بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

تعارض چيست؟

تعارض يعني:

v آغاز هوشياري و آگاهي.

v وجود عدم توافق بين دو يا چند گروه.

vتعارض زماني بوجود مي‌آيد كه علائق در تضاد با يكديگر قرار گيرند.

v هر رفتاري كه از جانب اعضاي سازمان به منظور مخالف با ساير اعضا سر بزند.

v تعارض را بايد به عنوان عدم تعارض در يك سو و نابودي كلي و تخريب گروه مخالف در سوي ديگر مورد ملاحظه قرار داد.

 

اسلاید 2 :

 

تعارض در سازمانهاي ورزشي

تجربه تعارض در بخش‌هاي مختلف سازمان‌هاي ورزشي

اختصاص يافتن بخشي از زمان مديران مياني و عالي به مقوله تعارض

تعارض به عنوان يكي از مشكلات تمامي سازمان‌ها

توانايي در حل تعارض‌هاي كوچك و بزرگ سازمان از ابزارهاي مهم دستيابي به موفقيت

اسلاید 3 :

انواع تعارضهاي سازماني

تعارض در سازمان‌ها به انواع مختلفي طبقه‌بندي مي‌شود:

  1. تعارض‌هاي سازنده (مفيد) و مخرب (مضر)
  2. تعارض‌هاي افقي و عمودي
  3. تعارض برحسب طرف‌هاي تعارض

الف: تعارض درون‌فردي

ب. تعارض بين‌فردي

ج. تعارض درون‌گروهي

د. تعارض درون‌سازماني

هـ. تعارض بين‌سازماني

 

اسلاید 4 :

آيا تعارض موجب اختلال در عملكرد سازمان ورزشي مي‌شود؟

ديدگاه اول:

تعارض داراي بار معنايي منفي است.

ديدگاه دوم:

تعارض مي‌تواند مفيد و سازنده باشد.

اسلاید 5 :

آيا تعارض موجب اختلال در عملكرد سازمان ورزشي مي‌شود؟

ديدگاه اول:

تعارض داراي بار معنايي منفي است.

ديدگاه دوم:

تعارض مي‌تواند مفيد و سازنده باشد.

اسلاید 6 :

علل بروز تعارض در سازمان

تفاوت در ادراك و شناخت (تفاوت‌هاي ادراكي در سطوح سلسله مراتبي

منافع محدود و مشترك (تخصيص منابع محدود)

تفاوت در شخصيت و سبك افراد

تغيير اجتماعي و سازماني

ابهام در حيطه و وظايف

تعارض نقش

 وابستگي فعاليت‌هاي مختلف بهم پيوسته

نقص در سيستم اطلاعاتي سازمان‌ها

ساختار ارزشيابي- پاداشي سازمان

استرس‌هاي محيطي

اسلاید 7 :

بحث و نتيجهگيري

وجود تعارض و تضاد در سازمان‌هاي امروزي امري اجتناب‌ناپذير است و مي‌تواند كاركردي مثبت يا منفي داشته باشد و بايد با موضوع تعارض واقع‌بينانه برخورد نمود.

راهبرد مديريت تعارض سعه صدر و استقامت مي‌طلبد.

برخي از پژوهشگران بر اين باورند تعارض موضوعي است كه انديشه انسان را بيش از هر چيز به جز خدا و عشق بخود مشغول داشته است.

پژوهش‌هاي ميداني نشان مي‌دهد كه مديران حدود 21% وقت خود را صرف مديريت تعارض مي‌كنند. از اين‌رو الزامي است كه با مباحث نظري و يافته‌هاي پژوهشي در زمينه تعارض آشنا باشند، و مهارت‌هاي مديريت تعارض را كسب نمايند.

هيچ‌كدام از راهبرد‌هاي مديريت تعارض در تمامي شرايط اثربخش نيست.

تعارض مانند بسياري از پديده‌هاي ديگر نه في‌نفسه خوب است و نه بد، بلكه همان‌گونه كه چالز هَندي مي‌گويد: 

اسلاید 8 :

تلاش براي آشنايي بيشتر مديران با مفهوم مديريت تعارض و استفاده بهينه از آن در مواجهه با تضادها و تعارض‌هاي سازماني

تلاش در جهت ارتقاي سطح خلاقيت مديران

با توجه به اينكه مديران ورزشي همواره درگير با وقايع مختلف در رويدادهاي غيرقابل پيش‌بيني اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي در ورزش هستند و مي‌بايد پاسخگوي مردم، مسئولين و مطبوعات باشند، لذا نيازمند مديريتي اقتضايي هستند و در بسياري از موارد مجبورند كه جهت حفظ تعادل و آرامش جامعه (در برابر تضادهاي ايجاد شده ميان آنها و مردم و مسئولان) مبادرت به آرام كردن تضاد و اغتشاش ايجاد شده، در نتيجه بسياري از تعارض‌ها يا تضادها اجباراً عقب‌نشيني نموده و ملزم به استفاده از روش عدم مقابله مي‌گردند.

اسلاید 9 :

تحليل كلان 62 مطالعه حاكي از آن است كه زنان در مقايسه با مردان تمايل بيشتري به همكاري براي حل اختلاف نشان مي‌دهند. اما هنگامي كه زنان با راهبرد چانه‌زني مواجه شوند بسيار رقابتي‌تر از مردان رفتار مي‌كنند.

با افزايش تعارض، رضايت گروه كاهش مي‌يابد. استفاده از سبك تلفيقي در مديريت تعارض بيشتر از هر سبك ديگري موجب رضايت خاطر گروه مي‌شود.

و سرانجام اينكه در مديريت مذاكره و تعارض همواره راهبرد برد- برد بهتر از راهبرد برد- باخت است.

تلاش در جهت افزايش سطح هوش عاطفي علاوه بر دانش و بينش و تجربه به منظور تحقق بهره‌وري آموزشي و ورزشي.

برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي مكرر و مرحله‌اي در مورد نحوه مواجهه صحيح با تعارض‌ها و تضادهاي سازماني.

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید