مقاله انتخاب جنس فرزند با جداسازی اسپرم به روش گرادیان آلبومین در سیکلهای تلقیح داخل رحمی اسپرم

word قابل ویرایش
12 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

انتخاب جنس فرزند با جداسازی اسپرم به روش گرادیان آلبومین در سیکلهای تلقیح داخل رحمی اسپرم
زمینه و هدف: از جمله دغدغههای زوجین، بهخصوص در کشورهای آسیایی، دستیابی به فرزند پسر میباشد. این خواسته معمولاً در زوجین بارور در مقایسه با افراد نابارور از شدت بیشتری برخوردار است. یکی از روشهای نسبتاً ساده، ارزان قیمت و قابل انجام در مراکز ناباروری که نیازی به مواد شیمیایی سمی جهت جداسازی اسپرمهای X و Y ندارد، روش اریکسون جهت جداسازی اسپرم با گرادیان آلبومین میباشد. لذا، هدف این مطالعه بررسی نتایج مربوط به انتخاب جنس نوزاد به روش جداسازی اسپرم با استفاده از روش اریکسون در افراد بارور و نابارور تحت درمان IUI بود.
روش بررسی: مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی بود و نمونهها، ۳۲ زوج ۳۰) زوج بارور و ۲ زوج نابارور) متقاضی تعیین جنسیت فرزند ۳۱) زوج خواهان فرزند پسر و ۱ زوج خواهان فرزند دختر) به روش اریکسون بودند. پس از بررسی اولیه نمونه اسپرم با استفاده از گرادیان آلبومین، اسپرمها طی کمتر از دو ساعت آماده شدند و با کاتتر ترانسفر مقدار ۴۰۰-۵۰۰μl محلول حاوی بیش از ۱۰ میلیون اسپرم به حفره رحمی تزریق شد. تمام افراد کاندیدا، جهت انجام IUI، تحریک تخمکگذاری شده بودند. دادهها با نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون χ۲، t و ناپارامتری ویلکاکسون محاسبه شد.
نتایج: از مجموع ۳۲ زوج تحت مطالعه ۳۰ زوج قبل از درمان دارای حداقل یک فرزند بودند. با جداسازی اسپرم به روش گرادیان آلبومین و IUI میزان بارداری %۳۴/۴ بود که از این میزان ۴ مورد سقط شدند. میزان تولد %۲۱/۸ و دستیابی به جنس دلخواه در بین تولدها %۷۱/۴ بود. نتایج نشان داد که دو پارامتر تحرک پیشرونده تند، کند و نیز مرفولوژی طبیعی اسپرم بعد از جداسازی اسپرم با گرادیان آلبومین افزایش یافت (به ترتیب p<0/001، p<0/05 و .(p<0/05 در ضمن میزان تحرک پیشرونده و مورفولوژی طبیعی اسپرم در افرادی که صاحب فرزند پسر شدند، بیشتر از سایرین بود. فقط یک زوج خواهان فرزند دختر بودند که صاحب فرزند پسر شدند.
نتیجه گیری: روش گرادیان آلبومین که توسط اریکسون ابداع شد، روش بسیار مناسبی برای جداسازی اسپرمهای X و Y و در نتیجه تعیین جنسیت پسر در زوجین بارور میباشد. کارایی این روش برای افراد نابارور نیاز به مطالعه وسیعتر دارد. در ضمن، روش گرادیان آلبومین به علت عدم استفاده از مواد شیمیایی سمی جهت جداسازی اسپرم و نیز عدم دستکاری جنین، روشی مطمئن میباشد.
کلید واژگان: انتخاب جنسیت، گرادیان آلبومین، تلقیح داخل رحمی اسپرم، اسپرم، تحرک اسپرم، مورفولوژی اسپرم

مقدمه
تاریخچه تعیین جنسیت فرزند پیش از بارداری به قرنها قبل برمیگردد. عوامل متعددی همچون مسائل فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، اقتصادی و بالاخره طبی نظیر وجود بعضی از بیماریهای وابسته به کروموزوم X زوجین را تشویق به انتخاب روشهای سنتی یا درمانی جدید برای انتخاب جنسیت فرزند نموده است ۲)،.(۱
برقراری تعادل خانوادگی۱ از جمله موارد دیگر انتخاب جنس فرزند میباشد. در سابق که کنترل جمعیت در کشور اجرا نمیگردید، اکثر خانوادهها پرجمعیت و معمولاً صاحب فرزند از هر دو جنس بودند. در صورتیکه اکنون و با اعمال سیاستهای کنترل جمعیت و تعداد کم فرزندان، هرچند که در کل جامعه ممکن است نسبت پسر و دختر بهطور نسبتاً مساوی و متعادل باشد؛ اما، در خانوادهها این نسبت برقرار نبوده و اکثر خانوادهها دارای فرزندان دختر یا پسر (از یک جنس) هستند و این موضوع آزردگی آنها را به دنبال دارد. لذا، به نظر میرسد به کارگیری روشهایی که بتواند در این زمینه موثر باشد، به ارتقاء سلامت روانی جامعه کمک خواهد نمود.
اگرچه در وضعیت طبیعی، اسپرم در تعیین جنسیت نوزاد نقش دارد؛ ولی هنوز مشخص نیست که چه عواملی در انتخاب اسپرم حاوی کروموزوم X یا Y جهت باروری تخمک نقش دارند. Ericsson و همکاران اعتقاد دارند که اسپرمهای حاوی کروموزوم Y به علت وزن کمتر فعالتر از اسپرمهای حاوی کروموزوم X میباشند .(۳) البته Rose و همکاران بر این باورند که علت این امر غنیسازی اسپرم با سلولهای حاوی کروموزوم Y نیست و مکانیسم دیگری در این امر دخیل میباشد .(۴) در مجموع در جوامع بشری، میزان مذکر به مونث تقریباً یکسان است. اما جوامع با نژادهای متفاوت بهعلت تفاوتهای ژنتیکی دارای میزان مذکر به مونث مختلف میباشند. برای مثال، سیاهپوستان بیش از سفیدپوستان دارای فرزند دختر میباشند .(۵)
در حال حاضر، روشهای متفاوت آزمایشگاهی برای تعیین جنسیت فرزند قبل از بارداری ابداع شده است که عبارتند از: روش تشخیص ژنتیکی قبل از لانه گزینی ۲(PGD) که طی آن پس از تحریک تخمکگذاری، با استفاده از میکرواینجکشن، اسپرم بهداخل تخمک تزریق شده عمل لقاح صورت میگیرد. سپس با بیوپسی از جنین ۶-۸ سلولی یک بلاستومر را جدا نموده و با روش ۳FISH یا روشهای مولکولی جنس بلاستومر تعیین میشود و بعد از کشت، جنین با جنسیت مورد نظر به رحم منتقل میشود. روش فوق از حساسیت بالایی برخوردار است؛ ولی بسیار پرهزینه، دارای تکنیک پیچیده و شانس بارداری پایین میباشد .(۶)
روش دیگر روش Microsort است که با استفاده از دستگاه فلوسیتومتری اسپرمهای رنگآمیزی شده با ماده فلورسنت جدا شده و سپس اسپرمهای حاوی کروموزوم مورد نظر از طریق ۴ IUIبه رحم منتقل میشوند. این روش در حیوانات بهطور گسترده استفاده شده است .(۶) اما به علت استفاده از رنگهای فلورسنت از جمله رنگ هوخست و اشعه لیزر در روش میکروسورت، کاربرد آن در موارد انسانی انتقاد برانگیز شده است ۸)،.(۷ روش بعدی استفاده از گرادیان آلبومین۵ است که شامل عبور دادن اسپرم از لایه های آلبومین انسانی است تا اسپرمهای حاوی کروموزوم Y از اسپرمهای X در دو لایه متفاوت از یکدیگر جدا شوند. لازم به ذکر است که کارایی این روش در تعیین جنسیت فرزند بارها توسط محققین مورد بحث قرار گرفته است. بعضی از مطالعات روش فوق را مورد تأیید قرار دادهاند ۹)،۸،(۳ و برخی دیگر آن را ناموفق گزارش نمودهاند .(۱۰-۱۲) روش چهارم، روش ساده Modified Swim-up است که براساس حرکت اسپرم پایهگذاری شده است و طی چند مرحله انجام میگیرد .(۱۳) گرچه، میزان موفقیت این روش در دستیابی به جنس پسر %۸۹ و به جنس دختر %۸۶ گزارش شده است؛ ولی دیگر محققین، نظر خاصی در مورد کارایی این تکنیک اعلام نکردهاند. تنها مورد گزارش شده جهت دستیابی به جنس مذکر با استفاده از روش اریکسون در ایران مربوط به تحقیق نصراصفهانی و همکاران میباشد .(۱۴) آنها ۴۵ زوج ۲۱) زوج بارور و ۲۴ زوج نابارور) را تحت درمان قرار دادند. نتایج نشان داد که دستیابی به جنس مورد نظر در گروه بارور %۸۰ و در گروه نابارور %۵۴/۵ بود.
با توجه به موارد فوق و نیز تمایل به داشتن فرزند پسر در جوامع آسیایی از جمله ایران که گاهی به افزایش رشد جمعیت به علت بارداریهای مکرر تا دستیابی به فرزند پسر و نیز عوارض روحی روانی و اقتصادی پیامد آن منجر میشود، این مطالعه تدوین گردید. هدف آن بررسی نتایج مربوط به انتخاب جنس نوزاد به روش جداسازی اسپرم با گرادیان آلبومین در افراد بارور و نابارور تحت درمان تلقیح داخل رحمی اسپرم (IUI) بود. با انجام این مطالعه به نظر میرسد کارایی این روش نسبتاً آسان، ارزان، غیرتهاجمی و قابل انجام با حداقل امکانات آزمایشگاهی را بتوان مورد ارزیابی قرار داد.
روش بررسی
افراد تحت مطالعه: در این مطالعه توصیفی تحلیلی از فروردین ۸۵ تا خرداد ۸۶، تعداد ۳۲ مورد از زوجین متقاضی تعیین جنسیت به روش IUI و گرادیان آلبومین ارزیابی شدند. از بین این افراد، ۳۱ زوج خواهان فرزند پسر و فقط یک زوج متقاضی فرزند دختر بودند. در ضمن، ۳۰ زوج قبل از انجام IUI دارای حداقل یک فرزند بودند. بنابراین فقط دو زوج مشکل ناباروری داشتند.
به تمام افراد مشاوره لازم در خصوص روش کار، میزان موفقیت، موارد احتمال سقط و نیز هزینه درمان داده شد.
تحریک تخمک گذاری: پس از سونوگرافی اولیه، از روز سوم یا چهارم سیکل قاعدگی روزانه ۲ آمپول hMG (Menogon , Ferring , Germany) تجویز شد. با بررسی اندازه فولیکول در سونوگرافی ترانس واژینال و رسیدن سایز اولین فولیکول به ۱۸mm تزریق آمپول hMG قطع و آمپول (Daroupakhsh, Iran) hCG به میزان ۱۰۰۰۰IU تجویز گردید.
بررسی پارامترهای اسپرم: نمونه مایع منی به روش خود تحریکی۱ در داخل ظرف استریل یکبار مصرف جمعآوری و سپس، در دمای ۳۷C برای مدت ۱۵ دقیقه نگهداری گردید. وضعیت پارامترهای ماکروسکوپی مایع سمینال شامل حجم، آگلوتیناسیون و قوام با استفاده از دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی (WHO)، مشخص شد .(۱۵) پس از آن با استفاده از وسیله Makler Chamber غلظت اسپرم، نوع و درصد تحرک آن مشخص گردید. برای بررسی مورفولوژی اسپرم و نیز غلظت سلولهای گرد از رنگآمیزی گیمسا استفاده و تعداد ۱۰۰ اسپرم به همراه سلولهای غیراسپرمی پراکنده در بین آنها بررسی شد. سلولهای لکوسیت نیز با توجه به دستورالعمل WHO به روش Endz شناسایی و میزان آن به صورت میلیون به ازای هر میلیلیتر مایع منی گزارش شد.
روش گرادیان آلبومین: در یک لوله فالکون، مقدار ۲-۳ml مایع منی و هم حجم آن محیط Ham’s F10 (از قبل گرم شده) بدون آلبومین اضافه و پس از مخلوط نمودن با دور ۲۰۰۰rpm برای ۱۰ دقیقه سانتریفوژ شد. سپس مایع رویی را دور ریخته و ۲ml محیط Hams به آن اضافه گردید. جهت جداسازی اسپرمهای حاوی کروموزومXوY با استفاده از گرادیان آلبومین به روش ذیل اعمال گردید:
۴ml -1 آلبومین انسانی %۱۰ گرم شده (در دمای آزمایشگاه) به ۴ لوله فالکون کوچک به طور مساوی اضافه و به هر کدام مقدار ۰/۵ml محلول اسپرمی تهیه شده از مرحله قبل افزوده شد و برای مدت ۳۰ دقیقه در دمای ۳۷ C قرار داده شد.
-۲ از هر لوله به آرامی حدود ۰/۵ml رسوب برداشته شد. به خاطر وجود آلبومین %۱۰ و مدت زمان ۳۰ دقیقه و حرارت ۳۷ C درجه اسپرمهای متحرک ته نشین شدند و نمونه از بخش تهنشین برداشته شد (شکل -۱ الف).
-۳ از ۴ لوله فالکون کوچک استفاده و به هر کدام مقدار ۰/۵ml آلبومین %۲۰ و سپس ۱ml آلبومین %۱۲/۵ اضافه گردید. نهایتاً ۰/۵ml محلول اسپرمی از مرحله قبل به آن افزوده و برای ۴۵ دقیقه در دمای ۳۷C حفظ شد.
-۴ اسپرمهای رسوب کرده (حاوی کروموزوم (Y در هر لوله را با یک پیپت برداشته و با محیط Hams با دور ۲۰۰۰rpm (برای دو مرتبه و هر مرتبه ۵ دقیقه) سانتریفوژ شدند. در این حالت اسپرمهای موجود در محلول بالای رسوب، حاوی کروموزوم X میباشند (شکل -۱ ب).
-۵ سپس مایع رویی را دور ریخته و حداکثر ۰/۵ml محیط Hams به آن اضافه نموده و محلول تا انجام IUI در انکوباتور نگهداری شد.
انجام :IUI حدوداً ۳۵ ساعت بعد از تزریق hCG، عمل IUI با اسپرم آماده شده انجام شد. حدود ۴۰۰-۵۰۰μl

از محلول حاوی بیش از ۱۰ میلیون اسپرم به داخل کاتتر ترانسفر کشیده و به طور کامل به داخل حفره رحمی تخلیه شد. حدود ۲۰ دقیقه، فرد تحت عمل IUI به صورت خوابیده باقی ماند و سپس ترخیص شد.
بارداری: اولین آزمایش بارداری حدود ۲ هفته بعد از عمل IUI انجام شد تا براساس میزان hCG وضعیت بارداری شیمیایی مشخص شود. یک ماه بعد، با انجام سونوگرافی و مشاهده تپش قلب، بارداری کلینیکی به ثبت رسید. موارد سقط یا زایمان نیز ثبت شد.
روش آماری: تمام دادهها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون χ۲، t و ناپارامتری ویلکاکسون مورد آنالیز آماری قرار گرفت و p<0.05 به عنوان سطح معنیداری آماری در نظر گرفته شد.
نتایج
در این بررسی حداقل و حداکثر سن زنان به ترتیب ۲۱ و ۴۳ سال با میانگین ۳۲/۹۷ ± ۵/۴ سال بود و مردان دارای سن ۲۸ تا ۴۵ سال با میانگین ۳۷/۸۴±۴/۳ سال بودند. ۳۰ زوج حداقل یک فرزند سالم داشتند و از این تعداد فقط ۲ زوج، هر یک دارای یک فرزند پسر بودند.
به طور متوسط تعداد فرزندان هر زوج قبل از درمان ۱/۵۰±۰/۸۴ فرزند بود. نتایج حاصله از وضعیت زوجهای تحت درمان IUI به منظور دستیابی به جنس فرزند دلخواه در جدول ۱ ارائه شده است. دو زوج نابارور با سن ۲۴ و ۲۵ سال متقاضی جنس پسر بودند که نتیجه بارداری در یک زوج منفی بود و جنین

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 12 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد