بخشی از مقاله

چکیده

به کارگیري سیستمهاي اطلاعاتی منابع انسانیجحعلدض، امکان اخذ تصمیم گیري استراتژیک را براي متخصصان منابع انسانی فراهم می آورد.به دلیل اینکه قابلیتهاي کارکردي و توانایی این سیستمها براي بانکها، روز به روز افزایش می یابد، شاهد استفاده گسترده از آنها در بانکهاي مختلف از جمله بانک ملت و پارسیان می باشیم. در این تحقیق سیستم اطلاعات منابع انسانی به عنوان متغیر مستقل و تصمیم گیري استراتژیک به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.

جامعه آماري این تحقیق شامل 172 نفر از میان معاونین ادارات کل امور کارکنان، اداره کل رفاه و پرداختهاي داخلی، کارشناسان مربوطه و روسا و معاونین ادارات تحت نظر آنان در بانک ملت و روسا،معاونین، کارشناسان ناظر بر اداره کل امور کارکنان - مدیریت توسعه و آموزش - و اداره کل سازمان و روشها در بانک پارسیان تشکیل یافته است. در این پژوهش حجم نمونه با توجه به حجم جامعه بر اساس جدول ارائه شده » کرجسی و مورگان و کوهن108 « نفر و به روش توصیفی - پیمایشی - تعیین شده است.

در تحلیل داده ها از آزمون هاي کاي دو، فیشر، دوجمله اي وضرایب فی، کرامر و کندال استفاده شد و نتایج زیر به دست آمد :

-1 متخصصان منابع انسانی براي حمایت از وظایف استراتژیک از سیستم اطلاعات منابع انسانی استفاده می کنند.

-2 در آینده سیستم اطلاعات منابع انسانی در بانک ملت جهت حمایت از تصمیم گیریهاي استراتژیک به گونه اي متفاوت با بانک پارسیان بکار گرفته نخواهد شد.

-3 در آینده بانک ها از سیستم اطلاعات منابع انسانی جهت حمایت از تصمیم گیریهاي استراتژیک بیشتر استفاده خواهند نمود.

-4 - در حال حاضر - سیستم اطلاعات منابع انسانی در بانک ملت جهت حمایت از تصمیم گیري استراتژیک به گونه اي متفاوت با بانک پارسیان استفاده نمی شود.

-5 متخصصان منابع انسانی، سیستم اطلاعات منابع انسانی را به عنوان فناوري توانمندساز در نظر می گیرند. -6 استفاده از سیستم اطلاعات منابع انسانی در تصمیم گیري استراتژیک منجر به تشویق استاندارد هاي حرفه اي - افزایش توانمندي حرفه اي - می شود.

در نهایت مشخص گردید سیستم اطلاعات منابع انسانی بر تصمیم گیري استراتژیک در دو بانک ملت و پارسیان تاثیر گذار است.

مقدمه:

تا اواخر قرن بیستم اطلاعات به عنوان دارائی با اهمیت سازمانها و موسسات مالی و اعتباري محسوب نمی شد، لیکن امروزه سیستم هاي اطلاعاتی براي مدیران امري حیاتی است و غفلت از آنها مسائل و مشکلات عدیده اي را براي آنان ایجاد می کند چرا که بقاء و پیشرفت سازمان در وهله اول و بقاي مدیریت خود در وهله دوم نیازمند داشتن سیستمی است که بتواند اطلاعات جامع و مانعی را براي بسترسازي تصمیمات ساختار یافته و ساختار نیافته آماده نماید و این امر بر حساسیت سیستم اطلاعات منابع انسانی1 در سازمانهاي متناسب با عصر اطلاعات افزوده است.

حعلد یک سیستم مبتنی بر کامپیوتر است که اطلاعات لازم براي مدیران منابع انسانی و سایر مدیران سازمان با نیازهاي مشابه را فراهم می سازد. این اطلاعات بایستی همچنین اطلاعاتی در قالب گزارشات ادواري و ویژه در اختیار مدیران سطوح عالی جهت تصمیم گیري استراتژیک قرار گیرد.

از سوي دیگر، تصمیم گیري استراتژیک1 به تصمیماتی گفته می شود که شامل بکارگیري منابع زیاد بوده و احتمال منافع و یا ضررهاي عمده در نتیجه اتخاذ آنها وجود داشته باشد.

سه دیدگاه از نظر آلیسون در خصوص تصمیم گیري استراتژیک در قالب مدل هاي ذیل وجود دارد:ذ- مدل انتخاب عقلائی و فرآیندهاي شناختی،ل- مدل فرآیندهاي سازمانی،ص- مدل فرآیندهاي سیاسی لیکن آن چیزي که در این مقاله مد نظر قرار می گیرد، استفاده از مدل فرآیندهاي سازمانی است. براساس این مدل ساختارها بر تصمیم گیري استراتژیک اثر گذار است. در این راستا بایستی گفت یکی از ساختارها، ساختار سیستم اطلاعات منابع انسانی است که تصمیم گیري استراتژیک را در سازمانها تحت الشعاع خود قرار می دهد.

این تحقیق بر آنست تا با بررسی چارچوب نظري و عملی پیرامون سیستم اطلاعاتی منابع انسانی، تاثیر آن را بر تصمیم گیري استراتژیک در دو بانک ملت و پارسیان مورد بررسی قرار دهد.

ضرورت و اهمیت تحقیق:

با اشاره به این موضوع که محقق از سال 1384 در اداره کل امور کارکنان بانک ملت مشغول به خدمت بوده و همواره استفاده از حعلد در اداره کل موصوف اولین ابزار مورد نیاز و ضرورت انجام کار بوده و از طرفی نواقص و اشکالات این سیستم و خلل موجود و چگونگی بهینه سازي و برطرف نمودن آن از اساسی ترین مسائل فکري هر دو بانک است، و همچنین به عقیده محقق از آنجائیکه، علیرغم زحمات و فعالیتهاي کارکنان و مدیران بانک، بهره وري متناسب با تلاش آنها حاصل نمی شود، از این رو وظیفه خود دانسته است که در جستجوي علل این امر، موضوع حعلد و اثر آن بر تصمیم گیري استراتژیک را به عنوان یکی از موانع موجود مورد مطالعه قرار دهد.

از طرف دیگر؛ حل این مسئله که لمدیریت منابع انسانی چگونه می تواند با کارکنان ذیربط خود در ارتباط باشد و در هر زمان با وجود اطلاعات به موقع، دقیق و صحیح بتواند بهترین تصمیم را در راستاي اهداف استراتژیک سازمان خود اتخاذ نماید و یا برعکس، کارکنان به چه وسیله اي آخرین اطلاعات خود را در اختیار مدیران قرار داده و از این مطلب که در موقعیت هاي خاص این اطلاعات براي مدیران حائز اهمیت است اطمینان حاصل نمایند؟ل پرداخته تا بتواند مسائل و مشکلات مبتلا به هر دو بانک را به نحوي از انحاء مختلف حل نماید.ذکر این نکته ضروري نیست که مقالات و مطالعات قبلی موجود نیز بدلیل اینکه سیستم اطلاعات منابع انسانی با گذشت زمان تغییرات بسیار زیادي در کمیت و کیفیت نموده، کمتر مورد استفاده مدیران کنونی بانکها قرار می گیرد موجبات تشویق محقق جهت انجام یک تحقیق به روز گشته است.بدیهی است که با توجه به پویایی این سیستم ها، در آینده نیز مطالعه و تحقیقات مستمر در این زمینه امري الزامی می باشد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید