بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

طرح درس

v

vاین كتاب شامل سه بخش است :

  1. بخش اول : تاریخ و مفهوم تكنولوژی آموزشی
    در جهان .
  2. بخش دوم : آشنایی با طراحی منظم آموزشی .

          3 . بخش سوم : معرفی رسانه ها .

اسلاید 2 :

اهداف کلی کتاب

آشنایی با مفهوم تكنولوژی آموزشی ،
    طراحی منظم آموزشی و انواع رسانه ها .

اسلاید 3 :

بخش اول:
تاریخچه و مفهوم تكنولوژی آموزشی  

هدف های کلی :

آ شنایی با تكنولوژی آموزشی ،تاریخچه و مفاهیم وابسته

اسلاید 4 :

هدفهای رفتاری بخش اول

v مفهوم تكنولوژی آموزشی

vتعریف تكنولوژی آموزشی

vتعریف سیستم

vسیستم برتر

vنگرش سیستمتیك

vتعریف ارتباط

vانواع مدل ارتباطی و قیاس آنها 

اسلاید 5 :

vگروهی تكنولوژی آموزشی را كار با ابزارهایی مانند انواع پروژكتورها و فیلم می‌دانند.

vدسته‌ای دیگر تصورشان از این رشته كاربرد مواد در آموزش است و می‌گویند كاربرد هر ماده‌ای در آموزش اعم از گچ یا ابزار بسیار ساده معلم ساخته تا پیچیده همه استفاده‌ از تكنولوژی در آموزش است.

v

 

اسلاید 6 :

vبعضی دیگر كاربرد روشها و فنون مختلف تدریس و طراحی درس را تكنولوژی آموزشی می‌دانند.

vگروهی نیز تكنولوژی آموزشی بسان معجزه ای
 می پندارند كه قادر است پاسخگوی مشكلات آموزشی ناشی از فضای كم، تعداد زیاد دانش آموزان، عدم كارآیی معلمان و تعداد كم آنها باشد.

vتعداد كمی از نیز تكنولوژی آموزشی به عنوان جزئی از فلسفه حاكم بر برنامه ریزی یك كشور یاد می‌كنند.

اسلاید 7 :

دلیل این گوناگونی تصورات ذهنی از یك رشته علمی نحوه وارد شدن این رشته به سیستم آموزشی كشورها و به طور كلی تكامل مفهوم تكنولوژی آموزشی است.

اسلاید 8 :

تكنولوژی آموزشی در طی تكامل خود از چهار مرحله گذر كرده و اكنون وارد مرحله پنجم شده است :

vمرحله اول- ابزار و وسایل

vمرحله دوم- مواد آموزشی

vمرحله سوم- نظامهای درسی

vمرحله چهارم- نظامهای آموزشی

vمرحله پنجم- نظامهای اجتماعی

اسلاید 9 :

vدر سالهای 1900 شروع ساخت انواع پروژكتورها

vهدف از ساختن این ابزار :  تجاری

vهدف استفاده از مواد به وسیله این ابزار : سرگرمی

vافراد متخصص : مهندسین الكترونیك و تكنسینها

اسلاید 10 :

vعدم تحقیق در رابطه با كارایی ابزار

vمعایب دستگاهها : نداشتن سرویس به موقع، قطعات یا فردی كه بتواند باآنها كار كند

vنتیجه :  صرفا مجهز بودن به ابزارهایی چون انواع پروژكتورها، یا ضبط صوت و گرامافون نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای آنها و مشكل گشای معضلات آموزشی باشد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید