مقاله اهداف ، ویژگی ها و دیدگاههای انتقادی در حسابداری اسلامی

word قابل ویرایش
14 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده :
این مقاله بررسی می کند که اسـلام اسـاسـا مجمـوعـه ای از رهنمـودهـای اخلاقی است . رهنمودهای اخلاقی دین اسلام حاکم بر زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان است . بعضی از رهبران دینی عقیده دارند، فعالیتهای اقتصادی در اسلام بر دو ستون اخلاقی عدالت و احسان استوار است . این ارزشها، ارزشهایی بنیادی است و همچنین این مقاله بیان می کند که تحقیقات حسابداری اسلامی در حال انحراف از نقش های اجتماعی و معنوی اولیه ی خود هستند این موضوع با تقلید غیر منتقدانه و پذیرفتن عملیات حسابداری متعارف و معیارهایی به نام معیار اسلامی تشدید می شود. و به صورت انتقادی، پتانسیل جنبه های تحقیق حسابداری اسلامی معاصر را کشف و تلاش می کند راههای رو به جلوی بانکداری و حسابداری اسلامی را شناسایی کند تا به رویه های رهایی بخش تری دست یابد.
کلمات کلیدی:
اسلام ، حسابداری انتقادی ، سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی( AAOIFI ) ، عدالت ، احسان
مقدمه :
برجسته ترین رویکرد این عصر برگشت به مذهب با عذر و بهانه های مختلف است ، یک فعالیت مجدد منجر به این می شود که عده ای در برابر ماهیت سرکوب گرانه ی مذهب در مقابل مدرن گرایی و روشنفکری هشدار دهند. در نظریه پردازی انتقادی، غالبا مذهب به صورت منفی به عنوان تهدیدی برای علامت اجتماعی و آزادی محسوب می شود. متفکران مهمی مانند Horkheimer و adorn معتقدند که مذهب غالبا توسط سر آمدان به کار گرفته می شود تا به اهدافشان برسند و ثروتشان را زیاد کنند. با این وجود، تعدادی از متفکران استدلال کرده اند که بعضی از ارزشهای اصلی مذهب ، از بنیادگرایی و فساد به دور هستند و جنبه های رهایی بخشی را ایجاد می کنند که اگر به کار گرفته شوند، ممکن است به طور مؤثری عدالت اجتماعی را توزیع کنند. به عنوان مثال Zizek بیان می کند که هسته ی واقعی مسیحیت ارتباط مهمی با مارکسیسم دارد که هر دو باید برای جنگ با سرمایه داری، سرکوب و بی عدالتی متحد شوند. خصوصا اسلام به طور گسترده در غرب به دلیل پرورش بنیاد گرایی و سرکوب مورد اتهام قرار گرفته است . اسلام غالبا مورد حمله ی فعالیت های سیاسی و فرهنگی غرب قرار می گیرد با این عنوان که ایدئولوژی آن تهدیدهایی را برای مدرن گرایی و روشن فکری به وجود می آورد. با این حال تقویت اسلام در جهان اسلام ، ممکن است از لحاظ اقتصادی ، سیاسی به عنوان یک نگرانی برای راههای رو به جلو اسلامی و رفاه اجتماعی محسوب شود. بنابراین هدف این مقاله ، بررسی اهداف ، ویژگیها و انتقادات از بانکداری و حسابداری اسلامی در برابر این ادعاهای معنوی و اجتماعی است .
ویژگیهای حسابداری اسلامی :
رویکرد مقدس اسلامی نسبت به زندگی؛ روی عدالت اجتماعی متمرکز شده است و پیام اصلی آن اهمیت جستجوی علم می باشد.
بر اساس قرآن ، نوشته های مهم در حوزه ی اقتصاد اسلامی کمیاب هستند و به ندرت نقد اساسی در حوزه ی حسابداری اسلامی با نظریه پردازی حسابداری موشکافانه و تحقیقی وجود دارد .
بنابراین تجارت اسلامی باید بر دو پایه : الف ) عدالت ب ) احسان انجام شود .
عدالت :
قرآن ، حفظ عدالت را تحت هر شرایطی و در تمام جوانب زندگی انسان لازم میداند. پیامبر گرامی (ص ) نیز بر حفظ عدالت اصرار داشتند و با بـــی عـــدالـتـــی بـــه شـــدت بـــرخــورد مــیکـردنـد. قـرآن بـه مسلمـانـان دستور میدهد که برای شهادت دادن و تـصمیمگیـــری در مـوضـوعات مناقشه انگیز بین مـسلمـانـان و حتـی در رابطه با دشمنان ، از مسیر عدالت خارج نشوند.
بنابراین مسلمانان باید برای برقراری عدالت تلاش جمعی کنند. به عبارت دیگر مسلمانان نباید به دیگران ستم کنند یا زیر بارستم دیگران روند.
احسان :
احسان به معنای رفتار حسنه یا کمک به دیگران بدون چشم داشت یا ایجاد تعهد برای آنان است . بعضی از دینداران احسان را حتی برتر از عدالت میدانند. احسان زندگی را زیبا میکند . اگر عدالت جامعه را از استثمار و رنجها محافظت میکند، احسان زندگی را شیرین و گوارا می سازد.
در حوزه تجارت ، روشهایی مانند مدارا، انگیزه خدمتگزاری، توجه به خداوند و رضامندی او موجب تقویت احسان نمی شود مدارا از پایه های احسان است . مدارا از صفات خداوندی است و مسلمانان تشویق شده اند که این صفت را در درون خود زنده
نگه دارند. مدارا را میتوان در قالب احترام به دیگران ، گذشت ، و بر طــرف کـردن مشکـلات دیگـران بیـان کـرد. منظـور از انگیـزه خدمتگذاری این است که سازمانهای تجاری باید نیازها و منافع دیگران را درنظر بگیرند. بنابراین ، مسلمان در فعالیتهای تجاری باید در پی ارائه خدماتی باشد که مورد نیاز واقعی جامعه او و جامعه انسانی است .
اگرچه قرآن تجارت را مشروع میداند اما نباید مشغله تجارت ، انسان را از خداوند و دستورهای او غافل کند. مسلمان باید در هر حالت ، چه موفقیت ، چه شکست به یاد خدا باشد. رضایت او باید مسیر زندگی انسان را تعیین کند فعالیت تجاری باید منطبق با ارزشهای اخلاقی قرآن باشد .قرآن انسان را از نعمات این جهان منع نکرده است ، اما نباید لذات دنیوی چشم او را کور کند.
اهداف حسابداری اسلامی :
در حسابداری اسلامی اهداف متفاوتی مانند سودمندی برای تصمیم گیـری، وظیفـه مبـاشـرت و پــاسخگـویـی اسلامی ذکر شده است :
سودمندی برای تصمیم گیری :
ایــــن هـــدف تـــوســـط ســـازمـــان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی (AAOIFI)پیشنهاد شده است . در بیانیه شماره یک این سازمان بیان شده است که اهداف حسابداری مالی نوع و ماهیت اطلاعاتی را تعیین میکند که باید در گزارشهای مالی برای کمک به استفاده کنندگان این گزارشها در تصمیم گیری ارائه شود. بنابراین گزارشهای مالی باید اطلاعات سودمند برای استفاده کنندگان ارائه کند. این اطلاعات شامل موارد زیر است :
١- اطلاعات مربوط به رعایت شریعت توسط بانکها،
٢- اطلاعات مربوط به منابع اقتصادی و تعهدات و آثار رویدادها،
٣-اطلاعات لازم برای تعیین زکات ،
۴-اطلاعات مربوط به جریانهای نقدی،
۵-اطلاعات لازم برای ارزیابی مسئولیتهای امانی بانکها برای حفاظت منابع و سرمایه گذاریهای آن ، و
۶-اطلاعات مربوط به ایفای مسئولیت اجتماعی توسط بانک .
چـارچـوب نظری هیئت استانداردهای حسابداری مالی( FASB ) بیان شده است که گـزارش مـالـی بـایـد اطـلاعات سودمند به سرمایه گذاران و اعتباردهندگان کنونی و بالقوه و سایر استفاده کنندگان برای تصمیم گیریهای سرمایه گذاری، اعطای اعتبار و دیگر شرکت علمی پژوهشی و مشاوره ای آینده ساز – استان مازندران – ساری – ٣٠ خرداد ١٣٩۴ تصمیمهای مشابه ارائه کند.
سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی در بند ٢۵ بیانیه شماره یک خود این همگرایی را نشان داده است .طبق این بند نقش گزارشگری مالی در اقتصاد، ارائه اطلاعات سودمند برای تصمیم گیریهای اقتصادی است .
به نظر میرسد هم سازمان یادشده و هم هیئت استانداردهای حسابداری مالی این دیدگاه سنتی را پذیرفته اند که اطلاعات مربوط برای استفاده کنندگان ، اطلاعات راجع به وضعیت مالی و عملکرد مالی است . در واقع ، عملکرد مالی مربوط به چگونگی موفقیت یک شرکت در دستیابی به هدف کلی آن یعنی سود است بنابراین عملکرد مالی مستقیما به سوداوری متصل شده است . هرچه سود بیشتر باشد، شرکت موفقتر عمل کرده است .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 14 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد