بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

متدلوژی ها و مدل ها

قبل از پرداختن به مدل ها و مدل سازی ها بهتر است یک بار مفاهیم متدلوژی را مرور کنیم :

متدلوژی ها

  * رهنمون های جامعی هستند در جهت انجام و تکمیل تمام فعالیت های

     SDLC (Software Development Life Cycle) .

  * مجموعه ای از مدل ها ، ابزار و تکنیک ها هستند .

مدل ها  Models

  * نمایش یک ”نمود“ مهم از دنیای واقعی ، نه مشابه اجسام واقعی .

  * تجرید استفاده شده برای مجزا کردن ، خارج از ”نمود“ .

  * نمودارها و جدول ها .

  * برنامه ریزی پروژه و کمک در بودجه بندی .

اسلاید 2 :

مدل سازی

مدل سازی چیست ؟

یک مدل ، یک انتزاع یا تقریبی است که برای شبیه سازی واقعیات استفاده می شود . تمرکز مدل سازی روی این است که سیستم ، ”چه کاری“ انجام می دهد نه ”چگونه“ آن را انجام می دهد  .

سه قسمت مدل سازی عبارتند از :

  - مدل سازی فرایندی  (DFD / Activity diagrams) .

  - مدل سازی داده ای (ERD / Class diagrams) .

  - مدل سازی رفتاری

(State Transition Diagrams ‘STD’ or Statechart Diagram ,

  Decision Table , Decision Trees , Pseudo code , Structured

  English ).

اسلاید 3 :

مدل سازی

نگرش شی گرا

  - نگرش شیء گرا چشم انداز یک سیستم اطلاعاتی است به عنوان

    مجموعه ای از تعاملات اشیا که برای به انجام رساندن وظایف با هم

    کار می کنند .

  - شیء عنصری است در سیستم کامپییوتر که می تواند به پیام ها واکنش

    دهد .

  - طراحی شی گرا یعنی تعریف تمام انواع اشیا لازم برای برقراری ارتباط

    با افراد و دیگر وسایل سیستم و تصحیح تعریف هر نوع شی به نحوی

    که با یک زبان یا محیط معین پیاده سازی شود .

  - برنامه نویسی شی گرا یعنی نوشتن دستورات در یک زبان برنامه

    نویسی برای تعریف اینکه هر نوع شی چه کاری انجام دهد ، شامل

    پیام هایی که اشیا می فرستند یا دریافت می کنند .

اسلاید 4 :

مدل سازی

اما به عنوان یک نگاه اجمالی در مورد دو نگرش گفته شده می توان

گفت :

آنالیز ساخت یافته منجر می شود به طراحی ساخت یافته و متعاقبا برنامه

نویسی ساخت یافته . موارد زیراز اهداف تکنیک های ساخت یافته است :

  * رسیدن به کیفیت بالا در برنامه های با رفتار قابل پیش بینی .

  * ایجاد برنامه هایی که به راحتی قابل اصلاح اند .

  * ساده کردن برنامه ها و فرایند توسعه برنامه .

  * رسیدن به قدرت پیش گویی و کنترل بالاتر در فرایند توسعه .

  * سرعت بالاتر در فرایند توسعه .

  * هزینه کمتر در فرایند توسعه .

اسلاید 5 :

مدل سازی

شی گرا چیست ؟

  - ساختن بنیادی اشیا ، که ترکیب می کند ساختمان داده ها و رفتار را در

    یک موجودیت واحد .

  - راه سازمان دهی نرم افزار به عنوان مجموعه ای از اشیا مجزا که

    به هم می پیوندند در هر دو ساختمان داده ها و رفتار .

پس در شی گرا ارتباط و اتصال میان داده و رفتار بسیار قوی است در حالیکه این اتصال در ساخت یافته بسیار آزادانه و ضعیف است .

اسلاید 6 :

هر کدام از دو نگرش گفته شده تکنیک های خاص خود را دارند .

مدل سازی فرایندی ، مدل سازی داده ای و مدل سازی رفتاری از جمله تکنیک های مورد استفاده در هر دو نگرش هستند که نوع عملکرد این

تکنیک ها و پیاده سازی آنها در هر یک از این دو متفاوت است .

تکنیک های ساخت یافته عبارتند از:

مدل سازی فرایندی (DFD) ، مدل سازی داده ای (ERD) و مدل سازی

رفتاری (ELH) .

و تکنیک های شی گرا هم عبارتند از:

Use case diagrams , Class diagrams ,

Interaction digrams .

ما در اینجا به تکنیک های مدل سازی ساخت یافته می پردازیم .

اسلاید 7 :

مدل سازی فرایندی DFD

  • یک DFD حرکت داده ها را در سرتاسر یک سیستم اطلاعاتی نشان می دهد ولی منطق برنامه یا مراحل پردازش را نشان نمی دهد .
  • مجموعه ای از DFD ها یک مدل منطقی را بوجود می آورند که نشان می دهد سیستم چه کاری انجام می دهد (نه چگونه آن را انجام می دهد) .

اجزای DFD

DFD ها از چهار علامت پایه ای استفاده می کنند برای نمایش فرایندها ،

جریان داده ها ، گروه های داده ای و موجودیت ها .

اسلاید 8 :

فرایند Process

داده ورودی را دریافت می کند و خروجی را تولید می کند که در شکل یا

محتویات ویا هر دو فرق می کند .

اسلاید 9 :

جریان داده ها Data flow

یک یا چند آیتم داده ای را نشان می دهد که به شکل زیر است :

پیکان یک جهته در مواردی است که داده ای را فقط وارد یا خارج کنیم

و پیکان دو طرفه برای مواردی است که هم داده را می خوانیم و هم مجددا

بازنویسی می کنیم .

اسلاید 10 :

مدل سازی فرایندی DFD

گروه های داده ای Data store

داده هایی را نشان می دهد که توسط سیستم ذخیره شده است . مشخصات

فیزیکی یک گروه داده ای مهم نیست زیرا ما با یک مدل منطقی سرو کار داریم . یک گروه داده ای به شکل زیر نمایش داده می شود :

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید