بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

1- حلقه ی تکرار For... next

برای اجرای دستورهای مشخصی از برنامه ها به دفعات معین از ساختار حلقه ی

for … next کمک بگیرید. هنگامی حلقه ی for … next  را به کار می بریم

که تعداد دفعات تکرار مشخص باشد.

شکل کلی این دستور به صورت زیر است :

For intcounter = intstart to intend

مجموعه دستورها

next

اسلاید 2 :

شرط condition در حلقه Do می تواند هر عبارت یا متغییر منطقی باشد

که True یا False بر میگردد.

نوع حلقه Do  به محل کاربرد آن بستگی دارد. تفاوت انواع حلقه های Do

 از این قرار است :

*** محل بررسی شرط حلقه : اگر شرط حلقه در ابتدای آن

          بررسی شود،ممکن است که هرگز حلقه اجرا نشود.اما اگر

          بررسی حلقه در انتهای آن صورت گیرد،حلقه حداقل یک بار

          اجرا میشود  ، چون ویژوال بیسیک فقط  بعد از اجرای حلقه

          است که شرط را بررسی خواهد کرد.

*** خصلت بررسی حلقه : حلقه هایی که While دارند، تا

         زمانیکه شرط درست استاجرا میشوند، ولی در حلقه های

          Until، اگر شرط درست شود، اجرای حلقه پایان خواهدیافت.

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید