بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

مجتمع مسکونی ارگ شاهین شهراصفهان

کارفرما: شرکت سرمایه گذاری مسکن

مشاور: دفتر معماری امیر یزدان ومعماران

همکاران: امیر سالیانه.احسان یزد جردی.سارا آهنی

مساحت زمین  6900 متر مربع

تعداد طبقات 3 بلوک در 4و5و6 طبقه

مساحت بنا: 20000متر مربع

مساحت تقریبی واحدها:

115-90-75-60-50 متر مربع

اسلاید 2 :

این مجتمع درارگ شاهین شهراصفهان قراردارد.

منطقه اصفهان یک منطقه ای است که آب وهوای گرم وخشکی دارد دراین منطقه استفاده ازمصالح بومی مانند آجروسنگ است ونکته قابل توجه دراین مجتمع استفاده خوب ازاین مصالح ورعایت واستفاده ازفضای سبز وقرار دادن یک آب نما درمجتمع وایجاد فضای سبز برای استراحت واوقات فراغت برای خانواده ها .

ودرمقایسه باآب وهوای گرگان

درگرگان آب وهوای معتد ل است ودرخانه های این منطقه ازسقف های شیب دارد استفاده می شود وزمستان های نسبتا سرد وتابستان های گرم .

دراصفهان بیشترازسقفهایی که به صورت کف بام است استفاده می شود به خاطرآب وهوا وبارش کم باران .

 

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید