مقاله ارزشیابی محیطزیستی محل دفن پسماندهای شهری شهرستان مرند به روش آژانس کنترل آلودگی مینسوتا ( MPCA) و مقایسه با معیارهای مکانیابی سازمان حفاظت محیطزیست ایران (USEPA)

word قابل ویرایش
7 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

ارزشیابی محیطزیستی محل دفن پسماندهای شهری شهرستان مرند به روش آژانس کنترل آلودگی مینسوتا ( MPCA) و مقایسه با معیارهای مکانیابی سازمان حفاظت محیطزیست ایران (USEPA)

چکیده

با توجه به توسعه بی رویه شهرها، تغییر الگوی مصرف و رشد روز افزون تولید انواع پسماند، منطقی ترین و کم هزینه ترین روش برای مدیریت صحیح پسماندهای شهری، ارزشیابی وضعیت محلهای دفن موجود است تا بعد از بررسی آن، برنامه ریزی صحیح در این زمینه صورت گیرد. هدف از این مطالعه ارزشیابی زیست محیطی محل دفن پسماندهای شهری شهرستان مرند به روش آژانس کنترل آلودگی ایالت مینسوتا امریکا (MPCA) و

مقایسه با معیارهای مکانیابی سازمان حفاظت محیطزیست ایران میباشد. شهرستان مرند در استان آذربایجان شرقی واقع شده است. در روش آژانس کنترل آلودگی مینسوتا ( MPCA) از ۶ عامل حذف اولیه و ۷ عامل حذف ثانویه استفاده شد. باتوجه به عوامل حذف اولیه مانند فاصله از رودخانه و مسیل و تالابها و… محل دفن مناسب میباشد. عامل محدود کننده در این روش مربوط به عوامل حذف ثانویه است که باعث حذف محل دفن نمی-

شود و با عملیات مهندسی قابل رفع است. کیفیت آبهای زیرزمینی منطقه در دیاگرام شولر نشان داده شده است. با توجه به آن نشان داده شد که آب چاههای اطراف محل دفن در اثر نفوذ شیرابه آلوده شده و کیفیت آن تغییر داده است. بررسی ها نشان داد که آلودگی آبهای زیرزمینی منطقه به دلیل بافت خاک متوسط منطقه و نفوذپذیری سازندهای زمین شناسی میباشد. با توجه به معیارهای سازمان حفاظت محیطزیست کشور ، محل دفن پسماند شهرستان مرند % ۶۹ مناسب و % ۳۱ نامناسب ارزشیابی شده است. عامل محدودکننده در این روش، فاصله از جاده اصلی، قرارگیری در جهت باد، قرارگیری در مناطق پرجمعیت یا مناطق دارای کاربریهای دیگر و شرایط اجتماعی و فرهنگی میباشد که دارای شرایط نامناسب است. برای حل معضلات و بهبود وضع مدیریت محل دفن شهرستان مرند، بایستی یک روش دفن بهداشتی جایگزین روش دفن غیربهداشتی و سنتی کنونی گردد. نیز با توجه به پتانسیل منطقه، بهترین شیوه مدیریتی، احداث واحد بیوکمپوست و بازیافت پسماندها در اطراف زمین های محل دفن می باشد.

کلمات کلیدی: شهرستان مرند- پسماند های شهری- روش های دفن بهداشتی- روش – MPCA معیارهای مکانیابی سازمان حفاظت محیطزیست ایران-

دیاگرام شولر

Environmental evaluation of municipal solid waste landfill of Marand city by using Minnesota Pollution Control Agency method (MPCA)

and comparison whit criteria of Iran Environment organization

Abstract As for irregular expansion of cities. Consumption pattern changed and increasing waste .The most logical and the best cost way to for correct management of city waste. It is available, Evaluation of current landfill situation after checking it. Be planed correctly. The aim of this study is Environmental Evaluation of Marand city waste landfill whit MPCA way and comparison whit criteria of Iran Environment organization. Marand is located in Azarbayejan Sharghi. In MPCA method we use six primary omission factors and seven secondary omission factors and seven secondary omission factors . With regard to primary omission factors such as distance from the river .Water course, and wetlands, landfill is appropriate . Limiting factor in this method is related to secondary omission factors that it doesn’t cause landfill and it is removable by engineering operations and with regard to this. The quality of zone ground water is showed in Shuler diagram. It was showed that water of well be polluted by permeation of emulsion and be changed it’s quality studies shows the reason of pollution of zone ground water is for being average the texture of solid and of geology structure. According criteria of Iran Environment organization: the landfill of Marand city be evaluated that 69% is appropriate and 31% is In appropriate limiter factor. In this Method limiting factors are local resident un satisfaction , distance from road, Exposure to wind, placement in crowded area or placement in area by other usage and Social and cultural conditions that condition is in appropriate. For solving this problem and improving current state of Marand landfill. We should have replaced a sanitary method by current unsanitary and traditional method also in considering of zone potential. We should have taken the best management method and creating bio compost until and recycle the waste around

landfill.
Key words: Marand City- Landfill Sites- Municipal Solid Waste- Sanitary landfill Methods- MPCA Method-site selection criteria of Iran Environment organization- Shuler’diagram

مقدمه

یکی از مسائلی که در حال حاضر شهرداریهای کشور را بیش از سایر مسائل به خود مشغول ساخته است، مسأله دفن پسماندهـای شـهری اسـت. بـا وجـود اینکه روشهای جدیدی برای دفن پسماند شهری ایجاد شده است و بازیافت مواد و انرژی و استفاده مجدد از مواد در صدر برنامه های نظام مدیریت پسـماند شهری قرار دارد، ولی به نظر میرسد در سالهای آتی، دفن بهداشتی بـه عنـوان یـک روش اصـلی و اقتصـادی در کشـورهای در حـال توسـعه مـورد توجـه مهندسین و مقامهای شهری قرار گیرد (عبدلی،.(۱۳۸۰ مشکلات ناشی از دفن غیر بهداشتی پسماندها و مخاطرات محیطزیستی بـه ویـژه در مـورد پسـماند های صنعتی و بیمارستانی باعث گردید به تدریج روش های علمی و صحیح دفن بهداشتی در جوامع جایگزین روش های دفن سنتی گردد (عبدلی، . (۱۳۷۲

روش دفن بهداشتی عملیات مهندسی خاصی است که بوسیله آن دفع پسماندها با کمترین مخاطرات محیطزیستی انجام می گیرد (منوری،.(۱۳۸۱ برخـی از ویژگیهای این روش استفاده از خاک پوششی روزانه، ایجاد لایه نفوذ ناپذیر در کف محلدفن جهت جلوگیری از نشت شیرابه و آلـودگی آبهـای زیرزمینـی و سیستم جمع آوری شیرابه میباشد ( ۲۰۰۶،. ( PCA همچنین در این روش استفاده از لایه های رسی شنی برای جلوگیری از ورود گاز و جلوگیری از نفـوذ بی رویه آن به اعماق زمین، یک شیوه معمول در اماکن دفن بهداشتی پسماند بوده و به علاوه اگر تهویه گاز از محل به صورت جانبی امکان پذیر نباشد الزاماً باید از لوله های عمودی انتقال گاز استفاده نمود تا گاز پمپاژ شده به اتمسفر رها گردد (عمرانی،. (۱۳۷۷

مواد و روش

• اطلاعات و داده های لازم جهت انجام تحقیق

۱٫ نقشه توپوگرافی۱:۲۵۰۰۰ و ۱:۲۵۰۰۰۰ شهرستان مرند (سازمان نقشهبرداری استان)

۲٫ آمار و دادههای مربوط به شهرستان مرند (ادارهها و سازمانهای مربوطه)

۳٫ آمار و اطلاعات مربوط به محل دفن پسماند شهرستان مرند (شهرداری مرند)

۴٫ استفاده از دستگاه GPS برای بدست آوردن UTM منطقه و تعیین ارتفاع ازسطح دریا

۵٫ استفاده ازدیاگرام شولر برای تعیین درجه کیفیت چاه های شرب اطراف محل دفن

۶٫ استفاده از فرم های ارزشیابی روش MPCA

۷٫ تهیه تصاویر مربوط به محل دفن پسماند مرند توسط دوربین دیجیتالی

۸٫ استفاده از نرم افزار Arc GIS، برای تلفیق لایه های مکانی و تهیه نقشه موقعیت ها

• شرح روش MPCA

در این پژوهش، یکی از روشهای انجام گرفته به منظور ارزشیابی محل دفن پسماند های شهرستان مرند ، روش ارزشیابی توسط آژانس کنترل آلودگی ایالت مینسوتا ( MPCA) می باشد.

٢

روش MPCA از شش عامل حذف اولیه و هفت عامل شرط ثانویه تشکیل شده است.شش عامل حذف اولیه می بایستی در انتخاب محل دفن رعایت شود و عدم احراز هر کدام از این شش عامل موجب حذف محل خواهد شد. هفت عامل بعد جزء عوامل شرطی هستند. بدین معنا که اگر این عوامل، توسط عملیات مهندسی رفع شوند، از نظر محل استقرار منعی ایجاد نمی کنند. (منوری ، (۱۳۸۵ جدول (۲)

• سازمان حفاظت محیط زیست کشور

در ایران سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، دارای دستورالعمل هایی برای مکانیابی محل دفن زباله هستند.این روش ها به صورت قانون مدون و تصویب شده نیستند. .جهت مقایسه محل دفن موجود با روش سازمان محیط زیست، اطلاعات لازم در ارتباط با موقعیت آب های سطحی، آب های زیرزمینی، راه های دسترسی، فاصله تا مناطق مسکونی، پستی و بلندی، زمین شناسی، آب و هوا، اکولوژی آبی خشکی، کاربری زمین، شرایط اجتماعی و فرهنگی و … مورد نیاز است.جدول((۲

• منطقه مورد مطالعه

شهرستان مرند با وسعتی معادل ۳۲۸۵/۶ کیلومتر مربع ۷/۲ درصد از کل مساحت استان آذربایجانشرقی را به خود اختصاص داده است و از این نظر چهارمین شهرستان بزرگ استان محسوب میشود شکل . (۱) این شهرستان از نظر مختصات جغرافیایی در عرض شمالی ۳۸ درجه و ۱۷ دقیقه الی ۳۸

درجه و ۵۳ دقیقه و در طول شرقی ۴۵ درجه و ۱۴ دقیقه الی ۴۶ درجه و ۱۲ دقیقه قرار گرفته است. ( سازمان مدیریت و برنامه ریزی،(۱۳۸۲

شهرستان مرند از نظر توپوگرافیکی در یک ناحیه کوهستانی استقرار یافته است شکل . (۴) این شهرستان دارای آب و هوای نسبتا معتدل با تابستان های معتدل و زمستان های سرد می باشد. همچنین گلباد های فصلی و سالیانه ایستگاه سینوپتیک مرند نشان می دهد که باد غالب در همه فصول غربی است .

دشت مرند، حاصلخیزی زمینهای خود را مدیون منابع آب سطحی و نیز منابع آب زیرزمینی میباشد.

یافته ها

محل دفن پسماند مرند با وسعت ۸ هکتاری در ۱۵ کیلومتری جاده مرند-جلفا واقع شده است شکل . (۲) میزان پسماند ورودی به محل، بیشـتر از ۱۱۰ تـن در روز میباشد. ویژگی های مربوط به محل دفن در جدول (۱) و شکلهای ۳)و( ۴ نشان داده شده است. همچنین درصد پسماندهای بازیافتی و غیر بازیافتی
مرند و درصد مواد تشکیل دهنده پسماند شهرستان مرند ، در شکلهای ۵)و(۶ نشان داده شده است

برای ارزشیابی به روش MPCA ، بایستی محل موقعیت محل دفن بر اساس معیارهای روش MPCA بررسی گردد جـدول (۲) و شـکل . (۴) بـر اسـاس عوامل حذف ثانویه در روش MPCA ، از دیاگرام شولر برای تعیین میزان کیفیت آب برای مصارف شرب و آبیاری استفاده شد. بدین منظور ۴ چـاه نزدیـک به محل دفن که مصرف شرب و ۴ چاه نزدیک به محل دفن که مصرف آبیاری داشتند ، تعیین و نمونه برداری شدند و بر اسـاس میـزان ترکیبـات شـیمیایی مورد مطالعهشان ، میزان کیفیت آنها برای مصرف شرب و مصرف آبیاری تعیین گردید. شکل (۷)

شکل-۱ موقعیت محلدفن نسبت به شهرستان و استان و کشور شکل-۲موقعیت محل دفن نسبت به شهرستان مرند و بخشهای اطراف

٣

جدول-۲ مقایسه معیار های مورد استفاده در روش USEPA , MPCA
معیار روش MPCA روش سازمان حفاظت محیط زیست مقایسه با
معیار

فاصله محل دفن از دریاچه و استخر ذخیـره آب حـداقل ۳۰۵ متـر، فاصـله از عدم انتخاب تالاب ها به عنـوان محـل دفن،حـداقل فاصـله از
دشت های سـیلابی رودخانه و یا هر مجرای آب سطحی منابع آب های سطحی باید ۲۰۰۰متر باشد مناسب
حداقل ۹۲ متر،
بـــا دوره بازگشـــت عدم قرارگیری در مسیل با دوره بازگشت ۱۰۰ ساله
یکصد ساله عدم قرارگیری در مناطق مردابی
محل دفن نباید منابه آب زیر زمینی دارای شرایط زیر را تهدیـد بـه آلـودگی در مناطقی که سطح آب بالا ا-+ست بایستی یک لایه به عمق
کند: ۲ متر و از جنس سیلت با رس وبا حداکثر نفوذ پذیری تعبیه
• ایجاد آلودگی در آب چاه ها شود و کف سلول تـا سـطح آبهـای زیرزمینـی ۵ متـر فاصـله
داشته باشد.
آب های زیر زمینی • عدم قرارگیری در مناطقی که آب زیرزمینی توسـط چینـه آب نامناسب
آب شرب بند مورد حفاظت قرار نگرفته است
• تهدید منابع آب زیر زمینی که لایه های آبـدار دیگـر را تغذیـه
می کنند
• تهدید منابع آب زیرزمینی غیرقابل نمونه برداری
• ایجاد آلودگی در آب چاه هایی که در آینده بـا دبـی ۴متـر بـر
ثانیه مورد استفاده قرار می گیرد

آب شرب محل دفن نباید منابع آب مورد استفاده عموم را تهدید به آلودگی کند – نامناسب

مشخصـــــــــــات – بزرگی و حداقل مساحت لازم برای حداقل ۱۰ سال مناسب
جغرافیایی
دسترسی و فاصله از فاصله حداقل ۳۰۵ متر از جاده های اصلی و بزرگراه ها،پارک هـای عمـومی و فاصله ۳-۵ کیلومتری از جاده اصلی نامناسب
جاده منازل مسکونی
فاصــله تــا منــاطق فاصله حداقل ۳۰۵ متر از جاده های اصلی و بزرگراه ها، پارک های عمـومی و در فاصله ۱۰-۱۵ کیلومتری از شهر قرار گیرد مناسب
مسکونی منازل مسکونی
زمین شناسی – عدم قرارگیری در گسل ها، معادن زیرزمینی، فرونشست هـا و مناسب
حفره های حاصل از انحلال
آب و هوا – عدم استقرار محل دفن در جهت جریان های باد غالب نامناسب
اکولـــوژی آبـــی و – محل دفن نباید در مناطق تالابی و زیستگاه های منحصـر بـه مناسب
خشکی فرد استقرار یابد
کاربری زمین – محل دفن نباید در مناطق پر جمعیت باشد یا با کاربری هـای مناسب
دیگر در تضاد باشد
شـرایط اجتمــاعی و – فاصله مناسب از آثار باسـتانی فرهنگی،تاریخی،تفرجگـاه هـا و نامناسب
فرهنگی گورستان ها
فاصله از فرودگاه محل دفن نباید خطر پرندگان را برای فرودگاه محلی ایجاد کند حداقل ۸ کیلومتر مناسب
غارهای آهکی عدم قرارگیری در غارهای آهکی – مناسب
منـــاطق فرســـایش عدم قرارگیری در مناطق فرسایش پذیر و زهکشی – مناسب
پذیر و زهکشی

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 7 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد