بخشی از مقاله

چکیده

چون محصول فعالیتهای افراد به هم در آمیخته است وهمه می خواهند از آنها استفاده کنندقهراً تزاحم و اصطحکاک منافع از لوازم حتمی این تماس و ارتباط است. محتاج به توضیح نیست که منافع مادی معمولا منشاء ایجاد انواع اختلافات وکینه و از بین رفتن صمیمیت است. برای اینکه صمیمیت از بین نرود، جامعه نیازمند به یک سلسله مقررات است. برای اینکه صمیمیت از بین نرود، جامعه نیازمند یک سری مقررات است که رعایت آنها از آشوب و هرج و مرج جلوگیری کند. پر واضح است که اگر مقررات که برای اداره کردن اجتماع، اجرا نشود هرج ومرج پیش می آید و جامعه بشری رو به انحطاط اخلاقی و عدم و آرامش و امنیت روانی خواهد رفت و اجرای حدود الهی راهی بسیار سودمند و اثر گذرا است برای رفع این خطر بزرگ.

مقدمه

از آنجاییکه انسان همه کارهای خود را به اختیار و انتخاب خود انجام می دهد. یک نوع آزادی عمل برای خویش احساس میکند و این آزادی محدودیتی گریزان است. و به همین دلیل از هر نوع ممنوعیت و محرومیت که متوجه او شده رنج برده و بالاخره از هر تهدیدی که دامنگیر وی گردد سنگینی و شکستگی در خور حس می نماید، از این رو مقررات اجتماعی و الهی هر قدر کم باشد چون تا اندازه ای انسان را محدود می سازد، مخالف طبع آزادی خواه وی خواهد بود. در صورتی که دین الهی علاوه بر اینکه مانند قوانین بشری برای حفظ انتظامات پاسبان گمارده و مقرراتی برای مجازات متخلفان و سر کشان وضع کرده، وسایل نیرومند دیگر نیز در اختیار دارد که می تواند با آنها هر نیروی مخالفی را مغلوب کند و در هم شکند. - محمد حسین طباطبایی، - 1342 از جمله آنها حدود الهی است از قبیل اجرای حد زنا که در این مقاله به بررسی آثار اجرای حدود و تاثیر آن بر آرامش و امنیت خانواده و اجتماع می پردازیم.

آثار شوم زنا:

پیش از ورود در بیان زنای موجب حد وطریق اثبات آن وانواع کیفرش، لازم است آثار شوم وضد اخلاقی این عمل را اجمالا بررسی کنیم:

مطالعه در اطوار آفرینش موجودات با دیده عبرت، روشن گر این معناست که مجموعه ساختمان جهان طبیعت و واحدهایی که تشکیل دهنده پیکر عظیم جهان طبیعت و واحدهایی که تشکیل دهنده پیکر عظیم جهان است، مسبوق به نقشه ومحاسبه دقیقی میباشد وهر جزئی از آن دارای موقعیت خاص وهدف مخصوص است.

این مجموعه حیرت انگیز جهان همچون ماشینی عظیم مشتمل بر اجزاء بسیار پیچیده ظریف وریزه کاری حساب شده دقیق جلوه گر می شود،که با فرمان فرمانده توانای خارق العاده میکانیک در حرکت ومحصولات گوناگون شگفت انگیز خویش را به بازار عرضه می دارد.

در قرآن کریم اصرار عجیبی شده است که مردم با دیده عبرت مواهب عالم را مورد مطالعه قرار دهند ورابطه آن مواهب را با انسان محاسبه کنند وخواهند دریافت که آن همه موهبتها برای انسان است، وانسان هدف خلقت آنهاست. در آغاز سوره نحل چندین آیه را اختصاص به اصل مذکور داده وتصریح فرموده است که آفرینش آنها برای انسان است، واگر غایت خلقت آنها انسان نمی بود، نقشه آفرینش یقینا نقشه دیگری بوده است. وهمین محاسبه در ساختمان وجود انسان ونسبت اجزاء آن به یکدیگر ونسبت نر آن به جنس ماده اش جاری است. میل طبیعی بین جنس نر وماده از واضحات است، وبرای ارضاء این تمایل غریزی، به اعضاء وآلات مجهز گردیده است که با اقتراب مخصوص، میل موصوف ارضاء می شود،ولی با اندک تاملی در تجهیزش به جهازات چنانی، جای تردید باقی نمی ماند که تمام این تجهیزات وسیله ای است که هدف آن، تولید مثل ودر نتیجه بقاء نوع انسان است.

وهر مردی تمایل فطری دارد که جفتش، مختص به وی ودست نخورده باشد واین معنا همان غیرت است، که این غیرت از عنایتهای آفریننده است که برای حفظ بقاء نوع بشر ومشخص بودن نسلها در آینده، در وجود بشر همچون پاسدار امینی گماشته است.

بدون شک، عمل زنا، علاوه بر اینکه موجب ده ها بیماری تناسلی وکشتار و سرقت و خیانت و برباد رفتن عفت وغیرت و محبتها و مهربانی متقابل است، موجب تزلزل اساس مدنیت، یعنی اجتماعی بودن انسان وسبب انقطاع نسل بشر است.

به عبارت روشن تر، چنانچه عمل شنیع زنا، به صورت یک امری مشروع وقانونی مقرر شود، بدون تردید محبتها وعلقه های نسل پرور نه فقط به سردی می گراید، بلکه رفته رفته، احساس تشکیل کانون گرم خانوادگی وپرورش نسل شرافتمند رو به زوال می رود، وممکن است با گذشت چند قرنی، نوع بشر منقطع النسل شود.

اسلام که آیین فطرت است نه فقط از این عمل شرف سوز نهی فرموده بلکه حتی از عزم وتهیه مقدمات آن نهی نموده ومی فرمایدولاتقربُواالزِنا:اِنَهُکانَ فاحشهًوَساءَبیلاً - قرآن کریم، سوره اسراء، آیه - 32 به عمل پلید زنا نزدیک نشوید، زیرا علاوه بر شناعت وقبح شدید نفس این عمل راه بد فرجامی برای نسل بشر است.

وچنانچه راه گشوده شود جوامع بشری به فساد گوناگون در همه ابعاد زندگی اش، مبتلا خواهد شدوبقاء نوع انسان در معرض خطر واقع میشود چنانچه به لواط وبازگشایی راهش نیز همین نتیجه را دارد.خداوند سبحان می فرماید:

اًءِنکم لتاتونالرِجالَوَ تقطعونُالسبیلَ - قرآن کریم، سوره عنکبوت، آیه - 29 لوط پیامبر علیه السلام به قومش در مقام توبیخ می فرمایید: آیا عمل زشت لواط با مردان را انجام می دهید، واز طریق فطری که تدبیر حکیمانه آفرینش برای بقاء نوع بشر وارضاءتمایل جنسی با مباشرت جنس مخالف از نوعتان مقرر فرموده است، منقطع وگریزانید؟

از پیامبر اسلام نقل است: زانی ودزد میگسار و قاتل در حین ارتکاب این عمال پلید مومن نیستند، جامعه معنوی ایمان در هنگام انجام این جرایم از آنان همچون مومن نیستند، جامعه معنوی ایمان در هنگام انجام این جرایم از آنان همچون خلع پیراهن از بدن، خلع می شود، ولی درب توبه باز است چنانچه برگشت، ایمانش به او برمیگردد. - ابومحمد علی بن احمد بن سعید، - 1352 هریک از گناهان مذکور در حدیث شریف، مایه تباهی یکی از مصالح پنجگانه است که همه شریعتها ی آسمانی بر حفظ آنها عنایت داشته اند بلکه برای حفظ آن شرایع تشریع شده اند حفظ نفس -2حفظ عقل -3حفظ اعراض ونوامیس -4حفظ اموال -5حفظ روابط عبودی با خداوند ونیز امام صادق - ع - فرمود:امیر المومنین - ع - می فرماید:دست برداشتن از گناه آسانتر از طلب توبه است، وبسا شهوترانی یک ساعت که اندوه درازی به جا گذارد.ومرگ دنیا را رسوا کرده وبرای هیچ صاحب خردی شادی نگذاشته. 

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید