه ژاپن روانگرایی خاک صدمه اصلی را به امکانات و تجهیزات بندر کوبه وارد کرد.

اسلاید 7 :

►روانگرایی خاک در بسیاری از زلزله های سالیان گذشته مشاهده شده است. در اثر پديده روانگرايي ممكن است سازه ها روي زمين در خاك فرو روند يا كج شوند سازه هاي سبك مدفون در خاك مثل خطوط لوله بالا بيايندخاك گسترش جانبي پیدا کند وبه سازه های  ساحلي آسيب برساند، چاههاي آب پر شوند و...  

► نمونه هايي از اين خرابي در زلزله هاي:                      

►)                               Niigata,Japanنیگاتا (1964

(Alaska,USA,1964) آلاسکا

 (Loma Prieta,USA,1989) لوماپرییتا (Kobe,Japan,1995). کوبه ژاپن
١٣٦٩ منجيل ايران

اسلاید 8 :

وقوع پديده روانگرايي در بسياري از زلزله ها باعث خسارات فراواني گرديده است. اما شديدترين اين خسارات در سال 1964 در نيگاتاي ژاپن اتفاق  افتاد. درحين زلزله و اندكي پس از آن آب شروع به خروج از ترك ها و محل هاي جوشش ماسه نمودو موجب روانگرايي نشت هاي ماسه اي شد

اسلاید 9 :

تخريب پل شوا در طي زلزله نيگاتا در شكل نشان داده شده است علت اين خرابي روانگرايي خاك گزارش شد . بررسي و مطالعات در اين زمينه نشان
داد كه روانگرايي خاك به علت تغيير مكان زمين به مقدار زياد به سوی مركز رودخانه بوده است

اسلاید 10 :

روشهاي كاهش خطرات روانگرایی:

1-اصلاح خاك محل:

تعويض خاك مستعد روانگرايي يا يك خاك مناسب

چگال تر كردن خاكهاي موجود   

تراكم ديناميكي

تزريق تراكمي

تراكم لرزه اي شناوري

ميله هاي لرزنده

 

تثبيت شيميايي

زهكشهاي ماسه اي يا سنگي

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید