بخشی از مقاله

چکیده:

حسابرسی صورت های مالی امری ضروری ومهم است. وجود رفتار اخلاقی نیز برای حرفه حسابرسی بسیار ضروری می باشد.رفتار اخلاقی نیازی اساسی برای جلب استفاده کنندگان خدمات می باشد. مطالعات حاضر با هدف بررسی تاثیر اخلاق حرفه ای حسابرسان بر کیفیت حسابرسی در سال 97 با مرور منابع و مقالات منتشر شده و در دسترس داخلی و خارجی در 4 مرحله انجام گردید.

به منظور انجام این مطالعه، جست وجو در پایگاه های اطلاعات داخل و خارج کشور شامل گوگل اسکولار، مگ ایران، اس آی دی و ایران داک انجام گردید و مقالات مرتبط از پایگاه های اطلاعاتی و مجلات گرفته شد. از آن جا که موضوع اخلاق در کیفیت حسابرسی به تازگی وارد مباحث پژوهشی شده، لذا تعداد مطالعات نسبتا محدودی در زمینه اخلاق حرفه ای در حسابرسی وجود داشت.

یافته های پژوهش نشان داد کیفیت حسابرسی شامل حسابرسی صورت های مالی است به طوری که مطابق با استاندارد های حسابداری تهیه شود و اطمینان معقول، از صورت های مالی حسابرسی شده ارائه دهد و افشای آن مطابقا اصول پذیرفته شده حسابداری و عاری از هر گونه تحریف، اشتباه و تقلب باشد. نتایج نیز نشان می دهد با توجه به اهمیت موضوع حسابرسی، اخلاق به عنوان بهترین عامل در کیفیت مورد تایید قرار می گیرد و اخلاق حرفه ای می تواند بر کیفیت حسابرسی اثر گذار باشد. کلمات کلیدی: حسابرسی- اخلاق حرفه ای- کیفیت حسابرسی

مقدمه:

حسابرسی صورت های مالی امری ضروری و مهم است زیرا حسابرسان اطلاعاتی که معتبر و قابل اتکا باشند را در اختیار استفاده کنندگان قرار می دهند. کیفیت حسابرسی بالاتر، اطمینان بخشی بزرگتری از کیفیت گزارشگیری مالی را فراهم می نماید.

بعد از رسوایی های مالی اخیر و فروپاشی شرکت های بزرگ در سطح جهان، گروه هایی که انگشت اتهام به سوی آن ها نشانه رفت حسابداران حرفه ای و حسابرسان مستقل بودند زیرا این پرسش در اذهان عمومی ایجاد شد که اگر حسابداران مسئول ارائه اطلاعات سودمند، درست و قابل اتکا و حسابرسان مسئولیت بررسی کیفیت مطلوب و درست بودن این اطلاعات هستند چرا رویداد هایی رخ می دهد که با فرض احساس مسئولیت این گروه ها و رفتار صادقانه و اخلاقی آنها نباید رخ می داد. از این رو در سال های اخیر بیش از پیش روی بررسی و بازنگری مسائل حرفه حسابداری و حسابرسی به ویژه رعایت آیین و اخلاق حرفه ای در سطح بین المللی تاکید شده است

رعایت اصول اخلاقی در رشته ها و حرفه های گوناگون، به عنوان اخلاق حرفه ای که زیر مجموعه ای از اخلاق کاربردی است، شناخته می شود

وجود در رفتار اخلاقی برای حرفه حسابرسی ضروری است. رفتار اخلاقی نیازی اساسی برای جلب استفاده کننده گان خدمات می باشد، که این خدمات نیازمند صداقت و عینیت در ارائه صورت های مالی هستند در این مقاله رابطه بین اخلاق حرفه ای حسابرسی و تاثیر آن بر کیفیت حسابرسی مورد بررسی قرار می گیرد.

مواد و روش:

این مطالعه در سال 1397 با مرور منابع و مقالات منتشر شده و در دسترس داخلی و خارجی در چهار مرحله انجام گردید. که این مراحل شامل راهبرد جست وجو، جمع آوری مقالات و بررسی اولیه آنها، بررسی نهایی و گزینش مطالعات و تحلیل مقالات بود. راهبرد جست و جو شامل مطالعاتی بود که در حسابرسی اخلاق و اخلاق حرفه ای را در مدیریت و حسابداری مورد بحث قرار داده بودند. به منظور انجام این مطالعه، جست و جو در پایگاه های اطلاعات علمی داخل و خارج کشور شامل گوگل اسکولار، مگ ایران، اس آی دی و ایران داک و با استفاده از کلید واژه های ethic، professional ethics، audit و audit quality برای منابع انگلیسی و کلید واژه های اخلاق، اخلاق حرفه ای، حسابرسی و کیفیت حسابرسی برای منابع فارسی،به صورت مجزا و ترکیبی انجام گردید و مقالات مرتبط از پایگاه های اطلاعاتی و مجلات گرفته شد.

از آن جا که موضوع اخلاق در کیفیت حسابرسی به تازگی وارد مباحث پژوهشی شده، لذا تعداد مطالعات نسبتا محدودی در زمینه اخلاق حرفه ای در حسابرسی وجود داشت. در نهایت 14 مقاله گزینش شدند. در بررسی نهایی و گزینش مطالعات، کلیه عناوین و خلاصه مقالات بر اساس معیار های لازم مورد بررسی قرار گرفتند، این معیار ها شامل دسترسی به اصل مقالات مرتبط با اخلاق حرفه ای در حسابرسی در سایت هاو پایگاه های خارج از کشور و زبان فارسی برای سایت های داخل کشور بودند. محدوده زمانی انتخاب مقالات سال های 87 تا 97 بود و بر این اساس مقالات مرتبط انتخاب و مقالات غیر مرتبط حذف شدند. در مرحله تحلیل مقالات، محتوای انتخاب شده به دقت چندین بار مطالعه و خلاصه برداری شد. پس از تسلط کامل بر موضوع جنبه های مختلف مقالات مورد بررسی قرار گرفتند.

یافته ها

کیفیت حسابرسی:

کیفیت حسابرسی در عمل به سختی قابل مشاهده است و تحقیقات در این زمینه همواره با مشکلات زیادی روبه رو بوده است.

تعریف کیفیت حسابرسی: - تعاریف مرتبط با کیفیت حسابرسی -

-1دیوید سون و نئو - 1993 - کیفیت حسابرسی را توانایی حسابرس در کشف و حذف تحریفات با اهمیت و نیز کشف دستکاری انجام شده در سود خالص می دانند.

-2تیتمان و ترومن - 1986 - کیفیت حسابرسی را میزان صحت و درستی اطلاعات تعریف کرده اند که پس از حسابرسی در اختیار سرمایه گذاران قرار می گیرد.

-3پالمرز - 1988 - کیفیت حسابرسی به این عنوان تعریف می شود که صورت های مالی حسابرسی شده ،عاری از تحریفات با اهمیت باشد.این تعریف بر نتایج حسابرسی تاکید می ورزد.

-4دی آنجلو - 1981 - کیفیت حسابرسی مشتمل بر 2 احتمال تعریف کرد: اول اینکه حسابرس نقص سیستم حسابداری صاحبکار را کشف کند .دوم اینکه آن نقص را گزارش کند . کشف نقض ،کیفیت حسابری را در قالب دانش و توانایی حسابرس اندازه گیری می کند ،در حالی که گزارش آن بستگی به انگیزه های حسابرس برای افشاگری دارد.

-5کیفیت حسابرسی شامل حسابرسی صورت های مالی است به طوری که مطابق با استاندارد های حسابداری تهیه شود و اطمینان معقول ،از صورت های مالی حسابرسی شده ارائه دهد و افشای آن مطابق با اصول پذیرفته شده حسابداری و عاری از هر گونه تحریف ،اشتباه و تقلب باشد

اخلاق :علامه علی اکبر دهخدا در لغت نامه، اخلاق را جمع» خلق وخوی ها« وعلم اخلاق را »دانش بد و نیک خویی ها« تعریف کرده است. دانش نامه مصاحب علم اخلاق را »بررسی و تعیین ارزش اعمال انسانی بر حسب اصول اخلاقی« تعریف کرده است و اضافه میکند که درباره وجدان انسان و مسئولیت او از لحاظ اعمالش،نظریه های مختلفی در طی تاریخ ابزار شده و اصحاب فلسفه های مختلف ،عوامل گوناگونی چون دین ،فطرت و تجربه را اساس اخلاق دانسته اند. - علی مصطفی. در آمدی بر اخلاق وآیین رفتار حسابداران حرفه ای - .

در فرهنگ لغت آکسفورد ،اخلاقیات عبارت است از اصول اخلاقی که رفتار فرد را کنترل می کند و یا بر آن تاثیر می گذارد. علاوه بر این ،شاخه ای از فلسفه است که با اصول اخلاقی سرو کار دارد

آیین رفتار حرفه ای :اسکندری در کتاب حسابرس یک آن رفتار حرفه ای و ابعاد آن که حسابرسان در حین کار با آن مواجه می شوند را اینگونه عنوان نمود است

آیین رفتار حرفه ای ضوابط رفتاری و اخلاقی هر حرفه، مهم ترین خط مشی های آن را تشکیل می دهد. این خط مشی ها مواردی چون ویژگی های اصلی حرفه، روابط اعضای حرفه با جامعه ،روابط اعضای حرفه با یگدیگر و بالاخره روابط هر عضو با جامعه حرفه ای را در بر می گیرد . این ضوابط در حرفه حسابداری اصطلاحا آیین رفتار حرفه ای نامیده می شود.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید