بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

                                                                بسمه تعالي

مجموعه اسلايدهاي اين فايل اطلاعاتي ، شامل گزارشي است كه در تاريخ آبان ماه سال 1381

با عنوان : گزارش افزايش توليد محصولات زراعي در سال زراعي 81-1380

در جلسه هيئت دولت

واقع در سالن كنفرانس حافظيه كاخ سعد آباد توسط آقاي دكتر بخشنده (معاون برنامه ريزي و اقتصادي)

كه با همكاري آقايان مهندس مجتبي پالوج و جهانبخش امامي تنظيم و تدوين گرديده ، ارائه شده است

گرارش فوق بر اساس مستندات مشروح زير تهيه ، تنظيم ، تدوين و ارائه گرديده است.

اسلاید 2 :

:مقدمه

       بخش كشاورزي كشور با  عنايات خاص خداوند متعال و پشتيباني مجلس محترم شوراي اسلامي و هيأت محترم دولت  و با همت كشاورزان سختكوش و پر تلاش به موفقيتهايي در سال زراعي 81-1380 دست يافته است كه نمود عيني آن در افزايش توليد محصولات زراعي تجلي يافته است .

       در اين مجموعه ضمن ارائه آمار عملكرد ،  دلايل عمده افزايش توليد ومتغيرهاي موثر بيان گرديده است .

اسلاید 3 :

:علل افزايش توليدات

1- شرايط مناسب اقليمي و بارندگي

2- اتخاذ سياستهاي مناسب زراعي

3- اعمال سياستهاي حمايتي

الف - قيمت تضميني

ب - بيمه محصولات

ج - تسهيلات بانكي

4- توسعه زير ساختها و زير بناها

5- توسعه مكانيزاسيون

6- تامين به موقع نهاده ها

7- مبارزه با آفات و امراض

اسلاید 4 :

        در سال زراعي 81-1380 شرايط اقليمي بويژه بارندگي و درجه حرارت مناسب نسبت به سال زراعي گذشته در افزايش توليد موثر بوده است  ليكن در مقايسه با سال زراعي 77-1376 كه طي سالهاي گذشته بيشترين بارندگي را داشته است متوسط بارندگي كشور به ميزان 5/59 ميليمتركمتر و در برخي از استانها بيش از 200 ميليمتر كاهش داشته است و ليكن ميزان توليد در كل و همچنين عملكرد در واحد سطح به ميزان قابل توجهي افزايش داشته است .

       بطوريكه در اين سال زراعي حدود نيم ميليون هكتار سطح زير كشت و 681 هزار تن توليد گندم ديم نسبت به سال زراعي 77-1376 كاهش يافته است ولي كل توليد گندم و ساير محصولات عمده افزايش قابل ملاحظه اي  داشته است .

        اين نكته مبين آن است كه علاوه بر شرايط مناسب اقليمي مانند بارندگي و درجه حرارت مناسب عوامل ديگري از جمله عوامل مديريتي و اعمال و اتخاذ سياستهاي حمايتي و پشتيباني نقش مؤثري در افزايش توليد داشته اند .

اسلاید 5 :

2- اتخاذ سياستهاي مناسب زراعي:

- افزايش بهره وري منابع توليد

- تهيه و تامين بذور مناسب

- توسعه مكانيزاسيون

- بهينه سازي ادوات خاك ورزي كاشت ، داشت و برداشت

- گسترش مبارزه با آفات و امراض و علفهاي هرز و جلوگيري از كاهش خسارات و ضايعات

- بهبود تغذيه گياهي

- نظارت بر اجراي صحيح عمليات كاشت ، داشت و برداشت

- ترويج يافته هاي علمي

- ساماندهي بازرگاني محصولات كشاورزي

اسلاید 6 :

2- اتخاذ سياستهاي مناسب زراعي :

گندم

- حمايت منطقي و موثر و مستمر از قيمت گندم

- افزايش قيمت ، اعلام به موقع قيمتهاي تضميني و روش خريد مناسب

- تغذيه متعادل گياهي

- تامين به موقع نهاده ها

:برنج

- تجهيز و نوسازي اراضي شاليزاري

- توسعه مكانيزاسيون

- افزايش راندمان و كاهش مشقت كاري

- توسعه كشت دوم با هدف افزايش توليد درآمد شاليكاران

- حمايت از ارقام پر محصول

- حمايت از صنايع تبديلي برنج

اسلاید 7 :

5- تو سعه مكانيزاسيون:

- تهيه و توزيع بيش از 12600 دستگاه انواع تراكتور سبك و سنگين در سال 1380

- افزايش كاربرد ماشين آلات و ادوات در مراحل مختلف كاشت ، داشت و برداشت

- حمايت از توسعه تشكلهاي مرتبط با مكانيزاسيون

- ساماندهي و نظامند كردن خدمات پس از فروش

- توسعه آموزشهاي ترويجي و كاربردي مرتبط

- تهيه و توزيع بيش از 360 دستگاه كمباين سبك و سنگين در سال 1380

- پرداخت  تسهيلات بانكي براي توسعه مكانيزاسيون

اسلاید 8 :

انواع حمايت هاي اتحاديه اروپا از بخش كشاورزي

- قيمت ارشادي

- يارانه صادراتي

- تعرفه واردات

- محدود كردن توليد

- تعيين سهميه كاشت و رعايت الگوي كشت

- اجراي برنامه عدم كاشت ( براي كشاورزان بزرگ )

- حمايت براساس سابقه مشاركت

- حمايت از زيرساختهاي بخش كشاورزي

اسلاید 9 :

انواع حمايت از بخش كشاورزي در كره جنوبي :

- خريدهاي تضميني

- حمايت از منابع پايين دست

- اعطاي وامهاي كم بهره

- پرداخت يارانه به نهاده هاي كشاورزي

- سرمايه گذاري در زير ساختها

اسلاید 10 :

انواع حمايت از بخش كشاورزي در تركيه :

- پرداخت يارانه به نهاده ها

- دخالت در بازاريابي محصولات

- اعطاي يارانه به تعاونيهاي بازاريابي كشاورزي

- تعرفه وارداتي

- يارانه صادراتي

- سرمايه گذاري در زيرساختها

- معافيت مالياتي

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید