whatsapp call admin

مقاله در مورد مهارتهای آموزشی و پرورشی روشهاو فنون تدریس

word قابل ویرایش
23 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

مقدمه
آیا روانشناسی تربیتی خوانده اید؟
آیا با نظریه ها و مفاهیم یادگیری آشنایی دارید؟
خواننده این کتاب لازم است ابتدا از کفاهیم و نظریه هاب یادگیری اطلاعاتی داشته باشد بدین منظور بخش اول کتاب را به مفاهی و نظریه های یادگیری اختصاص داده ایم. این بخش شامل دو فصل است . در فصل اول نظریه ها و در فصل دوم الگوهای یادگیری به اختصار توضیح داده شده است.

فصل اول شامل بحثهای زیر است :
الف ) تعریف و تحلیل یادگیری
ب) تفاوت بین یادگیری و عملکرد
ج) عوامل موثر در یادگیری
د) نظریه های یادگیری ( از جمله نظریه ثرنداریک و برونر و کاربرد آنها در فرایند تدریس و یادگیری).
در فصل دوم بحثهای زیر آورده شده است:
الف) الگوهای یادگیری، از جمله : یادگیری از طریق شرطی شدن کلاسیک ، یادگیری از طریق مجاورت ، یادگیری از طریق شرطی شدن فعال ، یادگیری از طریق مشاهده و یادگیری از طریق شناخت

ب) تحلیل فرایند یادگیری انسان
ج) تفکر و جنبه های مختلف آن
د) هدف از پرورش افکر در فرایند تدریس – یادگیری
ه) نقش مدرسه و معلم در پرورش تفکر.

فصل اول
نظریه های یادگیری
یادگیری تغییر در رفتار است اما نه هر گونه تغییری ، بلکه تغییری که بر اثر تجربه حاصل شده باشد بنابر این به تغییرات ناشی از رشد و بلوغ و عوامل شیمیایی و مکانیکی به هیچ وجه یادگیری گفته نمی شود. یادگیری فقط در مدرسه منحصر نیست.

یادگیری همیشه و در همه جا پیوسته و مستمر صورت می گیرد. یادگیری اغییر در رفتار بالقوه است . به رفتارهای بالفعل و قابل مشاهده و اندازه گیری « عملکرد » گفته می شود . عنلکرد نتیجه یادگیری است نه خود یادگیری . عواملی همچون آمادگی ،انگیزه و هدف ، تجارب گذشته فرد ، شرایط و محیط آموزشی ، رابطه کل با جز ، روش تدریس معلم و نمرین تکرار در فرایند یادگیری موثرند.
روانشناسان و علمای تعلیم و نربیت ، تحقیقات بسیاری در زمینه یا

گیری انجام داده اند و حاصل یافته های آنان به صورت نظریه های یادگیری ارائه شده است نظریه های یادگیری متعددند ولی مجموع آنها را می توان به دو مقوله
« شرطی» و « شناختی» تقسیم کرد.
مهمترین تفاوت این دو نظریه را می توان در سه عبارت زیر خلاصه کرد:
۱- میانجیهای « پیرامونی » در برابر میانجیهای « مرکزی»
۲- کسب عادت در مقابل کسب ساختهای شناختی
۳- کوشش و خطا در مقابل بصیرت در حل مساله

فصل دوم
الگوهای یادگیری
الگوهای یادگیری بر اساس نظریه های یادگیری شکل گرفته اند . این الگوها متعددند مهمترین و مشهورترین آنها یادگیری از طریق شرطی شدن فعال یدگیری از طریق مشاهده و یادگیری از طریق شناخت است . اگر چه در فرایند یادگیری از همه الگوها استفاده می شود کشف بصیرت و یادگیری از طریق شناخت است .

اگر چه در فرایند یادگیری ازر همه الگوها استفاده می شود کشف بصیرت و یادگیری از طریق شناخت محور یادگیری از همه الگوها استفاده می شود کشف اندیشه و تفکر روابط بین پدیده ها و اشیارا کشف می کند بنابر این وظیفه آموزش و پرورش ایجاد شرایط مطلوب برای پرورش تفک است . افکر انواع مختلفی دارد مانند تداعی آزاد خیالبافی تفکر علمی و تفکر خلاق بر اثر تفکر منطقی حاصل می شود . تفکر منطقی دارای سه جنبه احساس حافظه و تخیل است . تفکر را زمانی منطقی می نامیم که تعادلی بین احساس حافظه و تخیل وجود داشته باشد. وظیفه مدارس

پرورش افکر منطقی شاگردان است . هدف از پرورش افکر منطقی شناخت علمی ایجاد باور گرایش به سوی علم و عمل است . رسیدن به چنین هدفهایی مسالزم دستیابی به شرایط سالم آموزشی است . شناخت و باور رگز با روشهای خشک و تمرین و اکرارهای بی معنا حاصل نخواهد شد. کسب معرفت احتیاج به محیط مناسب دارد در مدارس موجود چندان توجهی به این اصل نمی شود . نظامهای آموزشی و معلمان پیش از آنکه عمل کنند حرف می زنند . آنان با روشهای خشک قالبی دیکته کردن کتابهای درسی و برنامه های فشرده خود قدرت اندیشیدن را از شاگردان گرفته اند . مدارس باید به جای انتقال و انباشتن حقایق علمی به ذهن شاگردان به آنان چگونه فکر کردن چگونه یادگرفتن و چگونه زندگی کردن را بیاموزند.

فصل سوم
ارتباط و اثر آن در فرایند تدریس یادگیری
وقتی در آموزش و پرورش از ارتباط معلم و شاگرد صحبت می کنیم در واقع هدفهایی را همچون شناخت انتقال تاثیر کنترل و هد ایت به ذهن می آوریم به عبارت دیگر مجموعه فرایند آموزشی تلاشی است در جهت تغییر شرایط یادگیری و تحت تاثیر قرار دادن و کنترل فکری و رفتاری فراگیرالن شرایطی که بر اساس شناخت تمایلات و توانایی مخاطبان فراهم شده و منجر به هداایت آنان می شود.

با پیشرفت علوم و پیدایش فن آوریهای جدید هدفهای ارتباطی پیچیدیده تر شده اند و ناگریز برای تحقق هدفهای پیچیده باید روشهای پیچیده یا پیچیده تری مطرح شوند . برای آشنایی دانشجویان و معلمان و مربیان عزیز که همواره برای برقراری ارتباط مطلوب با شاگردان و ایجاد تغییر و تحول در آنان تلاش می کنند به طور مختصر به چند نمونه از روشهای ارتباطی اشاره می کنیم.
۱-ارتباط ارادی و ارتباط غیر ارادی.
اگر ارتباطی با طرح و برنامه ریزی قبلی و ح

ساب شده باشد آن را ارتباط ارادی می گویند. و اگر بدون طرح و برنامه ریزی قبلی کلاس برای انتقال مفاهیم علمی خود دانش پایه و علاقه شاگردان را در نظر می گیرد و برای تدریس خود طرح درس تهیه می کند روش ارتباط ارادی را اتخاذ کرده است .
۲- ارتباط رسمی و غیر رسمی .
منظور از ارتباط رسمی آن دسته از انواع روشهای ارتباطی که در سطحی وسیع و در محیطهایی رسمی صورت می گیرد . ارتباط جمعی و ارتباطی مه در سازمانها و نظامهای اداری و آموزشی جهت ابلاغ آیین نامه ها و مقررات با زیر دستان برقرار می گردد « ارتباط رسمی » نامیده می شود .« ارتباط غیر رسمی » به آن نوع ارتباطی گفته می شود که بین دو نفر یا دو گروه به طور عادی و غیر رسمی اتفاق می افتد . اینگونه ارتباط معمولا صمیمانه تر و عمیق تر از ارتباط رسمی است و بیشتر خاص گروههایی است که با هم ارتباط نزدیک و چهره به چهره دارند.

۳- ارتباط کلامی و ارتباط غیر کلامی
وقتی در جریان یک ارتباط پیامها به صورت رمزهای کلامی انتقال یابند آن ارتباط را « کلامی » گویند مانند بحث و گفتگوی فرد با فرد یا گروهی دیگر و یا تعریف و توضیح شفاهی یک مطلب در کلاس درس اما هر گاه پیام به صورت علایم یا رمزهای یر کلامی ( حرکات دست ، چشم ، رنگ صدا و
غیره ) انتقال یابد ارتباط را غیر کلانی گویند مانند برقرارری ارتباط راننده با علایم راهنمایی و رانندگی یا برقراری ارتباط با آژیر آمبولانس و زنگ مدرسه
۴- ارتباط مستقیم و ارتباط غیر مستقیم

 

ارتباط مستقیم ارتباطی است که بدون واسطه بین شخص فرستنده و گیرنده پیام ایجاد می شود . چون در اینگونه ارتباط پیام مستقیما بین دو نفر مبادله می شود معمولا فرستنده و گیرنده پیام می تواند نقش خود را به نوبت تغییر دهند اما ارتباط غیر مستقیم یا با واسطه – برخلاف ارتباط مستقیم – چهره به چهره نیست و جنبه شخصی ندارد زیرا معمولا در چنین ارتباطی فرستنده و گیرنده پیام یکدیگر را نمی شناسند مانند مولف و خوانندگان یک کتاب . بین انواع ارتباط ارتباط مستقیم صمیمانه ترین و کاملترین نوع ارتباط است ، ولی از نظر تعداد افراد زیر پوشش و همچنین از لحاظ وسعت زمانی و مکانی محدود است .
۵- ارتباط فردی و ارتباط اجتماعی .
ارتباط فردی یا خصوصی ارتباطی است که معمولا بین دو نفر یا چند نفر به وقوع می پیوندد و بیشتر حخالت مستقیم و شخصی دارد. ارتباط جمعی ارتباطی است که بین یک نفر با یک گروه یا گروهی با گروه کثیری برقرار می شود که ممکن است مستقیم یا غیر مستقیم باشد مانند سخنرانی در سالنهایپرجمعیت یا ارتباطی که از طریق مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو و تلویزیون با گروههای وسیع انسانی ایجاد می شود.
این دو نوع ارتباط از نظر کمیت و کیفیت کار و نحوه اثر با یکدیگر متفاوتند .

۶- ارتباط یکطرفه و ارتباط دو طرفه
وقتی انتقال پیام از فرستنده شروع و به گیرنده ختم شود و گیرنده نسبت به مفاهیم پیام واکنشی به فرستنده نشان ندهد ارتباط را یکطرفه یا یکجانبه گویند مانند ارتباط از طریق تلویزیون و روزنامه .
ارتباط دو طرفه یا دو جانبه ارتباطی است که پیوسته نقش گیرنده و فرستنده پیام تعیین می شود مانند ارتباط مستقیم معلم و شاگرد در کلاس درس . ارتباط دو طرفه معمولا موثر تر از ارتباط یکطرفه است .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 23 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد