بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

žمساکن اولیه

žاز زمان ظهورانسان اولیه واحد اجتماعی وی خانواده بود اما اجتماع  وی متحرک  بوده و برای دستیابی به منابع جدید غذا باید تغییر مکان می داد وهمراه خودمتعلقاتش را به پناهگاه دیگر می برد.تا حدود140000سال قبل از میلاد هیچ واحد پایدار فیزیکی وجود نداشت.با نزدیک شدن آخرین عصر یخبندان انسان مجهز شده  وتوانسته بود خود را از مهلکه نجات دهد و در غارها پناه گیرد.و این نخستین مساکن حقیقی بود.دوام سکونت در یک محل بیش از پیش تبدیل واحد فیزیکی به دهکده را میسر می ساخت هرچند که این مجتمع ها بیش از مجتمع هایی از آلونک های بدوی نبود

ž

اسلاید 2 :

žساختمان این خانه ها بسیار پیچیده تر و تناسب انها بسیار بیشتر از ان چیزی بود که انتظار داشت.او تصور می کرد که تنها ساختمانهایی یک طبقه ,ساخته شد از خشت خام وصرفا دارای 2 الی 4 اتاق بیابد,ولی وی به ساختمانهایی دو طبقه با دیوارهای از آجر پخته در طبقه پایین و خشت خام در طبقه بالا دست یافت در حالی که گچ ودوغاب آهک تفاوت مصالح رامی پوشانید.دربعضی از این خانه ها 13 الی 14 اتاق پیرامون یک حیاط مفرو ش مرکزی که هوا و نور خانه را تامین می نمود وجود داشت

اسلاید 3 :

žدر مناطق بسیارمتراکم شهری ,با خیابان های  باریک ,شلوغ و کثیف و در نتیجه خطرناک ,خانه های حیاط داری که به نیاز محرمیت خانواده پاسخ می گفتند بوجود آمدند مشابه امروزی این خانه ها همان خانه های حیاط دار درون گرا هستند.این نوع خانه ها علی رغم تراکم بالا ,محرمیت را نیز فراهم می آورند,کاری که خانه های معمول برون گرا قادر به انجام ان نیستند.علاوه بر این خانه های حیاط دار در منطقه بین النهرین,مصر و دره سند و سپس در یونان و مناطق و نواحی گرمتر امپراتوری رم ,تهویه طبیعی هوا را سبب شده و محیط سردتری را بوجودمی اورد

اسلاید 4 :

žمصر

ž

žعلت کبود آثار شهری باقی مانده د رمقایسه با شهرت ساختمانها ی مذهبی بکارگیری تمام مصالح  برای ساخت معابد بوده .خانه ها مثل بین النهرین از خشت خام بوده اما چون سکونت در یک مکان تداوم نداشته تل که حاصل این  تداوم سکونت است بوجود نیامده  و بنابراین حتی اگر آثاربا ارزش نیز توسط لایه های بعدی ساختمان حفظ شده باشند ,تشخیص مکان انها غیر ممکن می باشد.

ž

اسلاید 5 :

žدهکده کارگران

žدهکده کارگری کاهون منطقه ای با مساحتی کمتر از 20 آکر را در بر داشته است.این دهکده محصور در دیوار بوده که به منظور جلوگیری از خروج مردم از آن ساخته شده بودو تنها به مدت 21 سال مسکونی بوده است.مشاهدات حاکی از آن است که"هر خیابان دارای یک سری خانه های هم شکل است.علی رغم عدم وجود باغ در شهر هر خانه ای هر چند کوچک مانند خانه های امروزی مصر,دارای یک حیاط بوده است.خانه های کارگران معمولی حداقل دارای سه اتاق و حیاط بود.در حالیکه سایر خانه ها با توجه به موقعیت و وضع مالی صاحب خاه ,دارای 6,5,4اطاق بوده و بعضی از خانه ها ی بزرگتر نیز دو طبقه بوده اند.

ž

اسلاید 6 :

žموهنجودارو:

žضخامت دیوارها حاکی از دو طبقه بودن خانه هاست که در آنها از پلکان استفاده می شود.هم در پاکستان و هم در جاهای دیگر از این گونه بناها وجود دارد .دراین خانه ها چاههای آجری آب تعبیه شده ,دهانه ی چاهها دارای دریچه ای است که  مانع از افتادن حیوانات و کودکان به درون آنها می شود.این گونه توجه و دقت حتی تا زمان رم و یونان دیده نشده است.چاهها و چاهکهای آجری,ابتدا فضولات فاضلاب ها را در خود جای می دادند و آب کثیف و اضافی بویسله ی کانالهای شبکه فاضلاب اصلی که در امتداد خیابانها و زیر پیاده روها کشیده شده بود,هدایت می شده است

اسلاید 7 :

žخانه های بزرگتر همه درون گرا بوده اند و هیچ نوع پنجره و یا فضای باز به خیابان های اصلی نداشته و پله های آجرین دسترسی به طبقات بالای خانه و یا پشت بام های مسطح را فراهم می  کرد,دارای تاسیسات بهداشتی و کانال

ž فاضلاب اصلی شهر بوده که درزیر خیابان واقع شده و دارای دریچه های دسترسی بوده بعضی از حمام ها در طبقه بالا بوده ,خانه ها در بعضی موارد دارای سرویس در طبقه همکف و یا طبقات بالا تر می باشد که فاضلاب آن به نوبه ی خود به فاضلاب اصلی شهر متصل می باشد.

ž

اسلاید 8 :

žاین سیستم فاضلاب سر پوشیده درون شهری به کانالهای اصلی فاضلاب برون شهری متصل بوده است.این شهر دارای حمامی بزرگ و روی تپه ای مصنوعی از 7 تا 14 متر ارتفاع ساخته شده است.حمام دارای استخری به طول 9/11 و عرض7 و عمق 9/1 متر بوده که دیواره ی داخلی آن با آجر و ملات و ساروج ساخته شده بوده است.این دیوار روی قشری از آسفالت به ضخامت 5/2 سانتی متر قرار داشته و زیر ان دیوار اصلی آجری دو جداره وجود داشته است.کف این استخر تدریجا به طرف مجرای فاضلاب شیب پیدا کرده و این مجرا آب رابه کانالهای اتاق داری که کهن ترین آثار معماری است,هدایت می کرده است.

ž

اسلاید 9 :

žچین:

žخانه چینی :اولین سکونت گاههای چینی گودالهایی هستند که به صورت دایره ساخته شده اند و روی آن را با شاخ و برگ درختان پوشانده اند.سپس با پیشرفت در فن خانه سازی ,خانه ها از گودال به خانه هایی در روی زمین و از جنس خشت و گل تغییر یافت.این خانه ها در حدود 3 تا 5 بلوک با هم در یک ردیف قرار می گرفتند.نمونه ای از خانه های دوره ی (هان)که همانند خانه های جدید به صورت تعدادی حیاط بوده و در اطراف آنها عمارت جداگانه ای وجود داشت و هر یک به اتاق های کوچکی تقسیم می شد.باید اشاره نمود سقف بلند و ستون دار آنها  با سفال پوشش یافته است و فقط انحنای بام تغیر کرده است

اسلاید 10 :

žاز نظر تزیینی نمونه های خانه گلی دوره ی هان کاملا شبیه سبک های موجود در چین است.مدخل اصلی در داخل توسط(مانع ارواح)(دیواری در مقابل مدخل)حفاظت می شود,بطوری که حیاط از داخل خانه از نظر پنهان است.بر اساس عقاید چینی ,شیاطین و ارواح پلید در خط مستقیم حرکت می کردند و این دیوارها در مقابل مدخل مانع ورود آنان به خانه ها می شده است.ساختن این نوع خانه ها مسلما در چین در دوره های بعدی هم رواج یافت.چون که با افکار و عقاید چینیان سازگار بود.هدف از ساختن این گونه بناها در چین داشتن مسکن مشترک خانواده ی بزرگ بود و چندین شاخه خانواده ی چینی  هر کدام در یک حیاط جداگانه ای می زیستند

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید