بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

پيشينه

       سرزمين پارس زادگاه هخامنشيان بوده‌است. خاندان پارس، که به رهبري کوروش دوم (که از ۵۲۹ تا ۵۵۹ پيش از ميلاد سلطنت نمود) در سال ۵۵۰ پيش از ميلاد، بر مادها پيروز شدند. بر پايه سنت، کوروش دوم اين منطقه را به پايتختي انتخاب کرد، زيرا در نزديکي منطقه‌اي بود که بر ايشتوويگو پادشاه ماد پيروز شد. اين اولين پيروزي، پيروزي‌هاي ديگري چون غلبه بر ليدي، بابل نو، و مصر را به دنبال داشت. امپراتوري هخامنشي بعداً توسط پسر او کمبوجيه (۵۲۲ تا ۵۲۹ پيش از ميلاد) و داريوش اول (۴۸۶ تا ۵۲۱ پيش از ميلاد) تحکيم و گسترش يافت. از کوروش در انجيل به عنوان آزادي‌دهنده بابل و کسي که يهودها را از تبعيد بازگردانده ياد شده‌است.

     در ۷۰ کيلومتري جنوب پاسارگاد، داريوش بزرگ پايتخت نمادين خود شهر پارسه (شاعري يوناني اين شهر را پرس پليس نام نهاد) را بنيان نهاد. تا هنگامي که اسکندر از مقدونيه در سال ۳۳۰ پيش از ميلاد امپراتوري هخامنشي را تسخير کرد، پاسارگاد يک مرکز مهم سلسله‌اي باقي ماند. به گفته نويسندگان باستاني، مانند هرودوت و آريان (گزنفون)، اسکندر آرامگاه کوروش را محترم شمرده و آن را بازسازي نمود.

اسلاید 2 :

       در دوره‌هاي بعدي، از تل تخت هم چنان به‌عنوان يک دژ بهره‌برداري مي‌شد، حال آن که کاخ‌ها متروک شده و از مصالح آن دوباره استفاده شد. از سده هفتم به بعد، آرامگاه کوروش به نام آرامگاه مادر سليمان خوانده مي‌شد، و به يک مکان زيارتي تبديل شد. در سده دهم يک مسجد کوچک در گرد آن ساخته شد، که تا سده چهاردهم از آن استفاده مي‌شد. اين محوطه توسط مسافرين طي سده‌ها بازديد شده، که باعث از دست رفتن تدريجي اجزا گوناگون آن گشته‌است.

       طبق نوشته‌هاي هرودوت ، هخامنشيان از طايفه پاسارگاديان بوده‌اند كه در پارس اقامت داشته‌اند و سر سلسله آنها هخامنش بوده‌است.‌ نامدارترين رئيس اتحاديه قبائل پارس در نيمه قرن ٧ پ م چيش پيش دوم است كه تا سال 640 پ م رياست قبائل پارس را در دست داشت. او چيش پيش پور كوروش پور كمبوجيه پور چيش پيش پور هخامنش بود، كه همه شان رؤساي قبائل پارس بودند. اگر براي هر كدام از اينها حدود ٤٠ سال در نظر بگيريم، ميتوان گفت كه در زماني كه پارسها در منطقه پارسواي مذكور در سند آشوري (يعني سال 834 پ م ) اقامت داشته‌اند، رياستشان در دست هخامنش بوده است.

       هخامنشيان نام دودماني پادشاهي در ايران پيش از اسلام است. پادشاهان اين دودمان از پارسيان بودند و تبار خود را به « هخامنش» مي رساندند كه سركرده طايفه پاسارگاد از طايفه هاي پارسيان بوده‌است.

اسلاید 3 :

هخامنشيان نخست پادشاهان بومي پارس و سپس آنشان بودند ولي با شكستي كه كوروش بزرگ بر ايشتوويگو واپسين پادشاه ماد وارد ساخت و سپس فتح ليديه و بابل پادشاهي هخامنشيان تبديل به شاهنشاهي بزرگي شد. از اينرو كوروش بزرگ را بنيانگذار شاهنشاهي هخامنشي مي‌دانند.

به قدرت رسيدن پارسي‌ها و سلسله هخامنشي (550-330 قبل از ميلاد) يكي از وقايع مهم تاريخ قديم است. اينان دولتي تأسيس كردند كه دنياي قديم را به استثناي دو سوم يونان تحت تسلط خود در آوردند. شاهنشاهي هخامنشي را نخستين امپراتوري تاريخ جهان مي‌دانند. مهم‌ترين سنگ نوشته هخامنشي از نظر تاريخي و نيز بلندترين آنها، سنگ نبشته بيستون بر ديواره كوه بيستون است. سنگ نوشته بيستون بسياري از رويدادها و كارهاي داريوش اول را در نخستين سال‌هاي حكمراني‌اش كه مشكل‌ترين سال‌ها حكومت وي نيز بود. به طور دقيق روايت مي‌كند. اين سنگ نوشته عناصر تاريخي كافي براي بازسازي تاريخ هخامنشيان را داراست و همچنين در سايت مذكور درباره شخصيت كوروش هخامنشي آمده‌است كه : همه نشانه‌ها بيانگر آنست كه هدف كوروش از جنگ و كشور گشايي ايجاد يك جامعه جهاني مبتني بر امنيت و آرامش و دور از جنگ و ويرانگري بوده‌است. كوروش در لشكركشيها و پيروزيهايش با ملل مغلوب در نهايت بزرگواري رفتار كرد و عناصر حكومتي پيشين را مورد بخشايش قرار داده در مقامهايشان ابقا كرده مطيع و منقاد خويش ساخت. ‌كوروش بزرگ با ايمان استواري كه به اهورامزدا داشت جهانگشايي را به هدف برقرار كردن آشتي و امنيت و عدالت و از ميان بردن ستم و ناراستي انجام ميداد و در فتوحاتش به حدي نسبت به اقوام مغلوب بزرگمنشي و مهر و عطوفت نشان داده‌بود كه داستان رأفتش به همه جا رسيده بود.

اسلاید 4 :

هخامنشيان نخست پادشاهان بومي پارس و سپس آنشان بودند ولي با شكستي كه كوروش بزرگ بر ايشتوويگو واپسين پادشاه ماد وارد ساخت و سپس فتح ليديه و بابل پادشاهي هخامنشيان تبديل به شاهنشاهي بزرگي شد. از اينرو كوروش بزرگ را بنيانگذار شاهنشاهي هخامنشي مي‌دانند.

به قدرت رسيدن پارسي‌ها و سلسله هخامنشي (550-330 قبل از ميلاد) يكي از وقايع مهم تاريخ قديم است. اينان دولتي تأسيس كردند كه دنياي قديم را به استثناي دو سوم يونان تحت تسلط خود در آوردند. شاهنشاهي هخامنشي را نخستين امپراتوري تاريخ جهان مي‌دانند. مهم‌ترين سنگ نوشته هخامنشي از نظر تاريخي و نيز بلندترين آنها، سنگ نبشته بيستون بر ديواره كوه بيستون است. سنگ نوشته بيستون بسياري از رويدادها و كارهاي داريوش اول را در نخستين سال‌هاي حكمراني‌اش كه مشكل‌ترين سال‌ها حكومت وي نيز بود. به طور دقيق روايت مي‌كند. اين سنگ نوشته عناصر تاريخي كافي براي بازسازي تاريخ هخامنشيان را داراست و همچنين در سايت مذكور درباره شخصيت كوروش هخامنشي آمده‌است كه : همه نشانه‌ها بيانگر آنست كه هدف كوروش از جنگ و كشور گشايي ايجاد يك جامعه جهاني مبتني بر امنيت و آرامش و دور از جنگ و ويرانگري بوده‌است. كوروش در لشكركشيها و پيروزيهايش با ملل مغلوب در نهايت بزرگواري رفتار كرد و عناصر حكومتي پيشين را مورد بخشايش قرار داده در مقامهايشان ابقا كرده مطيع و منقاد خويش ساخت. ‌كوروش بزرگ با ايمان استواري كه به اهورامزدا داشت جهانگشايي را به هدف برقرار كردن آشتي و امنيت و عدالت و از ميان بردن ستم و ناراستي انجام ميداد و در فتوحاتش به حدي نسبت به اقوام مغلوب بزرگمنشي و مهر و عطوفت نشان داده‌بود كه داستان رأفتش به همه جا رسيده بود.

اسلاید 5 :

     ‌شايان ذكر است که پاسارگاد نام يک آثار باستاني مشهور در منطقه بوده كه مورد علاقه و توجه جهانيان بويژه علاقه‌مندان به ميراث ملل مي‌باشد،‌بر اين مبنا استانداري و وزارت كشور بعد از تصميم به ايجاد شهرستان در آن منطقه و براي برجسته نمودن و زنده نگه داشتن نام و ياد پاسارگاد در سطح ايران و جهان ترجيح داد نام پاسارگاد را بر شهرستان جديدالتأسيس قرار دهد»از طرف ديگر بانيان احداث مجموعه پاسارگاد ، دولت هخامنشي بوده‌است كه مسئولين محترم وزارت كشور و استانداري با تأسيس بخش هخامنش در برجسته‌تر نمودن آثار كوروش هخامنشي تلاش مضاعفي از خود نشان داده‌است چرا كه فرزندان هخامنش پس از كسب قدرت و تشكيل دولت مستقل نام دولت را به احترام رئيس قبائل پارس به نام هخامنش نامگذاري كرده‌اند و اين امر نشان دهنده احترام و جايگاه بلند هخامنش در بين قبائل پارس بوده‌‌است كه مسئولين محترم وزارت كشور و استانداري فارس با نكته سنجي و ظرافت تمام اين مسئله را مورد توجه قرار داده‌اند.

اسلاید 6 :

پاسارگاد

پاسارگاد يادگار هنر و تمدن ايراني  

    بناي پاسارگاد اولين پايتخت سلسله هخامنشيان است که در قرن ششم پيش از ميلاد‏ و به دست کوروش کبير در فارس، خاستگاه پارسيان، ساخته شد. پاسارگاد در سال 2004 در فهرست آثار جهاني يونسکو ثبت شد. اين مجموعه تاريخي عظيم در 138 کيلومتري شهر شيراز در استان فارس با يک فاصله 3 کيلومتري از جاده آسفالته شيراز - آباده قرار دارد.

اسلاید 7 :

تاريخچه

     پاسارگاد پايتخت اولين امپراتوري بزرگ آسياي غربي است که قلمرو حکومتش از سواحل شرقي مديترانه و مصر تا هند کشيده شده و اولين امپراتوري است که به تفاوت‌هاي فرهنگي اقوام مختلف ساکن در قلمرو حکومتي‌اش‏، احترام مي‌گذاشته است. پاسارگاد به عنوان گواهي بر معماري هخامنشي، اختلاط فرهنگ‌هاي گوناگون را نشان مي‌دهد. قصرها، باغ‌ها و آرامگاه کوروش نمونه‌اي استثنائي از اولين دوره شکوفائي هنر و معماري هخامنشي و گواهي استثنائي از تمدن ايراني است.

     پاسارگاد بعد از مرگ کوروش هخامنشي علاوه بر اينکه محل تاج‌گذاري شاهان بوده مرکز علوم و محل اجتماع و پرورش دستوران، روحانيون و مغ‌ها بوده است که در آنجا تربيت شده و به ساير ساتراپ نشينها اعزام مي‌شده‌اند.

اسلاید 8 :

دلايل ثبت:

    معيار (1): پاسارگاد نخستين نمونه استثنائي معماري سلطنتي هخامنشي است.
معيار (2): پايتخت سلسله هخامنشي به دست کوروش کبير و با کمک ساير اقوام قلمرو امپراتوري او، ساخته شد. پاسارگاد مرحله مهمي از تحولات هنر و معماري ايران باستان را نشان مي‌دهد.

    معيار (3): محوطه باستاني پاسارگاد، قصرها و باغ‌هايش و آرامگاه موسس سلسله، کوروش کبير، گواهي استثنائي از تمدن هخامنشي در ايران است.

    معيار (4): مجموعه سلطنتي «چهار باغ» که در پاسارگاد ساخته شده بود، تبديل به الگويي براي معماري و طراحي در آسياي غربي شد.

اسلاید 9 :

   آرامگاه کوروش کبير: اين بنا ساخته شده از قطعات سنگ‌هاي بزرگ سفيد آهکي است که روي هم قرار داده شده‌اند و صفه آرامگاه را که متشکل از شش رديف پلکان مرتفع است و همچون هرم خودنمايي مي‌کند، ايجاد مي‌کنند.

      مهم‌ترين اثر مجموعه پاسارگاد، بناي آرامگاه کوروش کبير است که پيشتر مشهور به «مشهد مادر سليمان» بود. در سال ۱۸۲۰ پس از پژوهش‌هاي باستان‌شناسي، هويت اصلي بنا به عنوان آرامگاه کوروش کبير مشخص شده‌است و چون گوهري در ميان دشت خودنمايي مي‌کند. اين آرامگاه حدوداً در ۵۳۰ تا ۵۴۰ قبل از ميلاد از سنگ آهکي به رنگ سفيد ساخته شده‌است. بناي آرامگاه ميان باغ‌هاي سلطنتي قرار داشته و از سنگ‌هاي عظيم، که درازاي بعضي آن‌ها به هفت متر مي‌رسد، ،ساخته شده‌است.

      تخته سنگ‌هاي آرامگاه با بست‌هاي فلزي، به هم پيوسته بوده‌، که بعدها آن‌ها را کنده و برده‌اند و اکنون جايشان به صورت حفره‌هايي ديده مي‌شود که بيشترشان را تعمير کرده‌اند.

اسلاید 10 :

بناي آرامگاه دو قسمت مشخص دارد:

  • سکويي ۶ پله‌اي که قاعده آن مربع مستطيلي به وسعت ۱۶۵ متر مربع است.
  • اتاقي کوچک به وسعت ۵/۷ متر مربع که سقف شيب بامي دارد و ضخامت ديوارهايش به ۵/۱ متر مي‌رسد.

     پايه بنا (35/13×30/12 متر) از شش لايه پلکاني تشکيل شده‌است، که از آن‌ها اولي به بلندي ۱۷۰ سانتي متر، دومي و سومي ۱۰۴ سانتي متر، و سه عدد آخري ۵/57 سانتي متر هستند. ارتفاع کلي بنا در حدود ۱۱ متر است. در ورودي آرامگاه در سمت شمال غربي قرار داشته و ۷۵ سانتي متر پهناي آن است. اين درگاه کوتاه نيز داراي دو در سنگي بوده که از بين رفته‌است.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید