مقاله حسابداری اسلامی ونقش آن درکاهش فقر

word قابل ویرایش
14 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده
فقر پدیده ای چند بعدی است و به رغم تغییراتی که در پارادایم های توسعه در نیمۀ دوم قرن بیستم صورت گرفته ، تعهد ارائه یک زندگی خوب به تمام افراد بشر تاکنون عملی نشده است ، درواقع فقر مشکلی است که تمام کشورها بدون توجه به درجۀ توسعه یافتگی با آن مواجهند . فقر می تواند به دلیل فقدان دسترسی به منابع درآمدی باشد، به گونه ای که فرد فقیر با صرف تمام درآمد خود از منابع مختلف نمی تواند تمام یا برخی از نیازهای ضروری خود را شامل خوراک، پوشاک، مسکن ، بهداشت ، درمان و آموزش تأمین کند. با مروری بر تجربه استراتژی های ضد فقر در جهان ، در می یابیم که حسابداری اسلامی از جمله عوامل کاهش دهنده فقر در دنیا میباشد . پژوهشگران این حوزه معتقدند ، حسابداری سنتی که مبتنـی بـر جهان بینی غربی است نمی تواند پاسخگوی تأمین نیازهای گزارشگری مالی در کشـورهای اسـلامی باشـد .
لذا حسابداران مسلمان باید در کشورهای اسلامی تعریفی از حسابداری اسلامی ارائه کنند و با تبیین اهـداف و خصوصیات حسابداری اسلامی، الزامات گزارشگری را روشن کنند.طرفداران این رویکرد معتقدنـد حـداکثر سازی زکات باید جایگزین حداکثر سازی سود شود. در این مقاله نشان داده میشـود عـواملی چـون زکـات ، وقف که از طرف خداوند سبحان واجب شده است ، از جمله متغیر اقتصادی هسـتندکه در فقرزدایـی نقـش بسزایی دارند .
واژگان کلیدی: حسابداری اسلامی ، ارزیابی فقر، وقف ، زکات ، تامین مالی خرد
مقدمه
با آغاز توسعه وسیع حسابداری در کشورهای اسلامی، مسلمانان فکر و ذهن خود را به تدوین استانداردهای حسابداری مبتنی بر احکام اسلامی، جهت ایفای مسئولیت پاسخگویی و فرآیند گزارشگری و همچنین تأمین نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان مسلمانان معطوف نمودند . در سال ١٩٩٧ میلادی زید حسابداری اسلامی را فرآیند منظم ثبت معاملات مشروع در دفاتر و اندازه گیری نتایج مالی بر مبنای این معاملات به منظور استفاده از تصمیم گیری معرفی نمود .
واقعیت آن است که نظام بانکداری اسلامی در ایران و در سطح جهان ، بر حل مشکلات فقهی و اجرایی خود متمرکز شده و از اهداف اجتماعی، انسانی و اسلامی مانند عدالت ، کاهش نابرابریهای ناصحیح اجتماعی، و رفع فقر دور شده است . تجربه تأمین مالی خرد متعارف میتواند با انجام اصلاحات و تعدیلات مورد نیاز در نظام بانکداری اسلامی مورد استفاده قرار گرفته و به بانکهای اسلامی در جهت انجام وظایف اجتماعی که دارند کمک کند بنابراین لازم است بانکداری و تامین مالی اسلامی به اهداف اجتماعی خود مانند رفع فقر و توانمندسازی گروه های پایین درآمدی توجه ویژهای داشته باشد . در واقع تجربه تامین مالی خرد اسلامی می تواند به عنوان بعدی دیگر ازاسلامی شدن نظام بانکداری در کشور مطرح باشد . در چند دهه اخیر تجربه های خوب در حوزه ارائه خدمات مالی به گروه های پایین درآمدی، تحت عنوان ” تأمین مالی خرد ” به وجود آمده است . مسلما یکی از مهمترین اصلاحات مورد نیاز جهت استفاده از تجربه تامین مالی خرد متعارف که بر مبنای نرخ بهره انجام می شود، به کار بردن ابزارهای اسلامی ( عقود مشارکتی، مبادلهای قرض الحسنه ) و نهادهای موجود در جامعه اسلامی( صدقات ، اوقاف ، زکات ، خمس ، انفال و غیره ) در تجهیز منابع برای موسسه تامین مالی خرد اسلامی و به طور مشابه ابزارهای مالی اسلامی در تخصیص منابع جمع آوری شده است .
در مذهب شیعه زکات به کالاهای معدودی ( شتر، گاو، گوسفند، خرما، گندم ، جو، کشمش ، طلا و نقره ) تعلق می گیرد ، اما به منفعت کسب به طور عام تعلق نمی گیرد . حوزه گزارشگری مالی اساسا مربوط به شرکتها و دیگر شخصیتهایی است که محاسبه زکات برای آنها مورد ندارد . در مذهب شیعه خمس به منفعت کسب تعلق می گیرد اما خمس هم اساسا در حوزه فردی است و انتقال آن یا پرداخت آن توسط شخصیت حقوقی یا شرکت تاکنون مطرح نشده است . با بررسی حسابداری اسلامی و مطالعه زکات ، ربا و ثروت می توان گفت در کشورهای مسلمان ، از قوانین قرآنی در عمل و بی ریا پیروی شد، حسابداری مالی هم متأثر خواهد شد . لذا رعایت قوانین اسلامی در حسابداری منجر به سود معقول ، منافع جمعی و انصاف و عدالت خواهد و این می توان ما را در این پژوهش به چالشها بکشاند که آیا زکات به تنهایی در برابر مالیات و سایر مسائل حسابداری می تواند جوابگو باشد .
در حسابداری اسلامی جایگزینی حداکثر سازی زکات به جای حداکثر سازی سود مطرح است . زکات زمانی حداکثر می شود که سود حداکثر شود. ضمن اینکه اگر حداکثر سازی سود در چارچوب شرع باشد چه ایرادی دارد؟ حداکثر سازی سود خود انگیزه ای برای افزایش کارایی است و در جوامع مسلمان باید افزایش کارایی برای استفاده بهتر ازمنابع اقتصادی محدود تشویق شود تا جامعه اسلامی از دام فقر رها شود. موضوع دیگری که در بحث حسابداری اسلامی قابل طرح است ، موضوع ارث می باشد . ارث از مواردی است که در قرآن کریم و به تبع آن ، در فقه اسلامی مورد توجه قرار گرفته است . از آنجا که در مسأله ارث عموما مباحث مالی مطرح می باشد و بعضا پیچیدگی هایی در محاسبات آن وجود دارد ، آشنا شدن حسابداران با آن ضروری به نظر می رسد .
موضوع دیگری که در بحث حسابداری اسلامی مطرح شده است ، موضوع وقف است . وقف از موارد مورد توجه در فقه اسلامی می باشد . در فقه تأکید بسیار بر حفظ موقوفات و تأمین نظر واقفین شده است .
دستیابی به این هدف مستلزم سیستم حسابداری است که بتواند درآمدها و هزینه ها را به نحو صحیح شناسایی و در مسیر مشخص شده صرف نماید . از این رو موضوع حسابداری موقوفات مطرح گردیده است .
حسابداری اسلامی می تواند به عنوان یک فرایند حسابداری که اطلاعات مناسب ( ونه ضرورتا محدود به داده های مالی ) را برای ذینفعان یک واحد تجاری فراهم می کند تا آنها بتوانند از اینکه واحد تجاری همواره در محدوده وقلمرو شریعت اسلامی فعالیت کرده وبه هدف های اقتصادی – اجتماعی خود دست می یابد ، اطمینان یابند .
در جامعه اسلامی، لازم است تمامی روابط اقتصادی و مالی به نحوی تنظیم گردد که نظام اقتصادی بتواند در راستای تامین اهداف مورد نظر اسلام حرکت کند . از طرف دیگر، نظام تامین مالی اسلامی، بعنوان یکی از ابعاد نظامی جامع تر به نام اقتصاد اسلامی، نسبت به تامین اهداف مورد نظر اسلام در حوزه اقتصاد دارای وظیفه بوده و نمی تواند نسبت به این اهداف بی تفاوت و یا کم توجه باشد. ازاین رو میتوان ادعا کرد که تلاش در جهت رفع فقر و تقویت عدل و احسان در جامعه از جمله اهداف اصلی نظام مالی اسلام است .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 14 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد