بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

قد و قامت

ارتفاع از ناحیه جدوگاه تا سطح زمین را قد و قامت  می گویند.

معمولا این فاصله بین 130 تا 154 سانتی مترمی باشد.

اسلاید 2 :

عرض سینه

اندازه سطح داخلی در ناحیه فوقانی بین

 دستها را عرض سینه می گویند.

معمولا این فاصله بین 13 تا 29 سانتی متر

 می باشد.

باریک       ( 3 تا 1 )

متوسط      ( 6 تا 4 )

عریض       ( 9 تا 7 )

اسلاید 3 :

اندازه دور سینه

محیط بدن در ناحیه قفسه سینه عقب

 دستها را اندازه دور سینه می گویند.

این صفت نمایانگر وزن دام نیز می باشد

اسلاید 4 :

قدرت کمر

استحکام ستون فقرات در ناحیه بین استخوان

 برجسته( هیپ) و آخرین دنده را قدرت کمر

 می گویند.

ضعیف و پایین تر از سطح استخوان

برجسته             ( 3 تا 1 )

متوسط و هم سطح استخوان

برجسته             ( 6 تا 4 )

قوی و بالاتر از سطح استخوان

برجسته             ( 9 تا 7 )

اسلاید 5 :

عمق بدن

فاصله بین قسمت فوقانی ستون فقرات و

 افتاده ترین بخش شکم در ناحیه آخرین

 دنده را عمق بدن می گویند.

کم عمق     ( 3 تا 1 )

متوسط       ( 6 تا 4 )

عمیق          ( 9 تا 7 )

اسلاید 6 :

استقرار استخوان بی نام (پین )

محل استقرار استخوان بی نام به نسبت استخوان برجسته را زاویه لگن

می گویند.

معمولا این فاصله بین 12+ ( استخوان برجسته بالا ) تا 4- ( استخوان  بی نام بالا )

 می باشد.

اسلاید 7 :

طول لگن

فاصله بین استخوان برجسته و بی نام را

 طول لگن می گویند.

معمولا این فاصله بین 48 تا 58 سانتی متر

 می باشد.

اسلاید 8 :

عرض لگن

فاصله بین دو استخوان بی نام

( درقسمت مرکزی استخوان )

را عرض لگن می گویند.

معمولا این فاصله بین 26 تا 10 سانتی متر

 می باشد.

اسلاید 9 :

استقرار پا از دید از پهلو

زاویه قسمت جلویی استخوان مفصل خرگوشی می باشد.

معمولا این زاویه بین 160  (عمودی) تا 134 درجه

 ( داسی) می باشد.

عمودی      ( 3تا 1 )

متوسط      ( 6 تا 4 )

داسی        ( 9 تا 7 )

اسلاید 10 :

استقرار پا از دید عقب

میزان انحراف سم پاها از دید

عقب می باشد.

سم ها بسیار بیرون     ( 3 تا 1 )

سم ها کمی بیرون     ( 6 تا 4 )

سم ها کاملا موازی   ( 9 تا 7 )

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید