مقاله انجام پروژه راهنما و راه اندازی GIS راه آهن جمهوری اسلامی ایران

word قابل ویرایش
10 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

انجام پروژه راهنما و راه اندازی GIS راه آهن جمهوری اسلامی ایران

چکیده :

دستیابی به یک سیستم اطلاعات مکانی (GIS) در راه آهن از جمله اهدافی است که از مـدتها قبـل نیـاز بـه آن بطـور محسوسی در مدیران مجموعه راه آهن ایجاد گردیده است. بر همین اساس تیم عملیاتی تقریباً کاملی تشـکیل شـد و اطلاعـات مکانی درحد ایجاد لایه های پایه گرافیکی و اطلاعات متناظر توصیفی برداشت و به نرم افزار ARCVIEW وارد گردید.
محک زنی و ایجاد سیستم نمونه بعنوان کاربرد کوتاه مدت GIS جهت آزمودن قابلیت های عرصـه و کـاربرد برنامـه ریزی شده تعریف می شود ارزیابی و تحلیل نیازها ، وضعیت ، امکانات ، سرعت ، هزینـه ، زمـان و میـزان همکـاری ، مقبولیـت، اهمیت اطلاعات پایه در نزد کارشناسان ، موانع دستیابی به اطلاعات گرافیکی مناسب ، صحیح و دقیق همراه با تحلیل به کمـک مدلها ، بررسی میزان تأثیر در واحدهای کاربر را می توان بخشی از موارد دست یافته در پروژه دانست .

کلیدواژه ها: GIS ، GPS ، مدیریت اطلاعات مکانی ، پروژه راهنمای تهران _گرمسار ، اطلاعات پایه توصیفی

-۱ مقدمه:

یکی از ابعاد مهم توسعه سیاسی واقتصادی هر کشور ایجاد و بهره برداری بهینه از شبکه راه آهـن مـی باشد که قسمت اعظم حمل بار ومسافر و تبادلات بازرگانی و اقتصادی از این طریق انجام میپـذیرد و از آنجـا که در هر سیستم ، زمین ، ساختمان ، تاسیسـات و ماشـین آلات و کارخانجـات و هـر آنچـه بعنـوان امکانـات سرمایه ای در اختیار نیروی انسانی جهت بهره برداری قـرار گرفتـه و اسـاس تحـول و رشـد را فـراهم میسـازد بعنوان سرمایه های اساسی بشمار میرود برهمین اساس مدیریت صحیح و متناسب اطلاعات در جهت تـامین و استفاده بهینه و بهنگام از آن اهمیت بسزائی در نیل سیستم به اهدافش را دارد.

اولین مرحله کار در GIS کسب اطلاعات و جمعآوری دادههایی است که به صورت خام وجود دارند و بایستی به صورت قابل ذخیره به کامپیوتر و قابل استفاده درآید تا مفید واقع شود.

دریافت اطلاعات مکانی و ذخیرهسـازی آن و همچنـین نظـم دهـی بـه روشـهای اخـذ اطلاعـات بـه روشـهای گوناگونی انجام می گیرد و اهمیت فراوانی در سـاختار اولیـه GIS دارد بـدین منظـور بطـور مختصـرتعریف و کاربرد GIS در ادامه آمده است.

-۲تعریف و کاربرد : GIS

سیستم GIS یک سیستم اطلاعاتی است که پردازش آن بـر روی اطلاعـات مکـان مرجـع یـا اطلاعـات جغرافیائی است که منظور از آن اطلاعات مربوط به موقعیت آن می باشـد . بـه بیـان دیگـر GIS مجموعـه ای است سازمان یافته از سخت افزار ، نرم افزار ، داده های مکان ـ مرجـع و نیروهـای متخصـص بهمـراه مـدلها و الگوریتم های مورد نیاز که بصورت منسجم جهت اخذ ، ذخیره سازی ، بازیافت ، بهنگـام رسـانی ، یکپارچـه سازی ، تغییر و تحول ، تجزیه و تحلیل و نمایش اطلاعات بشکل های مختلف مورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد نتایج بدست آمده جهت برنامه ریزی و تصمیم گیری بهینه در خـدمت مـدیریت مـورد اسـتفاده قـرار خواهـد

گرفت[۵] (اشکال۱ و .(۲

اطلاعات مکان ـ مرجع در هر سیستم GIS دارای ۲ ساختار زیر می باشد :

۱٫ داده های مکانی : شامل نقشه و اطلاعات مربوط به موقعیت عوارض می باشد .

۲٫ داده های غیر مکانی یا توصیفی : شامل خصوصیات و ویژگی عوارضی و داده های مکانی می باشد. همانگونه که از تعریف و دسته بندی فوق بر می آید اطلاعات موجود در مجموعه حمل و نقـل ریلـی

نیز می تواند به خوبی در سیستم GIS بکار گرفته شود چراکه شـبکه ریلـی، ایسـتگاهها، عـوارض و لایـه هـای ارتفاعی ، حریم خطوط ، ابنیه فنی شامل تونل ، پل ، آبـرو، ترانشـه و … و همچنـین لکوموتیوهـا و واگنهـا بـه

شکل ۳ ـ روشهای ورود اطلاعات توصیفی ومکانی

تنهــائی دارای مشخصــه مکــانی هســتند و از جنبــه دیگــر ایــن نقــاط حــاوی اطلاعــات توصــیفی در خصــوص مشخصات ، ابعاد ، نوع ، نقشه ، و همچنین اطلاعاتی چون طول ، جنس ، لایه هـای زمـین شناسـی ، وضـعیت زهکش ، وضعیت تهویه ، نوع گاباری ، وضعیت شیب و فراز ، قوس ، دور و اطلاعات بسیار زیاد دیکری که می تواند در یک سیستم GIS به خدمت گرفته شود.

امروزه استفاده از GIS وارد مسایلی شده که حتی تصور آن نیز مشکل به نظر می رسد. تـا مـدتی پـیش گفته می شد هر جا مسایل ما جغرافیایی هستند GIS نیاز داریم ، ولی هـم اکنـون در مسـایل اجتمـاعی و حتـی پزشکی نیز رد پایی از GIS به چشم می خورد . آنچه مسلم است ، نمی توان کاربرد خاصی برای GIS تعریف نمود که مشخص کننده محدوده و مرزی برای استفاده از GIS باشد و یا بتـوان داده هـای آن را بـه نحـوی بـه صورت مکانی نگاه کرد.

اکنون در همه جای دنیا تمام سازمانهایی که به نوعی روی زمـین کـار مـی کننـد بـا GIS در ارتباطنـد.

تنوع بسیار زیاد کاربردهای سیستم اطلاعات جغرافیایی ، باعث تولید نرم افزارهایی به همین تنوع گشته که هر یک طیف خاصی از نیازهای کاربران را مرتفع می سازند، با این حال باز هم زیادند شرکتهایی که بـرای رفـع مشکلات خود سیستمی خاص را به شرکت های تولید کننده این محصولات سفارش میدهند .

-۳دریافت و مدیریت اطلاعات در : GIS

روشهای مختلفی جهت پرداخت اطلاعات مکانی وجود دارد وازآنجمله رقومی کردن نقشه های

کاغذی موجود،

اسکن نقشه ها و

تبدیل فرمت آنها ،

استخراج اطلاعات

اسکنرها

از تصاویر ماهواره ای و استفاده از GPS

می باشد(شکل(۳

که هریک محسنات

و نارسایی هایی را بدنبال دارد . به عنوان مثال برداشت اطلاعات راهها و تأسیسات جانبی به روش رقومی

سازی موجب ایجاد خطای دنباله روی خطوط علاوه بر عدم وجود نقشه به هنگام می گردد . [۷]

تصـاویر مــاهواره ای علیــرغم اینکــه محــدوده وســیعی را پوشـش مــی دهنــد و لــیکن موانــع اســتخراج اطلاعات و هزینه بالای تصاویر با قابلیت تفکیک مناسب یا بالا را تحمیل مینمایند و متعاقباً نیازمند گویاسازی اطلاعات در طی عملیات میدانی استفاده از این روش را میسر نمی سازد و به همین دلیل اسـتفاده از اطلاعـات

رقومی استخراج شده اند از GPS متصل به نوت بوک که سرعت و دقـت متناسـبی را بهمـراه دارد توجیـه مـی

شود .

-۴مشخصات پروژه راهنما :

استفاده از علوم سنجش از دور، عکسهای هوائی ، نقشه برداری زمینی ، شیوه هـای سـنتی وGPS هـا و

… به منظور برداشت اطلاعات مکانی همواره مطرح بودهاند منتها انتخاب روش مناسب که مبتنی بـر سـرعت، دقت متناسب با کاربری ، صحت و هزینه متعارف باشد نیاز به طی فرآینـد مشـخص دارد کـه در ایـن تحقیـق اقدام به نوشتن برنامه ای به زبان VB و بانک اطلاعاتی Sql Server جهت برداشـت سـریع مختصـات اخـذ شـده توسط GPS گردید که مختصات براساس طول جغرافیایی, عرض جغرافیایی, ارتفاع (فی ,لاندا , اج) و بخشی از اطلاعات توصیفی لیست شده اند (اشکال۴ و.( ۵

شکل_۴سیستم طراحی شده به منظور برداشت اطلاعات توسطGPS

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 10 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد