بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

 

سومين دوره كارگاه آموزشي مهارتهاي پيشگيري از ايدزوبيماريهاي آموزشي

اسلاید 2 :

متغيرها

برخي از عوامل يا صفات پديده ها كه براي اندازه گيري آنها را «متغير » مي ناميم داراي ماهيت كمي هستند مثل وزن ، قد ، تعداد تخت ، دفعات مراجعه كه ممكن است به صورت گسسته باشند (تعداد تخت، دفعات مراجعه ، تعداد كارمندان، ضربان نبض و...) و يا پيوسته ( وزن ، قد ، درجه حرارت و ... كه در آنها اعداد اعشاري معني واقعي دارد ). برخي ديگر از متغيرها ماهيت كيفي دارند مثل شغل ، بيماري ، رضايت بيمار ، علاقمندي به كار ، جنسيت وكه اين متغيرها نيز ممكن است اسمي باشند.( شغل  : كارمند ، كشاورز ، پزشك و.. ) و يا رتبه اي (رضايت بيمار :  هيچ، ضعيف ، كم ، متوسط ، زياد و ( ..

 

اسلاید 3 :

 

ويژگي عوامل و ابزار انساني و فني براي اندازه گيري متغيرها   

نخست آنكه از روايي ( اعتبار ) برخوردار باشند .

دوم آنكه پايايي ( اعتماد ) داشته باشند .

اسلاید 4 :

روايي

روش يا ابزار به كار رفته تا چه حدي قادر است خصوصيت مورد نظر را درست اندازه گيري كند

اگر بخواهيم شيوع كم وزني هنگام تولد را در نوزادان يك زايشگاه بدانيم ، بايد همه نوزادان تولد يافته را وزن كنيم . براي اين كار مي بايست از ترازوي مخصوص توزين نوزاد و آنهم ترازوي استاندارد استفاده شود

اسلاید 5 :

پايايي

قابليتتكرار روش يا ابزار اندازه گيري است

اگر روشي از پايايي برخوردار نباشد ، داده هاي گردآوري شده روايي ( اعتبار ) نيز نخواهند داشت  .

اسلاید 6 :

انتخاب يك روش گردآوري داده ها بر اساس جنبه هاي عملي  

در كار گردآوري داده ها هر دو عامل يعني هم انسان (مشاهده گر ) و هم ابزار و روش اندازه گيري بايد اين دو خصوصيت مهم را دارا باشند . يعني انحراف در اندازه گيري ( تورش ) نداشته باشند .

خصوصيات مشاهده شونده مي تواند بر مشاهده گر تأثير بگذارد

نياز به پرسنل ، مهارت ها ، زمان ، وسايل كار و ساير تسهيلات در مقابل امكانات و تسهيلات موجود

مقبول بودن شيوه كار براي افراد تحت مطالعه ، و از جمله عدم ايجاد نگراني ، ناراحتي و عوارض ناخواسته

تعميم پذيري ، يعني اينكه چقدر اطلاعات گردآوري شده را مي توان براي همه شرايط و زمانها عموميت داد و از نتايج آن استفاده كرد .

اسلاید 7 :

نمونه گيري

چنانچه فرصت كافي باشد و يا جامعه مورد بررسي كوچك باشد ميتوان همه جامعه ( جمعيت آماري ) را تحت مطالعه قرار داد

همواره سرشماري امكان ندارد

فرصت بررسي كوتاه است

يا تعداد جمعيت يا جامعه آماري زياد و پراكنده است كه به جاي سرشماري از نمونهگيري استفاده مي كنيم تا در زمان و هزينه ها صرفه جويي شود

مهمترين اين روشها نمونه گيري تصادفي ساده ، نمونه گيري تصادفي منظم ، نمونه گيري خوشه اي ، نمونه گيري طبقه اي ميباشد .

اسلاید 8 :

پرسشنامه

براي جمع آوري داده ها معمولاً از فرمي بنام ليست كنترل گردآوري داده ها ( فهرست بازبيني ) يا پرسشنامه استفاده مي شود

پرسشنامه بايد با دقت طراحي شود و قبل از اجراي آن به صورت آزمايشي اجرا شده و مورد اصلاح و بازنگري قرار گيرد

پرسش ها به صورت بسته ، نيم بسته يا باز باشند

اسلاید 9 :

گردآوري و تحليل داده ها (طرح كار)

داده هاي مربوط چه چيزي گردآوري مي شود  ؟

چرا داده ها گردآوري مي شود ؟

داده ها چگونه گردآوري مي شود ؟

داده ها در چه زماني گردآوري مي شود ؟

داده ها را چه كساني گردآوري مي كنند ؟

گردآوري داده ها به چه مواد و ابزاري نياز دارد  ؟

داده ها چگونه توصيف و تفسير مي شوند ؟

چه مقدار هزينه براي گردآوري داده ها و تفسير آنها لازم است  ؟

داده ها چگونه گزارش مي شوند ؟

منبع يا منابع تأمين هزينه كيست  ؟

اسلاید 10 :

طرح تجزيه و تحليل مشكل  

عنوان مسأله ( مشكل )

بيان مسأله ( مشكل )

هدف شامل شناسايي ، توصيف يا تعيين عواملي كه در ايجاد مشكل نقش دارند .

روش گردآوري و تحليل داده ها( مشاهده ، مصاحبه، پرسشنامه كتبي يا تركيبي ازاينها )

شيوه ارائه گزارش (به صورت كتبي/ فيلم/ شفاهي در سمينار/ خلاصه / مشروح / يا تركيبي از اينها )

مدت زمان پيش بيني شده براي اجراي طرح بر حسب جدول گانت شامل زمان براي گردآوري داده ها ، زمان براي تحليل داده ها ، زمان براي تهيه و ارائه گزارش

كل هزينه طرح شامل  :

nهزينه نيروي انساني بر حسب تعداد ساعات ضربدر مبلغ در ساعت هر يك از عوامل موردنياز براي اجراي وظايف پيش بيني شده در طرح

nهزينه مواد و وسايل و ابزار لازم براي گردآوري و تحليل داده ها

nهزينه هاي متفرقه

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید