مقاله حسابداری اسلامی ونقش آن درکاهش فقر

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان

چکيده
فقر پديده اي چند بعدي است و به رغم تغييراتي که در پارادايم هاي توسعه در نيمۀ دوم قرن بيستم صورت گرفته ، تعهد ارائه يک زندگي خوب به تمام افراد بشر تاکنون عملي نشده است ، درواقع فقر مشکلي است که تمام کشورها بدون توجه به درجۀ توسعه يافتگي با آن مواجهند . فقر مي تواند به دليل فقدان دسترسي به منابع درآمدي باشد، به گونه اي که فرد فقير با صرف تمام درآمد خود از منابع مختلف نمي تواند تمام يا برخي از نيازهاي ضروري خود را شامل خوراک، پوشاک، مسکن ، بهداشت ، درمان و آموزش تأمين کند. با مروري بر تجربه استراتژي هاي ضد فقر در جهان ، در مي يابيم که حسابداري اسلامي از جمله عوامل کاهش دهنده فقر در دنيا ميباشد . پژوهشگران اين حوزه معتقدند ، حسابداري سنتي که مبتنـي بـر جهان بيني غربي است نمي تواند پاسخگوي تأمين نيازهاي گزارشگري مالي در کشـورهاي اسـلامي باشـد .
لذا حسابداران مسلمان بايد در کشورهاي اسلامي تعريفي از حسابداري اسلامي ارائه کنند و با تبيين اهـداف و خصوصيات حسابداري اسلامي، الزامات گزارشگري را روشن کنند.طرفداران اين رويکرد معتقدنـد حـداکثر سازي زکات بايد جايگزين حداکثر سازي سود شود. در اين مقاله نشان داده ميشـود عـواملي چـون زکـات ، وقف که از طرف خداوند سبحان واجب شده است ، از جمله متغير اقتصادي هسـتندکه در فقرزدايـي نقـش بسزايي دارند .
واژگان کليدي: حسابداري اسلامي ، ارزيابي فقر، وقف ، زکات ، تامين مالي خرد
مقدمه
با آغاز توسعه وسيع حسابداري در کشورهاي اسلامي، مسلمانان فکر و ذهن خود را به تدوين استانداردهاي حسابداري مبتني بر احکام اسلامي، جهت ايفاي مسئوليت پاسخگويي و فرآيند گزارشگري و همچنين تأمين نيازهاي اطلاعاتي استفاده کنندگان مسلمانان معطوف نمودند . در سال ١٩٩٧ ميلادي زيد حسابداري اسلامي را فرآيند منظم ثبت معاملات مشروع در دفاتر و اندازه گيري نتايج مالي بر مبناي اين معاملات به منظور استفاده از تصميم گيري معرفي نمود .
واقعيت آن است که نظام بانکداري اسلامي در ايران و در سطح جهان ، بر حل مشکلات فقهي و اجرايي خود متمرکز شده و از اهداف اجتماعي، انساني و اسلامي مانند عدالت ، کاهش نابرابريهاي ناصحيح اجتماعي، و رفع فقر دور شده است . تجربه تأمين مالي خرد متعارف ميتواند با انجام اصلاحات و تعديلات مورد نياز در نظام بانکداري اسلامي مورد استفاده قرار گرفته و به بانکهاي اسلامي در جهت انجام وظايف اجتماعي که دارند کمک کند بنابراين لازم است بانکداري و تامين مالي اسلامي به اهداف اجتماعي خود مانند رفع فقر و توانمندسازي گروه هاي پايين درآمدي توجه ويژهاي داشته باشد . در واقع تجربه تامين مالي خرد اسلامي مي تواند به عنوان بعدي ديگر ازاسلامي شدن نظام بانکداري در کشور مطرح باشد . در چند دهه اخير تجربه هاي خوب در حوزه ارائه خدمات مالي به گروه هاي پايين درآمدي، تحت عنوان " تأمين مالي خرد " به وجود آمده است . مسلما يکي از مهمترين اصلاحات مورد نياز جهت استفاده از تجربه تامين مالي خرد متعارف که بر مبناي نرخ بهره انجام مي شود، به کار بردن ابزارهاي اسلامي ( عقود مشارکتي، مبادلهاي قرض الحسنه ) و نهادهاي موجود در جامعه اسلامي( صدقات ، اوقاف ، زکات ، خمس ، انفال و غيره ) در تجهيز منابع براي موسسه تامين مالي خرد اسلامي و به طور مشابه ابزارهاي مالي اسلامي در تخصيص منابع جمع آوري شده است .
در مذهب شيعه زکات به کالاهاي معدودي ( شتر، گاو، گوسفند، خرما، گندم ، جو، کشمش ، طلا و نقره ) تعلق مي گيرد ، اما به منفعت کسب به طور عام تعلق نمي گيرد . حوزه گزارشگري مالي اساسا مربوط به شرکتها و ديگر شخصيتهايي است که محاسبه زکات براي آنها مورد ندارد . در مذهب شيعه خمس به منفعت کسب تعلق مي گيرد اما خمس هم اساسا در حوزه فردي است و انتقال آن يا پرداخت آن توسط شخصيت حقوقي يا شرکت تاکنون مطرح نشده است . با بررسي حسابداري اسلامي و مطالعه زکات ، ربا و ثروت مي توان گفت در کشورهاي مسلمان ، از قوانين قرآني در عمل و بي ريا پيروي شد، حسابداري مالي هم متأثر خواهد شد . لذا رعايت قوانين اسلامي در حسابداري منجر به سود معقول ، منافع جمعي و انصاف و عدالت خواهد و اين مي توان ما را در اين پژوهش به چالشها بکشاند که آيا زکات به تنهايي در برابر ماليات و ساير مسائل حسابداري مي تواند جوابگو باشد .
در حسابداري اسلامي جايگزيني حداکثر سازي زکات به جاي حداکثر سازي سود مطرح است . زکات زماني حداکثر مي شود که سود حداکثر شود. ضمن اينکه اگر حداکثر سازي سود در چارچوب شرع باشد چه ايرادي دارد؟ حداکثر سازي سود خود انگيزه اي براي افزايش کارايي است و در جوامع مسلمان بايد افزايش کارايي براي استفاده بهتر ازمنابع اقتصادي محدود تشويق شود تا جامعه اسلامي از دام فقر رها شود. موضوع ديگري که در بحث حسابداري اسلامي قابل طرح است ، موضوع ارث مي باشد . ارث از مواردي است که در قرآن کريم و به تبع آن ، در فقه اسلامي مورد توجه قرار گرفته است . از آنجا که در مسأله ارث عموما مباحث مالي مطرح مي باشد و بعضا پيچيدگي هايي در محاسبات آن وجود دارد ، آشنا شدن حسابداران با آن ضروري به نظر مي رسد .
موضوع ديگري که در بحث حسابداري اسلامي مطرح شده است ، موضوع وقف است . وقف از موارد مورد توجه در فقه اسلامي مي باشد . در فقه تأکيد بسيار بر حفظ موقوفات و تأمين نظر واقفين شده است .
دستيابي به اين هدف مستلزم سيستم حسابداري است که بتواند درآمدها و هزينه ها را به نحو صحيح شناسايي و در مسير مشخص شده صرف نمايد . از اين رو موضوع حسابداري موقوفات مطرح گرديده است .
حسابداري اسلامي مي تواند به عنوان يک فرايند حسابداري که اطلاعات مناسب ( ونه ضرورتا محدود به داده هاي مالي ) را براي ذينفعان يک واحد تجاري فراهم مي کند تا آنها بتوانند از اينکه واحد تجاري همواره در محدوده وقلمرو شريعت اسلامي فعاليت کرده وبه هدف هاي اقتصادي – اجتماعي خود دست مي يابد ، اطمينان يابند .
در جامعه اسلامي، لازم است تمامي روابط اقتصادي و مالي به نحوي تنظيم گردد که نظام اقتصادي بتواند در راستاي تامين اهداف مورد نظر اسلام حرکت کند . از طرف ديگر، نظام تامين مالي اسلامي، بعنوان يکي از ابعاد نظامي جامع تر به نام اقتصاد اسلامي، نسبت به تامين اهداف مورد نظر اسلام در حوزه اقتصاد داراي وظيفه بوده و نمي تواند نسبت به اين اهداف بي تفاوت و يا کم توجه باشد. ازاين رو ميتوان ادعا کرد که تلاش در جهت رفع فقر و تقويت عدل و احسان در جامعه از جمله اهداف اصلي نظام مالي اسلام است .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 27700 تومان در 14 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله بررسی ونقش شورای اسلامی در بشرواهداف

word قابل ویرایش
23 صفحه
18700 تومان
شورا يكي از اركان تقويت مديريت است ولازمه تحقق اهداف است . وقرآن كريم به طور صريح مديران را مكلف مي كند كه در اموري كه نياز مبرم به تحقيق دارد از افكار وانديشه هاي تابناك انسانها بهره مند شوند تا ضريب اطمينان جهت دستيابي به اهداف تسسهيل گردد .وشورااسلامي موجب تحكيم وتعميق ارزشها مي شود . وزمينه ساز براي آموزش ...

بررسی ونقش شورای اسلامی در بشرواهداف

word قابل ویرایش
31 صفحه
18700 تومان
چكيده شورا بايد همه جا باشد .                   امام خميني ( ره )شورا يكي از اركان تقويت مديريت است ولازمه تحقق اهداف است . وقرآن كريم به طور صريح مديران را مكلف مي كند كه در اموري كه نياز مبرم به تحقيق دارد از افكار وانديشه هاي تابناك انسانها بهره مند شوند تا ضريب اطمينان جهت دستيابي به اهداف تسسهيل گردد .وش ...

تحقیق در مورد کارآموزی حسابداری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

word قابل ویرایش
24 صفحه
18700 تومان
كارآموزي حسابداری - دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميانهمقدمهبا توجه به رشد روزافزون جمعيت جامعه انساني و فعاليتهاي اقتصادي آن در سالهاي اخير نياز به حسابداري در رشته‌هاي مربوط به آن را در جامعه‌اي امروزي به يك مسئله جدي مبدل ساخته است و صاحب‌نظران را برآن داشته كه در مورد توسعه و گسترش اين حرفه بااهميت فكر اساسي ن ...

دانلود مقاله حسابداری اسلامی و جایگاه آینده آن در ایران

word قابل ویرایش
28 صفحه
21700 تومان
حسابداری اسلامی و جایگاه آینده آن در ایرانكيدهدر این مقاله به بررسی حسابرسی از دیدگاه اسلام پرداخته شده است. به استناد آیات قران، احادیث و روایات پیامبر اسلام و امامان شیعه نه تنها اسلام بطور کلی ضرورت حسابرسی و نقش آن را در سالم سازی محیط اقتصادی و اجتماعی یاد آور شده است، بلکه بطور صریح به مفاهیمی از قبیل ا ...

دانلود مقاله َبررسی تأثیر حسابداری منابع انسانی بر کارآفرینی سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کلیبر

word قابل ویرایش
13 صفحه
21700 تومان
بررسي تأثير حسابداري منابع انساني بر كارآفريني سازماني دانشگاه آزاد اسلامي واحد كليبرچكيدههدف - ثبت ارزش اقتصادي انسان در گزارش‌هاي مالي، افزايش کارآيي مديريت منابع انساني و ايجاد امکاناتي براي ارزشيابي خط‌مشي‌هاي پرسنلي نظير برنامه هاي آموزشي و توجيهي، ارزيابي منابع انساني يک سازمان از نظر حفظ شدن، تحليل رفت ...

دانلود مقاله اولین همایش تحولات حسابداری وحسابرسی دانشگاه آزاداسلامی واحد کرمانشاه

word قابل ویرایش
17 صفحه
21700 تومان
اولین همایش تحولات حسابداری وحسابرسیدانشگاه آزاداسلامي واحد کرمانشاهموضوع مقاله :حسابداری محیط زیست وتئوری مشروعیت Environmental accounting and Legitimacy theory نگارنده:یعقوب اقدم مزرعه عضوهیات علمیدانشگاه آزاداسلامي واحد صوفیان)گروه حسابداري )چكيده : دراين مقاله به بررسي تئوري مشروعيت ورابطه آن با جايگ ...

مقاله تاثیرخمس وزکات در حسابداری اسلامی بر کاهش فقر

word قابل ویرایش
25 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده فقر مايه پريشاني انسان ، سر گرداني عقل و فراهم شدن غم و اندوه است . مهمترين دغدغه ها تأمين مالي برنامه هاي فقر زدايي است .کشورها سعي دارند از ظرفيت هاي خود در اين راه استفاده کنند.زکات يـک واجب عبادي مالي است که مهمترين موارد مصرف آن تأمين زندگي فقراء و مساکين و تـأمين نيازهـاي عام المنفعه (في سبيل ال ...

مقاله ارزیابی چارچوب مفهومی اندازه گیری حسابداری با رویکرد اسلامی ( ارزش های جاری در برابر بهای تمام شده تاریخی )

word قابل ویرایش
26 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده : اين مقاله در مورد اندازه گيري هاي حسابداري از منظر ارزش هاي فرهنگ اسلامي بحث مي کنـد. بررسي انجام شده با استفاده از مطالعات هافستد، گري ، و پيررا، نظريه مرتبط بـا ارزش هـاي حسـابداري اسلامي را از طريق درک دين ، توسعه مي دهد. اين مقاله صرفا ديدگاه اسلام را به عنوان يکي از مطرح ترين اديان دنيا، مور ...