مقاله در مورد اثر الکترونیک عمومی

word قابل ویرایش
44 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

اثر الکترونیک عمومی

منبع تغذبه دوبل: منبع تغذیه ۳ و لوحه دارد که یکی از آن ها برای تنظیم مقدار ولتاژ است که می توانیم ولتاژ را از ۳ الی ۳۰ ولت تنظیم کنیم.
Fin= برای تنظیمات دقیق ولتاژ است. که برای تنظیم به صورت ۱/۰ است.
ولوم جریان: که برای تعیین جریان دهی است برای بدست آوردن جریان ۵/۰ آمپر باید ابتدا مدار را وصل کنیم بعد با ولوم کنترل جریان خروجی جریان را تنظیم کرد.
دکمه های قسمت پایین منبع تغذیه:

Stand by: برای نیمه روشن ساختن دستگاه. برای قطع کردن لحظه های دستگاه از دکمه stand by استفاده می کنیم.
Flot: (شناور): هر منبع تغذیه به صورت مجزا از هر منبع عمل می کند.
SER: دو منبع ولتاژ را با هم سرای می کند برای اینکه هر دو منبع سری شود از این دکمه استفاده می شود. معمولا دو پایه کنار زمین و دو پایه + و – وسظ به عنوان پایه های + و – استفاده می کنیم و ممکن است در برخی از دستگاه ها برعکس شود.
PAR: به محض اینکه دکمه PAR را بزنیم هر دو منبع یک ولتاژ دارند یعنی دارای ولتاژ مساوی می شوندو موازی می شوند.

Track: ولتاژ منبع اول را به ولتاژ منبع دوم وابسته می کند. فقط تنظیم ولتاژ به هم وابسته و در خروجی جدا هستند از هم ولی در PAR هر دو منبع یکی می شود.
دستگاه سیگنال ژنراتور: فرق فانکشن ژنرتور با سیگنال ژنراتور در این است که در فانکشن ژنراتور انواع شکل موج ها و سیگنال های مختلف را به ما می دهد ولی در سیگنال ژنراتور فقط موج sin به ما می دهد
مفانکشن ژنراتور: برای تنظیم فرکانس مثلا فرکانس ۱۰۰ هرتز می خواهیم می گذاریم روی ۱۰۰ و بعد با ولوم تنظیم می کنیم.

ولوم Level: با استفاده از Level می توانیم دامنه سیگنال خروجی را کم و زیاد کنیم.
عدد Tim/Div * تعداد خانه های اشغال شده توسط سیگنال= T= زمنا تناوب
volt Div * عدد تعداد خانه های عمودی = Vmax
f= 1/T
آزمایش شماره ۱ «کارگاه الکترونیک عمومی»
منبع تغذیه:
در جهت عمودی به دو قسمت تقسیم شده است که دو قسمت اول دو تا تغذیه جداگانه هر کدام به اندازه ۳۰ ولت می باشد که هر کدام ۳ ولوم دارند که ولوم اول از سمت چپ برای تغذیه A که مقدار ولتاژ از ۰ تا ۳۰ تنظیم می کند تا در خروجی داشته باشیم ولوم دوم به نام Fine که برای تنظیم دقیق و کسری دستگاه به کار می رود و ولوم سوم برای تنظیم جریان دهی خروجی به کار می رود. و سه ولومم دیگر همانند ۳ لوم بالا برای تغریه دومی است. دو قسمت پایین ما فیش های خروجی و کلید روشن و خاموش کردن دستگاه به علاوه شش دکمه دیگر داریم که به اختصار توضیح داده می شوند.
آخرین ولوم های سمت راست و چپ به نام stand by (A,B) برای غیر فعال کردن دستگاه برای چند لحظه به کار می رود که اگر، می خواهیم کاری روی دستگاه انجام دهیم نیاز به قطع کلی دستگاه نباشد.
ولوم Flot: حالت عادی یا شناور در دستگاه که پایین بودن یا نبودن آن زیاد مهم نیست.
ولوم SER: برای آنکه با ولتاژ خروجی را افزایش دهیم لازم است که دو منبع با هم به صورت سری قرار بگیرند که حالت سری کردن دستگاه را این کلید بر عهده دارد.

PAR ولوم: اگر بخواهیم جریان خروجی را افزایش دهیم باید دو منبع را با هم موازی کنیم که این را با این دکمه می توان انجام داد که در این حالت چون ولتاژ باید ثابت باشد یک از منابع وابسته به منبع دیگر می شود.
Track: وابسته کردن یکی از دو دستگاه بر هم البته در این حالت جریان خروجی تغییر نمی کند (برخلاف PAR)

نکته: دستگاه سیگنال ژنراتور فقط موج سینوسی تولید می کند ولی پاتشنی ژنراتور موج های مختلفی را به وجود می آورد.
آزمایش:
الف) برای تغییر شدت نور جمجعه از ولوم INTEN استفاده می کنیم.
ب) برای تبدیل کردن خط روی حسنه به نقطه باید ولوم TiMDiv در بیشترین مقدار خود از سمت راست قرار دهیم چون هرچه زمان تناوب کمتر شود فرکانس بیشتر می شود که باعث می شود ما خط وسط را به صورت نقطه ببینیم البته این کار را با کلید x-y هم می توان انجام داد.
ج) برای تنظیم شدت نور از ولوم Focus استفاده می کنیم.
د) برای تنظیم کردن یم روی صفحه آن را روی حالت GND گذاشته و یا ولوم PAVER آن را انجام می دهیم
هـ) با چرخاندن و لوحه VOLT/DIV از بیشتر به کمتر مشاهده می شود که ضخامت بیم افزایش یافته پر رنگ تر می شود. و با تغییر دادن V/cimیم در حالت عمودی اندکی جا به جا می شود.
د) هرچه لوحه Tim/Div را از بیشتر به کمتر انتقل دهیم باعث می شود که بنی خط فاصله بیفتد که این فاصله های t ثانی بر اثر f=1/t صورت می گیرد یعنی هرچه T را کاهش دهیم F افزایش پیدا می کند و در انتها نیزها می توانیم خط را به صورت یک نقطه در صحنه مشاهده می کنیم.
ز) Ext.triy به معنای روشن کردن از خارج می باشد و بر ای اینکه ما بتوانیم از بیرون یک سیگنال به ورودی مدار مقایسه کننده اسیلوسکوپ اعمال کنیم نیاز به یک ترمینال ورودی داریم این ترمینال Ext Tring نام دارد.
۲- یک موج سینوسی با دامنه یک ولت Umax=1u و فرکانس Hz50 توسط منبع تغذیه اسیلوسکوپ اعمال نموده و شکل موج را رسم کنیم فرکانس و ولتاژ p-p آن را از روی اسید سکوپ خوانده و با مقدار داده شده مقایسه کنید؟
v1=1*2*5/0= ضریب سلکتور * تعداد خانه های عددی صحنه * v/Div= دامنه موج
(s) 2/0 = 1*4*05/0 = ضریب تضعیف*تعداد خانه های افقی*Tim/Div= زمان تناوب
Hz50=2/0*1= T/1=F
که با داده های مسئله تفاوتی ندارد.
۳- مرحله دوم را توسط یک سینگنال ژنراتوربهای منبع تغذیه تکرار نمایید و تفاوتها را ثبت کنید.
سیگنال ژنراتور هم مانند منبع تغذیه همان عمل بالا را انجام داد و اختلاف قابل مقایسه بود وجود نیاید و خیلی میل اختلاف کم بود.
۴- فرکانس سیگنال ژنراتور روی KHz10 قرار داده ی دامنه موج را mV500 انتخاب کرده و آزمایش دوم را تکرار کنید.
V5/0=1*1*5/0=ضریب تضعیف*تعداد خانه های عمودی صحنه * V/Div=دامنه موج
(ms)1=1*5*3-10*2/0=ضریب تضعیف*تعداد خانه های افقی*Tim/Div=زمان تناوب
KHz1= 5-10*1/1=T/1=F

در این حالت چون فرکانس بیشتر شده اسیلوسکوپ ما از نصف بیشتر برخوردار است.
۱۱- با انتخاب CH1 و با استفاده از x-y نقطه را در وسط صحنه تنظیم کنید تا تغییر حالت x-y به AVTO چه تغیر در مرکز بین نقطه و خط ایجاد می شود. چرا؟
نقطه هیچ تغییر نمی مند و در همان وسط می ماند و به خط تبدیل می شود در حالت افقی وسط دستگاه است.
۱۲- با انتخاب ۲CH مورد ۱۱ را تکرار کنید.

مانند آزمایش یازده همان اتفاق تکرار می شود.
۱۳- تفاوت AVTO-NORM چیست؟ NORM برای فرکانس های Hz50 و کمتر به کار می رود. و AVTO برای فرکانس های بالاتر از Hz50 به کار می رود .
۱۴- کلید حالت کلید SOURSE را شرح دهید؟ برای موج های رادیویی و تلویزیونی و تنظیم اشعه کاتدی آنها به کار می رود.
۵- یک موج توسط منبع تغذیه به مشخصات HZ50=f و V5/0=max V و یک موج دیگر توسط سیگنال ژنراتور به مشخصات Hz50= f و V5= Vp-p تهیه و دو موج را به دو کانال اسکپ اعمال نماید کاربرد دکمه های زیر را مشروحا توضیح دهید:
CH1: برای اینکه ماموجی را که به کانال یک داده ایم بتوانیم مشاهده کنیم باید دکمه را در حالت CH2 قرار دهیم ناسیگنال ورودی به آن کانال را روی صحنه نمایش برای ما نشان دهید ما بتوانیم کاری که می خواهیم روی آن آنها انجام می دهیم (کانال دوم قطع است)
CH2: ما برای اینکه بتوانیم موجی را که به کانال دومی (ورودی دومی) داده ایم روی صحنه نمایش مشاهده کنیم باید دکمه داده ایCH2 تنظیم کنیم تا آن موج را بتوانیم روی صحنه ببینیم و عملیاتی که می خواهیم روی آن موج انجام دهیم. (کانال اول قطع است)
ADO: با قرار دادن کلید در این حالت دو سیگنال کانال اول که روی صحنه حساس نقش بسته اند با یکدیگر جمع حفله ای می شوند.
OLT: چنانچه فرکانس سیگنال های دو کانال بیشتر از KHZ1 باشد با استفاده از این کلید می توانیم دو شکل موج را به طور همزمان ببینیم که به صورت تناوبی می باشد (با پدیده دیده)
CHOD: اگر کلید در حالت CHOD باشد سیگنال کانال یک و سیگنال کانال دو به طور همزمان و به صورت شکل موج های قطعه قطعه شده یا Choping روی صحنه حسا

س ظاهر می شود و برای فرکانس های کمتر از یک کیلوهرتز بیشتر به کار می روند.
x-y: برای مشاهده کردن منحنی لیساژ و در منحنی از این حالت استفاده می کنند که یکی از کانال های کنترل محور عمود (y) و کانال دیگر منترل محور افقی (x ) را به عهد دارد.
EXTTRiy: برای اعمال موج از خارج و مقایسه کننده از این ورودی استفاده می کنیم.

۶- منجنی لیساژ را برای دو موج فوق در صورتی که دامنه یک ثابت و دامنه دیگری و ۵/۰ برابر شود روی اسکوپ مشاهده کرد و نتیجه داودی کاغذ میلیمتری رسم کنید. با تغیر ولوم کانال ۱ منحنی لیساژو به طور عمودی شروع به کاهش و افزایش می یابد (کاال ۲ ثابت) و با تغیر ولوم کانال ۲ منحنی لیساژو به طور افقی شروع به کاهش و افزیش می یابد (کانال ۱ ثابت)

۷- منحنی لیساژو را برای دو موج فوق در صورتیکه فرکانس یکی ثابت و فرکانس دیگر ۲ و ۵/۱ V برابر شود مشاهده کرده و نتیجه را روی کاغذ میلیمتری رسم کنید. با ثابت بودن کانال ۲ و با افزایش یا کاهش ولوم کانال ۱ به صورت عمودی افزایش و کاهش پیدا می کند و در صورت ثابت بودن کانال ۱ و با افزایش یا کاهش ولحه کانال ۲ به صورت افقی افزایش و کاهش می یابد.
۸- نحوه محاسبه فرکانس دیده شده روی صحنه اسکپ را شرح دهید و عملا فرکانس را که یکی از کانال های اعمال کرده اید اندازه بگیرید: برای اندازه گیری فرکانس موج اعمالی ما باید ابندا زمان تناوب آن موج را محاسبه کنیم سپس با استفاده از فرمول f=1/T فرکانس را بدست آورید و به دست آوردن زمان تناوب به این صورت است که تعداد خانه های افقی یک سیکل کامل را نموده و در مقدار ولوم Tim/Div ضریب می کنیم که اگر ضریب تخمین هم داشته باشیم در آن نیز ضریب می کنیم و زمان تناوب بدست می آید.
۱/f=T ضریب تضعیف * تعداد خانه های افقی یک سیکل * Tim/Div= زمان تناوب

KHZ1 = 3-10/1=‍‍‍T/1=s (s)3-10*1=1*5/0*3-10*2/0=‍T
9- نحوه محاسبه فرکانس نامعلوم یک موج را از روی فرکانس موج مبنا شرح دهید: ابتدا تعداد خانه های ۲f و ۱f در حالت افقی و یک سیکل می شماریم و با معلوم بودن f1 می توانیم زمان تناوب آن را بدست آوریم و با داشتن زمان تناوب و تعداد خانه ها می توانیم مقدار Tim/Div را به دست آوریم و با معلوم بودن Tim/Div و تعداد خانه های f2 می توانیم مقدار آن را بدست آوریم.
Tim/Div 2/0 = 50/1=1f/1=1T 8= تعداد خانه های افقی Hz50=1t
1= تعداد خانه های افقی f2=?
250/0=1*1*025/= تعداد خانه های افقی * T2=Tim/Div

Hz40= 4-10*25/1=1/‍T= 2t
10- دو موج با دامنه و فرکانس مساوی به دو کانال اعمال کنید و اختلاف فاز آن ها را اندازه بگیرید. چون ما تمام دامنه و فرکانس یکی است و حالت های خازنی نیز وجود ندارد در نتیجه ما اختلاف فازی بین سیگنال اول «دوم»و همفاز هستند.
تست دیود با اهتر عقربه ای: سالم بودن یک دیود را به راحتی نمی توان با یک اهم متر عقربه ای مشخص کرد. بدین صورت که دیود را به ترمینال های اهم متر عقربه ای وصل می کنیم (سلکتور اهم متر روی اندازه گیری مقاومت می باشد) یعنی مقاومت رایانه در این حالت اندازه بگیریم.
اگر عقربه حرکت کرد و اهم کسی را نشان داد انتال دبود را معکوس می کنیم این بار عقربه نباید حرکت کند. یعنی مقاومت بی نهایت را نشان می دهد و برعکس. پس هدایت دیود از یک جهت و هدایت نکردن آن در جهت دیگر دلیل بر سالم بودن آن است. حال، برای شناسایی پایه های آن حالتی که اهم متر اهم کم را نشان می دهد در نظر می گیریم. پایه ای که به قطب مثبت اهم متر قطبی وصل شده است آندو پایه دیگر کاغذ خواهد بود در صورتی که مقاومت دیود از هر دو طرف کم باشد. دیود از داخل اتصال کوتاه شده است و اگر از هر دو طرف بی نهایت باشد یعنی دیود از داخل قطع شده است.

تست دیود توسط اهم متر دیجیتالی:
در این نوع اهم مترها تست دیود وجود دارد و برای سالم بودن دیود اگر از یک طرف ولتاژ شکست دیود و از طرف دیگر ولتاژ داخلی تغذیه را نشان می دهد. سالم ست و اگر از هر دو طرف صفر را نشان بدهد اتصال کوتاه و از طرف ولتاژ داخلی اهم متر را نشان می دهد دیود قطع است.

مشاهده و اندازه گیری منحنی های مشخصه ولتاژ آمپر عناصر نیمه هادی:
الف) دیود معمولی: برای مشاهده و اندازه گیری مشخصه ولت- آمپر دیود می توان آن را به دو صورت شکل زیر و سپس آنرا به اسیلوسکوپ وصل کنیم و در صورت نیاز با پارامترهای لازم را روی اسیلوسکوپ اندازه گرفت.

با توجه به این که اساسا اسیلوسکوپ ولت متر است (جریان را نمی توان اندازه بگیرد) و از طرفی مشخصه دیود در حقیقت «جریان بر حسب ولتاژ دو سر آن« است لذا با عبور دادن جریان دیود از یک مقاومت ۱k-2 جریان را تبدیل به ولتاژ نموده است. حال با مشاهده کردن دو شکل موج ولتاژ و جریان می توان با فشار دادن، دکمه x-y ما می توانیم منحی لیساژو یا منحنی مشخصه دیود را در بایاس موافق و مخالف دید و آن را اندازه گیری کرد و اگر از اختلاف فاز داشت می توان با دکمه CHz1NV آن را به حالت اول باز گرداند و منحنی آن را در شکل زیر مشاهده کنیم.

 

ب) دیود زند:
برای مشاهده منحنی مشخصه ولت آمپر یک دیود زند روی صحنه حساس و انجام اندازه گیری های لازم بر روی آن می توان از مدار زیر استفاده کرد.
بعد از انتقال مدار به اسیلو سکوپ و قرار دادن آن در حالت x-y و تنظیم سلکتور VOLT/DIV منحنی روی صفحه حساس ظاهر می شود و با مجهز بودن اسکوپ به CH2INV باشد با فشار دادن این دکمه منحنی واقعی دیود زند با پاس موافق و مخالف دید. و شکل موج دیود زند به صورت زیر می باشد و ولتاژ شکست اندازه گیری شده در آزمایشگاه حدود V5/6 می باشد.

گزارش آزمایش شماره ۳:
موضوع: یکسو سازها
۱- یکسوساز نیم موج
۲- یکسوساز تمام موج (با ترانس سروسط)
۳- یکسو ساز تمام موج پل
۱: ابتدا یکسو ساز نیم موج را مورد بررسی قرار می دهیم:

۱- مدار را مطابق شکل رو به رو می نویسیم:
FO=50HZ
یکسو سازی را در حالت های زیر مورد آزمایش قرار می دهیم:
۱- کانون و با خازن- با خازن و بدون بار: شکل موج را در حالتی که خازن در مدار وجود دارد و باز به خروجی وصل نیست مورد بررسی قرار می دهیم که شکل موج آن به صورت زیر می باشد:
vp15=10*5/1=vp

۵/۷=۵/۵/۱=vpc
برای بدست آوردن vpp به این صورت عمل می کنیم: خانه های عمودی* VDV= vpp=vm
برای بدست آوردن VDC در هریک از یکسوسازها به صورت زیر عمل می کنیم:
п/vm2=VDC برای ترانس در وسط پل
п/vm2=VDC برای یکسو ساز نیم پوچ
VRpp- ولتاژ پیک تا پیک رپیل، از این رابطه بدست می آید:
VDV * تعداد خانه های pp یکسر شده=VRpp عبارت است vpp یکسو شده = VRpp

حالت دوم: بدون خازن یا بار ورودی:
در حالتی که خازن در مدار وجود ندارد اما با را وصل می کنیم شکل موج به حالت اول تغییر می کند که این تغیر را در رو به رو می بینیم
۵/۷=۵=۵/۱=vpp

حالت سوم: با خازن و باز:
در این حالت هم خازن وجود دارد و هم باز که شکل موج و روای به صورت صاف تری نسبت به جالت بدون خازن است که این شکل را به روی اسیلوسکوپ می بینم:
در این حالت مقاومت دارای مقدار ۱۱۰۰ هم و خازن
دارای ظرفیت mf470 می باشد.
V5/7=5*5/1=vpp

V12=05/0*5/20=VRpp
=14/3÷۲*VM8/1=VAC
حالت چهارم:بدون بار با خازن:
این حالت شکل موج را تقریبا به صورت یکسو شده کامل نشان می دهد:
V5/7=5*5/1=V
V0=5*0=VRpp
V17=5*4/3= vpp
V6=2/ 5/8 5/8=2÷۱۷=Vm=Vn

 

آزمایش ۲: ترانسفورمارتور سر وسط با بار بدون خازن خروجی:
V6/7=2*8/3=V
14/3÷۲*۶/۷ تعداد DC= Ave

ب) با خازن بدون خازن ورودی:
۲۵/۱۶=۲÷۵/۳۲=۵*۵/۶=vpp

مدار آزمایش ۲:
در حالت اول یا در حالت وسط ۶ و در حالت انتها ۱۲ ولت دارد
HZ100= FO
VM636/0= п /vm2 = VDC=VO
3) با بار با خازن خروجی:
V6/7=2*8/3=V
14/3 / 6/7*2=VDC
1/0=05/0*5/2=VRPR
4) بدون بار با خازن خروجی:
vp=9=2*5/4=vp
9=2*5/4=vp
18=9*2=vp

مدار سوم: تمام موج پل با خازن:

HZ100=f
ON=2D off=4D
Off=1D ON=1D
ON=4D ON=2D
Off=3D off=3D
Vm636/0=п/KA2=vo=vpc
حالت اول: شکل موج خروجی با بارور بدون خازن:
VP15= 5*3 =V
= = VDC

 

حالت دوم: شکل موج ورودی با بار و بدون خازن:
۵/۳۲=۵*۵/۶=v
k12=п÷v25/16=VA

حالت سوم: شکل موج یکسر شده با بار خازن:
vp15=5*3=v

۱۴/۳/ ۲*۱۵=VAC

شکل موج خروجی بدون بار با خازن:
۲۰=۵*۴=vp
v6=2/0=3=VRpp
V 12= = VDC
ولتاژ ورودی در حالت بدون بار مقداری بیشتر از مقدار باردار است. ۵/۶=v

تمام موج پل با خازن:
۸/۵۳=۱۴/۳ / ۲*۶*۲= =vodc ولتاژ در حالت تئوری
V8/0=1*8/0= ولتاژ ریپل
۷۶/۰= =vodc
ولت ۵/۹=vodc عملی
نکته: در حالت عمل با حالت تئوری اختلاف ولتاژی حدود ۲/۱ ولت است کار این اختلاف به خاطر افت ولتاژ در لوس دو دیود است که هر دیود حدود ۶/۰ که با وجود ۲دیود ۶/۰ می شود همان ۱۲٫
نکته۲: v15=5*3=vodc با خازن
در حالتی که خازن وجود دارد ولتاژ افزایش می یابد به خاطر ذخیره سازی ولتاژ در خازن است که ولتاژ را افزایش می دهد.
نکته ۳:
برای این شکل موج Vapp دکمه AC و DC اسکوپ را در حالت AC قرار داده.
نکته ۴:
هرچه خازن ظرفیتش بالاتر رود ریپل کمتر می شود هرچه مقاومت برود بالاتر ریپل حفر می شود.
آزمایشگاه الکترونیک عمومی گزارش شماره ۴
موضوع:
۱- مدار تثبیت کننده زنری.
۲- مدار تثبیت کننده با آی ی رگولاتور.
آزمایش ۱:

۱- ابتدا مداد را مطابق شکل رو به رو می بندیم.
۲- آزمایش را پس از این که مدار ورودی برد سیستم شروع می کنیم.
۳- ابتدا به ورودی به مدار ولتاژ ۰ وصل می کنیم و خروجی آن را یعنی vo را با استفاده از ولت متر اندازه می گیریم در این حالت vo=1/0 است ۰ در حالت بعدی در vin 1 ولت را وصل می کنیم و این کار را آنقدر ادامه می دهیم تا به ولتاژ شکت دیودزند که در این جا ۱۲ ولت است پرسیم وقتی ولتاژ

شکست دیود رسیدیم از این به بعد با افزایش ولتاژ ورودی دیگر تا حد متغیر ولتاژ در vn نیستیم این اتفاق به خاطر تثبیت شدگی ولتاژ توسط دیود زند رخ می دهد. با این آزمایش تثبیت کنندگی ولتاژ را عینا مشاهده می کنیم.

جدولی که در آزمایشگاه تهیه شد را می بینیم:
۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ ۰ Vin
7 11 66/11 56/11 95/10 10 07/9 95/7 97/6 96/5 9/4 98/3 02/3 2/1 0/1 1/0 vo

منحنی دیود زنر:
اگر ولتاژ ورودی به مدار قبل را بالات از ۱۲ ولت که ولتاژ شکست دیود یا همان ولتاژ تثبیت است بالاتر تثبیت می شود.
۲- مدار تثبیت کننده با آی سی رگو لاتور:
۱- مدار را مطابق شکل می بندیم.
۲- به وردی ولتاژ ۰ تا ۱۵ ولت را می دهیم و vo را اندازه می گیریم. این آی سی رگوستور به جای مدار قبلی در مدار است.
این تثبیت کننده طبق آزمایشی که انجام شد تثبیت به مواد قبلی دارای دقت بیشتری است.
جدول آزمایش را مشاهده می کنیم.
۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۵ ۱ ۰ Vin
9/4 9/4 9/4 9/4 9/4 9/4 6/3 03/0 03/0 vo

این آزمایش را در مقاومت مختلف از جمله Ω ۴۷ و Ω ۱۰۰ و Ω k 1 انجام دادیم و نتایج زیر بدست آمده
۱۰۰۰ ۱۰۰ ۴۷ RL
V 9/4 97/4 97/4 vo
از این جدول نتیجه می گیریم که با تعویض بار هیچ تغییری در vo نداریم و این به خاطر تثبیت ولتاژ توسط زنر است.
مدار تثبیت کننده با آی سی رکود ستعد با خروجی متغیر:

۳۱۷Lm+ = این IC دارای ولتاژی بین ۲/۱ تا ۳۷ است اگر ۳۱۷Lm+ باشد یعنی خروجی ولتاژ + اگر – باشد یعنی خروجی ولتاژ – است.
۳۱۷Lm- : این IC دارای ولتاژ منفی بین v2/1 تا v3 ولت است.
سری IC های Lm دارای ولتاژ متغیر می باشند و دو نوع بارز آن ها ۳۱۷ Lm و ۲۳۷ Lm است.
شکل IC ها به این شکل است.

توضیح مدار: در این مدار هرچه تعداد پتاسیومتر بالاتر روی در نتیجه افت ولتاژ بالاتر می رود. اگر مقاومت بالا رود طبق رابطه R * I = 18 افت ولتاژ بالا می رود و افت ولتاژ پتانسیومتر با افت ولتاژ مقاومت مجمع شده و ولتاژ خروجی را بالا می برد.
مقاومت K Ω ۱۰ (ب مقاومت Ω K 1 (الف
V 29 = vomax 9/29 = vomax
V 17= vomin 5/17 = vomin
آزمایش شماره ۵:
موضوع: برش دهنده ها (clip per)
در بسیار از موارد جمله دو دیجیتال و کامپیوتر لازم است که دامنه سیگنال ها از قسمت مثبت یا منفی و یا هر دو به اندازه معینی محدود گردیده مدارات برش دهنده چند عملی را برای ما انجام می دهند.
۱- مدار برش دهنده مثبت:
مدار برش دهنده مثبت قادر است که قسمت مثبت سیگنها را به هر مقدار لازم باشد مورد باشد که برای سادگی کار دیو در ایده آل در نظر می گیریم:

نکته: اگر سینال ورودی کوچکتر از VB باشد دیود در بایاس معکوس قرار گرفته و قطع است لذا ولتاژ خروجی مانندولتاژ ورودی می ماند. اگر ولتاژ در مداری از VB بیشتر باشد دیود هادی شده و ولتاژ خروجی به اندازه ولتاژ باطری ثابت می ماند و در حدت نیم سیکل منفی دیود قطع بوده ولتاژ خروجی همان ولتاژ ورودی باشد.
۲- برش دهنده منفی: مدار برش و منحده منفی قادر است که قسمت منفی دیسکها را به هر مقدار که لازم باشد عدد کمتر و برای سادگی کار دیودها را ایده آل در نظر گیریم. در زیر برش دهنده منحنی آمده است.

مدار برش دهنده دو طرفه: اگر یک مدار برش دهنده مثبت و یک مدار برش دهنده منفی را به طور موازی با یکدیگر ببندیم می توانیم سینگال را از دو طرف برش دهیم.

مدار کلپر: در مواقعی که بخواهیم وقتی از سیگنال را حذف کنیم از این مدار استفاده می کنیم.
انواع برش دهنده:
۱- مثبت: سری موازی
۲- منفی: سری موازی
گزارش شماره ۶:
موضوع: مدارات مهار کننده و ۲ برابر کننده:
۱- مدارات مهار کننده (کلپمر یا جا به جا کننده):
مداراتی هستند که یک سطح DC به سیگنال ورودی اضافه می کنند و به آنها مدارات جا به جا کننده نیز می گویند که جا به جایی به صورت عمودی انجام می شود و منفی یا مثبت هستند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 44 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد