کارآموزی حسابداری – اداره آموزش و پرورش میانه

word قابل ویرایش
24 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

مقدمه
با نگرشی صحیح به رشد و وضعیت اقتصادی کشور نیاز جامعه را به حرفه حسابداری متوجه می شویم۰
حسابداری هم بعنوان رشته ای از دانش و هم بعنوان شغل ، با تمدن بشری همزاد است و همراه و هماهنگ با تحولات و تغییرات و پیشرفتهای اقتصادی و اجتماعی در طول قرون و اعصار متحول شده است ۰ حسابداری که از دیرباز پیشاهنگ وگرداورنده پردازش و اماده سازی اطلاعات برای اتخاذ تصمیمات اگاهانه بوده،اگرچه باکمی سرعت به قافله پیشروان

بپیوست ویکی از نخستین رشته هایی بود که راه را برورود و کاربرد علم و تکنولوژی های تازه گشود، کامپیوتر را در خدمت سیستم اطلاعات مالی و سیستم اطلاعات مدیریت قرار دارد۰
پس از پیدایش حسابداری در کشورهای مختلف جهان لزوم تشکیل انجمن واعضای حرفه ای در یک سازمان و فعالیت انها تحت ضوابط مشخص و معین به منظورارتقای کیفیت و دستیابی به پذیرش اجتماعی احساس می شود۰ نیاز گسترده و روزافزون به – اطلاعات مالی برای هرگونه تصمیم گیری لزوم ایجاد تفاهم در روابط بین واحدهای ـــ اداری و اقتصادی و کسانی

که با انها سر و کار دارند ا ز سوی دیگر ضرورت کاربرد مقیاس های مشترک اندازه گیری و مفاهیم هممعنا را تشدید کرده و درنتیجه تدوین اصول و استاندارد های حسابداری در سراسر جهان شتاب گرفت ۰ حسابداران بعنوان جزیی از اعضای حرفه های جامعه از ا ین تحولات و تاثیرگذاریهای ا ن دورنیستند وخواه ناخواه ازفراگیری و کاربرد تمام یا برخی از روشهای نو در انجام وظایف خود خواهند بود۰

تقدیم به:

آنان که در تعریف نمی گنجند رفتنی اند و به اثر ماندگارند امروز دیروزیند و همیشه فردایی اند و تقدیم به کسانی که صادقانه برای ارتقاء و اعتلای نام کشورعزیزمان شبانه روز فعالیت
می کننــد.

فصل اول: اشنایی با مکان کاراموزی

۱- تاریخچه سازمان

۲- نمودار سازمانی و تشکیلا تی

۳- شرح مختصرازفرایند تولید یا خدمات

۱-تاریخچه سازمان

در مورد تاریخچه تشکیل اداره بنا به اظهارات پیشکسوتان فرهنگی این منطقه تا
سال۱۳۱۴ ساختمان مستقل و کادری مستقل و تشکیلات گسترده امروزی در این شهر وجود نداشت ۰
تا اینکه در سال ۱۳۱۴ (ه۰ش) زمانی که دبستانی بنام شاپورکه یک مدرسه دولتی محسوب میشد در حیاط استیجاری واقع در چهارراه پایین امروزی و کوچه افتخار دایرشد ۰چون این منزل ۱۵ اتاق نشیمن داشت دریکی ازاتاقهای فوقانی همین ساختمان با
کادر سه نفره بعنوان اولین اداره اموزش وپرورش میانه تشکیل یافت۰

لازم به توضیح است که نام وزارت خانه متبوع با عنوان وزارت معارفو اداره معارف و اوقاف ایالت شرقی (اذربایجان شرقی) ودر سال ۱۳۲۹ (ه۰ش) به وزارت فرهنگ و اوقاف اذربایجانشرقی و در سال ۱۳۳۰ (ه۰ش) کلا به وزارت فرهنگ ودراستانها وشهرستانها به اداره فرهنگ و بعدا به وزارت اموزش وپرورش تغییر نام پیدا میکند۰

در سال ۱۳۱۸ تعدادی ازاهالی میانه ازجمله فرهنگیان ازروسای وقت درخواست کردند که دبیرستانی درمیانه تاسیس شود۰دراین زمان ضمن اینکه در همین ساختمان یاد شده؛۱۶ اتاق به دبیرستان ودبستان تا کلاس نهم اختصاص یافت وبقیه اتاقها درطبقه فوقانی به کادر اداری اختصاص داشت ودراین زمان رئیس؛معاون؛حسابدارویک خدمتگذارعوامل کادراداری محسوب می شدند وبنا به اظهارات پیشکسوتان فرهنگی منطقه این محل به مدت ۱۰ سال و با همان امکانات بعنوان محل اداره محسوب میشد۰

درسال ۱۳۲۸ساختمان اداری به محل ساختمان فعلی مخابرات واقع درمیدان – ازادی منتقل شد۰
درسال۱۳۳۲محل اداره به ساختمان مستقل درخیابان امام خمینی فعلی جنب سینما قدیم درمحل ساختمان کلینیک نصر فعلی وباهمان کادر یاد شده انتقال می یابد۰
درسال۱۳۳۸ساختمان اداری به محل دبستان بحری سابق ومدرسه راهنمایی شهید مطهری فعلی انتقال یافت۰کادراداری دراین ساختمان عبارت بودند از: رئیس؛ معاون؛ حسابدار؛منشی دفتر(دبیرخانه امروزی) ویک نفرخدمتگزار۰

درسال۱۳۴۸یا۱۳۴۹ساختمان اداره به محل دبیرستان زینبیه وشهدای زینبیه فعلی که دران زمان ساختمان کوچکتربود واز دو قسمت مجزا تشکیل شده بود انتقال یافت۰در قسمت بالای محوطه ساختمان دبستان محمدرضاشاه و درقسمت پایین محوطه ؛تقریبا ورودی ساختمان محل اداره دایر بود۰

درسال۱۳۵۴محل اداره به ساختمان پیش ساخته که به ساختمان ایتالیایی هامعروف بود و برای مراکز تربیت معلم در ایران اختصاص یافته بودانتقال یافت۰این ساختمان با تشکیلات وتاسیسات نسبتا خوب وکامل و با تعداد زیادی اتاق با گستردگی بسیارتا سال ۱۳۷۸محل اداره محسوب می شد۰
در سال ۱۳۷۸ به محل جدید و فعلی اداره با ۴طبقه ساختمان و ساخت و نمای زیبا با امکانات بسیار و با تعداد زیادی اتاق کار و سالن اجتماعات ودر طبقه پایین (زیرزمین)کلنیک درمانی فرهنگیان به کار اداری ادامه داده وانشاءالله ادامه خواهد داد ۰

۲-نمودار سازمانی و تشکیلات
هر وزارتخانه؛سازمان واداره با توجه به بزرگی وگستردگی خود از نمودار مختلفی تشکیل می شود۰ نمودارسازمانی اموزش وپرورش نسبت به سایروزارتخانه ها وبا توجه به گستردگی ان در سطح کشور بسیار وسیع می باشد۰

هروزیر با عنایت به سمت ومو قعیت وزارتخانه از چند نفر تحت عنوان معاون بهره مند میشود و یک نفر نماینده نیز در سطح استانها دارند۰وهریک ازاین نمایندگان در
استانها رییس اداره کل وزارت متبوع در مرکز استانها نامیده و منصوب می شوند۰ و همچنین این نماینده ها(رئیس اداره کل) یک نفررا درهر شهرستان در اداره نامبرده منصوب می کنند که رئیس آموزش وپرورش شهرستان محسوب می شوند.
نمودار سازمانی وزارت آموزش و پرورش و اداره آموزش و پرورش در شهرستانها بشکل زیر می باشد.

۳-شرح مختصری از فرایند تولیدی یا خدماتی
اداره اموزش وپرورش هر منطقه با توجه به ارائه خدماتی که دران منطقه میدهد ضمن اینکه متنوع ومشابه وگاها هم متفاوت می باشد؛می تواندخدمات خود را طبقه بندی و درجه بندی می کند۰

در شهرستان میانه ارائه خدمات فرهنگی ؛اموزشی ؛ علمی وهنری در سطح اداره متبوع بسیار وسیع بوده و انشاءالله خواهد بود. لازم به ذکر است که ارائه خدمات در آموزش وپرورش پیشرفت شایسته ای داشته است که ذکر نام تک تک آنها در این گزارش مقدور نمی باشد. اما به این نکته می توان اشاره کرد که با توجه به اینکه هر رئیس و معاونی که جابجا شده اند به سهم خود شیوه ای نو در زمینه روش تدریس و ارائه دوره های آموزشی برای کارکنان و کارمندانابداع کردند که هریک از این ابداعات سهم بسزایی در موفقیت اداره و پرسنل اداره دارد. در این جامن فقط به چند نمونه از این اقدامات اشاره می کنم .

 

 زمینه ایجاد و احداث ساختمان فعلی اداره آموزش و پرورش
 فیلم برداری از روشهای تدریس معلمین و دبیران موفق
 احداث کارگاه کامپیوتر و مشارکت در جهتراه اندازی وتجهیز کارگاه کامپیوتر
 توسعه و تنوع بخشیدن به رشته های فنی و حرفه ای
 گسترش فضاهای ورزشی علی الخصوص تربیت بدنی دختران

 ایجاد صندوق تعاون وامداد دانش آموزان بی بضاعت
 ایجاد درمانگاه فرهنگیان در طبقه زیر زمین ساختمان اداره
 راه اندازی دولابراتوار زبان در مرکز تحقیقات آموزشی در دبیرستان زینبیه

 تاسیس شبانه روزی دخترانه
 تلاش مستمر در اعزام آزمایشگاه سیار به مدارس روستایی

فصل دوم : ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی وعملی کاراموزی

۱- موقعیت رشته کاراموز در واحد صنعتی با بررسی جزئیات سازمانی رشته کاراموزی در واحد صنعتی
۲- بررسی شرح وظایف رشته کاراموز در واحد صنعتی

۳- امور جاری در دست اقدام

۴- برنامه های اینده

۱- موقعیت رشته کاراموز در واحد صنعتی با بررسی جزئیات سازمانی رشته کاراموز در واحد صنعتی
حسابداری و حسابدار حرف اول را در هراداره وشرکت می زند۰چنانچه اگریک اداره یا یک شرکت صنعتی از یک حسابدار خبره و ماهربهره مند نشوند چه بسا سودی را که تحصیل می کند نتواند استفاده بهینه از سود حاصله بکند ویا اینکه درخرج وهزینه کردن سود حاصله زیان هم زیان بکند۰

حسابداری همانطور که اشاره شد دراداره اموزش وپرورش هم نقش بسزایی دارد۰چرا که یک حسابدار درکارحسابداری و حسابرسی هم می تواند بسیاردقیق وموفق باشد و هم میتواند با کج روی وکج دستی و یا یک سهل انگاری کوچک اشتباهی بزرگ وجبران ناپذیررا متحمل شود۰

درامور مالی و حسابداری اموزش وپرورش فرمها و مدارکی که مورد استفاده قرار میگیرند همه انها کاملا قانونی و مورد قبول اداره اموراستخدامی وسازمان مدیریت و برنامه- ریزی می باشد وفرمها و مدارک گفته شده را در ذیل نام برده وکاربرد هریک ازانها بصورت مختصر توضیح وتشریح واشاره می کنم۰
۱- تابل اعتبارات ۲- دفتراعتبارات

۳- برنامه ها ۴- شرح مواد هزینه ها
۵- ردیف وبرنامه های اعتباری ۶-ابلاغ اولیه
۷- حکم کارگزینی ۸- لیست حقوق و مزایا و فیش حقوق

۹- لیست فوق العاده ماموریت ۱۰- لیست حق الزحمه امتحانات
۱۱- لیست حق الزحمه های مختلف ۱۲- درخواست خرید یا انجام کار
۱۳- دستور پرداخت ۱۴- فاکتور خرید
۱۵- حواله انبار ۱۶- قبض انبار

۱۷- صورت جلسه تحویل کالا ۱۸- برگ خدمات مالیاتی
۲۵- دفتر معین ۲۶- دفتر روزنامه
۲۷- دفتر کل ۲۸- صورتحساب بانکی
۲۹- صورتحساب مغایرت ۳۰- تراز ازمایشی
۳۱- ترازنامه کل ۳۲- بایگانی اسناد

۳۳- ارسال وجوه به سازمان بازنشستگان
۳۴- انواع واقسام دیگرفرمهای مالی واداری

۱- تابل اعتبارات
تابل اعتبارات فرم مخصوصی است که از طریق سازمان اموزش وپرورش اعتبارات مورد لزوم ادارات (اداره اموزش وپرورش) ابلاغ می گردد که دران شرح مواد و برنامه ها و اعتبارات مورد نیاز مشخص و اعلام می گردد۰
۲- دفتراعتبارات
دفتر اعتبارات دفتری است که از ستونهای زیر تشکیل شده است که در ان هزینه هرفصل و برنامه(برنامه ها با کد مشخص می شوند) از طرف اداره کل مشخص می شود۰
کد…….. دفتر اعتبار و هزینه آموزش و پرورش میانه سال…..ص
ردیف برنامه فصل اول فصل دوم فصل سوم
اعتبار هزینه مانده اعتبار هزینه مانده اعتبار هزینه مانده

۱

۲

أموزش ابتدایی(۳۰۱۰۲)

فوق العاده ماموریت
۱۰۰۰۰۰۰

۵۰۰۰۰


۱۰۰۰۰۰۰

۹۵۰۰۰۰۰

۳- برنامه ها :

منظور از برنامه اعتبارات در آموزش و پرورش که یک سازمان گسترده و دارای شاخه ها و معاونت های متعدد می باشد، هزینه ها بر اساس برنامه های متناسب با شاخه ها و مقاطع تحصیلی تهیه و تنظیم می گردد.

۴- شروع مواد هزینه ها :

در انجام هزینه ها با توجه به موافقت نامه های تنظیمی با سازمان برنامه و بودجه و نوع هزینه ها مانند هزینه های عمرانی، خدماتی،پرسنلی،سرمایه ای وغیره . هزینه ها در قالب مواد تهیه وتنظیم می شود.مثلا خرید یک میز برای اداره تحت عنوان هزینه سرمایه ای یا پرداخت حق الزحمه یک کارگر روز مزد تحت عنوان هزینه خدماتی .

۵- ردیف و برنامه ای اعتباری:

اعتبارات مورد لزوم دستگاه های دولتی با توجه به هزینه ها از محل در آمد های عمومی دولت تهیه میگردد. مثلا درآمدهای وصولی ازمحل فروش بلیط قطارها و در یافتی
از عوارضات گمرکی برای چه منظوری هزینه خواهدشد. این در آمد ها را در ردیفهای خاص مثلا ردیف، ۱۲۷۵۳۵ جمع آوری و به هیئت دولت ارائه می دهند. هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی محل تمام درآمدها و ردیفها و هزینه های یک سال مالی را تعیین می نماید که این عمل دولت را تصویب قانون بودجه در ردیف های مختلف می نامند.

۶- ابلاغ اولیه:

منظور از ابلاع اولیه این است که برای تک تک کارمندان و معلمان جهت انجام وظایف محوله با توجه به مدارک تحصیلی،توافق کارمند و کارشناسان اداره محلی را تعیین و با امضاء ریاست و یا معاونت اداره اعلام مینمایند که کارمند موظف است بعد از دریافت ابلاغ به محل خدمت مراجعه و برابر برنامه تنظیمی انجام وظیفه می کند این عمل را ابلاغ اولیه می نامند.

۷- حکم کارگزینی یا حکم مالی :

حکم کارگزینی عبارت است از یک برگ در فرم استاندارد مورد قبول اداره امور استخدامی و یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی که در آن با در نظر گرفتن مدارک تحصیلی،محل جغرافیایی خدمت ، شغل مورد تصدی ، و سوابق خدمت فرد مورد نظر و با رعایت قوانین و مقررات نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت حقوق و مزایای فرد تعیین می گردد.
۸- لیست حقوق و مزایا و فیش حقوق :
لیست حقوق فرم مخصوصی واستانداردی است که از ستونهای مختلفی بشرح زیر تنظیم گردیده است .

ص…….. لیست پرداخت حقوق و مزایای کارکنان سال…..ماه….

ردیف کد شناسایی نام و نام خانوادکی شماره حساب بانکی حقوق مبنا افزایش سنواتی فوق العاده شغل تسهیلات بدی اب و هوا سایر مزایا جمع کل حقوق کسورات بازنشستکی
مالیات وام/ بدهی ها

بدهی ها جمع کسورات خالص برداختی

جمع

حسابدار رئیس حسابداری رئیس ادره

لیست فوق در دو قسمت تشکل گردیده است:
طرف اول لیست تا جمع کل حقوق و طرف دوم لیست تا جمع کسورات وخالص پرداختى

باتوجه به ملاحظه ستونهاى فوق جمع حقوق و مزایاى کارکنان در طرف اول لیست نوشته
شده جمع کل انها در ستون مربوطه درج مى گردد و در طرف دوم کلیه بدهیها و کسورات
قانونى کارمندان مانند:حق بیمه مالیات وبازنشستگى درج شده و از جمع کل حقوق کسر و
باقیمانده در خالص پرداختى نوشته مىشود به عبارت دیگر:

جمع کل حقوق = مزایا + حقوق مبنا
خالص پرداختى = کسورا ت – جمع کل حقوق
با توجه به لیست حقوقى مندرج فوق براى هر یک از کارکنان یک صورتحساب یا فیش حقوقى لازم است تا بانک عامل پرداخت با توجه به مبلغ درج شده در فیش به حساب آنان منظور نموده و کارکنان با در دست داشتن نسخه دوم به بانک عامل پرداخت حقوق مراجعه و با امضاء ظهر فیش در دو فقره نسبت به دریافت حقوق اقدام مى نمایند۰

۹- لیست فوق العاده ماموریت ونحوه تنظیم سند ماموریت کارکنان
طبق ایین نامه پرداخت فوق العاده ماموریت به کارکنان دولت هر کارمندى که طبق ابلاغ اولیه صادره از سوى مقامات مجاز اداره متبوع ابلاغ صادرشد کارمند موظف است به انجام امورى که الزاما بیش از سى کیلومتر از محل خدمت خود مسیرى را طى نماید طبق قانون فوق العاده ماموریت به ایشان پرداخت مى گردد۰
بعد از انجام ماموریت و گزارش انجام امور محوله برابر فرم موجود در اداره آموزش و پرورش نسبت به پرداخت فوق العاده ها اقدام مى گردد۰

۱۰- لیست حق الزحمه امتحانات و نحوه تنظیم وپرداخت حق الزحمه امتحانات
درآموزش وپرورش براى اخذامتحانات نهایى تعدادى از کارکنان را تحت عنوان عوامل امتحانات مانند: ناظرامتحانات ،مراقب امتحانات، مسؤل امتحانات ،منشى وسایر عوامل امتحانات با صدور ابلاغ اوّلیه مسؤلیتى را که به آنان محول مى نمایند بعد از خاتمه امتحانات وارایه کزارش نهایى توسط مسؤلین ذى ربط برابردستورالعمل وآیین نامه هاى پرداخت حق الزحمه امتحانات مبالغى را تحت عنوان حق الزحمه امتحانات مطالبات هر یک را به حساب افراد ذى نفع واریز مى نمایند۰

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 24 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد