مقاله بررسی عوامل شهری و معماری موثردر زمینه سازی جرم و ناامنی در محیط های شهری

word قابل ویرایش
28 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده :
احساس امنیت یکی از نیازهای روحی انسان و از مهم ترین شاخص های کیفیت فضا است .در بسیاری از شهرهای بزرگ جهان بروز بزهکاری، انواع آسیب های اجتماعی و جرائم به صورت یک مشکل اجتماعی حاد مطرح است که نتها سلامتی و امنیت جامعه را به مخاطره میاندازد بلکه مسائل و مشکلات بیشماری را گریبان گیر جامعه میکند. مسئله امنیت شهری با توجه به رشد فزاینده ی شهرنشینی در ایران از اهمیت بالایی برخوردار میگردد و این درحالی است که اغلب یافته های تحقیقاتی پژوهش گران بر وجود رابطه ی آماری مستقیم بین افزایش جمعیت شهری و نرخ جرایم ، آسیب های اجتماعی و به تعبیر دیگر آنومیهای شهری صحه میگذارد. اگرچه نمیتوان از نقش متغیرهای جامعه شناختی در بروز و ظهور الگوهای رفتاری در انسان ها چشم پوشی کرد اما از نقش ویژگیهای کالبدی و فضایی محیط مصنوع به عنوان بستروقوع رفتارهای نابهنجار دربروز جرایم نیز نباید غافل شد. امروزه ما به شهرهایی با محله های با قوام و با کیفیت بالای زندگی نیازمندیم ، به خیابان هایی نیازمندیم که پدر و مادر از پیاده فرستادن بچه هایشان به مدرسه احساس امنیت کنند.
در این بین نقش شهرسازان و معماران از یک طرف و نیز مجریان طرح های شهری از طرف دیگر به منظور ایجاد فضاهایشهری امن مغفول مانده است ، و لازم است با درک و شناخت دست نامرئی برنامه ریزی و طراحیمحیطی و قابلیت آن در پیشگیری از جرائم ، تلاش نمود و یا حتیالامکان این زمینه های بروز جرم را کاهش داد . به طور کلی تحقق این شرایط به نوبه ی خود موجب کاهش انگیزه مجرمین نیز خواهد شد. در این مقاله به بررسی عوامل شهری و معماریای که زمینه ساز جرم و ناامنی در محیط های شهری هستند پرداخته میشود.
واژگان کلیدی : فضای شهری امن -جرم و جنایت -طراحی محیطی -آنومی و ناهنجاری
١-مقدمه
به عقیده ی مازلو روانشناس معروف (١٩۶٨) هنگامی که نیازهای فیزیولوژیک برآورده شدند بلافاصله مردم توجه شان به برآورده ساختن و ارضای نیازهای سطح بالاتر نظیر امنیت معطوف خواهد شد. این نیازها شدیدا و به گونه ای تنگاتنگ با تواناییهایاجتماعی و کالبدیمحیط در رابطه اند. دکتر اشتون نیز که از صاحب نظران بین المللی شهرسالم به شمار میرود در کتاب خود تحت عنوان ( Healthy city concept and visions) امنیت را یکی از کیفیت های غیر قابل جایگزین در ایجاد شهرسالم مورد اشاره قرار میدهد.
(١٩٨٨:١۶ ,Ashton)
به طور اساسی سنجش رابطه ی شهرنشینی و متغیرهای مربوط به آسیب های اجتماعی ( رفتارآنومیک ) نشانگر تاثیر شهرنشینی بر گسترش و تشدید این متغیرها میشود هرچند این تاثیرات به صورت غیرمستقیم باشد. از همین روست که شهر به نظر رابرت پارک و مکتب شیکاگو بهترین مکان برای ظهور پدیده بیسازمانی (آنومی) است .
شهر خصوصا شهرهایبزرگ و پرجمعیت که شلوغی و گمنامی از خصوصیات آن هاست محیطی مناسبی برای پناه گرفتن مجرمین محسوب میشوند. در این شهرها اکثر مردم همدیگر را نمیشناسند و این امر به مخفی ماندن جرایم نیز کمک میکند . حال آنکه در نقطه مقابل ، جوامع انسانی کوچک تر نظیر روستاها هیچ کس غریبه نیست و همه افراد نسبت به یکدیگر شناخت کامل و عمیق دارند. بنابراین در بحث پایداریشهرها یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در رشد و توسعه ی شهرها موضوع امنیت میباشد.
امنیت :
فرهنگ لاروس امنیت را چنین تعریف میکند: اعتماد، آرامش روحی و روانی است . تفکری که بر اساس آن خطر، ترس ، وحشت و خسران بیمعنا میشود و معادل فقدان مخاطرات است .(١٩٧٣:٢٢٢ ,Sumpf)
٢- مفهوم فضای شهری امن :
مفهوم فضای شهری امن در مقابل مفهوم فضای شهری ناامن قرار دارد . پدیده ناامنی دارای دو جنبه ی عینی و ذهنی است و کلیه عرصه های زندگی را در برمیگیرد. مقوله ی ناامنی از جنبه ی عینی ، کلیه مظاهر ناامنی از جمله سرقت ، قتل ، خشونت و … را شامل میشود و مقوله ی ناامنی از جنبه ی ذهنی ، شامل داوری در خصوص امنیت منطقه و فضا است . برای رسیدن به بحث فضاهای شهری امن در تبیین عوامل موثر پیدایش آنومی و جرم ، آن ها را در قالب سه دسته و سطح مورد بررسی قرار دادیم : سطح کلان : عوامل موثر در پیدایش آنومی در جامعه ( جامعه فراشهری ) سطح میانه : عوامل موثر در پیدایش آنومی در هر شهر
سطح خرد: عوامل موثر در پیدایش آنومی در مکان ها و موقعیت های شهری ( فضاها)
مفهوم یک فضای شهری امن به صورت جامع شامل همه ی عوامل موثر در سطوح سه گانه مذکور میشود.
به عبارت دیگر یک فضای شهری امن در صورتی معنا مییابد که همه ی سطوح عوامل بازدارنده ی نقش خود را به صورت مطلوب ایفا نمایند و سطوح بالاتر به عنوان چتر حمایتی مانع ریزش ، انتشار و ایجاد ناهنجاری به سطوح پایین تر گردند.
بنابراین فضای شهری امن ،فضایی است که امنیت و آسودگی خاطر هر
سه گروه از این افراد را که شامل حاظرین ، عابرین ، وناظرین در فضا هستند را فراهم آورد.
به طور کلی از هفت ویژگی عام برای محیط های ایمن و امن شهری یاد میشود. این ویژگیها از طریق تحقیق و پژوهش ها، همزمان در روش های پیشگیری از جرم و هم چنین نظریه هایطراحیشهری به دست آمده اند. پایداریاجتماعی امنیت نیازمند توجه همزمان به طراحیشهری و پیشگیری از جرم میباشد

٣- عوامل موثر در پیدایش آنومی شهری
بینظمی، ناامنی و جرایم از انواع عمده ی اختلال اجتماعی و اختلال هنجاری است . منظور از اختلال هنجاری تقریبا همان چیزی است که دورکیم آن را آنومیاجتماعی مینامد. در پیدایش آنومی(جرم و جنایت ) مانند هر پدیده ی دیگر در جامعه عوامل مختلف و متعدد تاثیرگذار هستند و این عوامل مانند هر امر توسعه ستیز و یا توسعه مدار به چهار بعد یا پایه ( اقصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیطی) قابل تجزیه است ، براین اساس عوامل موثر در پیدایش آنومی را در جامعه به چهار پایه تجزیه میکنیم :
١- عوامل اجتماعی موثر در پیدایش آنومی در جامعه
٢- عوامل اقتصادی موثر در پیدایش آنومی در جامعه
٣- عوامل فرهنگی موثر در پیدایش آنومی در جامعه
۴- عوامل محیطی موثر در پیدایش آنومی در جامعه
٣-١- عوامل اجتماعی موثر در پیدایش آنومی در جامعه :
در گذشته به دلیل ثبات زندگی اجتماعی و اشتراک شدید افراد در آداب و رسوم ، عرف وسنت این امر مانع بزرگی برای رفتار مجرمانه (آنومی ) محسوب میشد ولی با توسعه ی تمدن و صنعتیشدن جوامع و پیدایش شهرهایبزرگ و افزایش تراکم جمعیت ،آداب ،رسوم اجتماعی و قوانین اخلاقی قدرت دیرین خود را از دست دادند.
هم چنین ناهمگونی اجتماعی زیاد، سبب سست شدن سیستم هایکنترل غیررسمی و در نتیجه فراهم شدن زمینه ی اشاعه ی آسیب های اجتماعی و پیدایش انواع ناهنجاریها و بزه ها در قالب باندهای غیرقانونی شده است .
برخی از نتایج بررسیها و مطالعات صورت پذیرفته درخصوص ساختاراجتماعی حاکی از آن است که :
-در محلاتی که درآن ها افراد مجرد بیشتری وجود دارد میزان جرم ، جنایت ، و سایر رفتارهای آنومیک نیز بیشتر است .
-در محلاتی که همسایگان سالیان دراز همدیگر را میشناسند، میزان جرم ، جنایت وسایر رفتارهای آنومیک پایین میباشد.
-برعکس عدم ارتباط همسایگان با یکدیگر میزان رفتارهای آنومیک را بالا میبرد.
-افزایش جرم با افزایش تراکم جمعیت در محلات شهری رابطه ی مستقیم دارد و این به ویژه در محلات عقب مانده ی شهری کاملا صادق است .
٣-٢- عوامل اقتصادی موثر در پیدایش آنومی در جامعه
در صورتی که اجتماعی نتواند حداقل نیازهایمادی را برای اعضای خود از راه مشروع و قانونی تامین نماید، افراد از ابزار نامشروع ( ارتکاب جرم ) جهت رسیدن به خواسته های خود استفاده میکنند. در واقع بسیاری از رفتارهای آنومیک با انگیزه های اقتصادی و رسیدن به منافع مالی و اقتصادی خاصی انجام میشود. از این رو ، از مهم ترین عوامل پیدایش آنومی در هر جامعه میتوان فقر، بیکاری و شرایط بد اقتصادی را نام برد.
١-فقر و نیاز مالی ٢-بیکاری
٣-عدم تعادل دررشد و توسعه ی اقتصادی شهر ۴-تورم
بنابراین نتیجه ای که حاصل میشود آن است که فقر و نیاز مالی یکی از مهم ترین عوامل ارتکاب جرم در افراد میباشد.
٣-٣-عوامل فرهنگی موثر در پیدایش آنومی در جامعه :
٣-٣-١-عامل در هم شکستگی ساختار فرهنگی :
از نظر مرتون آنومی، یک درهم شکستگی ساختارفرهنگی است . این وضعیت زمانی پیش میآید که بین اهداف و هنجارهای فرهنگی و امکانات موجود تفاوت فاحش وجود داشته باشد. تنش هایی که از برآورده نشدن نیازهایفرهنگی در شکل جامعه حاصل میشود، متعدد است . نظیر معمول شدن شیوه و فرهنگ زندگیبیگانه ، سردرگمی فردیوجمعی در بافت اجتماعی و… اینها رفتارهای انطباقی است که به قیمت از دست رفتن هویت فرهنگی تمام میشود و باعث تضادها ، برخوردها و حتی شورش در جامعه خواهد شد.
٣-٣-٢-عامل ایجاد کننده ی خرده فرهنگ های کجرو :
هرنوع رفتار آنومیک در قالب یک خرده فرهنگ کجرو به وجود میآید که پیش از آن قطعا نوعی الگوی جداییگزینی فضایی و تمرکز فقر وجود داشته است . در تبیین این رابطه ، فرهنگ گرایان معتقداند که عامل اصلی تمایل به کژرویها در طبقات پایین ، خرده فرهنگ این طبقات است .
٣-٣-٣- عدم تجانس فرهنگی :
شهرها به دلیل هجوم مهاجرین و مردمانی با ریشه هایفرهنگی متفاوت از انسجام فرهنگی لازم برخوردار نیستند و موجب بروز ناهماهنگی و تعارض فرهنگی میشود. مجمع جهانی بهداشت روانی، در سال ١٩۵٨، تاثیر روانی مهاجرت در وقوع جرم را مورد بحث و بررسی قرار داده و ناراحتیهای روحی مهاجرین را بیش از سایر عوامل موثر دانسته است . (بی نا،١٣٧۵: ٨٧)
٣-۴- عوامل محیطی موثر در پیدایش آنومی در جامعه :

فرصت جرم در محیط های شهری :
بیشتر جرم ها به این دلیل ارتکاب مییابند که بزه کار میتواند فرصت را تشخیص دهد. فرصت جرم میتواند یک فرصت یا ترکیبی از فرصت ها باشد مانند دسترسیآسان ، مکان هایی برای پنهان شدن ، نبود تعریف آشکار میان مکان همگانی و خصوصی، روشناییکم ، درختانی که فرد بتواند خود را در پشت آن پنهان کند و به طور کلی هرچه بزه کاران بیشتر احساس ناامنی و آسیب پذیری کنند، کم تر ممکن است که مرتکب جرم شوند.
هم چنین مکان های همگانی که افراد در طول روز از آن ها گریزانند عبارتند از خیابان های خلوت وپرت ، زیرگذرها ، بوستان ها و جنگل ها، افزون بر این ها، حومه و مرکز شهرها که جوانان در آن جا در مکان های همگانی تجمع میکنند، نیز میتواند مکان های ترساننده ای برای دیگران ، به ویژه برای میانسالان و سالمندان و بانوان باشند.
تحلیل جرم خیزی
به نظر میرسد یک مجرم در برخورد با مکان همیشه با این پرسش ها روبرو است :
١-اینجا چه امکانات و تسهیلاتی برای ارتکاب جرم دارد؟
٢-در این مکان چه اهداف مجرمانه ای را میتوان دنبال نمود؟
٣-چگونه میتوان پس از ارتکاب جرم خیلی سریع از صحنه فرار کرد؟
با استفاده از روش های فرصت جرم و بررسی شرایط مکانی و الگوهای فضایی که موجب افزایش احتمال جرم در سطح شهری می شوند، میتوان شرایط فضایی و کالبدی مستعد وقوع جرم را مشخص نمود.( کلانتری،١٣٨٠: ۶٨)
هم چنین دراین خصوص مطالعات به عمل آمـده توسـط صـاحب نظـران نظریـه ی پیشـگیری از جـرم ازطریـق طراحـیمحیطـی(CPTED) از دهه ی ١٩٧٠ به این سو حاکی است نوع کاربری و کیفیت همجواری کاربریها، کمیت و کیفیت سـاخت وسـازهایشـهری ، تعـداد واحـدهـای مسکونی یک ساختمان ، تراکم ساختمانی ، فرم و کیفیت ساختمان ها ، نحوه ی استقرار بناها در فضایشهری ، قابلیت دید به فضـا و…. جملگـی بر شرایط و فرصت هایجرم خیزی مکان ها و فضاها موثر است .(۵-١ :١٩٩۶ ,B.Robinson)
” CPTED”چیست ؟
یکی از مکتب های جدید بررسی جرم شناسی CPTE میباشد که دراین چارچوب مجموعه ی نظریه های CPTED تلاش زیادی برای فهم رابطه مکان و جرم به عمل آمده است . اندیشه های جفری و جیکوب درشکل گیری و توسعه ی آن نقش بنیادی داشته است . CPTED یک پیشنهاد روش شناسی طراحی است که براساس آن با به کارگیری طراحیمناسب و هدف مند محیط انسان ساخت ، معماران و شهرسازان میتوانند مجال ارتکاب جرم و تبهکاری را کاهش داده و کیفیت زندگی را بهبود بخشند. در واقع ، هدف نظریه ی پیشگیری از جرم از طریق طراحیمحیطی ، مشخص کردن شرایط کالبدی و محیط اجتماعی است که شرایط امکان و یا تسریع در ارتکاب جرم را فراهم میکند. دراین چارچوب طرح هایتخصصی CPTED از سه استراتژی اساسی استفاده میکنند.کنترل دسترسیطبیعی، نظارت طبیعی و تقویت منطقه ای (Atlas,1999: 1)
۴-مولفه ها و راه کارهای ایجادفضاهای شهریامن
معیار کلی را به شرح زیر تقسیم میکنیم : الف – اندازه و فرم فضا
ب -آسایش بصری و محیطی ج -سازمان فضایی و نفوذپذیری د- کیفیت مسکن و کاربریزمین
بنابراین مولفه ها و معیارهای فضاهای شهری امن به نوعی به استراتژیهای غیرکیفری پیشگیری از جرم به ویژه استراتژیهای محیطی تاکید دارد.
الف -اندازه و فرم فضا:
١- اندازه فضا
مقیاس بزرگ به لحاظ کاهش امکان کنترل پذیریمحیط ، احساس امنیت را کاهش میدهد. مهم ترین ممیزه شهرهای گذشته ، سکون آن ها بودند. محدوده ی تحت اشغال این شهرها و تعداد شهروندان آن ها از حدی مشخص فراتر نمیرفت . آن ها ساکنین خود را تنگ در آغوش میگرفتند و بدین ترتیب احساس امنیت را برایشان فراهم می آورند.(یاراحمدی، ١٣٧٨: ١٣)
امروزه به علت امکان گسترش شهرها چنین توقعی از شهرها، منطقی به نظر نمی رسد لیکن ، آن را میتوان تا سطح ساختار فضایی محلات تعمیم داد.
ارسطو معتقد بود که شهر نباید آنقدر بزرگ باشد که صدای کمک خواهی مردم از پشت دیوارهای آن شنیده نشود. یافته های مطالعاتی و نظریات ارائه شده معاصر نیز حاکی از آن است که اندازه ی فضا در تغییر امنیت و آسایش اجتماعی تاثیر میگذارد و این از یک سو میتواند موجب افزایش اضطراب ، ناسازگاری و خشونت هایشهری و علیالقاعده افزایش رفتارهای آنومیک شود و از سوی دیگر انسجام اجتماعی را در مقابل آسیب پذیری تضعیف نماید.
افلاطون نیز اندازه ایده آل شهر را ، شهری متوسط با ۵٠۴٠ نفر جمعیت میدانست و معتقد بود که چنـین شـهری وحـدت و انسـجام خـود را حفظ میکند. به باور افلاطون در صورتی که اندازه ی شهر از این آستانه فراتر رود، امکان اجتمـاع همگـانی از شـهروندان سـلب مـیشـود. در نتیجه با سست شدن روابط اجتماعی به بروز ناهنجاریهای متعددی در شهر می انجامد.
بنابراین موضوع مذکور خود دارای آستانه ای اسـت کـه مـیتـوانیم بـرای آن قائـل شـویم هـم چنـین صـاحب نظـران روانشناسـی اجتمـاعی و جامعه شناسان ، نیاز به خلوت و مسئله ی احساس ازدحام در فضاهای کوچک را در ارتباط با آسیب شناسی رفتارهای اجتماعی مورد توجـه قـرار داده اند.
هر چند که فضاهای بیکران و خالی خود اضطراب آور است و شرایط جرم خیزی را فراهم میسازد از طرف دیگر فضاهایکوچک ، بـا تـوام شـدن ازدحام زیاد نیز میتواند شرایط آسیب پذیری را موجب شود. در واقع یکی از مهم ترین عوامل موثر بر رفتـار، همـواره تعـداد افـراد موجـودبرای تماس در یک محدوده ی فضایی تعریف شده میباشد. مجاورت فضایی یکی از عمده ترین تعیین کننده های روابط انسانی است . امـا حضـور عـده ای زیاد دریک فضای بسیار کوچک نیز میتواند منجر به ادراک ازدحام شود.
٢-فرم فضا:
بدون شک یک مجرم نمیخواهد در حال ارتکاب جرم دیده شود و بدون تردید، عدم رویت بصری ناشی از فرم فضا ، شرایط بسیار مناسبی برای اهداف و رفتارهای بزهکاران و خلاف کاران فراهم میسازد.
اسکار نیومن در مطالعات و تحقیقات خود دریافت که جرم در مجتمع مسکونی عمومأ در جایی صورت میگیرد که فعالیت های مجرمانه به سختی مشاهده و رویت میگردد و دسترسی عموم به این مکان ها به سادگی صورت نمیگیرد. او نتیجه گرفت که هنگامی که ساختمان ها به گونه ای طراحی شوند که ساکنین بتوانند درب های ورودی و اماکن عمومی را تحت نظر داشته باشند ، جرم کاهش مییابد .
جین جکوبز نیز با طرح نظریاتش در کتاب خود تحت عنوان مرگ و زندگی شهرهایبزرگ آمریکا، تاثیر بسیار چشم گیری در نظریات جرم شناسی شهری ایفا کرد. وی در نظریه اش اذعان داشت که برای نظارت و مراقبت از خیابان ، چشمانی لازم است که فضا را تحت کنترل خود قرار دهند، این چشمان کسانی هستند که میتوان آن ها را، مالکین طبیعی خیابان ناامید و در واقع میتوان آن ها را به عنوان ساکنین و عابرین فضای خیابان تعبیر نمود.
هم چنین بناهایی که در مجاورت یک خیابان قرار دارند باید به سوی آن جهت گیری کنند. این بناها نباید به خیابان پشت کرده و نماهای کورشان را بدان عرضه کنند تا بتوانند به فضای خیابان نظارت داشته و حرکات مردم و غریبه ها را تحت کنترل خود داشته باشند.
هم چنین باید در طراحی خیابان ها از ایجاد گوشه ها و کنج های تاریک که به دور از دید عابرین میباشد پرهیز نمود.
مطالعات به عمل آمده با استفاده از GIS در ژاپن ، در خصوص بررسی ارتباط میان وقوع جرم و جنایت و محرکات محیطی آن ، حاکی از آن است که دزدی از آپاتمان هایی که فرم فضای ورودی آن ها در معرض دید نبوده است نسبت به سایر آپارتمان ها بیشتر بوده است .
(and Others Ogawa (
بنابراین ، ساختار فیزیکی فضا یا به عبارتی فرم فضا در چگونگی ایجاد یک فضای بدون دفاع نقشی انکارناپذیر دارد و ازاین رو توجه به کیفیات فرم فضا اهمیت مییابد. برای مثال خوانایی کیفیتی است که تصویری روشن در ذهن هر ناظر به وجود میآورد. مراد از آن شکل ، رنگ ،نظم و سامانی است که با ایجاد تصویری روشن و مشخص رویت زندگی آدمی را آسان و میسر میدارد. فضاهایی که از نظر ساختاری و فرم به گونه ای باشد که نمایانی آن به حداقل برسد به علت در معرض دید نبودن و ناپیدایی که دارا میباشد، شرایط محیطی را به صورت بالقوه جهت رفتارمجرمانه مساعد میسازد.
هم چنین میزان حفظ تداوم بصری و فضایی بین فضای بر آمده و محیط به میزان اختلاف سطح آن ها بستگی دارد که قطع تداوم بصری و فضایی باعث مخفی ماندن عملی در محدوده آن میشود و مناسب جهت به سرانجام رساندن عملی نابهنجار در سطوح کف فرورفته میشود.
پایین تر قرارگرفتن فضا از محیطش کیفیت درون گرایی یا کیفیت پناه دادن و محافظت کردن را میرساند. به همین علت زیرگذرها ، زیرپل ها و… به علت قطع ارتباط بصری فضای اطرافشان با آن ها قابل رویت نیستند و میتوانند به صورت بالقوه به عنوان فضاهایی بدون دفاع مطرح شوند.
راجر ترانسیک نیز در کتاب خود (Finding lost space) فضاهای گم شده را به گونه ای دیگر توصیف کرده است . این فضاها از نظر ترانسیک ، اغلب پس مانده های ساماندهینشده چشم اندازهایشهری هستند. در این فضاها فعالیت هایشهری صورت نمیگیرد و به طورکلی فاقد عملکرد هستند. از این رو شرایط بسیار خوبی برای استفاده از آن در راستای اهداف مجرمانه فراهم می آورند.
ب -آسایش بصری و محیطی
آسایش بصری و محیطی از مولفه های مهم و اساسی محیط های شهری امن محسوب میشود، چرا که برای سکونت و زندگی، شهر خانه ای است ، بزرگ و همان گونه که خانه باید از صفات و مزایایی برخوردار باشد تا سکونت و زندگی مطلوب و آسایش بخش سازد، شهر نیز باید دارای کیفیات و ویژگیهایی برای تامین آسایش ، راحتی و امنیت شهروندان باشد. هم چنین شهر مانند خانه باید محیطی گرم و صمیمی و دلپذیر باشد تا امکان زندگی مطلوب را فراهم سازد.
نتایج بررسیهای متعدد به عمل آمده حاکی از وجود همبستگی آماری میان فراوانی وقوع جرایم و رفتارهای آنومیک با مکان های آلوده است اگر رفتارهای آنومیک را به نوعی آلودگیرفتاری تعبیر کنیم ، طبیعی است که این نوع آلودگی گرایش چسبندگی به سایر آنواع آلودگیها را دارد.
دراین باره انواع آلودگی، را میتوان شامل آلودگیهایبصری ، آلودگیهایصوتی و عدم بهداشت محیط از حیث وجود انواع زباله و… مطرح ساخت . از این رو مولفه های مورد نظر شامل محورهای زیر میشود:
١-آلودگی نمادی( اطلاعات محیطی) و خوانایی
٢-آلودگی بصری( اغتشاش بصری )
٣-آلودگی رنگ ( کاربرد نامطلوب رنگ ها در فضاهای شهری)
۴-آلودگی نور( تاریکی )
۵-آلودگی محیطی( وجود مواد زائد جامد در محیط )
۶-آلودگی صوتی
١- آلودگی نمادی( اطلاعات و علائم محیطی و خوانایی):

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 28 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد