بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

عناصر غذائی کم مصرف:

استفاده از کود های ریز مغزی از طریق خاک منافع چندانی ندارد . برای رفع این مشکل در دراز مدت و جلوگیری از رسوب عناصر کم مصرف, باید ابتدا وضعیت خاک بهبود یافته و EC  و خصوصاً Ph خاک متعادل گردد . در کوتاه مدت استفاده از کودهای میکرو از طریق محلول پاشی صورت می گیرد که خیلی مفید واقع شده است.

اسلاید 2 :

  1. A) آهن:Fe

آهن یکی از بی تحرک ترین عناصر در گیاهان است. به همین علت کمبود آهن بیشتر در برگ های جوان مشاهده می شود.

علائم کمبود آهن در درخت :

1)پهنک برگ زردشده ولی رگ برگ های اصلی سبزباقی می ماند.

2) بروز نقاط سوخته سطح برگ.

3) برگ ها اصطلاحآ به شکل تیغ ماهی در آیند.

علائم کمبود در میوه:

1) معمولآ محصول روی شاخه های دارای کمبود کاملآ رشد نکرده یا پوک می شوند.

2) تعداددانه درخوشه بسیارکم است وگاهی به 2 تا 3 عدد می رسد.

اسلاید 3 :

  1. B) مس:Cu

این عنصر برای گیاهان سمی است مگراین که  غلظت آن بسیار کم باشد.

در باغاتی که به مدت طولانی از کودهای حیوانی و مرغی استفاده کرده اند میزان مس موجود در برگ درختان بسیار کم است . علائم کمبود در اواخرتیر تا اواسط مرداد  شروع می شود.

علائم:

1)برگ های تشکیل شده در انتهای شاخساره به طور تصاعدی کوچک و کوچک تر می شوند.

2)نکروزه شدن برگ های جوان انتهای شاخساره.

3)دراواخرمرداد , نوک شاخساره ممکن است پیچیده یا خشک شود.

اسلاید 4 :

راه های درمان:

1)کوهای حاوی مس را به خاک اضافه نمود.

2)محلول پاشی برگ ها با کلات مس (EDTU_ Cu) به میزان 250 تا 900 گرم در 1000 لیتر آب                           3)سولفات مس به میزان 600 تا 1200 گرم در 1000 لیترآب در اوایل بهار نیز موفقیت آمیز بوده است.

اسلاید 5 :

عناصر پر مصرف :

A)ازت:

چگونگی رشد و باردهی درختان پسته به ازت بستگی دارد.

باروری و تولید محصول را محدود می سازد.اکثر توصیه های کودی نیز بر اساس همین عنصر پایه گذاری شده است.

برای تولید هر 300کیلوگرم محصول پسته خشک درهرهکتار , بیش

 از 6.5 کیلوگرم ازت مصرف می شود.

ازت همانند پتاسیم و فسفر دارای نقش ساختاری بوده و عملکرد و همچنین اعمال تنظیمی گیاه به عهده آن ها می باشد.

نکته:

درختان پسته در زمان خواب زمستانه ازت زیادی جذب نمی نماید.پس دادن کود ازته به زمین بعد از برداشت محصول به علت آغاز دوره خواب گیاه و کند شدن قدرت جذب آن بازده چندانی ندارد.

اسلاید 6 :

زمان و نحوه دادن کود ازت:

اگر نصف کود ازته مورد نیاز هنگام گل دادن (اواخر اسفند یا اوائل بهار ) ونصف دیگرزمان مغز گرفتن و پر کردن دانه( اواخر خرداد تا اوائل تیر ) مصرف  گردد.علاوه بر افزایش میزان محصول , از ریزش جوانه های گل نیز جلوگیری می کند.

علائم کمبود:

1)کاهش محصول .2)تآخیر در برگ. 3)گل دهی .4)کاهش رشد طولی و قطری شاخه ها. 5)قرمز شدن پوست درخت. 6)کوچک وزرد شدن برگ ها. 7)قرمز شدن رگ برگها و دم برگ ها 8)ریزش برگ قبل از پائیز و خصوصآ زمان رسیدن محصول مشاهده می شود.

اسلاید 7 :

معمولآ در صورت کمبود ازت در اوائل فصل رشد , برگ های پائینی درخت کم رنگ تر و ریزتر شده و تعداد گل برگ ها نیز کاهش یافته و یا به طور کلی رشد تاج درخت کم می شود.در صورت ادامه کمبود ,ریزش برگ های پیرتر زودتر انجام می شود.

اسلاید 8 :

B)فسفر:P

در بیشتر اعمال فیزیولوژی گیاه اهمیت دارد.از جمله در تولید ATP  و آنزیم ها.

کمبود این عنصر کمتر مشاهده شده . به نظر می رسد دلیل اصلی آن وجود قارچ ها در این خاک ها باشد که به جذب فسفر کمک می کند.

علائم کمبود:

(1دیر باز شدن جوانه ها.

2)برگ های سبز رنگ پریده و پیدایش نقطه های سوخته با اشکال غیر یکنواخت در نزدیکی لبه برگ های مسن تر .این نقاط در طول فصل گسترش یافته تا اینکه تمامی پهنک برگ را فرا گرفته و برگ خشک می شود.

اسلاید 9 :

C)پتاسیم:K

-در ساخت پروتئین , آنزیم ها , اعمال تنظیمی و ارتباط آب با گیاه نقش کلیدی ایفا می کند.

-باعث تسهیل نفوذ آب در سلول های گیاهی مي شود. کنترل کننده عمل باز و بسته شدن روزنه های برگ به هنگام تعرق می باشد.

-نیاز گیاه به پتاسیم بسیار زیاد است.

- بهتر است مقدار محاسبه شده کود پتاسه در چند نوبت در پائیز یا زمستان به همراه سایر کود های زمستانه در اواخر اردیبهشت ماه و قبل از رشد مغز به درختان داده شود.

اسلاید 10 :

نتایج و فرمول های کودی در مورد N.P.K:

-در خاک هایی که از نظر مواد آلی وپتاسیم غنی باشند , ازت وفسفر تآثیر معنی داری در افزایش محصول داشته و بهترین فرمول کودی300گرم ازهر یک از مواد ازت(N), فسفر(P2O5) می باشد.

اگرخاک باغ موردنظرموادآلی کم داشته باشددراین صورت نیزاثر ازت وفسفردرازدیادعملکرد معنی داربوده وازهریک ازمواد ازت, فسفربه صورت خالص برای هردرخت 600گرم توصیه می شود.

-کودحیوانی به تنهایی میزان محصول رابه طورمعنی داری افزایش می دهد .

-بهترین روش مصرف کودهای شیمیایی به طریق شیاری می باشد که دوطرف ردیف درختان درانتهای سایه اندازبه عرض 40 سانتی متر داده شود.(کوددهی با استفاده از روش چال کود.)

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید