بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

تعریف :

- منظور از پیش بینی وضع هوا، چگونگی تغییر وضعیت

فعلی درزمان است.

 وضعیت فعلی جو تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند تابش، دما

، فشارهوا،باد، رطوبت، ابرناکی و بارندگی است که هریک

ازآنها به نوبه خود تحت تاثیرفرآیندهای پیچیده ای در جو

تغییرمی کند.

اسلاید 2 :

درمدل های اولیه پیش بینی عددی وضع هوا، از تقریب های     

ساده کننده ای مانند تقریب هیدروستاتیک، حذف امواج صوتی،حذف

امواج گرانی لختی، جو فشارورد و ...استفاده می شد. اما درمدلهای

 کنونی بسیاری ازاین تقریب ها کنار گذشته شده است و مدل های

 امروزی با دقت بهتری رفتارواقعی جورا شبیه سازی می کنند.

اسلاید 3 :

درنتیجه فرآیند پیش بینی عددی، روز به روز پیچیده تر     

می شود;

بطوریکه امروزه باجفتشدن مدل های جوی بامدل های

اقیانوسی و همچنین مدل های جوی با مدل های آلودگی

 هوا،دانش پیش بینی عددی وضعهوا اززیرمجموعه ای از

دانش های مختلفبهره گیری می کند.

اسلاید 4 :

üاولین پیش بینی عددی موفقیت آمیزوضع هوا توسط چارنی، فون

    نیومن و فیورتافت

ü

üحل معادله تاوایی فشارورد را برای پیش بینی ارتفاع ژئوپتانسیلی درتراز500 هکتوپاسکال

ü

ü دهه1960  حل عددی معادله های بسیط

ü

üنیمه دوم دهه 1960 و اوایل دهه 1970 میلادی ، جایگزینی  معادله های بسیط برای پیش بینی عددی وضع هوا

اسلاید 5 :

اصولمدل های پیش بینی عددی وضع هوا :

  1. پایستاری جرم
  2. تکانه
  3. انرژی

اسلاید 6 :

اهمیت کاربرد مدل ها :

پیش بینی یا شبیه سازی پدیده های جوی در     

مقیاس های متفاوتزمانی و مکانی

اسلاید 7 :

مدل های عددی بطور کلی شامل :

.1مدل های گردش کروی 

.2مدل های منطقه محدود

ü

اسلاید 8 :

مدل های کروی معمولاٌبرای پیش بینی های میان مدت (بیش

  ازدوروز) و نیز برای شبیه سازی های اقلیمی استفاده       

می شوند.

  بعنوان مثال:

درمرکز ملی پیش بینی محیطی  (NCEP)مدل های کروی برای

صدور پیش بینی های 16 روزه هرروز اجرامی شوند.

اسلاید 9 :

ازآنجایی که حوزه موردمطالعه درمدل های کروی، معمولاٌ تمام

کره زمین است، بنابراین قدرت تفکیک این مدل هامعمولاٌ کم

می باشد.

برای پیش بینی باجزئیات بیشتر، لازم است قدرت تفکیک مدل

افزایش داده شود واین امر فقط برای منطقه محدود موردنظر

امکان پذیراست.

اسلاید 10 :

 مدل های منطقه ای معمولاٌ برای صدور پیش بینی های

n

کوتاه مدت ( یک تا سه روز ) استفاده می شوند وقدرت

تفکیک آنهاچند برابربیشترازمدل های کروی است.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید