بخشی از مقاله

چکیده

تعارض را می توان اختلاف در افکار، اعتقادات، علایق، ارزشها، اهداف و... دانست. هدف این مقاله مطالعه و بررسی تعارض و خصوصاً تعارض سازمانی از جنبه هاي مختلف به منظور کسب شناخت و برخورد اي و آثار مکتوب هاي کتابخانه صحیح با آن می باشد، که پژوهشگر سعی کرده است با تکیه بر روش داده که در گیرد به توصیفی در این قالب:که بخش معینی از مطالعات قبلی بر روي این موضوع را در بر می ابتدا به ذکر تعاریف و مفاهیمی کلی از تعارض از دیدگاههاي مختلف و همچنین سیر تحول نگرش ها به تعارض بپردازد، در ادامه فرایند تعارض و انواع تعارضات سازمانی منجمله تعارض سازنده و مخرب؛ شیوه و سبکهایی زیانهاي تعارض، فنونی براي رفع تعارضات، منابع، استراتژي هاي ایجاد تعارض سازنده، براي مقابله و هدایت و مدیریت آن، مقوله آموزش و نقش آن در حل تعارض و در آخر به ذکر دهد که نتایج نشان می پیشنهاداتی به مدیران براي قرار گرفتن تعارض در حالت سازنده پرداخته شود.

تعارض هم می تواند مثبت و سازنده و هم منفی و مخرب باشد که در صورت شناخت و مدیریت درست می تواند در پیشبرد اهداف یاري رسان باشد و در غیر این صورت ممکن است آثار زیان باري ببار آورد.

-1 مقدمه

تعارضconflict جزء لاینفک زندگی انسان و امري کاملاً طبیعی است و در طول تاریخ همواره با زندگی انسان همراه بوده است. داستان ها و تمثیلات قرآن کریم و بیان عناوین خیر و شر، حق وباطل، عدل و ظلم، نور و ظلمت و نیز داستان هایی چون موسی و فرعون، یوسف و براد ران، اصحاب کهف و ...همه نشانگر وجود تعارض می باشند.

اگرچه انسان و تعارض همچون دو برادر - هم زاد - با هم زاییده شده و رشد یافته اند اما با همه قدمتی که تعارض در زندگی بشر دارد، تنها در چند دهه اخیر به صورت علمی مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است. در این میان سازمان محیط باروري براي پرورش و رشد انواع تعارضات و عدم توافقات است. وجود افرادي مختلف با ویژگیهاي شخصیتی، نیازها، باورها، ارزش ها، انتظارات و ادراکات متفاوت، سبب بروز اجتناب ناپذیر تعارض در سازمانها گشته است. از سوي دیگر،ساختار حاکم بر سازمانها و وجود سیستم هاي خشک و انعطاف ناپذیر اداري، آنها را مستعد انواع تنش، تعارض و ناسازگاري کرده است

تعارض یکی از ویژگی هاي زندگی سازمانی است که در آن تفاوت ها، مخالفت و تضادها با درجات مختلفی از موفقیت اداره می شود. تعارض به عنوان یک ناسازگاري بین حداقل دو نفر یا گروه تعریف شده است

براساس تحقیقات انجام گرفته امروزه بین 24 تا 64 درصد وقت مدیران و سرپرستان صرف حل تعارضات سازمانی می گردد، که با توجه به شتاب سرعت رقابت در دنیاي تجاري صرف این زمان، هزینه آشکار و پنهان هنگفتی در بر خواهد داشت.البته این بدان معنی نیست که تعارض منفی و مضر است.بلکه تعارض در سازمان می تواند بعنوان یک نیروي مثبت باشد به شرطی که به خوبی مدیریت شود

-2 مفاهیم کلی تعارض:

تعارض عموماً به عنوان اختلاف نظر در مورد موضوعات مورد علاقه و یا ایده ها در نظر گرفته شده است

التون مایوElton Mayo تعارض در سازمان را یک بیماري اجتماعی می دانست و در مقابل آن به همکاري به عنوان یک وضع به همراه سلامتی می نگریست به همین دلیل اکثر مدیران در گذشته درصدد نطفه خفه کردن هر گونه تفاوت و مقابله و سرکوب عاملان تعارض برآمدند.در مطالعات و بررسی ها ي بعدي معلوم شد که وجود تفاوت و اختلاف،الزاماً زیان آور و مخاطره آمیز نیست

Conrad and Scott, 2002 معتقدند تعارض، تعاملات ارتباطی افرادي است که به همدیگر وابسته اند واحسا س می کنند که علایقشان متضاد؛ متناقض یا ناسازگار است

در فرهنگ لغات فارسی ، تعارض به معنی مزاحم یکدیگر شدن ، با هم خلاف کردن و اختلاف داشتن است

تعارض را فرآیندي تعریف می کنیم که وقتی آغاز می شود که یکی از طرفین احساس کند طرف دیگر بر چیزي که براي او اهمیت داشته تأثیر منفی گذاشته یا می خواهد تأثیر منفی بگذارد

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید