مقاله بررسی و ارزیابی برنامه ریزی سیستم حمل ونقل شهری هوشمند برای نسل سالمندان در جهت ایمنی با نگاهی به کشور ایران

word قابل ویرایش
16 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

خلاصه
یکی از مسائل عمده جمعیتی عموما در کشورهای جهان مسئله سالخوردگی جمعیت و پیامدهای ناشی از ان است .
در حال حاضر کشور ایران نیز مرحله انتقال ساختار سنی جمعیت از جوانی به سالخوردگی را تجربه میکند.با اینکه جمعیت سالمند سهم کمی از جمعیت کشور رابه خود اختصاص داده است . اما فزونی سرعت رشد جمعیت سالمند در مقایسه با رشد جمعیت کل کشور وپیش بینی افزایش تعداد و سهم سالخوردگان (جمعیت ۶٠سال و بالاتر)در سالهای اتی لزوم توجه به این گروه را مورد تاکید قرار میدهد.از سویی دیگر، امروز استفاده از اتومبیل شخصی در ایران یکی از روش – های رایج میباشد.این امرنیز میتواند برای نسل سالمندان محدودیت های ایجاد کند. در این راستا، توسعه سیستم های تخصصی در اتومبیل و راه سازی که با توجه به فن آوریهای روز صورت گیرد میتواند به نوبه ی خود موجب کاهش تصادفات جاده ای شود به عبارتی موجب فعال شدن ایمنی میگردد با این امر، میتوان ایمنی غیر فعال را در تصادفات جاده ای کاهش داد. به عبارت دیگر توسعه فنی نیز میتواند موجب افزایش ایمنی وسایل نقلیه افراد سالمند شود. بنابراین لازم است که با تولید کنندگان همکاریهای لازمی صورت گیرد تا نواوریهای فنی به صورت قابل دسترس و در اسرع وقت برای طیف گسترده ای از وسایل نقلیه انجام گیرد. همچنین برای وسایل نقلیه قدیمی نیز باید در جاده ها فن اوریهای جدید تعبیه کرد عوامل موثر پیشگیری باید مورد بررسی قرار گیرد. در این زمینه مجموعه های خدماتی و تفریحی و همچنین مراکز کسب و کار نیز میتواند یک مبحث مهم و منبع ایده های بکر مورد توجه طراحان و تولیدکنندگان قرار گیرد. طراحی و توسعه برنامه های از جمله LVLSو ADSAنیز میتواند در کاهش تصادفات افراد مسن در جاده ها موثر واقع شود.
کلمات کلیدی: سیستم حمل ونقل هوشمند، تغییرات جمعیت شناسی ، افراد مسن ، تحرکپایدار، حمل ونقل شهری، جاده
١. مقدمه
با توجه به تغییرات جمعیتی کشور ایران که افراد مسن ، ان در حال افزایش است به طوری به گزارش ایرنا، مطابق امار از سال ١٣٧۵تا ١٣٩۵حدود ١٠سال به میانه سنی جمعیت اضافه میشود و متاسفانه هرم جمعیتی ایران به سمت سالمندی پیش میرود. همچنین افراد معلول که بخش مهمی هستندبراساس نتایج سرشماری سال ١٣٩٠نزدیک ١١میلیون نفر افراد کشور را معلولین تشکیل میدهند. امار معلولیت در طی دو سال گذشته از ١٠درصد به ١۵درصد افزایش یافته است . پیشرفت و توسعه از ارائه خدماتی که این قشر از افراد جامعه را به خود اختصاص دهد نه به عنوان یک لطف بلکه یک ماده از حقوق بشر است . حمایت و برنامه های که چه از بخش دولتی و یا خصوصی صورت گیرد در ان صورت میتواند موجب بهبود دسترسی شود این امر به نوبه ی خود منجر به تحرک ایمن میشود علاوه بر ان نیز میتواند منافع اقتصادی گسترده ای را به دنبال داشته باشد.
شکل ١: نمودار جمعیتی ایران .
۴- مقایسیه هرم های سنی جمعیت ایران در سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰
روند جمعیتی نشان میدهد در طی ساله های اینده روند چشمگیری در افزایش میزان سالمندان کشور وجود دارد ایـن امـر هم حائز اهمیت است که همبستگی قوی بین سن و برخی از ناتوانیها وجود دارد.
جدول ١: تغییرات جمعیت سالمندان

با توجه به جدول بالاو تغییرات صورت گرفته میتوان گفت کشوردر سال ١۴١۵ایران پیرخواهد شد. . و این رقـم تـا سال ٢٠۵٠به بیش از ٢۴درصد خواهد رسید.همچنین در حال حاضر سهم معلولین در کشور بیش از ١۵درصـد مـیباشـد.
بدین منظور با توجه به روند تغییرات سنی جامعه ،طرح های مختلفی برای شناسایی نیازهای افراد مسن وجـود دارد. چراکـه نسل های قدیمی نیز میبایست مورد توجه قرار گیرند چراکه اندازه ان هـا و سـاختارها در طـول زمـان در حـال تغییراسـت .
ساخورگان برحسب نسبت جنسی به دو دسته تقسیم میشوند زنان که درصد بالای این گروه از جمعیت کشـور را تشـکیل میدهند. گروه دیگر شهروندان کار هستند که غالب افراد ان مردان تشکیل میدهند که به فعالیـت هـای مختلفـی مشـغول هستند.
شکل ٢: گرایش های مختلف پیری از گروههای مختلف جنسی:

بطورکلی این گروه ها اگر در مباحث ضروری با یکدیگر مشابه هستند اما از لحاظ ویژگیهای از جمله سلامت جسمی و روانی بسیار ناهمگن هستند. بنابریان جایگاه و نیازهای افراد سالمند بیشتر نیز در مقایسه با افرادی که سالم تر هستند.
باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. در غیر این صورت طول عمر بیشتر این افراد به غیر از درد و رنج افراد و بیشتر شدن مشکلات جامعه امر دیگری به دنبال نخواهد داشت . هدف جامعه به تاخیر انداختن پیری وکاهش مشکلات انها ست . در این راستا از شیوه های برای حفظ سلامتی و وضوح ذهنی استفاده میشود. چراکه با افزایش سن ، ضررو زیان اجتناب ناپذیر است در راستا هدف پیدا کردن راه حل برای جبران این ضررها و زیان هاست . به عبارت دیگر به دنبال افزایش توانایی فرد سالخورده برای انطباق با تغییرات رخ داده است تا بتواند فرد مذکور خود را با محیط اطراف وفق داده و برای جامعه خود مفید واقع شود.
جدول ٢:امید به زندگی به تفکیک جنس در سال های ١٣٨۵-١٣٩٠

پاسخ به سوالات زیر بطور خاص از تردیک با کیفیت زندگی افراد مسن جامعه مرتبط است :
– افراد شیوه ی زندگی خود را بر اساس عادات خود به دست اورده اند حال سوال پیش میاد که چه استراتژی میتواند به عنوان یک شیوه ی موفق تر در مراحل زندگی بعدی به انطباق بهترفرد با جامعه ، منجر شود توصیه میگردد؟
– چه عواملی میتواند منجر شود این افراد خود را با این واقعیت خود وفق دهند و بتوانند احساس رضایت داشته باشند؟ و همچنین چه اموزش های را باید در نظر گرفت که تا نسل های بعدی که وارد سن سالخوردگی میشود اموزش های لازم درا دشته باشند تا بتوانند استفاده اگاهانه داشته باشند؟
– چگونه عواملی اجتماعی نیز میتواند بیشتر، افراد را برای وفق دادن با پیری تطبیق دهد؟چه زمینه های در جامعه وجود دارد که به این افراد کمک کند؟
٢.تغییرات وابسته سن و ایمنی ترافیک
ایمنی جاده ها برای رانندگان سن بالا همچنین ایجاد قابلیت های مربوطه که بتواند این افراد را بیشتر در معرض خطر هستند را محافظت کند یک بحث انتقادی است که دارای منافع عمومی است . تحقیقات آمریکایی که در این زمینه توسط افرادی همچون مکوین و همکار در سال ١٩٩٩صورت گرفته شده نشان میدهد این مباحث بیشتر در کشورهای اروپایی است .درکشورهای اروپایی بیشترین سن تصادفات جاده ای بین ١٨-٢۴سال سن است ولی کاهش عملکرد در رانندگان سن بالا کمتر است .

ایمنی ترافیک و مشکلات رانندگان مسن :
– مشکلات در شرایط پیچیده ترافیک
– مشکلاتی از جمله عدم مناسب واکنش در زمان
– مشکلات در استفاده از روش های جدید به عبارتی سازگاری کمتر
– مشکلات از جمله الگوهای و اشکال مختلف مهارت ها
شکل ٣: خطر تصادفات یک در میلیون در میان افراد سالخورده :
برای رسیدن به ایمنی در رانندگی افراد مسن میتوان استراتژیهای مختلفی را به کار برد که میتوان به کار برد که در این زمینه بسیار موثر باشد از جمله اینکه با تغییر اصول ساخت وساز در اتومبیل ها، با بهبود در عناصر محیط زیست ، تغییر رفتار سالمندان میتوان نام برد.
در رابطه به تحرک برای شهروندان ارشد ما ممکن است تعدادی از تغییرات در روانشناسی پیری مردم اشـاره کـرد. کـاهش کلی در عملکرد است که در تمام مناطق است . توانایی ها و مهارت های خاصی می تواند، در شرایط مطلوب ، مربوط به سـن باشد. کاهش در عملکرد ذهنی خاص تدریجی رخ می دهد، در برخی ازموارد

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 16 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد