whatsapp call admin

مقاله برآورد شاخص فقر آبی در استانهای کشور

word قابل ویرایش
23 صفحه
10700 تومان
107,000 ریال – خرید و دانلود

*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست ***

برآورد شاخص فقر آبی در استانهای کشور
چکیده
این مقاله گزارشی روی ساختار شاخص بین الملی فقر آب می باشد و ارزش این شاخص را برای استانهای کشور ما (ایران) می سنجد. شاخص فقر آبی WPI(WATER POVERTY INDEX) نسبت سلامتی و رفاه خانوارها را با میزان آب در دسترس می سنجد و برای این امر رابطه بین ۵ عامل اساسی متصل به هم منابع آب را مورد آزمون قرار می دهد که این عوامل عبارتند از :منابع اب،دسترسی،ظرفیت،مصرف و محیط زیست.( البته هر کدام ازاین زیر شاخص ها دارای چندین زیر مجموعه می باشد که با توجه به اهمیت هر کدام وزن دهی می شوند) همچنین این شاخص قادر است تا جوامع و جمعیتهای مختلف را از لحاظ میزان تاثیر پذیری فاکتورهای فیزیکی و اجتماعی _اقتصادی از میزان کمیابی آب رده بندی کند که این مطلب ارگانهای ملی و فرا ملی مربوط به مدیریت منابع آبی را قادر می سازد تااین فاکتورها را مدیریت کنند و آسیبهای وارده از ناحیه کمیابی آب را به حداقل برسانند.
ما در این مقاله استانهای کشورمان را مورد آزمون مقایسه ای قرار میدهیم وبنای این تحقیق بر اساس اطلاعات استانی بدست آمده به از نهادها و ارگان های مختلف می باشد.
کلمات کلیدی:
شاخص ها،آب،محیط زیست،فقر آبی

مقدمه
این شاخص در ابتدا توسط سالیوان (۲۰۰۲)مطرح شده است و سپس ۱۴۰ کشور دنیا در این شاخص مورد آزمون قرار گرفتند که ایران با کسب نمره ۶۰٫۳ رتبه ۵۸ ام دنیا را کسب کرده است . در براورد این شاخص ما از چند زیر شاخص استفاده می کنیم بطوریکه زیر شاخص های بکار گرفته شده یک قسمت مهم از فرایند ارزیابی نتایج می باشد. این زیر شاخص ها یک ابزار مدیریتی مهم هستند که به مدیران سیاست گذار پیرامون منابع آبی جهت می دهند. این زیر شاخص ها همچنین یک ابزار سیاسی خیلی مهم نیز هستند بطوریکه کارشناسان را قادر می سازند تا نتایج بدست آمده درباره اثرات سیاست گذاری حکومتی حوزه آب را بسنجند. محاسبه زیر شاخص ها تحت بررسی آکادمیک باعث رشد استفاده از آنها بوسیله سیاستگذاران می شود .به هر حال این زیر شاخص ها یک نسبتی از نتایج را عرضه می کند که سیاست گذاری را به طرف بهبود و ارتقاء خود هدایت می کند.
ما در این مقاله بر روی توسعه و انجام شاخص فقر آبی در استانهای ایران میپردازیم و استانهای کشور را از لحاظ شاخص فقر آبی مورد آزمون قرار میدهیم. هدف از شاخص فقر آبی بیان یک اندازه گیری بین چند حلقه مختلف از زنجیره مدیریت منابع آب ( که شامل تاثیرات آب در سلامتی و رفاه خانوارها و همچنین میزان تاثیر کمیابی آب را روی زندگی بشرو…است) می باشد. همچنین این شاخص این امکان را دارد تا کشور ها و جوامع درون آنها را با در نظر گرفتن عوامل اقتصادی اجتماعی و فیزیکی مربوط به کمیابی رتبه بندی کند. این شاخص ارگانهای ملی و فرا ملی مربوط به بخش آب و مدیران مسول نظارت بر منابع آب را قادر می سازد تا میزان تاثیر پذیری فاکتورهای اقتصادی اجتماعی از میزان در دسترس بودن آب ایمن را بررسی کند.
هدف از شاخص فقر آبی این مقاله از یک چهار چوب پذیرفته شده استفاده می کند تا بتواند نشان دهد چگونه می توان یک شاخص را برای مقایسه ملی و فرا ملی براساس اطلاعات موجود مورد آزمون قرار داد . هدف نهایی از پروژه توسعه شاخص فقر آبی در یک مقیاس مشخص این است که نتایج سیاست گذاری و نحوه عملکرد را در منطقه مورد نظر مورد بررسی قرار دهیم.
برای این منظور اطلاعات موجود در سطح منطقه باید جمع آوری و تکمیل شوند. وضعیت جغرافیایی متفاوت تاثیر بخصوصی در حوزه آب می گذارد. این شاخص تفاوت در ماندگاری آب در دسترس و زمانی که طی میشود تا به آب سالم دسترسی پیدا کرد را بین روستاها و یا شهرها در منطقه مورد نظر نشان دهد.البته این سنجش کاملا انعطاف پذیر می باشد و از عوامل در دسترس برای بدست آوردن زیر شاخص ها استفاده می کند. توسعه این شاخص به عنوان یک ابزار مدیریتی در این مقاله مورد نظر می باشد.

شاخص WPI براساس ترکیب اندازه گیری هایی از قابلیت دسترسی و نوع دسترسی مردم به آب با مد نظر قرار دادن میزان ظرفیت جامعه برای فراهم کردن آب بدست می آید و میزان نمره این شاخص نوع احساس جامعه درباره نیازهای اساسی خود به آب کافی را نشان می دهد زیرا اگر دسترسی آنها به مقدار کافی نباشد این امکان وجود دارد که آنها برای بدست آوردن آب راه طولانی را طی کند یا اینکه در فصلهای مختلف برای بدست آوردن آب دچار مشکل باشند. جنبه دیگر فقر آبی این است که ممکن است مردم از لحاظ اقتصادی ضعیف باشند و اگر چه آب کافی در دسترس داشته باشند توان مالی کافی برای مهار آب و استفاده از آن را نداشته باشند و آنها باید بین هزینه برای خوراک و آب یکی را انتخاب کنند که البته نمونه واضح این مطلب بعضی کشورهای آفریقایی می باشند. نمونه دیگر فقر آبی این است که ممکن است در بعضی روستاها یک زن جوان با بچه روی پشت خود برای تهیه آب سالم وامن باید خود را به منبع آب برساند که این خود یک نمونه از فقر آبی می باشد.
مطالعات انجام شده نشان داده است که ارتباط تنگاتنگی بین فقر آبی و فقر در آمدی وجود دارد. در مناطقی که آب ناکافی و غیر قابل اطمینان است و در آمد مردم به مقدار کافی نیست تا برای بدست آوردن آب کافی هزینه کنند سطح سلامت به خطر می افتد. این شاخص به قابلیت دسترسی به آب و ظرفیت برای فراهم کردن آب ، نحوه و نوع استفاده از آب و عوامل زیست محیطی که بر روی کیفیت و اکولوژی آب تاثیر می گذارند میپردازد. قابلیت دسترسی به آب یعنی منابع آبی سطحی و زیر زمینی که شکل دهنده جوامع بشری و کشورها می باشد به سهولت و به مقدار کافی در دسترس باشندو دسترسی به این معنی نیست که تنها بطور آسان برای نوشیدن و پختن آب کافی داشته باشیم بلکه باید آب کافی برای کشاورزی یا آبیاری گیاهان و همچنین برای صنعت نیز وجود داشته باشد.همچنین ظرفیت یعنی احساس اطمینان بطوریکه سطح درآمد اجازه بدهد برای آب سالم هزینه پرداخت کنیم البته ظرفیت شامل سطح تحصیلات و سلامت نیز می شود زیرا هر چه این موارد در جامعه ای بالاتر باشد ظرفیت برای دستیابی به آب بالاتر می باشد. در این شاخص عوامل زیست محیطی نیز لحاظ شده است زیرا حتی اگر منابع آبی فراوان داشته باشیم و ملاحظات زیست محیطی را مد نظر قرار ندهیم منابع سالم را به منابع ناسالم تبدیل کرده ایم و خود را ازلحاظ آبی فقیر کرده ایم . این موارد که گفته شد به عنوان یک سند معتبر می تواند از جانب دانشمندان( فیزیکی، اجتماعی) ، کارشناسان آبی ، محققان و دیگر کسانی که به ترتیبی نظراتشان در این شاخص منظور پذیرفته شود و به عنوان ملاکی برای نظارت بر منابع آبی انتخاب گردند.
چهارچوب شاخص فقر آبی شاخص ها بطور معمول از چندین زیر شاخه که بتوان به اطلاعات کافی در موردشان دست یافت تشکیل یافته اند و شاخص WPI نیز از این قاعده مستثنا نیست . ما در این مقاله با توجه به انعطاف پذیری این شاخص مقدار آن را برای استانهای ایران محاسبه کرده ایم که البته طبیعی است که با توجه به اطلاعاتی که در دسترس داریم چهارچوب این شاخص را تعریف کرده ایم که در ادمه به جزئیات این زیر شاخص ها می پردازیم.
این شاخص عبارتست از۵زیر شاخص که هر کدام دارای چندین زیر مجموعه می باشد که مطابق با چهار چوب پذیرفته شده ای است که در بالا توضیح داده شد. اجزاء این شاخص عبارتند از:
▪ منابع
▪ دسترسی
▪ ظرفیت
▪ استفاده
▪ محیط زیست
اساس محاسبات هر شاخص بر اساس فرمول زیر است:
(Xi – Xmin) /( Xmax – Xmin) این فرمول X i مقدار مربوط به گزینه مورد نظر که در این مقاله استان مورد نظر میباشد، Xminحداقل مقدار محاسبه شده بین گزینه ها یا استانها و Xmax حداکثر مقدار محاسبه شده بین گزینه ها یا استانها می باشند. زیر شاخص ها که اوضاع منطقه مورد نظر را از لحاظ شاخص مورد نظر نشان می دهند عددی بین صفر و یک را به خود اختصاص می دهد. البته هر کدام از این زیر شاخه ها چند زیر مجموعه دارد که بعد از میانگین گیری بین زیر مجموعه ها عدد مورد نظر برای زیر شاخص بدست می آید بعد هر کدام از ۵ جزء این شاخص در عدد ۲۰ ضرب می شود و سپس با هم جمع می شود و مقدار WPI از عدد ۱۰۰ محاسبه می شود. در ادامه به توصیف کوتاهی از هر زیر شاخی به همراه زیر مجموعه مورد نظرش ارائه می دهیم:
منابع در این زیر شاخص سالیوان ۲ عامل را در نظر گرفته است که عبارتند از : مجموعه آبهای داخلی و مجموعه آبهای خارجی. اما ما برای هر استان میزان آبهای تجدید پذیر استان را نسبت به مساحت و جمعیت استان می سنجیم.
مقادیر بدست آمده به شرح ذیل می باشد.
دسترسی
بنا بر گفته سالیوان (۲۰۰۲) این شاخص باید از سه جزء زیر تشکیل شود:
-۱درصدی از جمعیت که به آبهای سالم دسترسی دارند
-۲درصدی از جمعیت که به بهداشت دسترسی دارند
-۳درصد زمینهای فاریاب از زمینهای قابل کشت اما ما در این شاخص برای استانهای کشور موارد زیر را مورد بررسی قرار داده ایم:
-۱تناسب جنگل به بیابان : زمینهای استانها ترکیبی از جنگلی، مرتعی و بیابانی می باشد با مقایسه استانها از لحاظ در صد جنگلی بودن میتوان به نوع آب و هوای استان و طبیعتا میزان دسترسی به آب پی برد.
-۲نوع دسترسی به آب خانوارهای استان: برای بدست آوردن نسبت نسبتا درستی در این آیتم ما چند عامل زیر را که بتوان به اطلاعاتشان دست یافت به عنوان زیر مجموعه این آیتم معرفی می کنیم:
– ۱- ۲ نسبت میزان تولیدآب شهری به جمعیت شهری
– ۱- ۲ نسبت میزان تولید آب روستایی به جمعیت روستایی
) – ۳-۲ نسبت طول شبکه توزیع آب روستایی به مساحت استان ) * تعداد روستاها
) – ۴-۲ نسبت طول شبکه آب با قطر بیشتر از ۸۰ میلیمتر شهری به جمعیت شهری استان و مساحت استان) * ( تعدادشهرهاو شهرستانها )
– ۵- ۲ نسبت حجم مخازن آب روستایی به جمعیت روستایی
– ۶- ۲ نسبت حجم مخازن آب شهری به جمعیت شهری
– ۷- ۲ نسبت ظرفیت تامین آب روستایی به جمعیت روستایی
– ۸- ۲ نسبت ظرفیت تامین آب شهری به جمعیت شهری استان
– ۹- ۲ نسبت میزان فروش آب روستایی به جمعیت روستایی
– ۱۰- ۲ نسبت میزان فروش آب شهری به جمعیت شهری
-۳مسافت منابع آبی تا محل استفاده مشترکان : این شاخص میزان فاصله منابع آبی را تا محل استفاده مشترکان نشان می دهد. برای بدست آوردن این شاخص بدلیل نبود یک آمار مشخص از میانگین بین چند زیر مجموعه زیر استفاده می کنیم.
– ۱- ۳ نسبت جمعیت استان به مساحت استان
– ۲- ۳ نسبت طول شبکه آبرسانی روستایی به مساحت و جمعیت استان
– ۳- ۳ نسبت طول شبکه آبرسانی شهری به جمعیت شهری
-۴سرانه فاضلاب : این شاخص میزان دسترسی به شبکه فاضلاب را نشان می دهد و هر چه این شاخص بالاتر باشد استان از لحاظ شاخص دسترسی رتبه بالاتری دارد. برای بدست آوردن این شاخص موارد زیر را بررسی می کنیم.
– ۱- ۴ نسبت جمعیت شهری به مساحت استان
– ۲- ۴ نسبت طول شبکه فاضلاب انجام شده به مساحت استان
– ۳- ۴ نسبت طول شبکه فاضلاب انجام شده به جمعیت شهری
-۵ نسبت هزینه شرکتهای فعال در بخش آب به جمعیت استان: نسبت جمعیت استان به هزینه های انجام شده در امور آب . هر چه این نسبت بزرگتر از ۱ باشد یعنی هزینه کمتر و دسترسی به آب بهتر است.برای بدست آوردن این آیتم موارد زیر را بررسی می کنیم.
– ۱- ۵ نسبت هزینه شرکتهای فعال در بخش آب به جمعیت استان
– ۲- ۵ نسبت میزان ضرردهی شرکتهای فعال در زمینه آب به جمعیت هر استان
– ۳- ۵ نسبت هزینه شرکتهای آب منطقه ای هر استان به جمعیت هر استان
-۶ نسبت زمینهای کشاورزی به مساحت استان : هرچه این آیتم نسبت بالاتری به خود اختصاص بدهد در استان دسترسی به آب آسانتر خواهد بود . برای محاسبه این شاخص موارد زیر را بررسی میکنیم و دو زیر مجموعه را با ضریب ۲ محاسبه می کنیم.
– ۱- ۶ نسبت زمینهای با کشت غرقابی به مساحت استان( باوزن ۲ محاسبه می شود)
– ۲- ۶ نسبت زمینهای با کشت دیم به مساحت استان
– ۳- ۶ نسبت زمینهای فاریاب از زمینهای قابل کشت( باوزن ۲ محاسبه می شود)
ظرفیت در این شاخص ما میزان توان استان را برای دستیابی به آب بررسی می کنیم. طبیعی است که هر چه ظرفیت استان
برای رسیدن به آب بالاتر باشد استان پرآب تر خواهد بود. سالیوان در این زیر شاخص ۴ آیتم را بررسی کرده است:
-۱لگاریتم تولید ناخالص
-۲میزان مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال
-۳شاخص آموزش
-۴ضریب جینی
اما ما برای بدست آوردن این زیر شاخص موارد زیر را بررسی می کنیم:
-۱ لگاریتم تولید ناخالص هر استان: این شاخص میزان توسعه یافتگی استان را نشان می دهد و طبیعی می باشد که هر چه استان توسعه یافته تر باشد توان انسان برای دستیابی به آب بیشتر است.
– ۲ ضریب جینی: یکی از شاخصهای سنجش نابرابری در امد جامعه ضریب جینی است. ضریب جینی عددی است بین صفرویک ( یا صفر و صددرصد) که در آن صفر معنی توزیع کاملا” برابر درآمد یا ثروت و یک معنای نابرابری مطلق در توزیع است .
ضریب جینی شهری و روستایی متفاوت است که ما برای هر دوی شهری و روستایی را بدست آوردید و میانگین گرفتیم و در این جا بصورت میانگین بیان می کنیم .
– ۳ نرخ باسوادی استان: در این آیتم میزان باسوادی استان را بررسی می کنیم . طبیعی است که هر چه میزان تحصیلات در استان بالاتر باشد ظرفیت برای دستیابی به آب بالاتر است .
– ۴ سرانه پرتی آب : در این آیتم میزان برقی آب شرب را نسبت به طول شبکه و میزان تولید بررسی می کنید
.موارد مورد بررسی در این آیتم به شرح زیر می باشد:
-۱-۴ نسبت پرتی آب شهری/ طول شبکه آب رسانی
– ۲- ۴ نسبت پرتی آب روستایی / طول شبکه روستایی
-۳-۴ نسبت پرتی آب روستایی/ میزان تولید روستایی
– ۴- ۴ نسبت میزان پرتی آب شهری / میزان تولید شهری
-۵مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال : هر چه این نسبت پایینتر باشد ظرفیت انسان بالاتر است و میزان توسعه یافتگی استان بالاتر است. و هر چه استان توسعه یافته تر باشد ظرفیت استان برای دستیابی به آب بیشتر می باشد.
-۶درصد زیان : هر چه میزان فروش آب از لحاظ اقتصادی رتبه بالاتری داشته باشد ظرفیت برای انجام امور مربوط به آب بالاتر می باشد. و مسئولین آب استان توان اقتصادی بالاتری خواهند داشت . برای محاسبه این آیتم ها درصد زیان کل شرکتهای فعال در زمینه آب و شرکتهای آب منطقه ای را نیز محاسبه می کنیم . موارد مورد بررسی در این آیتم به شرح زیر می باشد:
-۱-۶ در آمد حاصل از فروش آب (شرکت های فعال در بخش آب ) / هزینه کرد بخش آب
– ۲- ۶ در آمد حاصل از فروش آب ( شرکتهای آب منطقه ای هر استان /( هزینه کرد بخش آب
-۷نوع بهره وری از زمینهای کشاورزی ( نسبت تعاونیها و شرکتهای کشاورزی به کشاورزی شخصی): در این شاخص ما میزان توسعه یافتگی در بخش کشاورزی را محاسبه می کنیم. طبیعی است که هر چه کشاورزی به صورت مکانیزه با بهره وری بالا و استفاده آب حداقل انجام شود با میزان آب در اختیار محصولات بیشتری می توانیم تولید کنید .
-۸ نسبت برداشت از قنوات / برداشت چاهها : در این شاخص برداشت از قنوات را نسبت به برداشت از چاهها می سنجیم. طبیعی است که هرچه برداشت از چاهها زیاد باشد سطح آب زیرزمینی پائین می رود و جبران این مساله کار بسیار مشکلی خواهد بود اما استانهایی که هنوز از آب قنات استفاده می کنند از لحاظ حفظ منابع زیرزمینی ظرفیت بالاتری دارند .
-۹ دارایی های آبی استان: در این شاخص ما میزان آب های تحت کنترل هر استان را نسبت به جمعیت می سنجیم و میزان پربودن مخازن را بررسی می کنیم و همچنین میزان استفاده ازآبهای سطحی را نسبت به زیرزمینی می سنجیم تا بطور کامل منابع آبی هر استان را بررسی کر ده باشید. در این آیتم نسبت کل حجم منابع آبی هر استان به جمعیت استان را با ضریب ۳ نسبت به ما بقی آیتم ها محاسبه می کنید . موارد مورد بررسی در این آیتم به شرح زیر می باشد:
– ۱- ۹ حجم مخازن در۶ ماه اول سال ۹۱-۹۰ نسبت به جمعیت استان
-۲-۹ میزان پر بودن مخازن
– ۳- ۹ نسبت کل حجم منابع آبی هر استان به جمعیت استان
-۴-۹ نسبت کل حجم منابع آبی هر استان به برداشت چاهها(این آیتم با ضریب ۳ محاسبه می شود)
مصرف آب در این شاخص ما میزان مصرف آب و نوع بهره برداری از منابع آبی را بررسی می کنیم . در این شاخص ما مصرف آب خانگی ، کشاورزی و صنعتی را بررسی می کنیم و مصرف خانگی را با ضریب ۳ محاسبه می کنیم .
. ۱ مصرف آب خانگی
در مصرف آب خانگی ما نحوه مصرف را به سه دسته تقسیم می کنیم .در این زیر شاخص ما مصرف بین ۷۰ تا ۱۰۰ لیتر در روز را نرمال در نظر گرفته ایم و مصرف کمتر و بیشتر را مورد مقایسه قرار داده ایم.

. ۲ مصرف آب بخش کشاورزی در این آیتم ما میزان تولیدات کشاورزی را نسبت به میزان مصرف آب کشاورزی می سنجیم .: ۳ میزان ارزش تولیدات صنعت / مصرف آب بخش صنعت در این آیتم ما میزان تولید را نسبت به میزان مصرف آب بخش صنعت می سنجیم .
محیط زیست
یکی از مهمترین عوامل مربوط به منابع آبی هر استان بحث محیط زیست منابع آبی، نگهداری و محافظت از این منابع می باشد. زیرا اگر منابع آبی محدود که به سختی به دست می آید اگر به درستی محافظت نشود از بین می رود.
سالیوان در این آیتم چند آیتم زیر را مورد بررسی قرار داده است: _۱کیفیت آب _۲تنش آبی _۳نظارت محیطی و مدیریت
اما ما برای این شاخص چند زیرشاخه زیر را بررسی می کنیم که به شرح زیر می باشد:

۱ شاخص پایش منابع آب هر استان : شاخص پایش منابع آب با هدف ارزیابی وضعیت کنونی منابع آب از ابتدای سال آبی جاری تعریف و در استانهای کشور برآورد گردیده.
پارامترهای مورد استفاده در برآورد این شاخص عبارتند از: درصد اختلاف بارش و رواناب با متوسط درازمدت، درصد پربودن مخازن، حجم مخازن، سدهای در دست بهرهبرداری، درصد کسری حجم مخزن آب زیرزمینی با متوسط درازمدت و نیز حجم ذخیره در هر حوضه آبریز می باشد.این آیتم توسط دفتر مطالعات منابع آب کل کشور انجام شده است. این شاخص توسط شرکت جاماب برای استانهای کشور محاسبه شده است.
-۲ شاخص تنش آبی: در این شاخص ما میزان آلودگی هایی که از طریق کشاورزی وارد آب های زیرزمینی می شود بررسی می کنیم.موارد مورد بررسی به شرح زیر می باشد:
– ۱- ۲ میزان مصرف کودهای شیمیایی در زمین های کشاورزی
– ۲- ۲ میزان مصرف سموم شیمیایی
-۳شاخص مربوط به مدیریت و نظارت : در این شاخص ما میزان محافظت و نگهداری از منابع آبی را بررسی می کنیم. موارد مورد بررسی در این شاخص به شرح زیر می باشد:
– ۱- ۳ مساحت مناطق تحت مدیریت سازمان محیط زیست / مساحت استان
– ۲- ۳ مساخت جنگال کاری و تولید نهال / مساحت استان
– ۳- ۳ فعالیت های آبخیزداری / مساحت استان
– ۴- ۳ میزان حفاظت از جنگل ها و مراتع موجود / مساحت جنگل ها و مراتع هر استان
– ۵- ۳ هزینه های صرف شده برای بهبود بهرهبرداری و حفاظت از منابع آبی / حجم منابع تجدیدپذیر هر استان
-۴ حفظ منابع آب های زیرزمینی : در این شاخص میزان محافظت از آب های زیرزمینی هر استان را بررسی می کنیم. موارد مورد بررسی در این آیتم به شرح زیر می باشد:
-۱-۴ ترمیم قنوات
این آیتم ۳ زیر مجموعه دارد:
۱-۱-۴ تعداد قنوات ترمیم شده / کل تعداد قنوات
۲-۱-۴ هزینه های انجام شده برای بازسازی قنوات / کل برداشت از قنوات
۳-۱-۴ میزان افزایش آبدهی قنوات ترمیم شده / کل برداشت از قنوات
۲-۴میزان برداشت از آب های زیرزمینی / پتانسیل برداشت از آب های زیرزمینی

-۵شاخص آسیب پذیری : به منظور ارزیابی آثار خشکسالی بر منابع آب، شاخص آسیب پذیری تعیین و بر این اساس آسیب وارده به منابع آب مورد ارزیابی قرار گرفته است. این پارامترها شامل درصد اختلاف بارش و رواناب با متوسط درازمدت به مدت پر بودن مخازن و حجم مخازن سدهای در دست بهره برداری، درصد اختلاف حجم آبخوانهای آبرفتی با متوسط و حجم آبخوانهای آبرفتی هر حوضه آبریز می باشد. این شاخص توسط دفتر مطالعات منابع آب انجام شده است.

محاسبات برای شاخص WPIبرای استانهای کشور :
نتایج شاخص فق آبی برای ۳۰ استان کشور به شرح جدول ذیل می باشد و همانطور که مشاهده می شود استان ایلام بالاترین رتبه را دارد و استان سیستان و بلوچستان دارای کمترین نمره می باشد. همانطور که مشخص است استانهایی که در نیمه بالایی این جدول قرار دارند حداقل در یکی از ۵ زیر شاخص زیر نمره بالایی گرفته اند که با مقایسه جداول هر زیر شاخص با جدول اصلی این نکته به وضوح مشخص است.

نمره بدست آمده برای منابع استانها:

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 10700 تومان در 23 صفحه
107,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد