مقاله بررسی نیاز به سیستم حسابداری متناسب با جامعه اسلامی از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد حسابداری

word قابل ویرایش
14 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده
حسابداری محصول محیط است ، بنابراین در محیط های مختلف ، نظام های اقتصادی و فرهنگ های متفاوت امکان تغییر در نحوه عمل حسابداری وجود دارد(کارمونا و ازامل ، ٢٠٠۶ ).
از جمله عوامل مهم محیطی که نحوه عمل حسابداری را تحت تاثیر قرار می دهد، مذهب و اعتقادات دینی است (عسکری وجاکینگ ، ٢٠٠۴ ).
هافتسد معتقد است مذهب در جوامع اسلامی نقش مهمی در عملیات حسابداری بازی می کند(هافستد، ١٩٨٠)، سلیمان بر نیاز به مدل خاص حسابداری در جوامع اسلامی تاکید دارد(سلیمان ، ٢٠٠٣ ).
لذا در این تحقیق ، دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد حسابداری رشته حسابداری در خصوص نیاز به یک سیستم حسابداری متناسب با جامعه اسلامی بررسی شده است .
جامعه آماری تحقیق ، شامل دانشجویان رشته حسابداری در مقطع تحصیلات تکمیلی است که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران ، ١٧٠ نفر از آنان به صورت تصادفی انتخاب شده اند.
ابزار جمع آوری نظردانشجویان ، پرسشنامه محقق ساخته است که با استفاده از روش دلفی طراحی شده ، تجزیه و تحلیل نظرات دانشجویان با استفاده از آزمون های آماری t تک نمونه ای و t زوجی صورت گرفته است ، نتایج نشان می دهد که نیاز به یک سیستم حسابداری متناسب با جامعه اسلامی در بین دانشجویان کارشناسی ارشد حسابداری وجود دارد.
واژگان کلیدی: نیاز سنجی، دلفی، دانشجویان کارشناسی ارشد حسابداری ، جامعه اسلامی
١. مقدمه
بررسی نقش ارزش های مذهبی بر سیستم حسابداری موضع جدیدی در تحقیقات است ، گروهی از اندیشمندان رشته حسابداری به دلیل تفاوت های محیطی که بین جوامع اسلامی و غربی وجود دارد، معتقد به ارائه تعریفی از حسابداری هستند که مبتنی بر ایدئولوژی اسلامی باشد، در این زمینه شاهتا (١٩٨٢) استدلال می کند، از آنجا که سیستم حسابداری یک زیر سیستم مالی است باید اهداف نظام مالی اسلامی را برآورده سازد.
به طور کلی؛ موضوع حسابداری در جوامع اسلامی با موضوع حسابداری رایج تفاوت چندانی ندارد اما آنچه این دو را از هم متمایز می سازد، تفاوت در اهداف و روشی است که برای شناخت رویدادها و تحلیل آن استفاده می کنند.
بنابراین در این تحقیق نیاز به یک سیستم حسابداری متناسب با کاربران مسلمان از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد حسابداری بررسی می شود.
٢. بیان مسئله
فعالیت اقتصادی نیاز به اطلاعات دارد و حسابداری به عنوان یک سیستم مالی، اطلاعات لازم را برای تصمیم گیری و پاسخگویی اقتصادی فراهم می کند، اطلاعات ارائه شده توسط سیستم حسابداری باید با اهداف نظام اقتصادی سازگار باشد اما تفاوت های که میان جهان اسلام و دنیای غرب در حوزه اقتصاد و حتی حوزه های سیاسی ، اجتماعی و ایدئولوژیکی وجود دارد، باعث گردیده سیستم حسابداری در کشورهای اسلامی همه توقعات و نیازهای جامعه اسلامی و کاربران مسلمان را برآورده نسازد( تنانی، ١٣٩١).
این تفاوت ها بر حسابداری به عنوان یک سیستم مالی اثر گذار است ، بنابراین این مطالعه ، تلاشی اکتشافی در جهت نیل به یک سیستم حسابداری متناسب با اقتصاد اسلامی است .
٣. سوال پژوهش
– آیا نیاز به سیستم حسابداری متناسب با جامعه اسلامی در بین دانشجویان کارشناسی ارشد حسابداری وجود دارد؟
۴. روش تحقیق
در این مطالعه از روش های زیر برای پاسخ به سوالات پژوهش استفاده شده است .
– آزمون t یک نمونه ای برای آگاهی از نظر مصاحبه شوندگان در خصوص هر یک از سوالات .
– آزمون t زوجی بـه منظور ارزیـابی فاصله بین وضع فعلی و وضع مطلوب .
۵. جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری این تحقیق دانشجویان حسابداری دانشگاه های استان یزد در مقطع تحصیلات تکمیلی هستند، اکنون ٣٠٠ نفر در دانشگاه علوم تحقیقات شعبه یزد و دانشگاه آزاد در مقطع تحصیلات تکمیلی رشته حسابداری مشغول تحصیل هستند کـه بـا استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران ١٧٠ نفر انتخاب شدند.
۶. مرور ادبیات و سوابق مربوطه
در داخل کشور ایران تحقیقات محدودی در زمینه نقش مذهب بر حسابداری صورت گرفته اسـت ، مسـعود معـدنچی(١٣٨٢) مقاله ای با عنوان “بررسی تازه ای بر مبانی نظری استانداردهای حساب داری و گزارش گری مالی در اسلام ” را منتشـر کـرد، هدف از این تحقیق وضع و تدوین مبانی نظری حسابداری و گزارشگری اسلامی است .
حجت اله صیدی(١٣٨٧) نیز مقاله ای با عنوان ” ارائه مدلی برای گزارشگری مالی در بازار سرمایه اسلامی مطالعه مـوردی در ایران ” را ارائه داد، بررسی های این محقق نشان داد که ، در نظام اقتصادی اسلامی بر شفافیت گـزارش هـای مالی،مسـئولیت پاسخ گویی، محاسبه سود واقعی و توزیع عادلانه از اهمیت بسیاری برخوردار است .
محمد حسین پور(١٣٨٣) نیز مقاله ای با عنوان “بررسی اهداف و ویژگی های حسابداری اسـلامی در مقایسـه بـا حسـابداری مرسوم ” را منتشر کرد، این مقاله به این سوال پاسخ می دهد که آیـا حسـابداری مرسـوم فعلـی پاسـخ گـوی تـامین نیازهـای گزارشگری مالی در کشورهای اسلامی است یا این که باید حسابداری اسلامی مناسب شـرایط کشـورهای اسـلامی تـدوین گردد.
همگام با ایران در خارج از این کشور نیز تحقیقات مختلفی در خصوص نقش ارزش های مذهبی بر حسابداری صورت گرفته است ، در سال ١٩٨٠، هافستد به این نتیجه رسید که درجوامع اسلامی، مذهب بر عملیات حسـابداری تأثیرگذاراسـت و بـرای جوامع اسلامی مدل خاص حسابداری نیاز است (سلیمان ، ٢٠٠٣).
سال ١٩٨١ را می توان مبدا آغاز تلاش اندیشمندان و پژوهشـگران در زمینـه حسـابداری موسسـات مـالی اسـلامی دانسـت ، عبدالمجید در این سال یک سیستم تجربی برای روندهای حسابداری بانک های اسلامی پیشنهاد کرد(عبدالمجمید، ١٩٨١).
سازمان حسابرسی و حسابداری موسسات اقتصاد اسلامی (AAOLFI) در سال ١٩٩١ تاسیس شـد و بـه وضـع اسـتانداردهای حسابداری، حسابرسی و دولتی بانک های اسلامی، شرکت های سرمایه داری و شرکت های بیمه پرداخت (عزیز، ٢٠٠٧).
حمیــد(٢٠٠٠) اظهارداشــت کــه برقــراری “حســابداری اجتمــاعی” ازآغــاز دهــه ١٩۶٠و “گزارشــگری محیطــی” ازآغــاز دهه ١٩٩٠واهمیت یافتن مباحث اخلاقی درحسابداری متداول ، می تواند به نوعی نفوذ واهمیت یافتن بی سروصدا وناخودآگاه ارزش های اسلامی ومذهبی درروشها ومفاهیم حسابداری باشد.
شاهول حمید بن محمد ابراهیم (٢٠٠٠) تحقیقی به عنوان ” نیـاز بـه حسـابداری اسـلامی؛ نگـرش حسـاب داران حرفـه ای و دانشگاهی مالزی در خصوص اهداف و ویژگی های آن ” صورت داد، محقق در این مقاله نتیجـه گیـری مـی کنـد کـه بـرای رسیدن به حسابداری مطلوب در جوامع اسلامی با توجه به روش شناختی که وجود دارد تحقیقات بنیادی باید صورت بگیرد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 14 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد