دانلود مقاله تاثیر کاربری های شهری در توسعه حمل ونقل پایدار شهری

word قابل ویرایش
12 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

تاثیر کاربری های شهری در توسعه حمل ونقل پایدار شهری
مطالعه موردی ( خیابان هفده شهریور تبریز)

چکیده:
اکثر مسائل بهداشتی و زیست محیطی مرتبط با حمل و نقل، همچون آلودگی هوا، آلودگی صوتی، مصرف فزاینده انرژی و کاسته شدن از میزان منابع انرژیهای تجدید ناپذیر، ارتباط مستقیمی با توسعه پایدار شهری دارد اگر این مسائل در مدیریت ترافیک و

شهری مد نطر برنامه ریزان قرار گیرد می تواند این مهم با کمترین تاثیرات منفی روی محیط همراه باشد. دراین مقاله ابتدا به برخی از فاکتورهای که منجر به عدم پایداریحمل و نقل شهری در خیابان هفده شهریور میشوند همچون، کاربریهای خدماتی و درمانی واقع در این خیابان ، افزایش مسافرتهای شهری با اتومبیل شخصی در شهر تبریز، کاهش محبوبیت حمل و نقل عمومی و …بهکمکآماروجداولمربوطهاشارهخواهدشدوسپسبهبیاناهدافکلانموردتوجهتوسعهپایداردربخشحملونقلدر این شهر وسیاستهاییراکهمیتواندرراستایدستیابی به این اهداف مورد توجه قرار داده و تشریح می شوند. در این مقاله شاخص هایی که مورد توجه نگارنده است

عبارتند از توجه به مسائل ترافیک با دیدجامع گرا، تمرکز زدائی از سطوح بالا به پایین، یکپارچگی

برنامه ریزی کاربری زمین وبرنامه ریزی حمل و نقل و مدیریت کارآمد و مستمر بر حمل و نقل و ترافیک
در نهایت نسبت به ارائه راهکار هایی در خصوص کاهش بحران ترافیک در خیابان هفده شهریور و نیز رسیدن به حمل ونقل پایدار در این حوزه ارائه گردیده است.
واژه های کلیدی : ، توسعه پایدار شهری، حمل و نقل ، کاربری های شهری
مقدمه:
روند سریع توسعه شهرنشینی منجر به افزایش تقاضا برای زیرساختها نظیر تأمین آب آشامیدنی، شبکه برق و ایجاد امکانات حمل و نقل و …. گردیده

است. عدم کفایت سیستم موجود یا مدیریتهای موازی در بخش مدیریت ترافیک شهری موجب افزایش فاصله بین تقاضا و عرضه امکانات حمل و نقل گردیده است. ترافیک ، افزایش قابل توجه زمان جابه جائی، افزایش تصادفات، آلودگی صدا و نزدیک شدن میزان آلودگی هوا به مرزهای تهدید سلامت انسانی از تبعات سیستم حمل و نقل ناپایدار در مناطق شهری می باشد. پایداری تنها با ایجاد تغییرات در طراحی، الگوهای استفاده و مدیریت وسایل نقلیه حاصل نمی شود بلکه با ید تغییراتی در نحوه تفکر نسبت به شناخت و ارزشیابی راهکارهای ممکن برای حل مشکلات حمل و نقل ایجاد گردد. یک سیستم حمل و نقل پایدار نیازمند فعالیتهایی بیش از کنترل آلودگی هوا، ترافیک یا کاهش مصرف سوخت است و بررسی ها نشان داده است که هیچ راه حل منفردی برای حل مشکلات پیچیده حمل و نقل وجود ندارد و رفع. چنین مشکلی نیازمند یک سازوکار جامع ، پویا و قابل اطمینان است
مدیریت پایدار حمل و نقل اثرات توسعه حمل و نقل را بر روی کارایی اقتصادی، موضوعات زیست محیطی، مصرف منابع، کاربری اراضی و عدالت اجتماعی مورد توجه قرار می دهد و به کاهش اثرات زیست محیطی، افزایش بازدهی سیستم حمل و نقل و بهبود وضعیت زندگی اجتماعی کمک می کند و هدف آن سیستم افزایش کارآیی و جابه جائی کا

لاها، خدمات و افراد با حداقل مشکلات دسترسی است . که بدون سازماندهی مجدد استراتژیها، سیاستها و برنام هها قابل دستیابی نخواهد بود واقعیت ای

ن است که وضعیت جابه جائی مردم در دنیای امروز نامطلوب است و بدون انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه بدون شک در آینده نزدیک تبدیل به یک بحران خواهد گردید لذا هم کشورهای توسعه یافته و هم در حال توسعه ناگزیر به حرکت بسوی مدیریت پایدار حمل و نقل هستند و بر

ای حل معضلات عدیده ترافیکی در شهرها می بایست مبانی و ا

صول حمل و نقل پایدار را به عنوان مرکز ثقل برنامه های آتی حمل و نقل مد نظر قرار دهند.
از جمله عوامل اساسی در ایجاد تحولات اقتصادی یک کشور پیشرفتهایی است که در سیستم حمل و نقل آن صورت می‌گیرد. بخش حمل و نقل نه تنها فرآیند توسعه اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه خود نیز در جریان توسعه اقتصادی دچار تغییر و تحولات کمی و کیفی می‌شود. اثرات عمیق حمل و نقل همان گونه که در شاخص های کلان کشور باقی می‌ماند در ساختارهای شهر نیز مشاهده می‌شود. آرایش فضایی کاربری های گوناگون در شهرها از تسهیلات حمل و نقل و سیستم ارتباطی شبکه شهری تأثیرپذیری فراوانی دارد. از این رو برنامه ریزی دقیق و درست حمل و نقل شهری می‌‌تواند منجر به آرایش مطلوبی از انواع کاربری ها شود و فضای شهری را مطلوب تر نماید.
ترافیک شهرها به ایجاد توازن تمایل دارد و اگر ترافیک افزایش یابد مردم برای اجتناب از تاخیر، مقصد یا مسیر خود را تغییر می دهند و اگر ترافیک کاهش یابد، آنها سفرهای بیشتری را در ساعت اوج بار ترافیکی خواهند داشت. در یک مدت زمان طولانی کاهش این نقطه توازن تنها راه کاهش ترافیک است. کیفیت گزینه های سفر تاثیر زیادی بر نقطه تعادل ترافیک دارد. اگر گزینه ها نامرغوب باشند، افراد بیشتری از وسایل نقلیه عمومی رویگردان خواهند شد و در نتیجه استفاده از وسایل حمل و نقل خصوصی و اتومبیل های تک سرنشین افزایش خواهد یا

فت.
در شرایط فعلی حمل و نقل شهری در کشور ما تعداد واقعی شهروندانی که تمایل بیشتری به حمل و نقل عمومی نشان می دهند بسیار پایین است. برای جذب رانندگان با خودرو شخصی (رانندگانی با اعتقاد به خودرو شخصی) به سوی حمل و نق

ل عمومی باید آن را سریع، راحت، ارزان و قابل اطمینان ساخت. زمانی که حمل و نقل عمومی از خودرو شخصی سریع تر باشد بخشی از رانندگان اتومبیل های شخصی به سم آن متمایل خواهند شد و این روند تا زمانی که سیستم حمل و نقل شهری دوباره به وضعیت تعادلی جدید برسد (به این معنا که ترافیک تا جایی کاهش می یابد که دیگر حمل و نقل عمومی از خودرو شخصی سریع تر نباشد) ادامه می یابد. در نتیجه، هر چه حمل و نقل عمومی سریع تر باشد ترافیک با سرعت بیشتری در معابر موازی جریان پیدا می کند. انواع دیگر بهبود شرایط حمل و نقل عمومی نیز به همین صورت باعث تغییر رویکرد شهروندان می گردد.
تغییر ترافیک از خودرو شخصی به حمل و نقل عمومی در یک معبر خاص نه تنها باعث کاهش ترافیک در آن معبر میشود بلکه باعث کاهش ترافیک خودرو ها در خیابان های اطراف نیز خواهد شد. بنابراین افزایش و بهبود گزینه های سفر به نفع همه سفرکنندگان در یک کریدور است. روندسریعتوسعهشهرنشینیمنجربهافزایشتقاضابرایزیرساختهانظیرشبکهآبآشامیدنی،شبکهبرقوامکاناتحملونقلشهریگردیدهاست. عدمکفایتسیستمموجودیامدیریتهایموازیدربخشمدیریتترافیکشهریموجبافزایشفاصلهبینتقاضاوعرضهامکاناتحملونقل می گردد. ترافیک، افزایش قابل توجه زمان جابه جائی

، افزایش تصادفات، آلودگی صدا و نزدیک شدن میزان آلودگی هوا به مرزهای تهدید سلامت انسانی از تبعات سیستم حمل و نقل ناپایدار در مناطق شهری م

ی باشد. پایداری تنها با ایجاد تغییرات در طراحی، الگوهای استفاده و مدیریت وسایل نقلیه حاصل نمی شود، بلکه باید تغییراتی در نحوه تفکر نسبت به شناخت و ارزشیابی راهکارهای ممکن برای حل مشکلات حمل و نقل ایجاد گردد.
یک سیستم حمل و نقل پایدار نیازمند فعالیت هایی بیش از کنترل آلودگی هوا، ترافیک یا کاهش مصرف سوخت است. بررسی ها نشان داده است که هیچ راه حل منفردی برای حل مشکلات پیچیده حمل و نقل وجود ندارد و رفع چنین مشکلی نیازمند یک سازوکار جامع، پویا و قابل اطمینان است. مدیریت پایدار حمل و نقل اثرات توسعه حمل و نقل را بر روی کارایی اقتصادی، موضوعات زیست محیطی، مصرف منابع، کاربری اراضی و عدالت اجتماعی مورد توجه قرار می دهد و به کاهش اثرات زیست محیطی، افزایش بازدهی سیستم حمل و نقل و بهبود وضعیت زندگی اجتماعی کمک می کند و هدف آن افزایش کارایی و جابه جایی کالاها، خدمات و افراد با حداقل مشکلات دسترسی است که بدون سازماندهی مجدد استراتژی ها، سیاست ها و برنامه ها قابل دستیابی نخواهد بود. واقعیت این است که وضعیت جابه جایی مردم در دنیای امروز نامطلوب است و بدون انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه بدون شک در آینده نزدیک تبدیل به یک بحران خواهد گردید. لذا هم کشورهای توسعه یافته و هم در حال توسعه ناگزیر به حرکت به سوی مدیریت پایدار حمل و نقل هستند و برای حل معضلات عدیده ترافیکی در شهرها می بایست مبانی و اصول حمل و نقل پایدار را به عنوان مرکز ثقل برنامه های آتی حمل و نقل مد نظ

ر قرار دهند.
آشنایی با شهر و منطقه مورد مطالعه
خیابان ۱۷ شهریور ، مهمترین خیابان پزشکی تبریز خیابان هفده شکهاکثرمطبپزشکانمطرحتبریزدرایندراینخیابانقراردارد.
این خیابان ۳۵ متری ۲ کیلومترطولداردکهازچهارراهباغشمالتاتقاطعشهنازادامهدارد.ازابتداتاانتهایاینخیابان ۳۵ متری ساختمانها و برجهای مختلف و رنگارنگی احداث شده اند که اکثر آنها ساختمانها و برجهای پزشکی هستند.
بلندترین برج این منطقه برج آذربایجان در۲۰ طبقه سازه ای و ۱۸ طبقهبالایهمکفباکاربریپزشکیاستکهبهعنوانبلندترینبرجپزشکیکشورمطرحمیباشد.
معماری ساختمان های پزشکی منطقه ۱۷ شهریور برای هر مراجعه کننده ای جالب و خوش آیند می باشد.
مهمترین معضل این خیابان ۳۵ متری ترافیک سر سام آور این خیابان ونبودپارکینگطبقاتیمناسبدراینخیابانپزشکیهست.
تعداد عنوان ردیف
۰ بیمارستان ۱
۱ سی تی اسکن ۲
۱ درمانگاه ۳
۱ ام.آر.آی ۴
۶ فوق تخصص ۵
۸ فیزیوتراپی ۶
۱۰ سونوگرافی ۷
۱۲ رادیولوژی ۸
۱۴ روانپزشک ۹
۱۶ داروخانه ۱۰
۲۰ آزمایشگاه ۱۱
۲۱ دندان پزشک ۱۲
۲۴۰ متخصص ۱۳
۳۵۰ جمع کل ۱۴

 

( آمار ماخوذه از سایت مرکز خدمات درمانی استان آ.شرقی )
آمار فوق حاکی از این است که با حجم انبوه مراجعین در این محل ترافیک سرسام آور بوده و نیروی پلیس و سایر دست اندر کاران بایستی در فکرتمرکز زدایی یا پیش بینی پارکینگ در این محل باشند.

پیشینه تحقیق وتوسعه پایدار

واژه توسعه پایدار ا زاواسط دهه ۷۰ میلادی و پس از بحران نفتی ۱۹۷۳ بسیار به کار گرفته است امروزه بحث توسعه پایدار یکی از بحث های بسیار مهم و رایج در سطح بین المللی است . سازمان ها و نهادهای محیط زیست در جهان و همچنین سازمان ملل از مهمترین ارگان های دخیل در این امر هستند . به منظور حل مشکلات متعددی در محیط زیست د راوایل دهه ۷۰ شورای اجتماعی – اقتصادی سازمان ملل متحد با عنوان این مطلب که سلامت محیطزیست در گرو توسعه پایدار می باشد . بر محل تلاقی محیط زیست و توسعه پایدار توجه و تاکید نمود . اولین اجلاس در سال ۱۹۷۲ در استکهلم با عنوان انسان و محیط برگزار گردید . راهنماها و توصیه های این اجلاس برای شناخت بستر محیط ، کنترل آلودگی ها ، آموزش و پژوهش برای فراهم نمودن محیط مناسب برای زندگی انسان ها بود و سابقه اصطلاح توسعه پایدار به گزارش براتلند باز می گردد. در سال ۱۹۸۷ در چهل و دومین نشست اجلاس عمومی سازمان ملل متحد کمیسیون جهانی در زمینه محیط زیست و توسعه تحت نظارت سازمان ملل به ریاست خانم براتلند گزارش باعنوان «آینده مشترک ما»تسلیم کرد که مفهوم نوین «توسعه قابل حفظ و تداوم » را معرفی می کرد . این مفهوم شرایط انسانی و طبیعی را در فعالیتهای توسعه ای در نظر می گرفت. اگرچه مفهوم «توسعه پایدار »را نخستسن بار اتحادیه حفاظت جهانی در سال ۱۹۸۰ منتشر کرد تا زمان گزارش براتلند یعنی هفت سال بعد از این اصطلاح عمومیت نیافت. براساس این گزارش «توسعه پایدار» نیازهای نسل کنونی را بدون به مخاطره انداختن توانایی نسل های بعدی برای برآوردن نیازهایشان تامین می کند. این مفهوم بر رهیافتی بلند مدت دلالت دارد که علاوه بر مسائل زیست محیطی – منابع انسانی و عوامل فرهنگی عرضه مواد غذایی ، انرژی، صنعت و توسعه شهری را مد نظر قرار می دهد . به طور خلاصه زمینه های پیدایش و رواج اصطلاح توسعه پایدار را می توانبه این صورت بیان کرد(فکوهی،۱۳۸۲ :۱۸). فعالیت های جنبشهای حفاظت محیط زیست در نیمه قرن نوزدهم میلادی – طرح موضوع پایداری بعنوان یک سیاست حفاظتی در اتحادیه حفاظت جهانی در سال ۱۹۸۰ گسترش ترویج آن پس از انتشار گزارش براتلند در سال ۱۹۸۷ گسترش بحث پایداری در سطح جهانی براساس همایش زمین در سال ۱۹۹۲ در دستور کار ۲۱ شناسایی گردشگری بعنوان یک جزء اقتصادی نیازمند توسعه پایدار در دومین همایش زمین به سال ۱۹۹۷ در نیویورک (کاظمی،۱۳۸۳: ۱۲۵).
مفاهیم وتعاریف:
توسعه پایدار شهری

توسعه شهری بعنوان یک مفهوم فضایی را می توان به معنی تغییرات در کاربری زمین و سطوح تراکم جهت رفع نیازهای ساکنان شهری در زمینه مسکن حمل و نقل ،اوقات فراغت و غذا و غیره تعریف کرد یا توسعه ای است که تمام جنبه های اجتماعی ، اقتصادی و … را در شهر با هم پیش می برد و توسعه پایدار شهری نگهداری منابع برای حال و آینده از طریق استفاده بهینه از زمین و وارد کردن کمترین ضایعات به منابع تجدید پذیر مطرح است.

توسعه پایدار شهری موضوعهای جلوگیری از آلودگیهای محیط شهری و ناحیه ای ، کاهش ظرفیت های تولید محیط محلی – ناحیه ای و ملی، حمایت بازیافت ، عدم حمایت از توسعه های زیان آور و از بین بردن شکاف میان فقیر و غنی را مطرح می کند همچنین راه رسیده به این اهداف را با برنامه ریزی شهری و روستایی ، ناحیه ای ، ملی و حمایت همه جانبه دولت از این برنامه ریزی ها می داند.(زیاری،۱۳۸۲: ۱۷).
حمل ونقل پایدار
‌یک شهر مدرن باید دارای یک سیستم حمل‌ونقل کارآمد و گسترده برای ایجاد ارتباطات، دسترسی و ارتباط مابین مناطق مختلف آن باشد. یک سیستم حمل‌ونقل جامع، مشکلات متعددی نظیر آلودگی هوا، آلودگی صدا، جداسازی زیستگاه‌های گونه‌های وحشی، ترافیک و… را رفع می‌‌کند.
جوامع امروزی نیازمند سیستم حمل‌ونقل پایدار برای کاهش این مشکلات و ایجاد سیستم حمل‌ونقل موثر و کارآمد هستند. هدف از ایجاد سیستم حمل‌ونقل پایدار
«موثرترین و راحت‌ترین طریق جابه‌جایی مردم و وسایل نقلیه با کمترین میزان مصرف انرژی (در زمینه سوخت و تلاش‌های انسانی) با مقبول‌ترین هزینه، کمترین ترافیک و کمترین اثرات سوء زیست‌محیطی نظیر آلودگی هوا و صدا»
همچنین در گزارش بانک جهانی (۱۹۹۶) حمل‌ونقل پایدار و ارکان آن به شرح زیر عنوان شده است:
رکن اقتصادی و مالی که شامل مناسب بودن ساختار سازمانی، اقدامات و سرمایه‌گذاری برای زیر‌ساخت‌های حمل‌ونقل است.
* رکن زیست‌محیطی و اکولوژیکی که شامل بررسی چگونگی سرمایه‌گذاری برای حمل‌ونقل و انتخاب اشکال مختلف حمل‌ونقل که روی کاهش مصرف انرژی و انتشار آلاینده‌ها اثر می‌گذارد، است.
* رکن اجتماعی که بر کافی بودن دسترسی به خدمات حمل‌ونقل برای همه اقشار جامعه تأکید دارد.

امروزه در کشورهایی که سیستم‌های ناپایدار حمل‌ونقل

در حال شکل‌گیری است، توسعه حمل‌ونقل اغلب به غلط به فعالیت‌هایی نظیر ساخت ‌و ساز پل‌ها، عریض کردن جاده‌ها و ایجاد سیستم‌های حمل‌ونقل سریع تعبیر می‌شود. اگرچه حمل‌ونقل پایدار شامل همه این تکنیک‌ها می‌شود ولی فقط زمانی سیستم حمل‌ونقل پایدار تلقی می‌شود که به طور همه‌جانبه کلیه جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی را مورد توجه قرار دهد. آمایش سرزمین با حداقل نیاز به سفر، تناسب با نیازهای کلیه اقشار جامعه، استفاده از روش‌های حمل‌ونقل با کمترین اثرات سوء زیست‌محیطی و حداقل استفاده از منابع مالی و انسانی به عنوان جنبه‌های متفاوت یک سیستم حمل‌ونقل پایدار مطرح شده‌اند.
این سیستم روی جابه‌جایی مردم به جای وسایل نقلیه متمرکز می‌شود که عملا موجب کاهش آلودگی هوا و ترافیک فزاینده می‌‌شود. پایداری با تغییر در

رفتارهای مردم به دست می‌آید زمانی که مردم کاملا از اثرات منفی انتخاب نحوه جابه‌جایی خود مطلع شدند آنگاه داوطلبانه به کاهش مصرف منابع طبیعی و کاهش اثرات مخرب حمل‌ونقل کمک خواهند کرد
راهکار ها و پیشنهادات:

الف) مدیریت تقاضا ی سفر
پاسخگویی به نیازهای رو به رشد جابه‌جایی در شهرها از دو طریق امکانپذیر است؛ راه اول، افزایش ظرفیت زیرساخت‌ها و راه دوم، مدیریت تقاضاست. افزایش ظرفیت تا حد معینی معقول و منطقی است ولی افزایش ظرفیت‌ها همگام با افزایش تقاضا غیرعملی و پرهزینه است.
استراتژی‌های مدیریتی باید عملی، ارزان‌قیمت و مطابق با نیازهای مردم باشند. در برنامه‌ریزی و مدیریت جامع حمل‌ونقل طیف گسترده‌ای از راهکارهای بالقوه برای حل مشکلات حمل‌ونقل در نظر وجود دارد ولی زمانی که کلیه جنبه‌ها مدنظر قرار گیرند، آنگاه مدیریت تقاضای حمل‌ونقلبه عنوان بهترین راهکار و مقرون به مصرفه‌ترین، مورد توجه قرار می‌گیرد مدیریت تقاضای سفر منافع گوناگونی از قبیل کاهش ترافیک، کاهش نیاز به استفاده از اتومبیل شخصی، پارکینگ‌ها و جاده‌ها، کاهش هزینه‌های تصادفات و هزینه‌های مصرف‌کنندگان، کاهش بار آلودگی با استفاده از حمل‌ونقل‌های جایگزین، حمل‌ونقل غیرموتوری، استراتژ‌ی‌های مدیریت پارکینگ و برنامه‌ریزی موثر کاربری اراضی قابل دستیابی است در خیابان هفده شهریور نیز نیاز ضروری به پارکینگ های طبقاتی جهت استقرار خودرو های مراجعین می باشد.
ب) آمایش سرزمین
طراحی شهری روی الگوهای ح

مل‌ونقل اثر می‌گذارد و از آن نیز تأثیر می‌پذیرد. توسعه نامناسب شهری یکی از دلایل ریشه‌ای اغلب مشکلات حمل‌ونقل در جهان است. رشد سریع، بدون برنامه‌ریزی و ناهماهنگ شهرها باعث پراکندگی جمعیت آنها شده و تعداد بیشتری از مردم از مراکز شهر به حاشیه شهرها نقل مکان می‌کنند. این پراکندگی سبب کاهش دسترسی به امکانات حمل‌ونقل عمومی می‌شود ضمن اینکه هزینه بالای ساخت و نگهداری سیستم‌های جدید حمل‌ونقل عمومی نیز مانع از توسعه حمل‌ونقل عمومی جهت رفع نیازهای جدید اس

ت.
حمل‌ونقل غیرموتوری در شهرهای کشورهای در حال توسعه، ساختار شهری را تحت تأثیر قرار می‌دهد و از آن نیز تأثیر می‌پذیرد. این نوع حمل‌ونقل در صورتی می‌تواند به عنوان انتخابی جذاب باقی بماند که تراکم بالای شهری متناسب با الگوی توسعه کاربری اراضی چند منظوره وجود داشته باشد.
حمل‌ونقل نه تنها کاربری اراضی بلکه استفاده‌کنندگان آن را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. الگوی سفرهای درون‌شهری علی‌الخصوص فاصله محل زندگی تا محل کار در برنامه‌ریزی حمل‌ونقل نقش اساسی دارد. توزیع مکانی نامناسب منازل، ادارات، مراکز خرید، کارخانه‌ها، مدارس و… باعث ایجاد مشکلات عدیده می‌‌شود. طی مسافت‌های طولانی روزانه در ترافیک سنگین و محدودیت‌های رفت‌وآمد درون‌شهری نیز از اثرات آمایش سرزمین نامناسب است.

«دسترسی از طریق نزدیکی» به معنی حل مسائل حمل‌ونقل از طریق نزدیک کردن مردم به محل‏هایی است که هر روز باید به آنجا رفت‌وآمد کنند و این کار به طور عمده با تغییر کاربری‌ها صورت می‏پذیرد. برای مثال با ترغیب توسعه‏ مناطقی با کاربری‌های مختلط، ایجاد مراکز محله‏ای و دهکده‏های شهری که دارای مسکن، محل کار، مغازه ‌و تسهیلات تفریحی در فاصله نزدیکی به هم باشند، می‏توان به هدف فوق دست یافت. تصادفی نیست که توسعه‏هایی با بافت ریز و کاربری مختلط به ایجاد مکان‌هایی جالب‌تر و سرزنده‏تر نیز می‏ انجامد.

«وارونه کردن سلسله مراتب حمل‌ونقل» به‏معنی قائل شدن بیشترین اهمیت و تاکید به عابران پیاده است که کاراترین نوع حمل‌ونقل در ارتباط با مصرف انرژی بوده و ‌به حضور انسان‌ در فضاهای شهری نیز که فوق‏العاده مورد نیاز است کمک می‏کند. برنامه‏ریزی برای دوچرخه نیز باید در راس فهرست اولویت‌ها قرار گیرد و پس‌ از آن، وسایل حمل‌ونقل عمومی خواهد بود. در این سلسله مراتب جدید باید به اتومبیل کمترین اولویت را داد و تلاش کرد یارانه‏های فعلی استفاده از اتومبیل با وجود موانع سیاسی، تقلیل یابد
ج) مشارکت مردم
راهکار منظم جهت تحقق پایداری در درجه اول درگیر کردن اقشار وسیعی از جامعه به ‏منظور بهبود وضعیت بلندمدت حمل‌ونقل شهر یا منطقه خاص است. این گروه‌ها سپس باید بکوشند تا در مورد ارزش‌ها و اهداف خاصی که شهر را

در جهت پایداری سوق می‏دهد به توافق برسند. ملاحظه دیدگاه‌ها و نمونه‌های موفق در نقاط مختلف دنیا وسیله موثری برای دستیابی به انواع راه‌‏حل‌های ممکن است. در این حوزه می توان با جلب نظر پزشکان نسبت به تمرکز زدایی از این حوزه شهر اقدام نمود تا بار ترافیکی موجود در این قسمت به حداقل برسد.

 

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 12 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد