بخشی از مقاله

چکیده

باتوجه به اینکه قیمت تمام شدهی پول بیانگر مدیریت صحیح منابع ومصارف وهزینه های بانک میباشد ونحوه ی چینش وترکیب منابع بانک میتواند بهای تمام شده ی پول را به حداقل برساند ، لذا در این پژوهش سعی برآن داشتیم که به بررسی ترکیب بهینهی منابع بانک وتاثیر آن بر بهای تمام شدهی پول در بانک ملی ایران بپردازیم .

در این پژوهش اطلاعات ترازنامهی بانکملی ایران در سالهای 1386 تا 1390 مورد بررسی قرار گرفت و برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش اقتصاد سنجی دادههای تابلویی ، روشهای تخمین مدل با استفاده از دادههای تلفیقی ، روشهای تخمین مدل ، ، روش اثرات مشترک، روش اثرات ثابت ، روش اثرات استفاده شده است. که باتوجه به Eviews تصادفی ، آزمون پانل یا پولینگ بودن واز نرم افزار تجزیه وتحلیل دادهها وپایایی آنها تمامی فرضیهها تأیید شدند ونتیجه گیری شد که رابطهی معنیدار بین درصد ترکیب سپردههای بلند مدت، سپردههای کوتاه مدت وسپردههای قرضالحسنه بانک با بهای تمام شدهی پول رابطه وجود دارد ، ودرصد سپرده های بلند مدت ، سپرده های کوتاه مدت ، سپرده های قرض الحسنه وترکیب منابع به ترتیب 58 ، 40،62 و71 درصد روی بهای تمام شده ی پول تاثیر دارند.

چنانچه بانک درصدد کاهش بهای تمام شدهی پول باشد ، بایستی منابع بانک را طوری ترکیب نماید که هزینههای عملیاتی را به حداقل ممکن برساند . ونیز سپردهها را در جاهایی سرمایه گذاری کند که بیشترین سود دهی را به دنبال داشته باشد.به مدیران بانک پیشنهاد میگردد که توجه خودرا به جذب سپردههای کم هزینه وتسهیلات سودده معطوف دارند.ونیز در این راستا همواره مصرف بهینه را مد نظر داشته باشند

مقدمه

باتوجه به اینکه قیمت تمام شده پول بیانگر مدیریت صحیح منابع ومصارف و هزینههای بانک میباشد وبانکها و مؤسسات مالی نیز مانند هر بنگاه اقتصادی دیگر علاوه بر خدمات دهی دنبال سوددهی وافزایش ثروت مالکان هستند ، لذا ماهیت فعالیت های بانکها سر و کار داشتن آن با مفاهیمی نظیر اعتبار، سیستمهای پرداخت و نرخهای مختلف، این گونه مؤسسات را در مدیریت صحیح سپردهها که مهمترین منابع بانک هستند جدیتر مینماید .

مدیریت سپردهها ونگهداری سبد بهینه از سپردههای مختلف بانک را یاری مینماید که علاوه بر رضایت سپرده گذاران ، رضایت وامگیرندگان را نیز با خدماتدهی در موعد مقرر بدست آورند. بانکها باید سپردهها را بگونهای مدیریت ونگهداری نمایند که بتوانند علاوه بر اینکه در سررسیدهای مختلف پاسخگوی سپرده گذاران باشند ، پاسخگوی نیازهای مشتریان وامها نیز باشند وبتوانند به موقع ×وجه مورد نیاز وام گیرندگان را با نرخ معقول به دست آنان برسانند.

اگر چه عواملی چون صنعتی شدن جوامع، گسترش و تحول در فعالیتهای اجتماعی و در نتیجه پدیدار شدن نیازهای جدید از عوامل مهم و اثرگذار در ایجاد و گسترش نهادهای مالی بودهاند ولی توسعه و پیشرفتهای اقتصادی نیز یکی از مهمترین عوامل در گسترش و تحول این نهادها به شمار میروند، در واقع نهادهای مالی جهت تسهیل در پیشرفتهای دیگر نهادهای اقتصادی شکل گرفتهاند و لذا میتوان عنوان نمود وجود نهادها و بازارهای مالی پیشرفته همراه با به کارگیری روشهای نوین، با درجه توسعه یافتگی یک کشور ارتباط مستقیم دارد.

در این شرایط نحوهی ترکیب منابع مالی وهزینههای هرکدام ونیز تاثیراتی که بر روی بهای تمام شدهی پول دارد از موضوعاتی است که مورد توجه نهادهای مالی و اعتباری که در جذب بیشتر منابع مالی با یکدیگر به رقابت پرداختهاند، قرار داشته و دارد. امروزه به جز رقابت بین گروههای بانکی دولتی وسایر بانکها، باید علاوه براینکه در جهت توسعه وگسترش وشناخت راههای سودآوری بیشترتلاش میکنند باید منابع مالی را طوری ترکیب کنند که هزینههای آنان کاهش یافته واز این نظر به اهداف خود که سودآوری است برسند.

منظور از تحقیق فعلی تعیین ترکیبی از منابع بانک است که میتواند هزینههای تمام شده ی پول را به حداقل برساند ودر کاهش هزینههای بانک در رسیدن بانکها به اهدف خود کمک نماید.اینکه ترکیب بهینهی منابع بانک کدام است ؟وترکیب منابع بانک چگونه باشد که بهای تمام شدهی پول به حداقل ممکن برسد؟

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید