کارآموزی آموزش و پرورش

Word قابل ویرایش
52 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

مقدمه:
از دیربازاطلاعات در فرایند تصمیم گیری آگاهانه و هدفمند انسان اهمیت زیادی داشته است با پیشرفت جوامع اهمیت اطلاعات در تصمیم گیریهای بیشتر شده است.
امروزه اطلاعات به عنوان یکی از شاخصهای مهم قدرت جوامع وتوسعه پایدار آنهامحسوب می شود.
تصمیم گیری فرایندی است که اطلاعات مالی را یجاد می کند ودر کلیه واحدهای اقتصادی تصمیم گیریها بر اساس همین اطلاعات اخذ می شود در حال حاضر دانش حسابداری به عنوان یک دانش فراگیر درآمده که بسیاری خود را نیازمند دانستن آن احساس می کنند که هدف اصلی آن آشنایی فراگیران با مبانی حسابداری است. این مبانی شامل روشهای عمومی حسابداری است که در قالب حسابداری واحدهای خدماتی انفرادی بیان می شود.

افراد هر جامعه به منظور استفاده بهتر از منابع برای رفع احتیاجات و خواسته های مادی و معنوی خود نیاز به تصمیم گیریهای صحیح اقتصادی و مالی دارند وبرای انجام تصمیمات فوق وجود اطلاعات اقتصادی و مالی مناسب و صحیح از ضرورت های اجتناب ناپذیر است.
هر یک از ما نیز با توجه به محیط نگرش عاقلانه وشغل خود به طور مستمر در حال تصمیم گیری اقتصادی مستقیم و برای انجام تصمیمات درست از اطلاعات مختلفی استفاده می کنیم. در پیرامون ما اطلاعات زیادی وجود دارد که برخی از آنها به طور مستقیم و به طور هیچگونه تغییری قابل استفاده است. در آمارها بیشتر موارد به اطلاعات نیاز پیدا می کنیم که به طور مستقیم آماده استفاده نیستند بلکه بایستی با انجام فعالیتهایی روی اطلاعات موجود آنها را به صورت قابل استفاده در آورند.

با گسترش روابط اقتصادی در بین بنگاههای اقتصادی و گوناگونی مبادلات بازرگانی و تنوع محصولات واحدههای اقتصادی بسیاری در قالب موئسسات بازرگانی ایجاد شده به فعالیت می پردازند. در جوامع نوین موسسات بازرگانی در مجموعه بنگاههای اقتصادی سهم بسیاری دارند. این موضوع باعث می شود که تا در فرایند آموزش حسابداری به موسسات بازرگانی توجه ویژه ای شود.
امروزه در هر جامعه ای واحد های اقتصادی گوناگون فعالیت می کنند. هر یک از واحدهای اقتصادی در جریان فعالیتهای اقتصادی معاملات و عملیات گوناگونی انجام می دهند. سیستم حسابداری هر واحد اقتصادی باید رویدادهای اقتصادی موثر بر وضعیت مالی آن را شناسایی، ثبت و گزارش کند. تا اطلاعات تهیه شده در اختیار تصمیم گیران و افراد ذینفع قرار گیرد اما همه واحدهای اقتصادی در زمره موئسسات خدماتی قرار نمی گیرند زیرا در جریان عادی فعالیتهای خود عملیاتی انجام م

ی دهند که در بسیاری موارد با عملیات واحدهای خدماتی تفاوت دارد. وجود تفاوت در فعالیتهای اقتصادی موسسات مختلف موجب می شود تا نحوه حسابداری آنها با هم یکسان نباشد. خرید و فروش کالا عمده ترین وجه تمایز بین موسسات خدماتی وموسسات بازرگانی است.
در حال حاضر با توجه به تاثیر مهمی که عملیات و محاسبات حسابداری در برنامه ریزیهای سازمانها وتصمیم گیریهای مدیران دارد آموزش آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا با استفاده از اطلاعات و منابع جدید مطا لب و مسائل مفید و کاربردی مطرح شود تا هنر جویان عزیز با مطالعه و یادگیری آنها بتوانند پس از فراغت از تحصیل با توانایی بیشتری از عهده وظایف محوله در قسمتهای مالی سازمان های مختلف بر آیند. اصول حسابداری سازمان آموزش و پرورش که جزئی از حسابداری دولتی می باشد فن تطبیق تجمیع و تلفیق اصول و موازین حسابداری با قانون و مقررات مربوط بیان گردیده است لذا این آمیختگی و تشکیل در اصول و روشهای حسابداری وقانون و مقررات موضوع از لحاظ سیاسی، اجتماعی واقتصادی در الفصول برنامه ریزی و مدیریت در معنای جامع آن اهداف و مباحثی را ایجاب می نماید. کلمات و اصلاحات در فن حسابداری همانند سایر علوم وفنون دیگر معنی ومفهوم خاص خود را دارند معامله در فرهنگ فارسی به معنی داد و ستد و خرید و فروش است. ودر اصلاح حقوقی یک نوع ایجاب و قبول است. درصورتیکه در اصلاح حسابداری معامله به نوع به نوع فعالیت اطلاق میگرددکه دارای آثار مالی بوده و این آثار مالی تغییر در اقلام ترازنامه را موجب میگردد. استخدام یک نفر به عنوان کارمند از لحاظ حسابداری صرفا فعالیت مالی محسوب نمی گردد ولی پرداخت حقوق ویا دستمزد مستخدمین در ازای ارائه کار و یا خدمت یک فعالیت

مالی است که در نتیجه باعث تقلیل درنقدینگی و افزایش هزینه خواهد شد. بنا براین چندین فعالیت مالی ( نه هر نوع فعالیت مالی ) که موجب تغییر در یکی از از اقلام ترازنامه گردد در اصلاح حسابداری معامله نامیده می شود در تعریف حسابداری گفته شده است که حسابداری عبارت است از فن ثبت، طبقه بندی تجزیه وتحلیل و تفسیر رویدادههای مالی یک موسسه در یک دوره مالی در قالب ارقام پول رایج هر کشور (روش تجزیه وتحلیل و تفسیر رویدادههای مالی یک

موسسه در یک دوره مالی در قالب ارقام پول ا ستقراری) در تعریف معتبر دیگری بیان شده که حسابداری عبارت است از فرآیند شناسایی، اندازه گیری، ثبت وطبقه بندی اطلاعات مالی به منظور فراهم نمودن امکانات قضاوت آگاهانه و تصمیمات منطق توسط استفاده کنندگان اطلاعات مالی برای یک موسسه در هر دوره ای مالی ظاهرا به نظر می رسد۰
این دو تعریف معتبر از حسابداری به یا یکدیگر اختلافات دارند اما در واقع یکی نیستند بدین ترتیب که شناسایی و اندازه گیری و ثبت و طبقه بندی اطلاعات معادل فن ثبت و طبقه بندی و تلخیص رویدادهای مالی و گزارش اطلاعات مالی همان تلخیص رویدادهای مالی موسسه مورد نظر است که مجموعا موجبات قضاوت آگاهانه و اخذ تصمیمات منطقی توسط استفاده کنندگان از اطلاعات مالی را فراهم می سازد۰
بدیهی است زمانی حسابداری هر موسسه می توان تعریف فوق را عینیت بدهدکه نسبت به بسط وتکامل حسابداری از جهات نظری و عملی همت نماید و برای بسط و تکامل از هر دو نظر بایستی اصول استانداردهای حسابداری و وقواعد و روشهای متداول در حسابداری مورد عمل حسابداری موسسه قرار گیرد. زیرا عمل نکردن به اصول و استانداردها و واقعه متداول در حسابداری، عدم صحت گزارشات مالی تهیه شده را در پی داشته و تصمیمات متخذه نیز غیره منطقی خواهد بود۰
آخرین تعریف حسابداری: حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که در هرسازمانی است حسابداری می بایست این اطلاعات را بر سه هدف مهم تهیه نماید۰
گزارش داخلی برای مدیران برای استفاده در طرح ریزی و کنترل عملیات

گزارش داخلی برای مدیران در تصمیم گیری از قبیل سرمایه گذاری در اموال و قیمت محصولات گزارشات خارجی برای سرمایه گزاران، دولت و سایرارگانها

چکیده:
برای ثبت های حسابداری که مراحل اولیه حسابداری است نیاز به صدور برگه دفتر روزنامه و دفتر کل ودفتر معین است و برای موازنه حسابهای دفتر معین عینآ همانند دفتر کل است در اینجا کافی است که بایستی عملیات حسابهای فرعی هر حساب اصلی با جمع آن حساب در دفتر کل

تامبن اعتبار و ذخیره تامین اعتباربه میزان تنخواه گردان پرداخت وحساب اسناد وصولی عامل ذیحساب به میزان کل سند هزینه می باشد۰یکی از مهمترین و اساسی ترین مراحل حسابداری تهیه و تنظیم گزارشات مالی می باشد که در پایان دوره مالی به وسیله واحد حسابداری تهیه وجهت آگاهی مدیران و عامه مردم از چگونگی فعالیتهای انجام شده درسازمان آموزش و پرورش به موجب قانون منتشر می گردد۰
برای محاسبه اضافه کاری کارمندان بر۷۵/۱تقسیم می گردد و ماموریتهای کارمندان باید از محل کار ثابت ۳۰ کیلومتر دورتر باشد۰

فصل اول

برگه حسابداری:
برگه حسابداری عبارت است از ورقه ای است که مبین جامع و مانع یک فعالیت مالی در یک موسسه می باشد۰
برگه حسابداری از لحاظ قانونی چنین تعریف شده است:
برگه یا مدرک حساب عبارت است از نوشته ای که درآن یک یا چند داد و ستد انجام شده بمناسبت حسابهایی که بدهکار یا بستانکار شده تجزیه و صادر می شود و چنین مدرکی پس از امضای مرجع ذیحساب قابل ثبت در دفاتر معین و روزنامه و کل است۰
اهمیت این فرم به مراتب بیش از سایرامور مربوط به ثبت و نگهداری حساب است و مسئولیت تشخیص بدهکاری حساب و بستانکاری حساب که در بالای برگه های حسابداری نوشته می شود با نظر رئیس حسابداری از وظایف مختص متصدی تنظیم برگه حسابداری می باشد۰
بعضی از مشخصات برگه حسابداری کد رایانه ای(جزء معین و کل)عنوان سر فصل شماره ردیف می باشد:
۱- تشخیص حساب بدهکار و بستانکار : از اهم وظایف متصدی تنظیم برگه حسابداری می باشد متصدی مربوطه پس از تجزیه و تحلیل حساب و تشخیص بدهکار و بستانکار آن نتیجه تشخیص خود را در سند حسابداری منعکس می کند۰
عنوان سرفصل در برگه حسابداری وجود دارد مانند تنخوا گردان پرداخت کسور باز نشستگی و وصول درآمد عمومی انتقالی کسور ارسالی۰
۳- متصدی صدور برگه پس از ثبت اقلام دریافت یا پرداخت در ستون مربوطه ونوشتن جمع به حروف آن را امضاع نموده وپس از امضاع های مجازبرای صدور نزد متصدی دفتر صدور برگه ارسال می دارد۰ تامین اعتبار و ذخیره تامین اعتبار به میزان تنخواه گردان پرداخت و حساب اسناد وصولی عامل ذیحساب به میزان کل سند هزینه می باشد۰
اوراق بهادار:
ماده ۴۶ ق.م.ع. نحوه چاپ، تحویل و نظارت بر امور چاپی اوراق بهادار را به شرح زیر تصریح نموده است۰

انواع تمبر اوراقی که برای وصول درآمدهای عمومی منظور در بودجه کل کشور مورد استفاده قرار می گیرند و انواع گذرنامه، شناسنامه، سند مالکیت و همچنین سایراوراق و اسناد رسمی دولتی در شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران تحت نظارت هیئتی مرکب از دو نفر نماینده وزیر امور اقتصاد و دارائی و یک نفر نماینده دادستان کل کشور، یک نفر نماینده دیوان محاسبات کشور و یک نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی چاپ و تحویل وزارت یا موسسه دولتی زیربط می گردد۰
تشخیص اوراق و اسناد مشمول این ماده با وزارت امور اقتصاد و دارائی است. هیئت وزارت مجاز است در صورت اقتضاد چاپ و تحویل تمام یا قسمتی از تمبر اوراق و اسناد را به چاپخانه اسکناس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با چاپخانه یکی دیگر از بانکهای دولتی مسئول نماید تا تحت نظارت رئیس بانک به جای یک نفر از نمایندگان وزیر امور اقتصاد و دارائی در هیئت مذبور عضویت خواهد داشت۰
سفارش تهیه کاغذ اوراق بهادار با امضاع مدیر عامل شرکت سهامی چاپخانه دولتی و رئیس هیئت نظارت به ملل می آید سفارش معمولا به کارخانجات مشهور کاغذ سازی سایر کشورها داده می شود و زیر نظر نماینده هیئت نظارت چاپ و تحویل اوراق بهادار به نام چاپخانه دولتی به عمل خواهد آمد و هیچ یک از سازمانهای دولتی حتی سفارش و خرید کاغذ و مقوای مذبور را نخواهد داشت۰ کاغذ و مقوای هر سفارش چاپ با تنظیم صورت جلسه شامل نوع تعداد برگ یا وزن و سایر مشخصات مربوط که به امضای نماینده چاپخانه مسئول اسنادهای چاپخانه انباردار انبار مشترک و یک نفر از اعضای منتخب هیئت و ناظر هیئت رسیده است تحویل نماینده چاپخانه می شود۰

سر فصل هایی که برای اوراق بهادار مورد استفاده قرار می گیرد عبارتند از:
۱- حساب اداره کل اوراق بهادار
۲- حساب مخزن اوراق بهادار
۳-حساب اوراق بهادار مصرفی
۴-حساب تنخواه گردان اوراق بهادار
سرفصل های این گروه حسابها در ذیحساب های مورد استفاده قرار می گیرند که به اقتضای وظایف خود عبارت به فروش یا مصرف اوراق بهادار می نمایند ضمنا عامل فروش سفته برات و برنامه بانک ملی ایران می باشد۰
درخواست اوراق بهادار:
ذیحساب دستگاه اجرائی مرکز درخواست خود را به میزان اوراق بهادار مورد نیاز به اداره کل اوراق بهادار ارسال می دارد این اداره کل درخواستهای واصله را به منظور تحویل اوراق بهادار مورد رسیدگی قرار می دهد سپس در دفتر حسابداری ثبت و با امضای رئیس اداره حسابداری و مدیر کل اوراق بهادار حواله صادر می نماید و به ضمیمه درخواست مربوط به اداره توضیع و مغازن ارسال می دارد مغزن بر اساس حواله صادر و اوراق را در اختیار کمیسیون تحویل و توزیع اوراق بهادار قرار می دهد این کمیسیون از نماینده اداره کل اوراق بهادار نماینده هیئت نظارت و مسئول مخزن تشکیل شده است کمیسیون مذبور اوراق بهادار موضوع هر درخواست را به نماینده معرفی شده ذیحسابی مربوط تحویل داده و رسید اخذ می کند۰
دو نسخه از درخواست به اداره حسابداری اوراق بهادار و یک نسخه به اداره توزیع و مغازن و دو

نسخه به ذیحسابی درخواست کنند ارسال و تحویل می گردد اداره توزیع و مغازن اوراق بهادار در مورد درخواست نماینده های خزانه در مراکز استانهای کشور را بر اساس حواله های صادره تحت نظارت کمیسیون یاد شده به دفتر پست مستقر در محل تحویل و برنامه اخذ می نماید۰ متعقبآ مشخصه برنامه پستی را طی نامه به ضمیمه دو برگ درخواست از طریق اداره حسابداری اوراق بهادار از پست یک نسخه از فرم درخواست مورد بحث را امضا نموده به اداره کل اوراق بهادارعود

است که برای تامین احتیاجات مالی خزانه داری کل در جریان سال مالی انتشار می یابد اوراق قرضه اوراق بی نامی است که برای قسمتی از عبارات مورد نیاز برنامه های عمرانی و دفاعی انتشار می یابد۰

واگذاری تنخوا گردان:
به منظور مصرف یا فروش اوراق بهادار در واحدهای تابعه دستگاه های اجرائی مستقر در مرکز استان نمایندگی خزانه در هر استان اوراق مورد نیاز را به صورت تنخواه گردان در اختیار ذیحساب آن دستگا قرار می دهید۰
فروش اوراق بهادار:
معادله جمع ارزش ریالی اوراق بهادار به فروش رفته توسط دستگاه مصرف کننده از موجودی مخزن اوراق بهادار کسر و تنخواه واگذاری ترسیم می شود وجه آن به حساب بانک تمرکز وجوه درآمد مربوط واریز می گردد با توجه به اینکه حساب جاری مذکورغیر قابل برداشت است و موجودی آن در پایان هر ماه به حساب خزانه منتقل می گردد با توجه به اینکه سال مالی برگروه حسابهای اوراق بهادار مرتبت نیست لذا تسویه تنخواه گردان اوراق بهادار نیز لزومی ندارد۰
دفتر ثبت اسناد:
برای ثبت اسناد در حال راه اندازی شده که با توجه به شماره های مسلسل در دفتر مربوط به هر سند با تاریخ روز شماره ای اختصاصی میگیرد تا آن سند دوباره پرداحت نشود۰
سند هزینه رسمی:
تنظیم هزینه صورتحساب و درج مبلغ بابت دستمزد یا خرید وسایل و سایر هزینه ها جهت پرداخت وجه ذیحق و ذینفع می باشد۰

برگه حسابها جاری برای عملیات انتقالی: فیش حقوق که در دو برگ نوشته می شود تا کارمند بتواند مبلغ حقوق خود را از بانک مربوط دریافت نماید به این صورت یک برگ جهت بانک وبرگ دیگر برای کارمند می باشد۰
برای محاسبه اضافه کاری کارمندان حقوق و مزایای مستمرکه شامل حقوق مبنا، افزایش سنواتی، فوق العاده شغل، حق مسئولیت، حداقل دریافتی که مجموعا بر۱۷۵/۱ تقسیم می شود تا مبلغ یک ساعت به دست آید۰

 

ماموریت کارمند:
عبارت است از کاری مشخص که به شخص مامور واگذار می شود تا طبق مقررات اداری انجام گیرد و مامور کارمند در مقابل اجرت می گیرد که به دو صورت می باشد عادی و پیوسته البته باید محل ماموریت از اقامت وگا ه از محل کار ثابت ۳۰ کیلومتر دورتر باشد۰
حکم کارگزینی:
برای هر کارمند از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حکم بر اساس چارت سازمانی و بودجه اسمی صادر می شود و کارمندان بر اساس حکم کارگزینی و شغل مورد تصدی انجام وظیفه می نماید که دریافت مبلغ حقوق با توجه به مدرک تحصیلی می باشدکه شامل ۲۴بند طبقه حکم پیوستی می باشد ۰

طرح طبقه بندی مشاغل حکم کارگـزینی
۱ـ نام خانوادگی : ۲ـ نام : ۳ـ شماره پرسنلی:
۴ـ شماره شناسنامه: ۵ـ نام پدر: ۶ـ تاریخ تولد: ۷ـ محل صدور:
۸ـ وضعیت تاهل: ۹ـ تعداد اولاد: ۱۰ـ وضعیت سربازی:
۱۱ـ آخرین مدرک تحصیلی: ۱۲ـ تاریخ استخدام: ۱۳ـ کد شغل:
۱۴ـ عنوان شغل: ۱۵ـ عنوان پست: ۱۶ـ واحد سازمانی:
۱۷ـ گروه: ۱۸ـ رتبه: ۲۱ـ واحد سازمانی:
۱۹ـ نوع حکم: مزد گروه (مزد شغل) : ریال
۲۰ـ شرح حکم : مزد سنوات :
مزد رتبه :

جمع مزد مبنا :
۲۲ ـ مزایا
تفاوت تطبیق :

مسکن :
خواربار:
۲۴ـ تاریخ اجرای حکم: عائله مندی:
۲۵ شماره حکم :

 

۲۶ـ تاریخ صدور:
۲۷ـ محل امضاهای مجاز :
۲۸-نسخه: ۲۳ـ جمع کل مزد و مزایا :

(کارت حضور و غیاب)
شماره کارت :
نام و نام خانوادگی :
قسمت :
ماه :
روزهای ماه قبل از ظهر بعد از ظهر اضافه کاری جمع کار روز
ورود خروج ورود خروج ورود خروج

امضاء : ……………………………………………………………………………………….

کارت اوقات کار
نام و نام خانوادگی : ……………………………………………………….. شماره کارمند : …………………………………….
دایره : …………………………..
تاریخ جمع

سرپرست قسمت : …………………………………………………………..

سیستم پرداخـت حقوق و دستمـزد کارکنان آموزش و پرورش :
برای جبران خدمات کارکنان و پرداخت حقوق و دستمزد به آنان سیستمی که توسط سازمان بکار گرفته می شود. به هر یک از کارکنان بر مبنای ساعات حضور در محل کار حقوق و دستمزد پرداخت می شود و این از وظایف مدیریت است که اطمینان حاصل کند کارها در خلال مدت زمانی که کارکنان در محل کار حضور دارند، توسط آنان انجام می گیرد. بنابر این ، این گونه سیستم از طریق ثبت مقدار زمانی که توسط کارکنان در محل کار صرف می شود. عمل می کنند. سپس ، دستمزد متعلقه به کارکنان از طریق حاصلضرب تعداد ساعات صرف شده در نرخ قانونی دستمزد برای هرساعت محاسبه می شود .
در سیستمهای پرداخت حقوق و دستمزد بر مبنای زمان، پرداخت نرخ دستمزد بالاتر برای هر ساعت کار مازاد بر ساعات کار عادی روزانه یا هفتگی، امری کاملا عادی و متعارف است . مبلغ مازاد بر نرخ عادی دستمزد را که در ازای ساعات کارکرد اضافی پرداخت می شود ، اصطلاحا فوق العاده اضافه کاری می نامند.
سیستم پرداخت حقوق و دستمزد بر مبنای زمان اغلب در مواردی بکار گرفته می‌شود که اندازه گیری بازده دشوار است نظیر پرداخت حقوق و دستمزد در قبال وظایف اداری یا در مواردی که فعالیتها به نحو قابل ملاحظه ای متنوعند، نظیر وضعیتهایی که در ماشین آلات تولیدی به طور مکرر تغییر داده می شود یا در وضعیتهایی که به کیفیت محصولات فوق العاده بها داده می شود و استفاده از سایر سیستمها ممکن است کارکنان را در جهت اولویت دادن به سرعت تولید محصول که نتیجه آن احتمالا کاهش کیفیت محصولات و خدمات خواهد بود تشویق کند.
مثال)آقای (الف) یکی از کارکنان خطو تولید شرکت صنعتی «آلفا» است که طی هفته به طور عادی ۴۴ ساعت کار می کند و به ازای هر ساعت کار مبلغ ۴۰۰۰ ریال دستمزد دریافت می دارد. چنانچه آقای (الف) ساعات اضافی کار کند به ازای هر ساعت کار اضافی، مبلغی معادل ۴۰% مازاد بر نرخ عادی، دستمزد به وی پرداخت می شود.
آقای (الف) طی هفته اول آذرماه ۲×۱۳، ۴۹ ساعت کار مستقیم انجام داده است دستمزد ناخالص وی به شرح زیر محاسبه می گردد :
دستمزد به نرخ عادی ریال ۴۰۰۰ × ۴۹ ساعت = ۱۹۶۰۰۰
فوق العاده اضافه کاری ۴۰% × ۴۰۰۰ × ۵ = ۸۰۰۰

دفتر روزنامه:
بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم دفتر روزنامه دفتری است که اشخاص حقوقی یا حقیقی کلیه عملیات مالی و پولی خود را اعم از خرید و فروش و دیون مطالبات و ظهر نویسی و هر گونه فعالیتی که ایجاد دین یا طلب کند و سایر عملیات محاسباتی که طبق اصول حسابداری و عرف متداول دفترداری در پایان دوره مالی برای تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه لازم است۰

بلا استثنا به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت کند و می تواند گفت دفتر روزنامه دفتری است که کلیه فعالیت مالی در هر موئسسه به ترتیب تاریخ وقوع و با توجه به جنبه بدهکار و بستانکارثبت و توضیح داده می شود و هر چند یکبار که بموجب قانون حداکثر تا پانزه هم ماه بعد تعیین شده است می بایست به حسابها و سرفصل های مربوط در دفتر کل نقل شود بدین ترتیب کلیه معاملات سازمان آموزش و پرورش باید در همان روز انجام در دفتر روزنامه ثبت شود- ولی به موجب قانون تاریخ مندرج درمدارک یا فاکتور فروش یا خرید و غیره و ملاک قطعی تاخیر تحریر شناخته نمی شود و هر گاه

انجام و ختم معامله با توجه به طرز و سیستم کار موسسه تابع تشریفات و طی مراحلی باشد تا معامله آماده برای ثبت در دفتر روز نامه شود و فاصله بین تاریخ فاکتور با مدارک و روز آماده شدن معامله برای ثبت در دفترمذبور تاخیر ثبت تلقی نخواهد شد دفتر روزنامه انواع مختلفی دارد که

ساده ترین و متداول ترین نوع آن دفتر روزنامه ای است که آن را دفتر روزنامه ایتالیایی می نامند این دفتر روزنامه ۶ ستون وارد که به ترتیب عبارتند از شماره یا ردیف – شماره برگ حسابداری – شماره دفتر کل – شرح –مبلغ جزء مبلغ کل که بدهکار و بستانکار تقسیم می گردد پس از اینکه کلیه

برگها در دفتر صدور برگه به ثبت رسید و شماره و تاریخ دفتر مذکور بر روی آنها نوشته شد ابتدا برگهای بستانکار و بدهکار را از یکدیگر جدا نموده و هر گروه را مجددا به ترتیب سرفصل حسابهای دفتر کل از یکدیگر جدا می نمائیم و سپس هر دسته را جداگانه در دفتر روزنامه می نویسیم در دفتر روزنامه برای هر دسته یک شماره ردیف اختصاص داده می شود شماره ردیف دفتر روز نامه از یک در اول سال شروع شده و پشت سر هم تا پایان سال ادامه خواهند داشت این شماره بر روی برگ های حسابداری مقابل شماره دفتر روزنامه نوشته می شود بنا به این منظور از شماره دفتر روزنامه که بر روی برگه های حسابداری نوشته شده شماره ردیف دفتر روزنامه است شماره صفحه دفترروزنامه همچنین دردفتر روز نامه در ستون مربوط به شماره برگه حسابداری شماره برگه نوش

 

ته می شود در ستون شرح دفتر روز نامه بایستی توضیح کافی و جامع نوشته شود به طور خلاصه می توان گفت دفتر روزنامه دفتری است که فعالیت های مقدماتی در آنها ثبت و به طور مناسبی برای وارد کردن در دفتر کل طبقه بندی می شود دفاتر روزنامه دو ستونی و هم چنین چند ستونی هم وجود دارد که معروف است که دفتر مشترک روزنامه و کل که بعضی از ستونهای آن را برای ثبت اقلامی اختصاص می دهند که حجم عملیات آن زیاد باشد جمع در ستون بدهکار و بستانکار دفتر روزنامه نه تنها بایست با یکدیگر برابر باشد بلکه می با یست با جمع ستون بدهکار بستانکار در دفتر صدور برگه نیز برابر نماید .

دفتر روزنامه

شماره ردیف تاریخ شرح بدهکار بستانکار
روز ماه ریال ریال

ترتیب نوشتن رویداد مالی در دفتر روزنامه عبارت است از :
۱- تاریخ رویداد مالی
۲- عنوان حسابی که بدهکار می شود ثبت مبلغ بدهکار در ستون بدهکار
۳- عنوان حسابی که بستانکار می شود ثبت مبلغ بستانکار در ستون بستانکار
۴- شرح مختصری از رویداد مالی
در تحریر دفتر روزنامه نکات زیر باید دعایت شود :
• بیش از آن که معادله ای در دفتر روزنامه ثبت شود باید تمام صفحات آن را شماره گذاری کرد .
هیچ یک از صفحات دفتر روزنامه نباید باطل یا از آن خارج شود .
• معادلات باید در روزی که واقع می شود در دفتر روزنامه ثبت می شود .
• دفتر یاید بسیار پاکیزه نگهداری شود .
• مطالب و ارقام باید با خطی خوانا و با قلم نوشته شود .
• هیچ مطلبی نباید بین سطور و یا در حاشیه نوشته شود .
• از قلم خوردگی باید اجتناب شود مگر در موارد استثنایی و تنها برای تصحیح اشتباه .
• مطالب نوشته شده را به هیچ وجه نباید پاک کرد ، تراشید یا با مواد شیمیایی و

نظایر آن محو کرد .
• تمام اطلاعات مربوط به یک معامله باید در یک صفحه دفتر روزنامه نوشته شود .
• اگر جای کافی برای ثبت کامل یک معامله در صفحه ای از دفتر روزنامه وجود نداشت جای خالی بستر و معامله در صفحه بعد نوشته شود .

در کتابی دیگر دفتر روزنامه را طور دیگری تعریف کرده : دفتر روزنامه دفتری است که معاملات و عملیات مالی یک موسسه بطور روزنامه و به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت می شود .
دفتر کل:
دفترکل دفتری است که به حسابهای اصلی اختصاص داشته و کلیه حسابها در این دفتر تحت سرفصل های معین متمرکز می شود۰ که موجب قانون(۱) دفتر کل دفتری است که کلیه عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه بر حسب سر فصل یا که گزاری حسابهادرصفحات مخصوص آن ثبت می شود صفحات دفتر کل بایستی با توجه احتیاجات شهر داری ها صورت بگیرد این تقسیم بندی قبل از شروع سال انجام شده و فهرست آن در ابتدای دفتر منعکس می شود تا راهنمای مراجعه کنندگان باشد۰
انواع سرفصل هایی که در دفتر کل شهرداری ها مورد استفاده است به دو دسته قابل تفکیک است اول: حسابهای دائمی یا حقیقی که مانده آنها از یک دوره ی مالی به دوره مالی دیگر انتقال داده می شود شامل: حساب صندوق – تنخواه گردان –بانک –استفاده دریافتی – بدهکاران –موجودی انبار و…
دوم : حسابهای موقت یا اسمی که در یک دوره مالی به دوره مالی به وجود آمده و در پایان همان دوره به حساب درآمد و هزینه بسته می شود و مانده اینگونه حسابها به سال بعد نقل نخواهند شد مانند حساب هزینه های انجام شده و درآمدهای وصول شده در این دوره مالی در کلیه عملیات دفتر داری دوبل بایستی روزانه انجام شود بنا بر این تاریخ دفتر کل با تاریخ دفتر روزنامه و دفتر صدور برگه یکسان خواهد بود در ستون- شماره دفتر روزنامه- شماره ردیف دفتر روزنامه نوشته می شود شماره صفحه مربوط در دفتر کل نیز مقابل شماره ردیف دفتر روزنامه در ستون شماره صفحه کل – دفتر روزنامه نوشته می شود .
در ستون شرح دفتر کل تنها جمله – به شرح روزنامه—کافی است۰ ارقامی که در ستون جزء دفتر روزنامه نوشته شده به هیچ وجه در دفتر کل نوشته نخواهد شد وارقامی که در ستون مبلغ دفتر کل نوشته می شود عبارت است از ارقام ستون های بدهکار و یا بستانکار دفتر روزنامه و هر رقمی که در ستون بدهکار و یا بستانکار نوشته می شود بایستی بلا فاصله با آخرین رقم همان ستون در قسمت مانده جمع شود و یا از آخرین رقم ستون دیگری کسر شود تا به هر حال آخرین

رقم قسمت نتیجه نهائی آن حساب بخصوص بدست آید معمولا دفتر کل از روی دفتر روزنامه نوشته شده ولی در مواردی که برای حساب دفتر معن نگهداری نمی شود دفتر کل مستقیمآ از روی برگهای حسابداری نوشته می شود در این موارد مقابل شماره دفتر معین که پایین برگ

های حسابداری نوشته شده شماره صفحه دفتر کل نوشته خواهد شد۰
در دفتر کل برای هر سر فصل حساب جداگانهای باز می شوددر ستون تاریخ در دفتر کل بایستی تاریخ ثبت دفتر روزنامه که همان تاریخ برگه ها می باشد نوشته شود۰
هر یک از حسابهای دفتر کل را حساب اصلی یا حساب کنترل می نامند و به حسابهای دفتر معین که در قالب حساب اصلی نگهداری می شود حسابهای فرعی گفته می شود۰
در دفتر کل هر حساب همانند حساب T دو طرف راست و چپ دارد که بدهکار و بستانکار نامیده می شود .

دفتر کل
شماره ردیف تاریخ شرح بدهکار بستانکار تشخیص باقیمانده
روز ماه

در نگهداری و نوشتن دفتر کل باید نکاتی بشرح زیر مورد ملاحظه قرار گیرد :
۱- شماره گذاری صفحات دفتر کل از رقم یک شروع و به ترتیب ادامه یابد .
۲- برای هر یک از حساب های دفتر کل با توجه به حجم فعالیت یک یا جند صفحه جداگان

ه اختصاص داده شود . معمولا صفحات ابتدایی دفتر کل به حساب های دارایی اختصاص می یابد حسابهای بدهی و سرمایه به ترتیب بعد از حسابهای دارایی قرار می گیرد .
پس از آماده سازی دفتر کل می توان رویدادهای مالی را که در دفتر روزنامه نوشته ش

ده اند در دفتر کل ثبت کرد . همیشه نوشتن دفتر کل بعد از ثبت رویدادهای مالی در دفتر روزنامه انجام می گیرد بنابراین هیچ رویدادی در دفتر کل نوشته نمی شود مگر آنکه قبلا در دفتر روزنامه ثبت شده باشد .
برای ثبت رویدادهای مالی در دفتر کل ابتدا رویداد مالی ثبت شده در دفتر روزنامه مشخص و سپس مراحل انتقال به ترتیب زیر انجام می شود :
۱- پیدا کردن صفحه حسابی که در دفتر روزنامه بدهکار شده است .
۲- نوشتن شماره رویداد مالی ( شماره روزنامه ) در ستـون مـربـوطه در حسـاب
دفتر کل .
۳- ثبت تاریخ رویداد مالی در ستون تاریخ .
۴- درج مبلغ بدهکار در ستون بدهکار .
۵- نوشتن شرح مختصری از رویداد مالی در ستون شرح .
۶- نوشتن شماره صفحه دفتر روزنامه در ستون عطف حساب .
۷- درج شماره صفحه ای از دفتر کل که دریف بدهکار رویداد مالی درآن نوشته شده در ستون عطف دفتر روزنامه .
۸- محاسبه و نوشتن مانده حساب در ستون مربوطه .
۹- تعیین نوع مانده حساب در ستون تشخیص با نوشتن کلمه “ بد “ به جای بدهکار یا “ بس” به جای بستانکار .

دفتر معین:
دفتر معین دفتری است که حسابهای فرعی هر کدام جداگانه در آن نوشته می شود معمولا برای هر حساب اصلی دفتر کل یک دفتر معین نگه داری می شود و این دفتر شامل حسابهای فرعی مربوط به آن حساب اصلی خواهد بود. قانون دفتر معین را چنین تعریف می نماید:
دفتر معین دفتری است که برای تفکیک و مجزا ساختن هر یک از حساب های دفتر کل بر حسب مقتضیات و شرایط حساب ممکن است نگه داری شود۰
دفاتر معین از روی برگه های حسابداری نوشته می شود و شماره مربوط به هر حساب فرعی نیز بر روی برگه در قسمت شماره دفتر معین نوشته می شود تا معلوم شود که برگهای حسابداری در دفتر معین نوشته شده است .

دفترمعین
شماره سند تاریخ شماره انبار شرح واردات ارزش ریال موجودی هزینه کالا ارزش ریال
روز ماه

۳

۶ ۱

۱ خرید از شرکت …… ** * ***

دفتر معین دفتری است که برای تفکیک و مجزا ساختن هر یک از حساب های دفتر کل بر حسب مقتضیات و شرایط حساب ممکن است نگه داری شود۰
کارتهای حساب در حکم دفاتر معین است نگه داری دفاتر معین بستگی کامل به احتیاجات اداره سازمان جهادکشاورزی دارد و در صورتی که اقلام مربوط به یک حساب اصلی متعدد نباشد و یا حساب فرعی نداشته باشد نیازی به نگه داری دفتر معین نخواهد بود مانند حساب درآمد و هزینه و …
دفاتر معین از روی برگه های حسابداری نوشته می شود و شماره مربوط به هر حساب فرعی نیز بر روی برگه در قسمت شماره دفتر معین نوشته می شود تا معلوم شود که برگهای حسابداری در دفتر معین نوشته شده است تقسیم صفحات دفاتر معین به حسابهای فرعی بستگی کامل به احتیاجات اداره سازمان جهادکشاورزی دارد و بایستی بنیاد سازمان جهادکشاورزی قبل از آغاز سال جدید دفاتر جدید را با توجه به تجربیات گذشته تقسیم بندی نموده و فهرست آن را در ابتدای دفتر منعکس نماید تا راهنمای مراجعه کنندگان به دفتر و حسابها باشد اینگونه حسابها است که در واقع بایستی صحیحآ و به جای خود نگه داری شود و تمام این تشریفات و سایر دفاتر و اوراق برای صحت ثبت این گونه حسابها می باشد۰

موازنه حسابهای دفاترمعین:
موازنه حسابهای دفاتر معین عینا به شرحی است که برای دفتر کل به تفصیل بیان شده است در اینجا کافی است یادآور شویم که بایستی عملیات حسابهای فرعی هر حساب اصلی با جمع آن حساب در دفتر کل برابری نماید:
دفتر معین بانک – شامل کلیه حسابهائی که از طرف سازمان آموزش و پرورش در بانک افتتاح می شود – مانند حساب جاری بانک درآمدها دفتر معین سپرده— که برای هرسپرده گزار می بایست سرفصل جدا گانه اختصاص داده شود

دفتر معین پیش پرداختها ، که به همان ترتیب می بایست برای پیش پرداخت گیرنده و به نام سر فصل جداگانه اختصاص داده می شود دفتر معین درآمدها ، برای هر یک از منابع درآمد در سازمان آموزش وپرورش صفحه یا صفحات جدا گانه ای اختصاص می یابددفتر معین بدهکار ، برای هر واحد بدهکار صفحه یا صفحات جدا گانه اختصاص داده می شود .
دفتر معین بستانکاران – عبارت است از وجوهی که حساب ادارات دولتی از جمله اجرائیات،

مالیات و دارائی ، کسورات باز نشستگی، بیمه وصولی و برای هر وصول صفحه جداگانه ای اختصاص می یابد۰

نمونه وظایف و مسئولیتهای هر یک از واحد های حسابداری:
عامل ذیحساب نظارت و مراقبت بر تنظیم حساب ماهانه و کنترل و ارسال آن با اسناد و مدارک مربوط به آن مراجعه ذیحساب و همچنین مراقبت در حسن اجرای بودجه برنامه های مراقبت در وصول درآمدها برابر مقررات و پرداخت مخارج در حدود اعتبارات مصوب با رعایت کامل قوانین مربوط اجرای قرارها و داد نامه های صادره از دیوان محاسبات یا سایر مراجعه دیگررفع نقص اسناد و صورت حساب وام خواهی شده تهیه صورت تفریع بودجه کامل مورد عمل حوزه ذیحسابی و ارسال آن به مراجعه زیربط تنظیم و ارسال صورت مجالس تحویل و تحول در موقع تغییر سمت با رعایت مقررات جهت استخضارمقام مافوق اداره امور واحد ذیحسابی و ارائه راهنمائی های لازم به کارکنان تحت سرپرستی .

مسئول حسابداری:
ثبت اقلام از روی برگهای محاسباتی در دفتر صدور برگه و انتقال آنها به دفاتر روزنامه معین اعتبارات و تعهدات و دفتر کلتهیه و تنظیم لیست حقوق و اعلامیه ، چک برگهای محاسباتی و کنترل حسابهای مربوط به منظور رفع اختلاف رسیدگی به فیش پرداختها و علل حسابها و اسناد و مدارک مربوط از نظر رعایت و اجرای قانون و مقررات مالی انجام امور مربوط به تشخیص و تعیین سر فصل حساب تراز عملیات تهیه و تنظیم حساب رسیدگی و اظهار نظر و اقدام در مورد مسائل و پرونده

های مشکل مالی و حسابداری ماهانه در موئد مقرر و امضاء آنهاراهنمائی و کنترل کار حسابداران و تقسیم کار بین آنها و برسی صورت حسابهای تنظیم شده تهیه و تنظیم پیش نویسی دستورات و فرمهای محاسباتی گزارشهای لازم و بودجه تفصیلی نظارت و مراقبود امور جاری شرکت در

کمیسیون های مربوط همکاری در تهیه نامه ها بخش نامه هامطالعه قوانین بودجه و سایر قوانین و مقررات مالی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای آنها .

بازنشستگان و موظفین:
تعریف بازنشسته : برابر بند ماده ۱۲۴ ق۱۰ ک. وضع مستخدمی است که طبق قانون به موجب حکم رسمی مراجعه صلاحیتدار از حقوق باز نشستگی استفاده می کند

تعریف وظیفه بگیر(موظفین ) : برابر بند ماده ۱۲۴ ق۱۰ ک. وضع مستخدمی است که طبق مفاد مواد ۷۹ و ۸۰ قادر به کار کردن نبوده و از حقوق وظیفه در این قانون استفاده می کند علاوه بر بند مذبور به وراث قانونی طبقه اول مستخدمی رسمی یا بازنشستگی مشمول قانون مذکور نیز موظف و یا وظیفه بگیر یا مستمر بگیر می گویند۰

سازمان بازنشستگی کشور:
این سازمان در اجرای ماده ۷۰ ق ۱۰ ک در سال ۱۳۵۴ ایجاد گردیده و کلیه امور مربوط به بازنشستگان و موظفین مشمول قانون استخدام کشوری در آن متمرکز شده است در واقع سازمان مذبور مرجع رسمی دریافت و پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین و رسیدگی به امور آنها می باشد۰
منابع مالی سازمان:
به منظور پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین و منابع مایل سازمان از دو محل تامین می گردد .
در اجرای ماده ۷۱ ق ۱۰ ک. دستگاه های اجرائی مشمول قانون مذبور می کند هر ماه ۹% از جمع حقوق و مزایا ی مستمر کارکنان رسمی خود را کسر و بابت سهم مستخدمین به صندوق بازنشستگی کشور بپردازد .
در اجرای ماده ۷۱ ق ۱۰ ک. دستگاه های اجرائی مشمول قانون مذبور مکلفند علاوه بر کسور بند یک هر ماه مبلغی معادل ۹ % حقوق مستخدمین رسمی خود را به صندوق باز نشستگی کشور بپردازند۰

فصل دوم

صورت مغایرت بانکی:
بانکها طبق روش معمول در پایان هر ماه صورت حسابی که حاوی کلیه عملیات مربوط به حساب جاری می باشد برای سازمان آموزش و پرورش ارسال می دارندکه غالبا مانده

صورت ارسالی توسط بانک با مانده حساب بانک در دفتر سازمان آموزش و پرورش تطبیق نمی کند و این مغایرت ناشی از موارد زیر است:
الف) عملیاتی که به وسیله بانک به حساب جاری منظور ولی در دفاتر بنیاد عمل نشده است
 برداشتها : ممکن است برداشتهائی که توسط بانک بابت هزینه های بانکی یا بهای دسته چک از حساب جاری به عمل آید که اعلامیه آن به سازمان نرسیده باشد که در این حال

 

ت بین صورت حساب بانکی و بنیاد اختلاف وجود خواهد داشت۰
 واریزی ها: ممکن است وجوهی توسط مردی یا اشخاص دیگر به حساب جاری سازمان واریز شده باشد ولی اعلامیه بانکی آن برای ثبت در دفاتر مالی سازمان ارسال نشده باشد که در این صورت نیز صورت حساب بانکی یا دفتر سازمان مطابقت نخواهد نمود۰
اشتباهات : هر چند سیستم کار بانک به طریقی است که اشتباه در عملیات بانکی به ندرت اتفاق می افتد معهذا این احتمال وجود دارد گه بانک به جای حساب جاری سازمان حساب اداره دیگری را بدهکار یا بستانکار نماید که این خود باعث مغایرت در صورتحساب بانک دفاتر سازمان می باشد.

بستن حسابهای موقت در پایان دوره:
حسابهای موقت یا حسابهای اسمی به سرفصل های از دفتر کل اطلاق می گردد که در اول دوره ایجاد و در پایان همان دوره بسته می شود. مانده حساب درآمد وصول شده و هزینه های انجام شده یا به عبارت دیگرحسابهای موقت در موئسسات بازرگانی و انتفاعی در پایان دوره به حساب عملکرد و سود وزیان بسته می شود تا بدینوسیله سود یا زیان ویژه که تاثیر مستقیم در سرمایه موسسه خواهد داشت تعیین گردد ولی در موئسسات غیر انتفاعی و فاقد سرمایه مانند موسسات دولتی مانده اینگونه حسابها در پایان دوره بجای حساب سود و زیان به حساب درآمد و هزینه بسته می شود تا بدین وسیله کسری یا مازاد حاصله که تاثیر مستقیم در حساب مازاد تخصیص نیافته دارد مشخص گردد حساب مازاد تخصیص نیافته را به سرمایه و حساب مازاد تخصیص یافته و درآمد و هزینه را می توان به ترتیب به حساب اندوخته حساب سود و زیان تعبیر نمود.
درسیستم حسابداری تملک دارییهای وقتی سندی که توسط شهرستان /منطقه /ناحیه تهیه و تنظیم شده باشد البته در چهار چوب موافقت نامه ها و تخصیص ها اعلام شده سند جهت به هزینه گرفتن به استان ارسال می گردد.
۱: در ابتدا توسط ذیحسابی دستور داده می شود.
۲: وقتی که سند دستور داده شد برای شماره به دفتر ذیحسابی می رود ودر آنجا شماره می گردد.
۳: پس از اینکه سند شماره شد به کارشناس تملک دارایی های سرمایه ای ارسال می گردد.
۴: درکارشناس تملک داراییهای سرمایه ای سند رسیدگی می گردد.
۵: پس از اینکه سند رسیدگی شد و مشکلی نداشته باشد و با مقررات و موافقت

نامه ها مغایرت نداشته باشد برگه حسابداری آن نوشته و بر روی سند الصا ق می گردد.
۶: پس ازاینکه نوشته شد توسط کارشناسان تملک داراییهای سرمایه ای امضاء و در دفاتر مالی و اعتباری و پروژها ثبت می گردد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 52 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد