مقاله بررسی اثر بسترهای مختلف کشت بر برخی صفات مرفولوژیکی گیاه همیشه بهار

word قابل ویرایش
4 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست ***

بررسی اثر بسترهای مختلف کشت بر برخی صفات مرفولوژیکی گیاه همیشه بهار

چکیده:

یکی از نهادههای اصلی تولید برای پرورش گیاهان زینتی به ویژه گیاهان گلدانی، بسترهای کشت مناسب است. با وجود ضایعات کشاورزی و صنعتی در کشور میتوان با روشهای مناسب بسترهای کشت مطلوب تولید و به بازار عرضه کرد. این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با ۳ تکرار و ۸ تیمار در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان) انجام گرفت. در این آزمایش تاثیر تیمار ۱ (خاک باغچه وکمپوست مصرفی قارچ)، تیمار۲ (خاک باغچه)، تیمار ۳ (خاک باغچه، کمپوست مصرفی قارچ و سبوس برنج)، تیمار ۴ (خاک باغچه، کود دامی، سبوس برنج وکمپوست مصرفی قارچ) ، تیمار ۵ (خاک باغچه و سبوس برنج)، تیمار ۶ (خاک باغچه، کود دامی و سبوس برنج)، تیمار ۷ (خاک باغچه، کمپوست مصرفی قارچ وکود دامی)، تیمار ۸ (خاک باغچه وکود دامی) بر برخی صفات مرفولوژیکی همیشه بهار مورد بررسی قرار گرفت. پس از آماده سازی کرتها و مخلوط کردن نسبتهای مورد نظر از بسترهای مختلف، این بسترها به صورت تصادفی در کرتها قرارگرفت و درون گودالهای ایجاد شده یک بذر قرار داده و روی بذرها با کوکوپیت پوشانده شد. نتایج حاصل از تجزیه دادهها نشان داد که بین کلیه تیمارها برای صفت قطر گل اختلاف معنیدار وجود نداشت. همچنین بیشترین طول و عرض برگ، بیشترین ضریب سرعت جوانهزنی و کمترین زمان لازم برای جوانهزنی در بستر خاک باغچه و کمپوست قارچ مشاهده شد و بیشترین عملکرد بذر را بستر خاک باغچه و سبوس برنج دارا بود و کمترین عملکرد بذر را بستر کشت خاک باغچه و سپس خاک باغچه و کود دامی دارا بود.

 

واژه های کلیدی: ضریب سرعت جوانهزنی، عملکرد بذر، کمپوست قارچ، همیشه بهار

مقدمه:
همیشه بهار با نام علمی Calendula officinalis یکی از رایج ترین گلهای فصلی است. این گیاه به عنوان یک گل یکساله در برنامه گلکاری قرار میگیرد ولی میتواند به صورت علفی چندساله به زندگی خود ادامه دهد که در این حالت گلها مرغوبیت سال اول را ندارند. با وجود ضایعات کشاورزی و صنعتی در کشور میتوان با روشهای مناسب بسترهای کشت مطلوب تولید و به بازار عرضه کرد. در همین راستا تولید کودآلی (کمپوست) به طریقه بیوتکنولوژی و از کلیه منابع آلی از جمله زبالههای خانگی، ضایعات کشاورزی (باگاس نیشکر، ضایعات پسته و چای ، کاه و کلش غلات ، سبوس برنج و..) و بازیافت (لجن) فاضلابهای شهری و خانگی و غیره صورت میگیرد. در نتیجه با مطلوب شدن کیفیت بستر، افزایش میزان جوانهزنی و سرعت جوانهزنی بذر فراهم می آید.

مواد وروشها:

این تحقیق در زمینی واقع در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اجرا شد. خاک باغچه، خاک باغچه + کمپوست مصرفی قارچ، خاک باغچه + کمپوست مصرفی قارچ + سبوس برنج، خاک باغچه + کود دامی+ سبوس برنج + کمپوست مصرفی قارچ، خاک باغچه + سبوس برنج، خاک باغچه + کود دامی + سبوس برنج، خاک باغچه + کمپوست مصرفی قارچ + کود دامی، خاک باغچه + کود دامی به عنوان بسترهای کشت مورد استفاده قرار گرفتند. طرح آزمایشی به صورت طرح کاملا تصادفی در ۳ تکرار و ۸ تیمار اجرا گردید. در اوایل مهرماه ۱۳۹۱، پس از آماده سازی کرتها و مخلوط کردن نسبتهای مورد نظر از بسترهای مختلف، این بسترها به صورت تصادفی در کرت ها قرارگرفت و درون گودالهای ایجاد شده یک بذر قرار داده و روی بذرها با کوکوپیت پوشانده شد. شمارش بذرهای جوانه زده از روز ششم آغاز و هر ۲۴ ساعت یکبار شمارش انجام میشد. در پایان تعداد کل بذرهای جوانه زده (گیاهچههای تولید شده) شمارش و یادداشت برداری گردید و دادههای حاصل به عنوان درصد جوانه زنی نهایی منظور گردید. متوسط زمان لازم برای جوانه زنی، شاخصی از سرعت شتاب جوانه زنی محسوب میگردد و از رابطه زیر محاسبه گشت:

ضریب سرعت جوانه زنی، مشخصه سرعت و شتاب جوانه زنی بذرها میباشد که از رابطه زیر محاسبه خواهد شد:
که در آن t زمان برحسب روز میباشد (کوتوفسکی، .(۱۹۲۶

در مرحله ی بذردهی و رسیدن کامل بذور، در هر کرت ۳ گیاه به تصادف انتخاب کرده و با استفاده از ترازوی با دقت ۰/۰۱ گرم وزن تر بذور هر گیاه به دقت گرفته شد. سپس بذور را به مدت ۷۲ ساعت در محیط سایه قرار داده و سپس وزن خشک بذور با ترازو اندازه گیری شد. در این تحقیق تجزیه داده ها به کمک نرم افزار SAS و رسم نمودار با نرم افزار EXCEL صورت گرفت و برای مقایسه میانگینها از آزمون دانکن استفاده شد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 4 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد