مقاله اثر تاریخ کاشت و اندازه بذر برارتفاع بوته ،ماده خشک وعملکرد غلاف سبز باقلا در گرگان

word قابل ویرایش
9 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

اثر تاریخ کاشت و اندازه بذر برارتفاع بوته ،ماده خشک وعملکرد غلاف سبز باقلا در گرگان
چکیده
کشت باقلا در استان گلستان با هدف برداشت غلاف سبزبه طور گسترده انجام میشود. به منظور بررسی تاثیر تاریخ کاشت و اندازه بذر بر ارتفاع بوته ، ماده خشک و عملکرد غلاف سبز باقلا رقم برکت ، آزمایشی به صورت کرت های خردشده در قالب بلوکهای کامل تصادفی، در چهار تکرار در سال زراعی ٩٣-١٣٩٢ در مزرعه آموزشی شماره یک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان اجرا شد. تاریخ کاشت (١٨ آبان ، ٢٨ آذر، ٢٨ بهمن و ٢٠ اسفند) به عنوان فاکتور اصلی و اندازه بذر (ریز، متوسط ، درشت ) به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شد. اثر تاریخ کاشت و اندازه بذربر ارتفاع بوته ، ماده خشک و عملکرد غلاف سبزمعنی دار بود. اما اثر متقابل این صفات معنی دار نبود. میانگین ارتفاع بوته در این تاریخ کاشت ها بین ١١٠.٨٧ سانتی متر (تاریخ کاشت ١٨آبان ) تا ۶۴.٢٩سانتی متر (تاریخ کاشت ٢٠ اسفند) متغییر بود. ارتفاع بوته های حاصل از بذور درشت (٧٩.٩۵) به طور معنی داری بیشتر از بذور ریز (٧۵.٢١) و متوسط (٧۶.٧۶) بود. میانگین ماده خشک در این تاریخ کاشت ها از ١٢۴٩.٩١ کیلوگرم در هکتار (اسفند) تا ٩٨۴٣.٣٩ کیلوگرم در هکتار (آبان ) متغییر بود. براساس نتیجه مقایسه میانگین ها ماده خشک کل بوته های حاصل از بذور درشت (۵۵٨٨.٨۴ کیلوگرم در هکتار) بیشتر از بذور ریز (۴۴۵٨.٨١ کیلوگرم در هکتار) و متوسط (۴٨۴٠.٠٧ کیلوگرم در هکتار) بود وبذور متوسط تفاوت معنی داری با بذور ریزو درشت نداشت . میانگین عملکرد غلاف سبز در تاریخ کاشت های یاد شده از ٣٣۶۴.۴کیلوگرم در هکتار (اسفند) تا ١۵٠۶۵.۵ کیلوگرم در هکتار (آبان ) متغییر بود. براساس نتیجه مقایسه میانگین ها عملکرد غلاف سبز در هنگام استفاده از بذور درشت (٩٣٧۵.۵٧ کیلوگرم در هکتار) به طور معنی داری بیشتر از میانگین های عملکرد بذور ریز (٨٣٩٠.٠٧ کیلوگرم در هکتار) و متوسط (٨۵٠٠.٠٣ کیلوگرم در هکتار) بود و بین بذور ریزو متوسط تفاوت معنی داری مشاهده نشد. نتایج این مطالعه حاکی از برتری ارتفاع بوته ، ماده خشک کل و عملکرد غلاف سبز در کاشت های زودتروبذوردرشت ترمی باشد.
واژه های کلیدی: اندازه بذر، باقلا، تاریخ کاشت ، غلاف سبز.

مقدمه
نتایج مطالعات قبلی نشان داده است که تاریخ کاشت و اندازه بذردرعملکرد مؤثراست . با توجه به درشتی بذر باقلا، مصرف بذر در زمان کاشت زیاد است . اگر بذرریز عملکرد مشابه با بذور درشت داشته باشد با مصرف بذور ریزمی توان هزینه های کاشت را کاهش وبه دلیل بازارپسندی بیشتر بذور درشت درآمد حاصله را افزایش داد. باقلا شرایط مرطوب و سرد را می پسندد و هوای گرم و خشک به محصول آسیب میرساند و تاریخ کاشت باید طوری تنظیم گردد که گرمای بیش از حد هوا به خصوص در دوره گلدهی به گیاه آسیب نرساند (٢٠). هدف از تعیین تاریخ کاشت ، یافتن زمان کاشت رقم یا گروهی از ارقام مشابه یک گیاه است به طوری که مجموعه عوامل محیطی حادث در آن زمان برای سبز شدن ، استقرار و بقای گیاهچه مناسب باشد درهر مرحله از رشد با شرایط مطلوب روبه رو گردد و با شرایط نامساعد محیطی برخورد نکند (١۵).
ارتفاع بوته با تولید گل و عملکرد رابطه مستقیمی دارد (١٣). با تأخیر درکاشت ، ارتفاع بوته کاهش می یابد (٩). در آزمایش دیگری گزارش شد با تأخیر درکاشت ارتفاع بوته کاهش می یابد و احتمالا تأخیر در کاشت می تواند از طریق کاهش ارتفاع بوته و نبود امکان بهره برداری حداکثر گیاه زراعی از منابع رشد و تأثیر بر اجزای عملکرد، باعث افت عملکرد دانه شود (١٧). در عربستان سعودی ، تأخیر در کاشت باقلا باعث کاهش ارتفاع بوته شد (٢١). تأخیر در کاشت با توجه به مواجهۀ هم زمان بوته های باقلا با روزهای گرم و طولانی ، دوره مناسب برای رشد رویشی باقلا در تاریخ کاشت دیرهنگام (٢ دی ) در مقایسه با تاریخ کاشت به موقع (٢۴ آبان ) کوتاه تر شده و در نتیجه ارتفاع بوته کاهش می یابد (١١). مقدار ماده خشک تولید شده معیاری از پتانسیل عملکرد می باشد و به شدت تحت تأثیر تاریخ کاشت قرارمی گیرد وتأثیر بسزایی بر عملکرد دارد. در کشت های زودهنگام به دلیل طولانی بودن فصل رشد و استفاده بهینه از شرایط محیطی تجمع ماده خشک در بوته افزایش می – یابد (١۴). تأخیر در کاشت موجب کاهش تولید ماده خشک ، رشد محصول در گیاهان مختلف می شود. با انتخاب تاریخ کاشت مناسب ، مراحل مختلف رشد گیاه با شرایط مطلوب محیطی منطبق میشود و سبب افزایش راندمان فتوسنتز و ذخیره مطلوب مواد فتوسنتزی در دانه میشود (٧). در تحقیق دیگری تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد غلاف سبز باقلا مورد بررسی قرارگرفت طبق نتایج این تحقیق با تأخیر در کاشت عملکرد غلاف سبز به دلیل فراهم نشدن امکان رشد طبیعی گیاه کاهش مییابدکه به دلیل کاهش تعداد غلاف در بوته و کاهش وزن غلاف بود. در کشت آبان ماه مراحل مختلف رشد گیاه با شرایط مطلوب محیطی منطبق شد که این امر سبب افزایش دوره رشد و فتوسنتزو در نتیجه ذخیره بهتر مواد فتوسنتزی در بخش های رویشی شد وبیشترین عملکرد غلاف سبز از این تاریخ کاشت حاصل شد در حالی کشت های تأخیری با توجه به کاهش دما در دوره رشد، رشد رویشی مطلوب نبود و نتوانست شرایط را برای رشد مطلوب زایشی فراهم کند و عملکرد غلاف سبز کاهش پیدا کرد (١٨). با تأخیر در کاشت تعداد گره بارورو تعداد غلاف در بوته کاهش می یابد که نتیجه آن کاهش عملکرد غلاف سبز است (١٠).
تحقیقات در مورد تأثیر اندازه بذر بر رشد و عملکرد در گیاهان مختلف نتایج متفاوتی نشان داده است . ارتفاع بوته های حاصل از بذرهای درشت باقلا بیشتر از بذرهای ریز بود (٣.۶). شش گونه یونجه یکساله با اندازه بذرهای مختلف ، از نظر تولید ماده خشک مورد مقایسه قرار گرفتند به طور متوسط بذرهای درشت تر ٢۵درصد ماده خشک بیشتری نسبت به بذرهای ریزتر تولید نمودند (۵). اثر اندازه بذر بر تعداد غلاف در بوته باقلا معنی دار بود و بیشترین تعداد غلاف مربوط به بذرهای درشت بود (۶). در سویا اندازه بذر تأثیر معنی داری روی تعداد غلاف در هر گیاه دارد و بذرهای درشت بیشترین تعداد غلاف را در هر بوته داشت (٢). اثر اندازه بذر باقلا تأثیر معنی داری در عملکرد غلاف سبز (١٨) و میانگین تعداد غلاف در بوته نداشت (١).
موادو روش ها
این آزمایش در سال زراعی ٩٣-١٣٩٢ در مزرعه آموزشی شماره یک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان اجرا شد.
ارتفاع محل از سطح دریا ١٣ متر، عرض جغرافیایی ٣۶ درجه و۴٩ دقیقه شمالی، طول جغرافیایی ۵۴ درجه و ١٩ دقیقه شرقی می باشد. خاک مزرعه دارای ١٠% شن ، ۵٢% سیلت و ٣٨% رس (بافت لوم رسی سیلتی )، هدایت الکتریکی ٠.۶ دسی – زیمنس بر مترو اسیدیتۀ ۶.٨می باشد آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی به صورت کرت های خرد شده با چهار تکرار اجرا گردید. سه سطح اندازه بذر باقلا رقم برکت (ریز، متوسط ، درشت ) به عنوان فاکتور فرعی در چهار تاریخ کاشت (١٨ آبان ، ٢٨آذر، ٢٨ بهمن ، و ٢٠ اسفند) به عنوان فاکتور اصلی مورد بررسی قرار گرفت . در هر واحد آزمایشی ۶ ردیف به فاصله ۵٠ سانتی متر و فواصل بوته ها در ردیف ١٠ سانتی متر در نظر گرفته شد. براساس نتیجه آزمایش تجزیه خاک ١٠٠ کیلوگرم در هکتار کود سوپرفسفات تریپل ، ١٠٠ کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم و ۵٠کیلوگرم در هکتار کود اوره در زمان کاشت به خاک اضافه شد. به منظور تعیین وزن ماده خشک از هر واحد آزمایشی ۴بوته انتخاب و پس از اندازه گیری ارتفاع بوته تا ثابت شدن وزن نمونه ها در دمای ٧۵ درجه سانتی گراد قرار داده شد. جهت تعیین عملکرد غلاف سبز در هر واحد آزمایشی یک متر مربع با حذف اثرات حاشیه ، مشخص وغلاف ها از بوته ها برداشت و وزن ترآن ها اندازه گیری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SAS (٢٢) همچنین برای مقایسه میانگین ها از روش LSD استفاده شده است .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 9 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد