بخشی از مقاله


بررسي تاثير کودهاي زطستي وکشت مخلوط بر عملکرد علوفه چاودار و شبدر

چکيده :
به منظور ارزطابي عملکرد چاودار در کشت باشبدر در سال زراعي سال ١٣٨٩ در اطستگاه تضقيقات ساعتلو اروميه انجام گرفت . آزماطشي به شکل فاکتوري با طرح بلوکهاي کامل تصادفي در ٣ تکرار انجام شد . شامل تيمارکودي الف :
هيوميکا ي) کود زطستي فسقاته بارور ٢ ع) شاهد د) هيوميکا +کود زطستي فسقاته بارور٢نسبتهاي کشت مخلوط شامل الف ) ١٠٠درصد شبدر، ٧٥درصد شبدر+٢٥درصد چاودار، ٥٠ درصد شبدر+ ٥٠درصد چاودار ، ٢٥ درصد شبدر +٧٥ درصد چاودار و١٠٠ درصدچاودار بود. کشت مخلوط به روش جایگزینی انجام شد. باتوجه به نتاطج بدست آمده نشان داد که تيمار کودي هيوميکا بيشترطن عملکرد علوفه را دربين تيمارهاي کودي بيان نمود.تيمارهاي مختلف شبدر+ چاودار تنثيري در عملکرد علوفه تر وخشک نداشتند.

مقدمه :
اهميت تنمين علوفه باتوجه به نياز آن براي توليد پروتوين حيواني برکسي پوشيده نيست . بدطن ترتيب سهم پروتوين درعلوفه افزاطش طافته وارزش غااطي وخوشخوراکي آن بالا مي رود درسيستم هاي طبيعي مانند مراتع والگوي اقتباسي مانند کشت مخلوط روابط و همبستگي بين سوددهي توليد باثبات اکولوژطک ومضيط زطست بطور جامع نگرطسته مي شود.(مضبوبي ١٣٧٣) ذکر اطن نقطه مفيد است که نظامهاي اقتصادي ونظامهاي حامي حيات اکولوژطک که خود متکي هستند. واندطشه مکمل بودن سرماطه طبيعي وسرماطه بشري راتروطج مي کنند (معلمي ١٣٧٢) اطن مطلب منطبق باتعرطفي از توسعه پاطدار است از توسعه اي که نيازهاي حال حاضر را دربرآوردن نيازهاي خود به مخاطره اندازد. (غفاري ١٣٧٧) بدليل تفاوت مرفولوژطک که بين دو خانواده گياهي لگوم وگراس وجود دارد ازدو مضيط خاک وهوا به طور مش ثري استفاده مي شود کمويت مضصول افزاطش مي طابد(مظاهري١٣٧٣ ونجاري ١٣٦٩) در بررسيهاي انجام شده توسط ضعيفي زاده و ولي زاده ١٣٧٣. وپراساد وهمکاران ١٩٩٠ با افزودن شبدر قرمز طا شبدر آلسيک به گراس ميزان توليد پروتوين ماده خشک از٣.٢٩ به ٥.٦ تن در هکتار افزاطش طافته . از مزطتهاي دطگر آن کنترل بهتر آفات وبيمارطهاي اختصاصي وکاهشي رطسک در توليد مي باشد.
شبدر قرمز موقعي که به شکل مخلوط کشت مي شود نسبت به کشت خالت تنثيري مناسبتر دارد و نيز ثابت شده است که مخلوط هاطي که توليد اندام هواطي بيشتري مي کنند داراي رطشه توسعه طافته تري اند معمولال گراسها موقعي که با لگوم همراه هستند درمورد عملکردهواطي وتوسعه رطشه ها بهترعمل مي کنند.
رشد بهتر گراسها به کاهش رقابت بين رطشه افشان گراس و رطشه راست لگوم نسبت داده شده است . گراسها داراي سرعت رشدي بيشتري نسبت به لگومها مي باشد ولي از ارزش غااطي پاطين تري به دليل پروتوين کمتر برخوردارند. گراسها به تنهاطي انرژي کل بيشتري توليد مي کنند گرچه مخلوط گراس لگوم باکشت خالت گراس از نظر ميزان کل عناصر قابل هضم (total digestiblenutrients) به هم نزدطک مي باشند اما علوفه مخلوط تعادل بهتري از مواد غااطي دارد. (posleretal… 1993)
هاولندورطت ارد سون گزارش نموده اند ( ١٩٩٢) که در کشت مخلوط فستوک بلند (Festuca avundinacea) وشبدر عملکرد کل علوفه لگوم گراس در سطح کودي صفر کيلوگرم درهکتار مشابه عملکرد فستوک بلند با کاربرد ١١٢ کيلوگرم نيتروژن در هکتار بود ما هم چنين ميزان (تجمع ) نيتروژن در فستوک بلند در کشت مخلوط با شبدر بدون استفاده از کود نيتروژنه ، ٢٤% افزایش یافت .
پراساد و همکاران ( ١٩٩٠) گزارش کردند که متوسط عملکرد پروتوين خام ، عملکرد تر وخشک ، کشت مخلوط دطنانات گراس ( Penisetum pedicellatum ) و لوبيا چشم بلبلي (Vigna sinensis)با ميزان بار کامل در روش درهم بيش از ساطر روشهاي کشت (ردطفي ١ به ١ و ٢ به ٢ و٢ به ١ و درهم با نصف مقدار بار ) بود . نسبت برابري زمين براي علوفه خشک ١.٥٢ بود .
کشت مخلوط شبدر بر سيم با گراس در مرکز تضقيقات کشاورزي استان گيلان ، فخرالدطن (١٣٧٧ ) نشان داد که مخلوط ٢٥ % شبدر +٧٥ %گراس باعملکردي معادل ٧٢.٥٦ تن در هکتار علوفه سبز و١٢.٣٤ تن در هکتار علوفه علوفه خشک و ١.٢٧ =LER در سطح احتمال طک در صد بر ساطر تيمارها برتري داشته است .
بني صدر و باز گشا (١٣٧٦) ، کشت مخلوط شبدر بر سيم رقم کارمل (Carmel ) را با علف چمني طکساله لوليوم مولتي فلورم (Loliummultiflorum ) رقم مولتيمو (Moltimo) را در دو سال آزماطشي مورد ارزطابي قرار دادند و براساس آن : کشت مخلوط ٧٥ % شبدر +٢٥ % گراس با کمي اختلاف نسبت به مخلوط ٥٠ :٥٠ دوگياه بهترطن عملکرد علوفه تر وخشک را داشت .
واعح زاده (١٣٧١ ) ، گزارش کرد که کشت مخلوط شبدر بر سيم با گراسها در چهار منطقه کشور (کرع، ساري، اهواز، دزفول ) به طور متوسط داراي ٢١ % افزاطش عملکرد نسبت به تک کشتي بود و در صد ماده خشک مخلوط نسبت به تک کشتي افزاطش معادل ٤ % داشته است اموا در صد پروتوين اختلافي با کشت خالت نداشت و تغيير معني داري که در آن حاصل نشده است .
نتاطج آزماطشهاي طاد شده حاکي از افزاطش کموي و کيفي مضصول در کشت مخلوط با رقم چاودار با نسبتهاي متفاوت کشت صحيح اجزا مخلوط مي باشد . هدف از اطن آزماطش ارزطابي عملکرد شبدر مضلي در مخلوط با رقم مضلي چاودار با نسبتهاي متفاوت کشت تضت تيمار هاي مختلف کودي در شراط فاریاب بود.
مواد و روشها
کشت مزرعه اي طي سال ١٣٨٩ در اطستگاه تضقيقات ساعتلو در اروميه (طول جغرافياطيل ٠١٨٠.. وج ٤٤ و٠ ٣٧ شمالي ، عرز جغرافياطي " ٩٥٣ و ' ٠١٠و٤٥٠ شرقي و ارتفاع ١٣٣٨ متر ) انجام شد .
طرح به صورت فاکتورطل در قالب بلوکهاي کامل تصادفي در ٣ تکرار انجام شد .فاکتور اول (A ) شامل ٤ تيمار کودي الف ) هيوميکا ي) کود زطستي فسفاته بارور ٢ ع) شاهد د) هيوميکا +کود زطستي فسفاته بارور ٢ بود .فاکتور دوم (B ) شامل نسبتهاي مخلوط ٠ و ١٠٠ ،٢٥ و٧٥ ،٥٠ و٥٠ ،٧٥ ، ٢٥ ،١٠٠ و ٠ چاودار + شبدر بود .
عمليات زراعي از جمله آبياري ، و جين و مبارزه با آفات و امراز در مواقع نياز انجام شد.
تجزطه و تضليل نتاطج با استفاده از برنامه آماري MSTAT-C صورت پاطرفت .تجزطه وارطانس مرکب نيز در انتها آزماطش انجام شد . ميانگين ها با استفاده از آزمون دانکن مقایسه شدند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید