بخشی از مقاله

چکیده

خط مشی و سیاست  کلی در صنعت ریلی جابجایی حداکثر مسافر و بار، بالا بردن ایمنی، افزایش قابلیت دسترسی و آماده بکاري ماشینآلات، کاهش تأخیرات، افزایش سرعت، بهبود کیفیت خدمات و کاهش هزینهها می باشد. در این راستا بحث فنی و نگهداري تجهیزات از درجه اهمیت ویژهاي برخوردار بوده و عملکرد تجهیزات را تعیین مینماید و یکی از گام هاي مهم در راستاي ایجاد یک سیستم جامع نت و مطلوب درهر سازمانی، تحلیل ریشهاي عیوب - RCA - ، می باشد.

در این تحقیق با بررسی آمار خرابی اداره علائم در شش ماه اول سال 1395 مشخص شد که تجهیز مدار تراك بیشترین آمار ثبت شده را به خود اختصاص داده و در بین ایستگاههاي علائمی راه آهن، بیشترین آمار خرابی مدار تراك در این مدت مربوط به ایستگاه جوین میباشد، در ادامه به تحلیل ریشهاي عیوب مدار تراك با هدف شناختن علل واقعی وقوع آن و پیدا نمودن راههایی جهت حذف این علل پرداخته میشود.

1 -مقدمه

خط مشی و سیاست  کلی در صنعت ریلی جابجایی حداکثر مسافر و بار، بالا بردن ایمنی، افزایش قابلیت دسترسی و آماده بکاري ماشینآلات، کاهش تأخیرات، افزایش سرعت، بهبود کیفیت خدمات و کاهش هزینهها می باشد. در این راستا بحث فنی و نگهداري تجهیزات از درجه اهمیت ویژهاي برخوردار بوده و عملکرد تجهیزات را تعیین مینماید. در دنیاي پر رقابت صنعت امروز اعم از صنایع تولیدي، فرآیندي و حمل و نقل، تعمیرات به موقع و مدیریت صحیح آن سبب میشود تا شاهد کاهش تعداد توقف ماشینآلات، افزایش عمر دستگاهها و کارایی آنها، کاهش تعمیرات اساسی پر هزینه و در نهایت کاهش قابل توجه و محسوس هزینهها باشیم. اجراي پروژه هاي عمرانی در داخل کشور پس از پایان جنگ تحمیلی توسعه قابل توجهی یافته است.

لذا در راستاي توسعه فزاینده اجراي این پروژهها توسط شرکتهاي داخلی نگرش علمی و مهندسی به کنترل پروژهها و افزایش کارائی و در نتیجه اقتصادي کردن این عملیات امري ضروري و اجتناب ناپذیر مینماید

تاکنون تحقیقات بسیاري بر روي تأثیر روشهاي نوین عیبیابی و تعمیرات ماشینآلات صورت گرفته است . در یکی از تحقیقات، به منظور بهبود عیبیابی از پایش پایگاه داده و سامانههاي هوشمند کمک گرفته شده است

مدار تراك1 یک مدارالکتریکی است که بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم، وجود قطار بر روي خط را بهمنظور تأمین ایمنی درسیستمهاي علائم، تغییر ریل و غیره، آشکار میسازد. دراین عمل بااستفاده از ریلها یک مدارالکتریکی تشکیل میگردد و حضور محورهاي قطار در آن نقطه باعث انحراف جریان مدار میشود. مدار خط توسط ویلیام رابینسون در سال 1869 و درآمریکا اختراع شد. درآغاز ازسیستم مدار باز استفاده میشد، اما بعدها درسال 1872 به سیستم پیشرفتهتر مدار بسته تغییر یافت که امروزه درتمام دنیا شناخته شده میباشد.

بهمنظور احداث این مدار، خط باید به قطعاتی به طول مناسب تقسیم شده و مفاصل ریلها دراین قطعات ازنظر الکتریکی عایق گردند. ریلهاي هرقطعه بهمنظور کاهش مقاومت توسط رابط - Rail Band - به یکدیگر اتصال الکتریکی مییابند و درسر قطعه هم ترتیب به منبع تغذیه و رله متصل میشوند.

درصورتی که قطاري درمدارخط نباشد، جریان کافی براي فعالیت رله ازمنبع تغذیه گرفته میشود، اما اگر مدارخط توسط قطاري اشغال گردد، مدارالکتریکی توسط مقاومت ناچیز محورهاي قطار منحرف شده و در تسمه رله دفع خواهد شد . چراغ - هاي سبز یا قرمز به ترتیب ازطریق کنتاکتهاي داراي انرژي - جذب - و یا فاقد انرژي - دفع - ، رله روشنمی شو د، و علائمب ه-صورت اتوماتیک و توسط قطار کنترل میگردند.

جزییات ساختمان یک مدار خط عملی ازهرلحاظ متفاوت استاما منبع تغذیه، محدود کننده جریان، ریل و رله خط از اصول آن هستند بهعلاوه رابطهاي امپدانسی - Impedence Band - به هنگام برقی کردن قطعه درهر دو سر مدار تعبیه میشوند تا بهتوان جریان علائم، جریان کششی را تفکیک نمود. انواع مدار خط ازنظر منبع تغذیه عبارتاند از؛ مدارخط DC، مدارخط AC، مدارخط یکسو شده،مدار خط کد دار،مدار خط فرکانسی

2 -مواد و روش ها

-1-2 تعیین گروه تجهیز بحرانی RCA  ROOT : 

اقداماتی است که به منظور پیدا کردن علل به وجود آورنده خرابی و اصلاح آن علل به منظور جلوگیري از تکرار صورت میگیرد. کلمه در آنالیز ریشه اي اشاره به همه علل ریشه اي بروز مشکل دارد نه تنها یک علت بروز مشکل.

با استفاده از گزارشات طراحی شده در نرم افزار کازوین، گروه تجهیزات بحرانی در بازه زمانی مورد نظر با تمرکز بر تجهیزات داراي بالاترین ساعت و اهمیت خرابی تعیین می شود.

-2-2 مقایسه نواحی از لحاظ سرانه مدت خرابی گروه تجهیزات بحرانی

بررسی سرانه ساعات خرابیRCA گروه تجهیزات بحرانی در نواحی راه آهن با هدف مشخص کردن ناحیه داراي بالاترین سرانه خرابی جهت ادامه رویه .

-3-2 تعیین ایستگاه بحرانی درناحیه بحرانی

بررسی سرانه ساعات خرابی گروه تجهیزات بحرانی در RCAناحیه بحرانی انتخاب شده در مرحله قبل با هدف مشخص کردن ایستگاه یا بلاك داراي بالاترین سرانه خرابی جهت ادامه رویه .

-4-2 تعیین زیرتجهیز بحرانی در ایستگاه بحرانی

بررسی تجهیزات در گروهRCAتجهیز هدف و ایستگاه مورد نظر به منظور تمرکز بر تجهیز خاص داراي بالاترین ساعت خرابی در ایستگاه جهت ادامه رویه .

-5-2 تعداد خرابی زیر تجهیزات در ایستگاه بحرانی

بررسی تعداد خرابی تجهیزات در گروهRCAتجهیز هدف و ایستگاه مورد نظر به منظور تمرکز بر تجهیز خاص داراي بالاترین نرخ خرابی در ایستگاه جهت ادامه رویه .

-6-2 مقایسه کد خرابی هاي گروه تجهیز بحرانی درناحیه

تعیین کدهاي خرابی گروه تجهیز در ناحیه مورد نظر با تمرکز بر کدهاي خرابی داراي تناوب بالاتر.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید