مقاله حمل و نقل ترکیبی کانتینر با استفاده از واگن رویکردی نو در ایران

word قابل ویرایش
11 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

حمل و نقل ترکیبی کانتینر با استفاده از واگن رویکردی نو در ایران

چکیده مقاله

با توجه به سهم اندک جابجایی کانتینر توسط حمل و نقل ریلی در این مقاله سعی شده ابتدا حمل و نقل چند وجهـی معرفی شود و از آنجائیکه حمل و نقل چند وجهی در کالاهای عمده ،فقط با کانتینر میسر و مقرون به صرفه می باشـد لذا مزایای حمل کالا با کانتینر , روند تجارت کانتینر تا سال ۲۰۰۶ در دنیا توضیح داده شـده اسـت پـس بـرای اثبـات اینکه جهان نیز به سمت حمل و نقل کانتینری روی آورده است ،ظرفیت و عملکـرد چنـد بنـدر کـانتینری در منـاطق مختلف دنیا و ظرفیت کشتیهای کانتینر بر و روند گسترش آن ذکر شده است و در انتها به داخل کشور و بنـدر شـهید رجائی بعنوان بزرگترین بندر عملیاتی ایران توجه داده شده و به مشکلات حمل و نقل ریلی وسهم انـدک آن بـا توجـه مزیتهای بالقوه این شیوه حمل و در نهایت پیشنهاداتی جهت افزایش سهم حمل و نقل ریلـی در زمینـه کـانتینر ارائـه شده است.

مقدمه:

حمل و نقل ترکیبی ( چندوجهی ) پس از انقلاب صنعتی ، عرصه جدیدی بود بـرای صـاحبان کـالا کـه بـا بکـارگیری کانتینر این نوع حمل ونقل سرعت و شتاب بیشتری گرفت مدتها است مشکلات حمل و نقل چنـدوجهی را کـشورهای مختلف از سد راه برداشته اند و با حمایت از کنوانسیون حمل و نقل چند وجهی سـازمان ملـل مقـررات جدیـد اسـناد حمل و نقل چندوجهی را از ژانویه سال ۱۹۹۲ مورد اجرا گذاشته شد . اما کشور ما با مـشکلات زیـادی در ایـن زمینـه مواجه است که بخشی از آن به عدم سرمایه گذاری لازم و بخشی نیز به بی توجهی مسئولین و دست اندرکاران مربـوط می شود . با توجه به قدرتمندی جمهوری اسلامی ایران در حمل و نقل دریایی و با دارا بودن بزرگترین ناوگان دریـایی در خاورمیانه ، عمده مشکلات بیشتر به حمل و نقل جاده ای و ریلی بر مـی گـردد . بطوریکـه در سـال ۱۳۸۴ از یـک میلیون و ۴۰۰ هزار عملیات حمل و نقل کانتینری در بندر شهید رجایی فقط ۲۷ هزار TEU کـانتینر توسـط ناوگـان ریلی حمل گردیده است علیرغم اینکه ناوگان ملی دریایی ( کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ) حدود %۵۰ سهم حمل و نقل کانتینری را بعهده داشته ، متاسفانه ناوگان ریلی فقط %۲ درحمل و نقل کانتینر سهم داشته است که با توجه به مزیتهای حمل و نقل ریلی ضرورت دارد این شق از حمل و نقل توسعه یابد.

-۱ تعریف حمل ونقل چند وجهی :

براساس کنوانسیون سازمان ملل ، تعریف حمل و نقل چند وجهی عبارت است از » حمل کالا بوسیله حـداقل دوشیوه متفاوت حمل ، براساس یک قرارداد حمل چند وجهی از محلی در یک کشور ( که محموله در اختیار متصدی حمل قرار می گیرد ) به محلی در کشور دیگر (که محموله تحویل می شود ) « یـا براسـاس تعریـف دیگر عبارت است » جابجایی و حمل کالا با استفاده از تمام امکانات حمل و نقل در یک مسیر که می توانـد ریلی ، جاده ای ، هوایی و یا دریایی باشد .

-۲ مزایای حمل و نقل چندوجهی :

الف ) ـ صاحب کالا فقط با یک عامل با عنوان گراننده حمـل و نقـل چنـد وجهـی یـا MTO

( (MULTIMODAL TRANSPORT OPERATOR هماهنگی های لازم را انجام می دهـد و خسارتهای احتمالی را نیز از او طلب می نماید .

ب ) ـ از خسارتهای زمانی و خطـرات دزدی کـالا در زمـان انتقـال از یـک شـیوه بـه شـیوه دیگرحمـل (یـا ترانسشیپمنت ( TRANSSHIPMENT جلوگیری می کند و در نهایت ایمنی کالا بیشتر میشود .
ج ) ـ نیاز به صدور اسناد حمل بیشتری ندارد .

د ) ـ گرداننده حملرأساً نسبت به ترانزیت داخلی یا خارجی کالا بدون حضور صـاحب کـالا یـا نماینـده وی اقدام می نماید .
هـ ) ـ با توجه به شناخت MTO از بازار ، زمان و هزینه کاهش پیدا می کند .

-۳ مزایای کانتینر برای حمل و نقل چند وجهی :

الف ) ـ سهولت در تخلیه و بارگیری ب ) ـ سهولت در چیدمان و استفاده از حداکثر فضا در محل تخلیه و بارگیری

ج ) ـ کاهش هزینه های تخلیه و بارگیری
د ) ـ افزایش ضریب ایمنی کالا از نظر سرقت و صدمه وارده به کالا

هـ ) ـ افزایش سرعت در تخلیه و بارگیری و در نتیجه صرفه جویی در زمان و ) ـ چیدمان قابل توجهی کالا در یک کانتینر

روند تجارت کانتینر تا سال ۲۰۰۶ و پیش بینی آن تا سال ۲۰۱۱

روند گسترش ناوگان کشتیهای کانتینری بر حسب TEU 2006 -2001

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 11 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد