بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

 • حقيقت مجازي Virtual Reality :
 • شبيه سازي فضاي سه بعدي توسط تكنيكهاي نرم افزاري روي فضايي كه ذاتا دوبعدي است، بگونه اي كه كاربر ميتواند به غير از مشاهده اين فضا در آن سير كرده و در محيط تغييراتي را نيز ايجاد نمايد
 • مثال: چرخاندن يك صفحه شطرنج و نگريستن به آن از زواياي مختلف و جابجا كردن مهره ها
 • قابليت تغيير اشياء در محيط VR بدليل حفظ دقيق مشخصات و مختصات هر شي در محيط
 • نگاشت بعد سوم روي فضاي دوبعدي با استفاده از روشهاي پرسپكتيو

اسلاید 2 :

 • شباهت بدليل وجود صدا و تصوير در هر دو
 • پيدايش و رشد همزمان هر دو در دنياي تكنولوژي اطلاعات
 • تفاوت 1: دوبعدي بودن محيطهاي چندرسانه اي مانند فيلم و تصاوير متحرك و در مقابل سه بعدي بودن اشيا در محيط VR و داشتن پارامتر ارتفاع علاوه بر مختصات طول و عرض
 • تفاوت 2: عدم امكان تغيير در محيطهاي چندرسانه اي و در عوض محاوره اي بودن محيط VR مانند تغيير زاويه ديد، جابجا كردن اشيا و غيره
 • كاربر خود را در محيط VR احساس ميكند( بوسيله عينكهاي ويژه و يا كلاههاي مخصوصي بنام HMD مخفف Head MountedDisplay )

اسلاید 3 :

 • VRML : Virtual Reality Modeling Language
 • VRML زباني است كه توسط آن هر شيي در محيط VR با علائم مخصوص و گرامر خاص يك زبان نشانه گذاري بصورت استاندارد مدل مي شود
 • VRML قالب استاندارد فايلي است كه درون آن اطلاعات مربوط به اشياء محيط VR بصورت متني تعريف ميشود
 • دو مرحله نمايش يك فايل متني VRML :
 • الف ) خواندن فايل متني، استخراج تك تك اشياء و پارامترهاي آن و تبديل آن به يك ساختمان داده مناسب براي تفسير ونمايش
 • اين قسمت بر عهده مرورگر است

اسلاید 4 :

 • ب) تحويل دادن ساختمان داده تشكيل شده براي اشياء به برنامه اي كه آنرا پردازش و تفسير كرده و نهايتا نمايش مي دهد
 • به اين برنامه “موتور تفسير” مي گويند
 • مقايسه VRML و HTML از لحاظ حجم پردازش
 • صحنه هاي سه بعدي طراحي شده در فايلهاي كم حجم VRML
 • نياز به سخت افزار و مرورگر بسيار سريع و قوي
 • شكست فعلي VRML و عدم رشد كامل آن
 • استفاده فراگير در آينده از حقيقت مجازي مانند خريد يك خانه از طريق اينترنت، انتخاب يك خانه و ديدن كامل آن

اسلاید 5 :

 • دو وظيفه مهم موتور تفسير Rendering engine :
 • محاسبات و پردازش لازم
 • رسم تصاوير
 • تعريف موتور تفسير : پروسه اي كه كارش رسم تصاوير محيط VR با استفاده از ساختمان داده حاصل از پويش فايل VRML است
 • حجم بسيار زياد محاسبات لازم براي تشكيل و ترسيم تصاوير
 • استفاده از مفاهيم شي گرايي و ذخيره برداري
 • ذخيره برداري : هر نقطه در فضاي سه بعدي با مختصات x و y و z بصورت يكتا مشخص مي شود

اسلاید 6 :

 • رسم يك پاره خط با دو بردار (x0,y0,z0) و (x1,y1,z1)
 • رسم اشياء شناخته شده مانند استوانه، كره و مخروط با استفاده از روابط رياضيشان
 • مثال : رسم يك كره بر اساس رابطه رياضي نقاط سطح كره :
 • (x-x0)^2 + (y-y0)^2 + (z-z0)^2 =R^2
 • نياز به دو پارامتر شعاع كره و بردار مركز
 • رسم اشياء پيچيده تر بر اساس اشياء ساده
 • رسم اشياء بسيار پيچيده توسط مجموعه اي از بردارها

اسلاید 7 :

 • سه عمل اساسي براي تغيير دادن اشياء :
 • عمل مقياس Scaling : انبساط يا انقباض شي در جهت محورهاي مختصات با يك ضريب :
 • (x,y,z) =======> (ax,by,cz)
 • انبساط : a,b,c > 1 انقباض : a,b,c < 1
 • عمل چرخش Rotation : چرخش يك شي حول يك بردار
 • عمل انتقال Translation : انتقال يك شي از يك مكان به مكان جديد
 • حركات و تغييرات پيچيده يك شي بر اساس تركيب سه عمل اساسي

اسلاید 8 :

 • توجه به اثرات و تعاملات اشياء يك صحنه بر روي يكديگر
 • پردازشهاي موتور تفسير براي ترسيم يك شي :
 • بررسي موقعيت هر شي نسبت به اشياء ديگر
 • محاسبه درخشندگي شي
 • محاسبه سطوح قابل رويت هر شي بر اساس زاويه ديد فعلي
 • محاسبه پرسپكتيو شي : بدست آوردن z بر اساس x و y
 • پردازشهاي گوناگون ديگري نيز وجود دارند
 • توجه : وقت گير بودن بسيار اين محاسبات

اسلاید 9 :

 • فايلهاي VRML مجموعه اي از اشياء تعريف شده بزبان vrml
 • فايلهاي VRML فايلهاي متني ساده ASCII هستند مانند HTML
 • قابل ايجاد و ويرايش در يك ويرايشگر متن
 • ذخيره فايل با پسوند wrl يا vrml يا vrm
 • انتقال فايل vrml پس از درخواست مبتني بر پروتكل HTTP
 • پويش فايل vrml توسط نسخه هاي جديد netscape
 • نياز مرورگر IE براي پويش vrml به برنامه هاي اتصالي Plug-ins
 • مثالي از مرورگر تفسير كننده vrml : مرورگر Live3D

اسلاید 10 :

 • چهار قسمت يك فايل vrml :
 • 1) خط سرآيند فايل : اولين خط فايل شروع شونده با #
 • تعيين كننده مشخصات فايل مانند :
 • #VRML V1.0 ascii
 • يعني محتواي فايل از نوع vrml با كدهاي ascii و مطابق با نسخه 1
 • #VRML V2.0 uttf2
 • يعني محتواي فايل از نوع vrml با كدهاي ascii شامل كدهاي بالاتر از 128 و مطابق با نسخه 2 از زبان vrml
 • 2) خطوط توضيح : خطوط شروع شونده با # بغير از خط اول
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید