دانلود پاورپوینت مدیریت سبد سهام

PowerPoint قابل ویرایش
33 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت مدیریت سبد سهام توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت مدیریت سبد سهام قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

منابع ریسک

    – ریسک نوسان نرخ بهره

    ریسک بازار

    ریسک تورمی

    ریسک تجاری

    ریسک مالی

    – ریسک نقدینگی

    ریسک نرخ ارز

    ریسک کشور

انواع ریسک

      ریسک غیر سیستماتیک

                   ریسک تجاری، ریسک مالی و  ریسک نقدینگی

      ریسک سیستماتیک

                ریسک های تورم، بازار و نرخ بهره

اسلاید ۲ :

اندازه گیری ریسک

انحراف معیار : متداولترین معیار پراکندگی در طول جند دوره ، انحراف معیار است که انحراف هرمشاهده از میانگین حسابی مشاهدات را نشان می دهد و معیار معتبری برای اندازه گیری ریسک کلی دارایی  است و نشان دهنده پراکندگی یا تغییرپذیری  بازده دارایی است.

بتا( β ) : معیار اندازه  گیری ریسک سیستماتیک اوراق بهاداراست که به عنوان قسمتی از ریسک کلی نمی توان آن را ازطریق ایجاد تنوع کاهش داد یا از بین برد. بتا، معیار نسبی ریسک یک سهام با توجه به پرتفولیو بازار تمامی سهام هاست. به عبارت دیگر، بتا شیب خط رگرسیون است که بازده اوراق بهادار را با بازده اوراق بهادار موجود در بازار مرتبط می سازد.

اسلاید ۳ :

رابطه بین ریسک وبازده

n محاسبه β با استفاده از رگرسیون بازده ماهانه سهام نسبت به بازده شاخص بازار

n

nتعیین ریسک شرکت ها با استفاده از ویژگیهای اصولی و زیربنایی شرکت 

اسلاید ۴ :

پیش بینی β آینده ( ریسک سیستماتیک)

  • محاسبه β تاریخی با استفاده از رگرسیون
  • βهای کمتر یا بیشتر از ۱ به سوی میانگِن خود (۱)، میل می کند.
  • پیش بینی βبراساس ویژگیهای اصولی شرکت
  • تعدیل β با استفاده از عامل صنعت

اسلاید ۵ :

رابطه قیمت سهام با سود و سود تقسیمی

  • به ندرت احتمال دارد که شرکتی در یک دوره نسبتاَ بلند مدت شاهد نرخ رشد بیشترو یا کمتر از میانگین باشد.

خودهمبستگی معنی داری بین سود سالهای متوالی وجود ندارد. اما بینسودهای میان دورهای (۳ماهه) خود همبستگی معنی دار وجود دارد. 

  • سود شرکت را می توان با بررسی عوامل اقتصادی-سیاسی کشور، وضعیت صنعت و طرحهای توسعه شرکت پیش بینی کرد.
  • قیمت سهام با سود تقسیمی رابطه مستقیم و مثبت دارد،اما این رابطه در مورد کاهش سود تقسیمی بسیار شدیدتر است.

 

اسلاید ۶ :

n تجزیه و تحلیل رگرسیون

درصد تغییرات در شاخص قیمت بازاردر سال جاری

درصد تغییرات در وامهای بانکی سالهای جاری

درصد تغییرات در میزان عرضه پول در سال جاری

الگوی قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای (CAPM)

اسلاید ۷ :

نظزیه پرتفولیو

مدل مارکویتز در انتخاب سبد سهام

       

nورودیهای مورد نیاز

       ۱- بازده مورد انتظار، ، برای هر سهم مورد نظر.

       ۲- انحراف معیار بازده، ، به عنوان  معیار ریسک هر سهم.

       ۳-  کوواریانس، به عنوان معیار همراهی و ارتباط حرکتی بین نرخ های بازده سهام مختلف

اسلاید ۸ :

بازده مورد انتظارسبد سهام

 

              = بازده مورد انتظار پرتفولیو

              = نسبت مبلغ سرمایه گذاری در   سهم 

              = بازده مورد انتظار   سهم     

              = تعداد سهم های مختلف  

اسلاید ۹ :

ریسک سبد سهام

                = واریانس بازده سبد سهام

                =  واریانس بازده سهم

                = کوواریانس بین بازده های سهم های   و

                =  درصد مبلغ مورد سرمایه گذاری در سهم  ( نسبت به کل مبلغ سرمایه گذاری)

دومین عبارت، رابطه موزون بین بازده های سهام است که می تواند بر حسب رابطه بین سهام، مقادیر مثبت، منفی یا صفر را اختیار کند.

nدر صورت مثبت بودن، ریسک موزون سهام منفرد را اضافه می کند.

nدر صورت صفر بودن، تغییزی در ریسک موزون سهام منفرد ایجاد نمی کند.

nدر صورت منفی بودن، ریسک موزون سهام منفرد را کاهش می دهد.

اسلاید ۱۰ :

مدل تک شاخصی

           = بازده تصادفی (TR) سهم   در دوره t

           = بازده تصادفی (TR) شاخص بازار در دوره t

           =  بازده ثابت منحصر به سهم    

           = اندازه حساسیت بازده سهم   به بازده شاخص بازار

           =خطای تصادفی باقیمانده در دوره t ، یا تفاوت بین بازده واقعی برای دوره معین و بازده  منتظره، با در دست بودن بازده بازار

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 33 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد