بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

مقدمه

هدف و دامنه کاربرد

نکات بهداشتی در مرا حل کاشت , داشت و برداشت .

واحد تولیدی مواد غذائی :طرح و امکانات

واحد تو لید مواد غذا یی : ضرورت های بهداشتی

ضرورت های بهداشتی و سلامت فردی کارکنان

ضرورتهای  بهداشتی در تولید

 ویژگیهای فرآورده نهایی

اسلاید 2 :

پیشگفتار

استاندارد رعایت اصول کلی بهداشت در واحدهای تولید کننده مواد غذائی که نخستین بار در 1356 تهیه گرد ید بر اساس پیشنهادهای رسیده و بررسی و تائید کمیسیون فنی بهداشت مواد غذائی برای اولین بار مورد تجدید نظر قرار گرفت و در پنجاه و نهمین جلسه کمیته ملی استاندارد فرآورده های کشاورزی و غذائی مورخ 25/3 / 66 تصویب شد ، اینک به استناد ماده 1 قانون مواد الحاقی به قانون تاسیس مؤمسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب آذر ماه سال 1349 به عنوان استاندارد رسمی ایران منتشر می گردد.

اسلاید 3 :

برای حفظ همگامی و هماهنگی با پیشرفتهای ملی و جهانی در زمینه صنایع و علوم ، استانداردهای ایران درمواقع لزوم مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت , و هر گونه پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این استاندارد برسد مورد تجدید نظر بعدی مورد توجه واقع خواهد شد .

بنابراین برای مراجعه به استاندار دهای ایران باید همواره از آخرین چاپ و تجدید نظر آنها استفاده کرد .

در تهیه و تجدید نظر این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه حتی المقدور بین این استاندارد و استاندارد کشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود .

اسلاید 4 :

لذا با بررسی امکانات و مهارتهای موجود و اجرای آزمایشهای لازم این استاندارد با استفاده از منابع زیر تهیه گرد یده است

  ا - استاندارد شماره 2204 مقررات بهداشتی کارگران کارگاههای تولید مواد غذائی

2 - استاندارد شماره 2287 آیین کاربرد تاسیسات بهدا ثبتی در کارخانجات

 3 - آیین نامه مقررات بهداشتی وزارت بهداری مصوب تیر ماه 1346

اسلاید 5 :

رعایت اصول کلی بهداشت در واحد های تولیدکننده مواد غذائی

1 - مقدمه

در این استاندارد منظور از " رعایت شرایط خوب ساخت " در محدوده صنایع غذائی ایجاد یک سیستم کنترل بهداشتی است که اطمینان لازم را در مورد مصرف فرآورده تولید شده تامین نماید

شکی نیست که به فرآورده هائی که سلامت و بهداشت افراد را به خطر می اندازند نباید اجازه عرضه به بازار داد

بدین منظورسازمانهای بین المللی وتعداد زیادی از کشورها توصیه ها ، راهنماییها و قوانینی را در ارتباط با رعایت شرایط خوب ساخت وضع و تدوین کرده اند که با گذشت زمان بسیاری از این مقررات نیاز به تجدید نظر دارند

اسلاید 6 :

2- هدف و دامنه کاربرد

2 – 1-  در این استاندارد اصول کلی بهداشتی در جهت اداره کردن یک کارخانه مواد غذائی از ابتدای مرا حل کاشت ، داشت ، برداشت ، آماده سازی ، فرآیند کردن ، بست بندی ، انبار کردن ، حمل و نقل ، توزیع و فروش محصول تولیدی برای مصرف انسان توصیه می گردد تا از سلامت و بهداشتی بودن فرآورده اطمینان حاصل شود .

2 - 2 -  در تدوین این استاندارد بیشتر در نظر بوده که از نظر بهداشت مواد غذائی اصول اساسی عملی ارائه گردد .

اسلاید 7 :

3 – نکات بهداشتی در مراحل کاشت , داشت , برداشت

3-1- رعایت موازین بهداشت محیط در مکانهائی که مواد خام یا اولیه برداشت می شوند

3-1-1-  شرایط بهداشتی محل کاشت و برداشت

بذر و نهال مواد غذائی را نباید در مناطقی که دارای مواد زیان آور ، فلزات سنگین سموم دفع آفات و غیره هستند ، کاشت و برداشت کرد به طوری که مقدار این

مواد زیان آورد از حد مجاز قانونی د.ر فرآورده نهایی بیشترگردد

اسلاید 8 :

3-1-4-  کنترل آفات و بیماری کنترل و مبارزه از طریق روشهای شیمیائی ، فیزیکی و بیولوژیکی باید تحت نظر مستقیم متخصص صورت پذیرد و از ایجاد آلود گی توسط بقایای سموم و افات مواد غذائی جلو گیری به عمل آید .

چذین معیارهائی باید طبق توصیه مسئولا ن اجرائی که دارای اختیارات قانونی هستند هم آهنگ و اجرا شود .

3-2-  تولید

3-2-1-  روشها

نحوه برداشت و تولید باید منطبق با اصول بهداشتی بوده ، باعث آلود گی فرآورده نشده و برای سلامت مصرف کننده خطری به وجود نیاورد

                                                     اسلاید 9 :

3-2-2-  وسائل و ظروف ساخته و نگهداری شوند که سلامت مصرف کننده را تهدید ننمایند . ظروفی که« چندین  بار »مورد استفاده قرار می گیرند باید کاملا قابل نظافت وضد عفونی کردن با شند. ظروفی که از آنها برای نگهداری مو اد سمی استفاده شده  نباید جهت نگهداری مواد غذائی مورد استفاده قرار گیرند

3- جدا کردن مواد اولیه غیر قابل مصرف مواداولیه یا خام که برای مصرف انسان نا مناسب می باشند باید در زمان تهیه و تولید به طریقی جمع اوری و در مکانی مجزا کنار گذاشته شوند که باعث الودگی نگردند این مواد بعدآ باید از محیط تولید خارج شده به نحوی که  الودگی ثانوی در محیط نکنذ

4-  محافظت در برابر آلودگی و آسیب دیدگی حفاظت مواد اولیه از آلو دگی به وسیله آفات ، مواد الوده کننده ، فیزیکی ، بیولوپ یکی وغیره باید احتیاط کافی مبذول داشت .

 

اسلاید 10 :

انبار کردن در منطقه برداشت و تولید

مواد اولیه باید تحت شرایطی انبار شوند که میزان آلود گی توسط افات و یا آلوده کننده شیمیایی ، فیزیکی ، میکرو بیولوژیکی و غیره به حداقل برسد

حمل  و نقل

1- وسائل نقلیه

وسایل نقلیه جهت حمل و نقل محصول برداشت شده و یا مواد خام اولیه از تو لید و انبار باید به میزان کافی وجودداشته و طوری ساخته شده که باعث الودگی محصول نگردد و به آسانی قابل نظارت باشد

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید