بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

فصل دوم
اشخاص مشمول مالیات

مواد 1 و 2 قانون مالیات های مستقیم – اصلاحی 27 / 11 / 1380

ماده 1. اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند:

کلیه مالکین نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران.

اسلاید 2 :

فصل دوم
اشخاص مشمول مالیات

هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که تحصیل می نماید.

هر شخص ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند.

اسلاید 3 :

فصل دوم
اشخاص مشمول مالیات

هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.

هر شخص غیر ایرانی  نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می نماید و درآمدهای واگذاری امتیازات و ...

اسلاید 4 :

فصل دوم
اشخاص مشمول مالیات

ماده 2. اشخاص زیر مشمول مالیات های نیستند:

 1.وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی

 2.دستگاههایی که بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می شود.

 3.شهرداری ها

  تبصره 1. شرکت هایی که سرمایه آنها متعلق به اشخاص و مؤسسه های فوق باشد.

اسلاید 5 :

فصل دوم
اشخاص مشمول مالیات

تبصره 2. درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی از قبیل فعالیت های صنعتی ، معدنی و ... مشمول مالیات خواهد بود.

مسئولان اداره امور نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررات خواهند بود.

اسلاید 6 :

فصل دوم
اشخاص مشمول مالیات

تبصره 3. معافیت مالیاتی این ماده برای مواردی که از طرف حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می باشند بر اساس نظر مقام معظم رهبری قابلیت اجرا خواهد داشت.

اسلاید 7 :

فصل سوم
مالیات بر ارث

مواد 17 تا 43 قانون مالیات های مستقیم – اصلاحی 27 / 11/ 1380

ماده 17 . هرگاه در نتیجه فوت شخصی اعم از واقعی یا فرضی اموالی از متوفی باقی بماند به شرح زیر مشمول مالیات است:

اسلاید 8 :

فصل سوم
مالیات بر ارث

  1. در صورتی که متوفی یا وراث یا هر دو ایرانی مقیم ایران باشند نسبت به سهم الارث هر یک از وراث از اموال مشمول مالیات بر ارث پس از کسر مالیات به نرخ ماده 20 این قانون.

اسلاید 9 :

فصل سوم
مالیات بر ارث

. در صورتی که متوفی و وراث هر دو ایرانی مقیم خارج از ایران باشند سهم الارث هر یک از وراث از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است به نرخ مذکور در ماده 20 این قانون

اسلاید 10 :

فصل سوم
مالیات بر ارث

در مورد اتباع خارجی و سایر موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است کلاً مشمول مالیات به نرخ مذکور در ماده 20 این قانون برای وراث طبقه دوم

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید