بخشی از مقاله

چکیده :

یکی از وظایف دولت ، برقراری نظم و امنیت در جامعه است که بر اساس اصول قانون اساسی برای انجام این مهم ، اجازه وضع قوانین، مقررات و آئین نامه ها به دولت داده شده و یکی از آن موارد آئین نامه انتظامی است که آئین نامه راهنمائی و رانندگی از همین دسته ، در راستای ایجاد نظم و به منظور بهبود عبور و مرور و پیشگیری از حوادث جاده ای وضع می گردد.علائم و تابلوهای راهنمائی و رانندگی در راهها به وسیله مقامات صلاحیت دار به منظور کنترل و تنظیم رفت و آمد ، تعیین و بکار برده می شوند و از بین بردن یا از کار انداختن این علائم موجب هرج و مرج در خیابانها و جاده ها گردیده و نظم اجتماع و سلامت افراد جامعه را تهدید خواهد نمود ، لذا اینگونه رفتارها به دلیل تبعات و عواقب منفی آن، از سوی قانونگذار جرم انگاری شده و مستلزم مجازات می باشد.در این مقاله سعی شده است به منظور آگاه سازی شهروندان و اطلاع رسانی در زمینه مسائل حقوقی ، ضمن شناخت علائم و تابلوهای راهنمائی و رانندگی ، جرائمی که نسبت به این علائم و تابلوها قابلیت تحقق دارند، را مورد بررسی اجمالی قرار دهیم.

کلید واژگان : علائم و تابلوهای راهنمائی و رانندگی - سرقت - تخریب - خرابکاری

مقدمه :

درتعریف دولت می توان گفت که دولت "قدرت سازمان یافته حقوقی به منظور اجرای عدالت و انجام دادن خدمات عمومی است1، و برابر دیدگاه طرفداران دولت حداقلی - در مقابل طرفداران دولت حداکثری - وظیفه اصلی هر دولتی در درجه اول صیانت از جان و مال مردم است ، این وظیفه با ایجاد امنیت و ... ادا می شود.2بر همین اساس ، در اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، وظایفی بر عهده دولت محول شده است که می بایست همه امکانات خود را برای اجرای آن بکار ببرد از جمله استقرار عدالت اجتماعی ، همبستگی ملی و امنیت عمومی و... ، بنابراین دولت ودستگاههای اجرائی علاوه بر تامین نیازمندی های همگانی ، مامور تامین نظم وامنیت کشور در زمینه های مختلف می باشند3 و براینیل به این امر مهم اختیار وضع قوانین و مقررات و آئین نامه ها را دارد که این حق مطابق اصل 85 و 138 قانون اساسی به دولت اعطاء شده است.

از جمله این مقررات و آئین نامه ها ، آئین نامه انتظامی است ، چرا که برقراری نظم بدون اتخاذ تدابیر انتظامی ممکن نخواهد بود ، آئین نامه راهنمائی و رانندگی که برای بهبود عبور و مرور ، پیشگیری از حوادث جاده ای و خودروئی و کاهش آمار تلفات مربوطه و در یک جمله تامین نظم در راهها و حفظ نفوس عموم جامعه وضع می گردد از مصادیق آئین نامه انتظامی به شمار می رود که تخلف از آن مستلزم اعمال جریمه های انتظامی و یا حتی مجازات خواهد بود.نصب علائم و تابلوهای راهنمائی و رانندگی در جاده ها و خیابانها به منظور تحقق همین اهداف صورت می گیرد و بهره وری و کارآئی حداکثری از این علائم در اولویت دستگاههای مجری می باشد، لذا رفتارهائی که موجب اخلال در این مقصود گردند ، در قانون جرم انگاری شده است از جمله هرگونه خرابکاری و تخریب در این علائم یا سرقت آنها ، که مستلزم مجازات فرد مرتکب خواهد بود.

-1 علائم راهنمائی و رانندگی:

-1-1 تعریف علائم راهنمائی و رانندگی:

هر نوع علامت عمودی و افقی مانند تابلو ، چراغ راهنمائی و رانندگی ، خط کشی ، نوشته و ترسیم و همچنین تجهیزات هدایت کننده ، سوت ، حرکت دست و ... که به وسیله مقامات صلاحیت دار برای کنترل عبور و مرور تعیین و بکار برده می شود را علائم راهنمائی ورانندگی گویند.1

-1-2 انواع علائم و تابلوهای راهنمائی و رانندگی:

این علائم و تابلوها به طور کلی به سه دسته عمده تقسیم می شوند:

الف - تابلوهای اخطاری: این دسته از تابلوها عموما به صورت مثلث متساوی الاضلاع - نشسته بر قاعده - با نوارهای حاشیه قرمز رنگ و زمینه سفید رنگ بوده که علامت هشدار دهنده برای خطر هستند و در داخل آن نوع خطر را به وسیله علائمی خاص با رنگ مشکی نشان می دهند، مانند تابلوهای پیچ خطرناک یا هشدار سقوط سنگ.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید