بخشی از مقاله

چکیده

مدیران با اطمینان بیش از حد بر این باورند که تداوم تامین مالی پروژههای سرمایهگذاری ارزش سهامداران را در بلندمدت حداکثر خواهند کرد، لذا نسبت به افشای اطلاعات محرمانهای که از بازخورد منفی سرمایهگذاری مشاهده کردهاند، تمایلی ندارند. بنابراین ممکن است برای انتقال باورهای خوشبینانه خود از بدهیهای کوتاهمدت زیادی برای تامین مالی پروژههای سرمایهگذاری استفاده کنند.

از این رو، پژوهش حاضر بر آن است تا تاثیر اطمینان بیش از حد مدیریت بر ساختار سررسید بدهی را مورد بررسی قرار دهد. به منظور دستیابی به هدف پژوهش تعداد 123 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1393-1386 مورد بررسی قرار گرفت.

برای آزمون فرضیههای پژوهش از الگوی دادههای ترکیبی استفاده شده است. اطمینان بیش از حد با توجه به سه مفهوم مخارج سرمایهگذاری، مازاد سرمایهگذاری و معیار پیشبینی رو به بالای سود استفاده شده است. یافتهها نشان داد که اطمینان بیش از حد مدیریتی با هر سه معیار بر سررسید بدهی تاثیر مثبت و معنیداری دارد. بدین معنا که مدیران با اطمینان بیش از حد تمایل بیشتری به اخذ بدهیهای کوتاه مدت دارند. همچنین نتایج نشان میدهد که مدیران با اطمینان بیش از حد، بدهی کوتاهمدت را برای حداقل کردن تاثیر بر قیمتگذاری نادرست ترجیح میدهند زیرا اینگونه مدیران معتقدند که میتوانند از طریق بدهیهای کوتاهمدت با هزینههای کمتر زمانی که اخبار مثبت در اختیار دارند تامین مالی کنند.

مقدمه

بررسیهای بدست آمده از عوامل موثر بر ساختار سررسید بدهی در سطح صنعت و شرکت به خوبی در تئوریهای مالی سنتی مشخص شده است - به عنوان مثال، فلانری، 1986؛ جانسون، 2003؛ مایرز، 1977؛ استوز و موئر، . - 1996 در سالهای اخیر محققان به مشکل نمایندگی بین سهامداران و مدیران با بررسی چگونگی تاثیر هیئت مدیره بر تصمیمات ساختار سررسید بدهی شرکت تمرکز کردهاند. در حالی که این مطالعات عموماً چارچوب گستردهای از منطق جامع نئوکلاسیک را حفظ میکند، مفهوم اطمینان بیش از حد مورد استقبال دیدگاههای مالی رفتاری قرار گرفته است.

مفهوم اطمینان بیش از حد در این پژوهش از مفهوم تاثیر "بهتر از متوسط"1 ناشی میشود. زمانی که افراد خودشان به ارزیابی مهارتهای نسبی و ویژگیهای شخصی خود میپردازند بیشتر آنها مهارتهایشان را بیش از حد تخمین میزنند و خودشان را بالاتر از حد متوسط در مهارتهای شخصی در نظر میگیرند و خود را با ویژگیهای مطلوب توصیف میکنند اثر بهتر از متوسط نیز به خوشبینی غیرواقعی مردم نسبت به رویدادهای آینده اشاره میکند.

همانطور که کامرر و لاوالیه - 1999 - نشان میدهند که اثر بهتر از متوسط نیز در مطالعاتی که بر تصمیمگیریهای اقتصادی تمرکز میکنند، وجود دارد و در صورتی که پاداش براساس تواناییهای آنها باشد، شانس موفقیت نسبی خود را بیش از حد تخمین میزنند. بطور مشابه در مطالعات مالی رفتاری شرکتها نیز با توجه به اطمینان بیش از حد مدیرعامل عملکرد آتی شرکت را بهتر برآورد میکند - مالمندیرو تیت، - 2005 که این رویکرد ناشی از انتظار نتایج خوب و برآورد بیش از واقع اثربخشی آنها در بروز موفقیت میباشد 

باوجود حجم زیاد مطالعات در زمینه سرمایهگذاری، مفهوم و تاثیر اطمینان بیش از حد در تصمیمگیریهای مالی و تاثیر آن بر ساختار سررسید بدهی تا حد زیادی ناشناخته باقی مانده است. چنین استدلال میشود که مدیران با اطمینان بیش از حد معتقدند که میتوانند ارزش سهامداران را با بدهیهای کوتاه مدت بیشتر افزایش دهند به این دلیل که مدیران با اطمینان بیش از حد معتقدند زمانی که اخبار خوب فرا میرسد با احتمال بیشتری میتوانند بدهی کوتاه مدت را با هزینه کمتری مجددا تامین مالی کنند. از این رو، هدف اصلی این پژوهش بررسی این است که اطمینان بیش از حد مدیران تا چه حد تصمیمات در مورد سررسید بدهی را تحت تاثیر قرار میدهد.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

فرضیه عقلایی کلاسیک بیان میکند که افراد، دارای اعتقادات سازگار و اولویتهای منسجم در تصمیمگیریهای خود میباشند و با دریافت اطلاعات جدید باورهای خود را مطابق با قوانین بیز به درستی اصلاح میکنند. با توجه به باورهای مشخص، افراد تصمیمگیریهای خود را بر اساس استانداردهایی مانند تابع مطلوبیت مورد انتظار ذهنی، اتخاذ میکنند

با این وجود مطالعات روانشناختی استدلال میکند که افراد بطور کامل عقلایی رفتار نمیکنند. باورها و اولویتهای آنها نشان دهنده تاثیر سیستماتیک در فرآیندهای تصمیمگیری و ارائه دهنده ویژگیهای رفتاری مانند اطمینان بیش از حد، قابلیت اتکا، عدم ناسازگاری و حسابداری ذهنی میباشد.

در میان این نتایج یکی از با ثباتترین آنها اطمینان بیش از حد است که در آن تعصبی مبنی بر بالاتر برآورد کردن تواناییها و دانش افراد در تصمیمگیریهایشان میباشد. بنابراین آنها تخمین بالاتری از احتمال موفقیتشان و تخمین کمتری نسبت به ریسک مربوطه دارند. اطمینان بیش از حد از یک اثر به اصطلاح "بهتر از متوسط" ناشی میشود یعنی افراد تمایل به برآوردی بالاتر از میانگین در تواناییهای خود دارند.

بعنوان مثال زمانی که از افراد درباره مهارتهایشان سوال میشود بیشتر افراد اینگونه پاسخ میدهند که مهارتهایشان بیشتر از حد متوسط است. - اسونسن، - 1981 بطوری که افراد معمولا انتظار دارند که فعالیت های آنها موفقیت آمیز باشد. بنابراین آنها نتایج موفقیتآمیزی را به فعالیتهای خود نسبت میدهند و شکست را ناشی از بدشانسی میدانند که حتی ممکن است موجب تقویت اطمینان بیش از حد شود 

علاوه بر این دیدگاه بیش از حد خوشبینانه، ممکن است موجب تقویت اطمینان بیش از حد افراد شود بخصوص زمانی که آنها تصور دارند که از طریق خوشبینانه بودن میتوانند نتایج فعالیتهای خود را کنترل کنند - لانگر، 1975 ؛ وینستین، - 1980 اطمینان بیش از حد در بسیاری از مشاغل مانند مهندسی، پزشکی و پرستاری، وکالت، مدیریت و نوآوری و غیره ... یافت میشود

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید