بخشی از مقاله

كارآموزي نگرشي بر سيستم حسابداري منطقه 11


مقدمه:
پر واضح است كه اداره نمودن شهر بزرگ و پر جازبه اي مانند تهران نيازمند مديريت بسيار قوي و برنامه ريزي هاي كوتاه مدت و بلند مدت مي باشد اجراي هر يك از اين برنامه ها و ايجاد اشتغال و فرصت هاي برابر آموزشي، شغلي و ... براي شهروندان در سطح كلان شهري همچون تهران مستلزم صرف هزينه هايي هنگفت از جانب دولت است. دولت براي اينكه بتواند در كوتاهترين زمان ممكن به اهداف مورد نظر خود دست يابد بودجه پيش بيني شده براي اداره شهر را بين مناطق 22 گانه تهران تسهيم مي‌كند. اين تسهيم به تناسب جمعيت،

مساحت، مراكز مهم اقتصادي – سياسي، ميانگين سني و ... صورت مي گيرد. به عنوان مثال در منطقه اي كه ميانگين سني كمتر (پايين تر) از مناطق ديگر است نياز به فضاهاي آموزشي، تفريحي محسوس تر است و با توجه به انيكه دولت خود را ملزم به تأمين نيازهاي شهروندان مي داند بنابراين بودجه اختصاص يافته به اين منطقه در بخش عمراني- آموزشي بيشتر از ساير مناطق خواهد بود. با توجه به اهميتي كه دولت براي انجام هر چه بهتر و دقيق تر امور شهري قائل است مسئوليت هاي خود را كه مربوط به اداره اين امور است به

شهرداري ها كه جزء مؤسسات دولتي محسوب مي گردد واگذار نموده است لازم به يادآوري است. با اين كه هر يك از مناطق 22 گانه تهران توسط شهرداري مختص به منطقه خود اداره مي شود اما كلاً زير مجموعه اي از سازمان شهرداري مركزي كل تهران محسوب مي شوند و از سياست گذاري هاي كلان، در سطح شهر و در نهايت كل كشور تبعيت مي‌كنند چنانچه ذكر شد هر ساله اعتبار خاصي براي هر منطقه تخصيص مي يابد كه اين اعتبار به تدريج و مرحله به مرحله در طي سال در اختيار شهرداري ها قرار مي گيرد. شهرداري ها نيز

همچون ساير سازمانهاي دولتي ضمن ارائه گزارشات دوره اي در زمينه ميزان پيشبرد طرح هاي عمراني، پروژه هاي اقتصادي، سرمايه گذاري هاي شركت هاي تابعه (دولتي) و نحوه انجام امور محوله خود بايد اطلاعاتي راجع به نحوه استفاده از منابع مالي و اعتبارات تخصيص يافته خود را به طور مشروح طبقه بندي شده و در قالب گزارشات مالي كه توسط

حسابداران تهيه و مورد تأييد حسابرسان است در اختيار دولت قرار دهد. اين اطلاعات ارزشمند مالي علاوه بر نظارت دولت بر امور بيت المال، دولت و مسئولين را در تصميم گيري ها، برنامه ريزي ها و سياست گذاريهاي آتي ياري مي‌كند. آنچنان كه ذكر شده تهيه اين اطلاعات مالي به عهده حسابداراني است كه در دايره حسابداري شهرداري ها، تحت نظر معاونت امور مالي به فعاليت مي پردازند. در اين گزارش سعي بر اين است كه كلياتي از مراحل و نحوه تنظيم اين اطلاعات مطرح گردد.
اميد است مورد توجه واقع گردد.
با تشكر

فصل دوم :


تاريخچه منطقه 11 (معرفي و شناخت اجمالي منطقه):
منطقه 11 شهرداري تهران از بخشهاي كلان شهر تهران است سابقه شكل گيري بافتهاي مسكوني به اولين تجديد حيات تهران در دهه 1280 هجري قمري باز مي گردد و مقارن با آن سالهاست و به پيكره سنتي شهر تهران مربوط مي شود.


بدون شك رونق، توسعه و شكل گيري ساختارهاي اصلي منطقه مربوط به دوران پهلوي اول است بين سالهاي 1304 تا 1320 كه به تدريج اين عناصر يا در محدوده كنوني منطقه 11 ويا در جوار آن است. (عناصري چون راه آهن، دانشگاه، پادگان، بيمارستان و پارك شهر) به طور كلي تا سال 1342 بخشهاي مهمي از منطقه 11 از مناطق مرفه نشين و پر رونق تهران محسوب مي شود اما همزمان به لحاظ موقعيت مركزي منطقه فعاليت هاي كارگاهي و بازارهاي تخصصي در بخشهاي شمالي منطقه رونق يافته است.
قواعد كليه:


1- مقصود اصلي از تأسيس بلديه حفظ منافع شهرها و ايفاي حوائج اهالي شهر نشينان است.
2- امور راجع بلدبه از قرار تفصيل است اولاً اداره كردن آنكه اهالي شهر آنچه براي حفظ اصلاح امور بلدبه موجب قانون ميدهد. ثانياً اداره كردن اموال منقوله و غير منقوله و سرمايه هائيكه متعلق به شهر است ثالثاً مراقبت در عدم قحطي آذوقه شهر به وسائل ممكنه، رابعاً ساختن و پاك نگه داشتن كوچه ها و ميدان ها و خيابانها از پياده رو و كالسكه رو و باغهاي عمومي و مجاري مياه و زير آبها و پلها و معابر و غيره و همچنان روشن كردن شهر و تقسيم آبهاي شهري و مراقبت در تنقيه قنوات و پاكيزگي حمام ها و خامساً مراقبت در رفع تكدي و تأسيس

دارالمساكين و دارالمجز مريض خانه ها و امثال آن سادساً معاونت در اقدامات حفظ الصحه و حفظ دواب و حشم و تأسيس دواخانه ها و امثال آن سابعاً مواظبت در اينكه معابر شهري موافق نقشه معيني باشد و اقدامات مقتضيه بر ضد حريق و ساير بليات سماوي و ارضي بعمل آيد و ثامناً بيمه ابنيه اين متعلق به شهر از حريق تاسعاً معاونت در تكثير معارف و مساعدت در داير نمودن كتابخانه ها و قرائت خانها و موزه ها و حفظ مرمت مساجد و مدارس و ابنيه عتيقه، عاشراً مساعدت با دولت در ساختن بازارها و نمايش گاههاي تجاري و كليه مراقبت رواج حرفت و تجارت شهر و داير نمودن محل تشخيص اسعار و معاملات عمومي.


3- دايره اقدامات بلديه مختص به حدود شهر و اراضي متعلقه به شهر است.
4- انجمن و اداره بلديه مي تواند به اسم شهر بيع و شراع و هر گونه معاملات نمايد و به جاهاي لازم شكايت كند و در محاكمه عدليه اقامه دعوا نمايد و مدعي اليه واقع شهود.
5- اراضي كوچه ها و ميدان ها و پياده روها و معابر رودخانه ها و سواحل رودخانه ها و زيرآبهاو غيره هر چند كه متعلق به شهر است اقامه دعوا نمايد و مدعي اليه واقع شود.
6- وجوهي كه اهل شهر براي مصارف بلديه ميدهند بايد به حكم قانون باشد


7- حاكم شهر بايد مراقبت نمايد كه اقدامات بلديه مخالف با اين نظامنامه نباشد
8- اداره بلديه حق دارد كه مهر معيني با اسم شهر داشته باشد
وظايف شهرداي:
وظايف شهرداري به شرح ذيل است
1- ايجاد خيابانها و كوچه ها و ميدانها و باغ هاي عمومي و مجاري آب و توسعه معابر در حدود قوانين موضوعه
2- تنظيف و نگاهداري و تسطيح و معاب و انهار عمومي و مجاري آبها و فاضلاب و تنقيه قنوات مربوط به شهر و تأمين آب و روشنايي به وسائل ممكنه
3- مراقبت و اهتمام كامل در نصب برگه قيمت بر روي اجناس و اجراي تصميمات انجمن به ارزاني و فراواني خواروبار و مواد مورد احتياج عمومي و جلوگيري از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها


4- مراقبت در امور بهداشت ساكنين شهر و تشريك مساعي با مؤسسات وزارت بهداشت در آبله كوبي و تلقيح واكنس و غيره براي جلوگيري از امراض ساريه
5- جلوگيري از گدايي و واداشتن گدايان به كار و توسعه آموزش عمومي و غيره


6- اجراي تعليمات اجباري و تأسيس مؤسسات فرهنگي و بهداشتي و تعاوني مانند بنگاه حمايت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بيمارستان و ... و همچنين كمك به اين قبيل مؤسسات و مساعدت مالي به انجمن تربيت بدني و پيشاهنگي و كمك به انجمن هاي خانه و مدرسه و اردوي كار
7- حفظ و اداره كردن دارائي منقول و غير منقول شهرداري و اقامه دعوي بر اشخاص و دفاع از دعاوي اشخاص عليه شهرداري
8- برآورد و تنظيم بودجه و متمم بوجه واصلاح بودجه و تفريغ بودجه شهرداري و تنظيم پيشنهاد برنامه ساختماني و اجراي آن پس از تصويب انجمن شهر يك نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختماني به وسيله فرمانداري يا بخشداري به وزارت كشور ارسال مي شود.


9- انجام معاملات شهرداري اعم از خريد و فروش اموال منقول و غير منقول و مقاطعه و اجاره و استيجاره پس از تصويب انجمن شهر با رعايت صلاح و صرفه و مقررات آيين نامه مالي شهرداريها


10- اهداء وقبول اعانات و هدايا به نام شهر با تصويب انجمن. اعانات پرداختي به شهرداري يا مؤسسات خيريه از طرف وزارت دارايي جزء هزينه قابل قبول اعانه دهندگان پذيرفته مي شود و اعانه دهنده نسبت به مبلغ اعانه اي كه داده است از ماليات درآمد معاف مي باشد.
11- نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقياس ها
12- تهيه آمار مربوطه به شهر مواليد و متوفيات


13- ايجاد غسالخانه ها و گورستان و تهيه وسائل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها
14- اتخاذ تدابير مؤثر و اقدام لازم براي حفظ شهر از خطر سيل و همچنين رفع خطر از بناها و ديوارهاي شكسته و خطرناك واقع در معابر عمومي و كوچه ها و اماكن عمومي و دالان هاي عمومي، خصوصي و پر كردن و پوشاندن چاهها و چاله هاي واقع در معابر و جلوگيري از گذاشتن هر نوع اشياء در بالكن ها و ايوان هاي مشرف و مجاور به معابر عمومي كه افتادن آنها موجب خطر براي عابرين است و جلوگيري از ناودان ها و دودكش هاي ساختمان ها كه باعث زحمت و خسارت ساكنين شهر باشد


15- جلوگيري از شيوع امراض ساريه انساني و حيواني و اعلام اين گونه بيماري ها و به وزارت بهداري و دامپزشكي و شهرداري هاي مجاور هنگام بروز آنها و دور نگاهداشتن بيماران قبلاً به امراض ساريه و معالجه و دفع حيواناتي كه مبتلا به امراض ساريه بوده و يا در شهر بلاصاحب و مضر هستند.
16- تهيه مقررات صنفي و پيشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحي اصناف و پيشه وران


17- پيشنهاد اصلاح نقشه شهر در صورت لزوم تعيين قيمت عادلانه اراضي ابنيه متعلق به اشخاص كه مورد احتياج شهر باشد بر طبق قانون توسعه معابر و تأمين محل پرداخت آن و ايجاد و توسعه معابر و خيابانها و ميدانها و باغ هاي عمومي و تهيه اراضي مورد احتياج براي لوله كشي و فاضلاب اعم از داخل و يا خارج از شهر و همچنين تهيه اراضي لازم براي ساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفيه و آبگيري متعلقات آنها بر طبق قانون توسعه معابر


18- تهيه و تعيين ميدانهاي عمومي براي خريد و فروش ارزاق و توقف و سائط نقليه و غيره
19- تهيه و تدوين آيين نامه براي فراواني و مرغوبيت و حسن اداره فروش گوشت و نان شهر و اجراي آن پس از تصويب انجمن شهر
20- جلوگيري از ايجاد و تأسيس كليه اماكن كه به نحوي از انحاء موجب بروز مزاحمات براي ساكنين يا مخالف اصول بهداشت در شهر هاست شهرداري مكلف است از تأسيس كارخانه ها، كارگاه ها، گاراژهاي عمومي و تعميرگاهها و دكان ها و همچنين مراكزي كه مواد محترقه مي سازند و اصطبل چارپايان و مراكز دامداري و به طور كلي تمام مشاغل و كسب هايي كه ايجاد مزاحمت و سروصدا كنند يا توليد دود يا عفونت يا تجمع حشرات و جانوران نمايد جلوگيري كند و در تخريب كوره هاي آجر و گچ و آهك پزي و خزينه گرمابه هاي عمومي كه مخالف بهداشت است اقدام نمايد و با نظارت و مراقبت در وضع دودكش هاي اماكن و كارخانه و وسائط نقليه كه كاركردن آنها دود ايجاد مي‌كند از آلوده شدن هواي شهر جلوگيري نمايد.


21- احداث بناها و ساختمانهاي مورد نياز محل از قبيل رختشويخانه و مستراح و حمام عمومي و كشتارگاهها و ميدان ها وباغ كودكان و ورزشگاه مطابق اصول فني و اتخاذ تدابير لازم براي ساختن خانه هاي ارزان قيمت براي اشخاص بي بضاعت ساكن شهر
22- تشريك مساعي با فرهنگ در حفظ ابنيه و آثار باستاني شهر و ساختمانهاي عمومي و مساجد وغيره
23- اهتمام در مراعات شرايط بهداشت در كارخانه ها و مراقبت در پاكيزگي گرمابه ها و نگاهداري اطفال بي بضاعت و سرراهي
24- صدور پروانه براي كليه ساختمان هايي كه در شهر ساخته مي شود
25- ساختن خيابانها و آسفالت كردن سواره روها و پياده روهاي معابر كوچه هاي عمومي و انهار و جداول هاي طرفين از سنگ آسفالت و امثال آن به هزينه شهرداري هر محل
26- پيشنهاد برقراري يا الغاء عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان عوارض اعم از كالاهاي وارداتي و صادراتي كشور و محصولات داخلي غيره و ارسال يك نسخه از تصويب نامه براي اطلاع از وزارت كشور


27- وضع مقررات خاصي براي نامگذاري معابر و نصب لوح نامه آنها و شماره گذاري اماكن و نصب تابلوي الصاق اعلانات و برداشتن و محو كردن آگهي ها از محل هاي غير مجاز و هر گونه اقداماتي كه در حفظ نظافت و زيبايي شهر مؤثر باشند.
28- صدور پروانه كسب براي اصناف و پيشه وران كليه اصناف و پيشه وران مكلفند براي محل كسب خود از شهرداري محل پروانه كسب دريافت دارند.


شرح وظايف شهر دار و معاونين شهردار:
شهردار منطقه: داراي گريد يا پست مرتبه 16 مي باشد كه اصطلاحاً رأي هرم مي‌باشد و همچنين ذيحساب اول شناخته مي شود كه كليه اختيارات و انتصاب و عذل پستهاي پايين با دستورات شهردار انجام ميشود كه هر شهردار منطقه داراي 7 معاون تشكيل شده از: 1- معاون مالي و اداري، 2- معاون شهرسازي و معماري، 3-معاون فني و عمراني، 4- معاون حمل و نقل ترافيك، 5- معاون امور شهري و فضاي سبز، 6- معاون فرهنگي و اجتماعي، 7- معاون هماهنگي و برنامه ريزي مي باشد. ضمناً شايان ذكر است 4 واحد ديگر بطور مستقيم زير نظر شهردار انجام وظيفه ميكند كه عبارتند از: 1- بازرس شهردار، 2- رئيس دفتر شهردار مي باشد كه يك نفر كارمند زير نظر مسئول دفتر شهردار به انجام امور پيگيري رسيدگي مي كند، 3- مسئول اجراي احكام4- مسئول روابط عمومي شرح وظايف معاونتهاي زير نظر شهردار: 1- معاون مالي و اداري: رسيدگي به امور مالي در خصوص حسابداري و درآمد امور مالي بربوط به سيستم اداري و كارگزيني و دبيرخانه مي باشد.


2- معاون شهر سازي و معماري: مسئوليت اين معاونت در خصوص مسائل فني و معماري و شهر سازي مي باشد كه تشكيل پرونده طرح تفضيلي و بازرسي فني و صدور پروانه و جواز ساخت زير نظر اين معاونت است.


3- معاون فني و عمراني : رسيدگي به امور عمران شهر و تكميل و تحويل پروژه‌هاي در دست احداث مي باشد نظير مرمت و آ‌سفالت خيابانها و جدول بندي معابر
4- معاون حمل و نقل و ترافيك: اين معاونت در خصوص بهبود وضعيت ترافيكي شهر، نصب علائم هشدار دهنده و چراغهاي راهنمايي و رانندگي و خط كشي معابر و محوري فعاليت دارد.
5- معاون امور شهري و فضاي سبز: به اين معاونت با توجه به تفيض بعضي از اختيارات شهردار منطقه اصطلاحاً قائم مقام شهر هم مي گويند عملكرد اين معاونت در خصوص خدمات شهري و ا يجاد فضاي سبز مناسب مي باشد كه رؤساي نواحي مناطق رئيس فضاي سبز و رئيس زيبا سازي و ساماندهي زير نظر اين معاونت مي‌باشد.
6- معاون فرهنگي: همانطور كه از نامش مشخص مي باشد اين معاونت در خصوص ايجاد فضاهاي فرهنگي مناسب در پاركها و اماكن تفريحي در ماههاي مربوط نظير ماه مهر، رمضان و شعبانيه فعاليت دارد.


7- معاون هماهنگي و برنامه ريزي: اين معاونت در خصوص هماهنگي در مسايل بودجه و اعتبارات و اصلاح بودجه و تفريح متمم بودجه و همچنين مسائل آموزشي پرسنل و انفورماتيك شهرداري فعاليت دارد.
نحوه انتخاب شهردار و معاونين شهردار:
الف ) شهردار:
انجمن شهر مكلف است پس از رسميت يافتن بلافاصله و قبل از شروع كار، يك نفر را كه در انجمن شهر عضويت نداشته و واجد شرايط تعيين شده باشد براي مدت دو سال با رأي مخفي به اكثريت تام از دو ثلث اعضاء انجمن شهر به سمت شهردار انتخاب و به فرمانداري اعلام كند. فرماندار شهردار منتخب را به وزارت كشور معرفي و مراتب را به انجمن شهر اطلاع مي‌دهد. شهردار منتخب پس از معرفي به وزرات كشور، بلافاصله شروع به كار خواهد كرد. انتخاب وي بلامانع است.
شرايط احراز سمت شهردار طبق آئين نامه اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
دوره خدمت شهردار در موارد زير خاتمه مي پذيرد:
1- استعفا كتبي


2- موقعي كه انجمن شهر رأي بر كناري شهردار را صادر نمايد
3- در موارد تعليق طبق مقررات قانوني
4- در صورت فقدان هر يك از شرايط مربوط به انتخاب شهردار
ب) معاون شهرداري:


سازمان اداري شهرداري ها به نسبت بودجه و درآمد و حجم كار شهرداري از طرف شهرداري با اطلاع انجمن شهر تهيه و پس از تصويب وزارت كشور به موقع اجراء گذاشته خواهد شد. شهردار مي تواند قسمتي از وظايف و اختيارات خود را با تصويب انجمن شهر و به موجب حكم كتبي به معاون يا ساير مسئولان شهرداري واگذار كند.

مقررات استخدامي شهرداري:
مقررات استخدامي كليه كاركنان شهرداري ها و مؤسسات وابسته به آن بر طبق آيين نامه اي خواهد بود كه وزارت كشور تدوين و به تصويب هيأت وزيران مي رساند. به منظور راهنمايي و ايجاد هماهنگي در امور شهرداري ها و آ‌موزش كاركنان شهرداري ها و همچنين نظارت بر حسن اجراي وظايفي كه طبق قانون به عهده وزارت كشور گذاشته شده است سازمان متناسبي در وزارت كشور پيش بيني و تأسيس مي شود اين سازمان موظف است تشكيلات خود را از هر نظر تكيمل و همواره مهندسين و كارشناسان تحصيل كرده در رشته هاي مختلف مورد نياز شهرداري ها را كه داراي مدارك علمي و تخصصي باشند در اختيار داشته باشد تا به منظور بازرسي شهرداري ها و تهيه برنامه هاي مهم اصلاحات شهري و ساختماني شهرها و بهبود و مديريت سازمان شهرداري ها مورد استفاده قرار مي گيرد.


مقررات جزايي:
كساني كه به موجب مقررات محكوميت قطعي پيدا مي‌كنند از حق انتخاب كردن و انتخاب شدن در دو دوره محكوم خواهند شد.
هر گاه اعضاي انجمن يا شهرداران غير كارمند دولت مرتكب جرائم مذكور در قانون اصلاحي كيفر عمومي شوند مانند كارمندان دولت درباره آنها عمل خواهد شد در صورتي كه عضو انجمن به ارتكاب اعمال زير متهم گردد و مورد تعقيب دادسرا قرار گيرد پس از صدور كيفر خواست، دادستان از عضويت انجمن معلق و در صورت ثبوت جرم علاوه بر مجازاتي كه در قوانين براي اين گونه اعمال مقرر است مرتكب براي دو دوره از حق عضويت انجمن نيز محروم مي گردد.


1- در مورد تباني با مقاطعه كاران و اشخاص طرف معامله شهرداري اعم از اينكه تباني مستقيم باشد يا غير مستقيم
2- در مورد اعمال اغراض شخصي در كارهاي شهرداري كه نتيجه آن باعث اختلال امور و موجب زيان شهر و شهرداري مي شود.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید