بخشی از مقاله

اقتصاد چین


سرعت اين حركت در سال 2006و 2007 نشان داده است كه تلاش ها براي رشد مركزي براي آرام كرد ن اقتصاد و نتايج مطلوبي به دست نمي آورد مگر اينكه چين در توسعه اقتصاد ميزان رشد و عدم تعادل به دست آمده كه ناحيه جديدي را طرح مي كند بتواند به نقطه اي مشروط برسد. كرچه تاثير استراتژيكي افزايش چين در همه جنبه هاي زندگي جهاني (كربن، سنگ آهن ،اپيرمي، تكنولوژي اطلاعات، ادغام وفعاليت اكتسابي ) به طور وسيع در رسانه بين المللي يافت مي ش

ود. معني افزايش چين براي چين وبقيه جهان اغلب نا معلوم است. در نظرمفسر،چين يك اژدهاي بيدار،كارخانه جهاني،يك معجزه اقتصادي ،يك فرصت ،يك تهديد،يك شركت استراتژيك ،يك صادره كننده ركورد ،ويك صادره كننده تورم شده است. برخي نويسندگان،رشد بدون توقف آسيا،كه توسط چين تقويت شده،را پيشگويي مي كند تا بر جهان حاكم شود. وافرا ديگر سقوط قريب الوقوعي را

پيشگويي مي كنند. هنگامي كه رشد اقتصادي چين ادامه مي يابد تا از 4/3 ديگر كشورهاي جهان پيش بيفتد،رقابت هاي سخت چين،داخلي وبين المللي،هنوز به طور متقاعد كننده واساسي توسط رهبري آن،انجام شده است. رئيس جمهور هوجينتا و ون جياباا والا مقام قدرتشان را يكي كردند

و بر همه جنبه هاي سياست داخلي صحه گذاشتند. با وجود اين، اجراي ابتكارات اقتصادي،اجتماعي سياسي در سرتا سر كشور به صورت مجزا،نا معلوم نا كامل باقي مانده است. برخي از مهمترين مفاهيم حكومت هاي قبلي با مرگ خاموش از بين رفته اند(مثل سه پرزنتز از جيانگ زمين )وبرخي از با ارزش ترين برنامه ها ممنوع يا جايگزين شده است (مثل نبرد "گووست "). در كنگره ملي انساني در اوايل سال 2007 ،سه موضوع قوي كه ارائه دهنده تصور رهبري رايج بود به طور ثابت ترقي يافت:"ايجاد جامعه سازگار "و"ايجاد منطقه جامعه شناسي جديد"و دست يابي به رشد سياسي. آشفتگي اجتماعي،و واكنش هاي تهاجمي دولت نسبت به آن ،به نظر مي رسد كه با روياروي مقطعي بالا ،مرگ وميرهاي زياد گزارش شده به وسيله سياست نظامي ،امنيت عمومي، يا قاتل هاي ناشناس در سال هاي اخير افزايش يافته است. اين رويداد ها اغلب همه جوش وخروش هايي هستند كه توسط شهروندان روستايي ستم ديده كه هيچ راهي براي مواجهه با فساد محلي ندارد بوجود مي آيد. موارد متعددي مصادره زمين را با تحقير محيطي،مثل كشاورزاني كه بخاطر ايجاد كارخانه حشره كش آلوده كننده هوا از مزرعه خود بيرون رانده مي شود،تركيب كرده است. چنين آشفتگي هاي مقامات حزب كمونيست محلي در سازش با توسعه دهندگان،زمين كشاورزي را بدون را يزني كافي،غرامت،تامين بهداشت عمومي يا محيطي به مصرف صنعتي تبديل مي كنند. واضح وبرهن است كه بين حزب وارتش همكاران اينترنتي خط نبردي ايجاد شده تا دريچه اي به سوي اطلاطات چين باشد كه هنوز مانع چاپ سنتي وپخش د

ر كانالها مي شوند وتحت كنترل انحصاري دستگاههاي تبليغاتي حزب هستند. فشار قابل ملاحظه اي روي اينترنت،سيستم پيام كوتاه و ديگر وسايل غير سنتي ارتباطي وبه طور اجم

اع واقعي اعمال شده است ،وچين تكنولوژي ها و نيروي انساني را تحت فشار قرار داده تا بر مستند كردن گستره ي وسيعي از جرائم مربوط به مفاهيم گسترده ي رايج رازهاي گفته شده ،وديگر موارد كه به عنوان آشفتگي ثبات بيان ديده شده نظارت داشته باشند. با اتمام (تكميل ) دوره ي توليد تدريجي سازمان تجارت جهاني چين ،شركاي تجاري به تعهداتي كه آنها آن را نا مناسب مي دانند اهميتي نمي دهند. سال هاي آتي به نزاع هاي تجاري تاكيد خواهد شد ،همانطور كه بقيه كشور هاي جهان موفقيت پيشرقت وثروت چين را مي سنجد ودر نتيجه به نظر مي رسد كه به سمت تحمل كمتر نسبت به مقاومت آنچه كه آن ها به عنوان شيوه هاي نادرست در مي يابند تنزيل يابد. سرانجام دوره اي وجود خواهد داشت كه توسط تنش ممتد
،مذاكرات و فرايند هاي دقيق نزاع مشخص مي شود. در حالي كه ويژگي هاي تنوع شكايات –فروكش كردن ها ،رفتار ممتاز،حقوق دارايي عقلاني –همه ريشه در گرفتاري هاي عميق و پيوسته دولت وتجارت در چين ،جريانات در هم پيچيده ذخايرشان ،و تراز علايق آنها دارد. سخت است كه دقت به نزاع هاي بر جسته را ببينيم. ازنظر جهان توسعه يافته ،چين يك اقتصاد غير بازاري است. از نظر چين اين اقتصاد بازار –سوسياليست در حال توسعه است كه نيازمند ازادي عمل براي پيشرفت است. هدف ما در اين فصل اين است كه اهميت شركتهاي چند مليتي را كه در چين راه اندازي شده اند از طريق ارتباط چشم اندازهاي چيني و جهاني در پيشرفت هاي اخيرشناسايي شود. ما با ليست كوتاهي لز فرصت ها و تهديد هاي رايج ،در ابتدا از نظر شركت هاي چند گزينه اي (MNC) و ديگر سرمايه گذاران خارجي درچين شروع مي كنيم سپس با يك تفسير درباره يافته ها وچالش هاي چيني ،با به روز كردن جنبش هاي اخير دولت براي حفظ سرعت بالاي رشد و ثبات اجتماعي ،و باز بيني استراتژي هاي چيني كه به سمت جلو حركت مي كند ،ادا

مه مي دهيم. سرانجام پنج پويايي اصلي را در چين معاصر كه متعقديم كه در آينده تعريف خواهند شد بحث مي كنيم :1)پويايي هاي جمعيت ،2)پويايي هاي بازاريابي ،3

)پويايي هاي زنجيره اي ارزش ،4)پويايي هاي سازماني ،و5)پويايي هاي محيطي ***
فرصت ها وتهديدها براي تجارت *** حاميان نظريه يين يانگ بر اين استدلال خواهند بود كه فرصت ها وتهديدها براي چين در چند سال آينده يكسان هستند. چندين نشانه ي كليدي براي چين وجود دارد كه مي تواند درهر جهت حركت كند ،شايد با حركت رسته جمعي ودر برخي موارد به عوامل بيروني بستگي دارد. به طور كلي رشد توليد نا خالص ملي به طور شديدتري توسط صادرات ها وسرمايه گذاري ثابت مشتق شده است. منابع بيكاري يك حامي مهم نبوده ومنافع بهره وري عامل كلي را نداشته است. بر خلاف هند،پيشرفت چين با عث كمبود پيوسته شغل شده است. گرچه مبارزه مداوم براي كنترل سرمايه گذاري ثابت و اخيرا"در كنگره مردمي ملي بهار 2007 تكرار مي شود ،از طرح و بودجه ها ي خاص كه در كنگره ارائه شده نمايان است كه رهبرجاري چين كه به سرمايه گذاري ثابت و صادرات معتقد است نكته هايي را براي رشد يادآوري مي كند. ظاهرا" در مورد اعمال تجاري مغاير،تعادل مجدد رايج ،روند تجاري حمايتي و روند روبه پايين اقتصاد و واردات در بازارهاي اصلي چين نگراني هايي وجود دارد. ***فرصت ها ***در بخش بهتري از يك دهه ،كارشناسان ارقام مصرفي پايين در چين و اين حقيقت كه رشد توليد خالص داخلي سال به سال توسط صادرات ها و سرمايه گذاري زير ساختي مشتق مي شود تقبيح مي سازد. اكنون نشانه هايي وجود دارد كه مصرف روبه افزايش است. با شروع جريان سريع در فروش هاي خودكار در سال 2003،ما خزينه هاي اقلامي بليط وسيعي را در سطح دشوار ديده ايم. چين به عنوان بازار اصلي براي توليد كنندگان كالاهاي لوكس به امريكا و ژاپن پيوست. اما شايد به طور مهم تر هزينه هاي خصوصي سرمايه گذاري مثل دارائي مسكوني وهزينه هاي مربوط ،به سطوح بالايي در كلان شهرهاي پكن ،شانگهاي و گانگژو مي رسيم. اين امر ما را به پيشگويي موارد زير سوق مي دهد :***. جريان سريع مصرف : مصرف در اكثر بخش هاي انتخابي با دستيابي به رشد بالا با پاداش هاي قابل توجه به تمام بازيكنان در زنجيزه فراورده در آن بخش به عرصه وارد خواهد شد. ***. خرده فروشي و خدمات :هردو شركت هاي داخلي وخارجي در افزايش رشد مداوم بودن مصرف كننده ،اقلام لوكس، سلمان خانه، فست فود ها، و خدمات مثل سالن هاي زيبا وآموزش تجربه خواهند داشت. خرده فردشان از بدهي هاي سه برابر سود خواهند برد: فضاي منظم تر براي خدمات تحت تعهدات سازمان تجارت جهاني چين، مخارج مصرف كننده ودانش توسعه يافته الگوهاي مخارج مصرف كننده چيني را افزايش داد. پيشرفت هاي مهم در خدمات مراقبت هاي بهداشتي رخ مي دهد، همانطور كه به سرعت مخارج خصوصي افزاي

ش مي يابد، با يك جمعيت سال خورده كه به سمت بهره وري بيشتر وفرزندان سالم تر پيش مي رود به اين سمت حركت مي كند كه والدين آنها كيفيت مراقبتي بهتري نسبت به قبل داشته باشند. ***. ادغام ها واكتساب ها(M,A): حتي به عنوان روندي بدي

ع در رسانه داخلي چين كه حمايت شركتهاي خصوصي و دولتي را از شركت هاي چند مليتي خارجي تسريع داده است، تنوع علايق و كنترل چند بخشي از فعاليت ادغام و اكتساب ها، براي سرمايه گذاران مالي واسترتژي جهاني شكوفايي ايجاد خواهد كرد. سطوح بالاي نقدينگي جهاني،كه درباره ي چين با همان همراه است، منجر به ظرفيت سرمايه گذاري كلان شده است كه اكنون در سهام هاي چين قرار گرفته و در انتظار فرصت سرمايه گذاري صحيح مي باشد. ادغام واكتساب هاي اعلان شده منجر به تغييرات مالكيت سرمايه گذاري PRC شده كه تا مقدار 1945براي كل USD 5/43 ميليون در سال 2006 افزايش يافت، از مقدار 1757 وusd 5/30 ميليوني در سال 2006 بالا رفت. *** يك موضوع كلي براي چندين سال آينده قدرت افزايش يافته شركت هاي چيني و پيش بيني بر جسته دست ساخته ها، مالي وقدرت ساخت چيني مي باشد. از حيث واقعي تر، هنگامي كه اقتصاد بازار جامعه شناسي چين با صادرات در رقابت بالاي خود،كسب منابع و فعاليت ادغام واكتساب شديد كه توسط تبادل سريع خارجي كشور به خوبي سرمايه گذاري شده كه قبلا"هرگز نبوده در زدوخورد خواهد بود. اين گروهي است كه در اقتصاد جهاني تغيير ايجاد مي كند. ***. ركود: با وجود اصلاحات شركت هاي اصل چيني در زمينه هاي كليدي مثل فولاد، آلومينيم، صنعت اتومبيل سازي، دارو سازي و منسوجات بر طبق اصولي عمل مي كنند كه كاملا" بازاري نشده اند. هنگام فروكش كردن لذت ها وديگر منافع كه آن ها را زنده نگهداشته است، اين بخش ها مشتاق هستند تا با حاشيه كم يا بدون حاشيه عمل كنند. ظرفيت زياد در تعدادي از بخش ها اطمينان مي دهد كه صادر كنندگان چيني محصولات را در قيمت هاي تورمي به بازار جهاني انتقال خواهند داد. در يك بخش بعد از ديگري، صادرات هاي چيني به بازارهاي جهاني اصلي حاكم است، و حاشيه هاي هر كس،كه شامل سازنده هاي چيني مي شود- زاول كرده اند تا فشار رقابتي را تشديد كنند. *** حقوق دارايي عقلاني (IPR ) و طرح ساخت پاور موارد حقوق دارايي عقلاني، كه به طور وسيع بر بازار داخلي چين متمركز شده است، جهاني خواهد شد، هنگامي كه صادر كنندگان چيني به طور فزاينده اي از دانستن چگونگي ساخت صحيح، رازهاي تجارت، مهارت هاي مهندسي معكوس و فراورده ها محروم شده اند تا سهام بازار جهاني را ايجاد كنند. استراتژي حقوق دارايي نهايي ظهور يافته چين، كه بر كاهش هزينه هاي دارايي نهايي نسبت به ايجاد ارزش در مالكيت دارايي عقلاني تمركز دارد، ارزش دارايي نا محسوس شركتهاي چند مليتي جهاني را تهديد خواهد كرد. هنگامي كه حقوق دارايي عقلاني مورد اصلي است، چين توانايي را دارد ك در آينده سبك خودش را از محيط، نيروي كار، امنيت، كيفيت، و فرايند هاي سرمايه گذاري و پروتكل ها به بازار جهاني رقابتي صادر كند. شركتهاي ديگر ملت ها ممكن است با جنبه هايي از مقتضيات هماهنگ چيني يا رويارويي با مضرا ترقابتي روبه رو شوند. ***فراريت: رسوايي تجارت مس چيني ها در مبادله فلزات لندن (LME ) اولين شرط در يك داستان ظاهر شده در ارتباط باچين و بازارهاي كالا بود. رسانه جهاني بر تاثير تورمي چين

بر انرژي و قيمت گذاري كالاي اصلي متمركز است،اما در آينده شاهد افزايش پيشرفته اي توسط چيني ها در استفاده از اختلافات اعلام نشده كالاهاي استراتژيك و تبادل خارجي وسيعي خواهيم بود كه قيمت گذاري كالا رابه منافع آن در بازار جهاني مديريت مي كند. برخي از اين مانورها به خوبي انجام خواهد شد وبرخي به خوبي انجان نخواهد شد، . ***. افزايش صادرات جديد:چين مطالعات و طرح هاي سياسي چندين بخش را دارد كه در برگيرنده موضوع آوردن صادرات بيشتر كه مشتق شده از ساحل زنجيره اي مي باشد وصادرات به سوي طبقات سودمندتري كه ارزش آن افزوده شده حركت مي كند. در صنايعي مثل استيل، تركيبات استيل، صنعت خودرو، و پارچه سفيد غني با طرح هايي بايكپارچگي بالا توانايي آن را دارد كه مقادير وسيعي از صادرات رقابتي بالايي را ايجاد كند. ***بررسي دستاوردها و چالش هاي چين *** در اواسط رشد سريع اقتصاد، برخي روند ظهور يافته در چين مي تواند شناسايي شود. رشد اقتصادي در سال 2006 6/10%، برتر از كاهش 5/7 درصدي، ثبت شد. تجارت ادانه يافت تا به عنوان ي

ك ارائه كننده مهم از اقتصاد نسبت به مصرف داخلي توسعه يابد، و ذخيره پول وسرمايه گذاري دارايي ثابت شتاب يابد. در سال2005 چين وسايل نقليه بيشتري را (طبق يك گزارش 172800 وسيله نقليه )نسبت به آنچه وارد كرده بود صادر كرد –اولين بار در زمان. در سال 2006،چين 340000 وسيله نقليه صادر كرد وهمانطور كه كشور به افزايش زنجيره ارزش ادامه دا . *** توسعه هاي صادرات منجر به افزايش تنش هاي مربوط به تجارت، فشار افزايش يافته براي تعديل RMB توسط شركاي تجاري بزرگ (بويژه امريكا)، و اقدامات حفاظتي توسط شركاي تجاري در برابر شتاب هاي سريع در بيدار سازي حذف سهميه (بويژه در منسوجات ) شد. اندازه خالص چين به عنوان يك مصرف كننده وتوليدكننده نيروي جهاني موثر وقيمت هاي استيل را دارا مي باشد. تعقيب تجاري شروع شده است تا تعدادي از نزولات منتسب را كه مربوط به اين شتاب هاي سريع مي باشد و افزايش هايي در صادرات را معرفي كند. *** هيچ توافقي در مورد ارزش RMA هنوز به وجود نيا مده است. بيشتر از طريق تجليلگران استدلال شده كه تحليل برابري نيروي خريد تنها يم حمايت از دولت امريكا كه براي تقويت داخلي RMB در خواست مي نمايد. اقدامات ديگر كه شكل دهنده بدهي ارزش رايج است، و شامل توازون تجارت جهاني چين وپس اندازهاي داخلي و نسبت هاي سرمايه گذاري است، نشان دهنده اين بود كه تغيير كمتري نياز است. چين در اكتبر 2005 توافق كرد كه روابط اساسي RMB با دلار امريكا را تا كمي پيش از 2% دوباره تعديل كند وروش محاسبه گرده تجاري روزانه را،كه پايه و اساس ان بر سبد پول در گردش است تنها نسبت به دلار امزيكا، تغيير دهد. تا اواسط سال 2007، RMB تا 5/7 RMB تا 1 دلار امريكا بر بها ي آن افزوده بود. *** رهبري چيني به آرامي به ملاقات هاي مكرر و فشار از طرف خزانه امريكا عكس العمل نسان داد، اما در اصول اساسي "رعايت اصول تدريج" در اداره ي پول رايج چين هيچ نوساني نبوده است. افزايش قيمت فزاينده و يك سري از آگاهي از اينكه چگونه گروهاي تجاري اداره مي شوند رخي فشار هاي ديپلماسي را تسكين داده است. اما هيچ كس انتظار ندارد كه RMB باعث آسيبي در كسر بودجه تجاري امريكاي بزرگ شود كه از زمان اولين مراحل آزادي خواهي پول رايج چين بدتر شده است. جريان اداره شده RMB ضرورتي ندارد كه شفافيت فرايند مديريتي پول رايج را بهبود بخشد، مثل جزئيات فرايند كه استفاده مي شده اعلام نمي شود. برخي تغييرات اساسي در حكومت قابل تغيير چندين سال مذاكره شده و نشانه هايي از تعيير وجود دارد. برخي افشا گران اوليه پيشنهاد مي كنند كه يك ناحيه تجاري نزديك تيا نجين ممكن است اولين جايي باشد كه به ساكنان قابليت تغيير آزادي از RMB را پيشنهاد مي كند. *** در سال 2006، يك مازاد USD 235 بيليوني در تجارت با امريكا به كار انداخت كه هدفش تجديد كردن در خواست افزاي ق

يمت شتاب يافته RMB مي باشد. در ضمن منابع تبادلات خارجي بزرگ چين مشكلي براي بانك مركزي شده است. در اواخر سال 2005 بر خلاف پيش زمينه كسر بودجه تجاري جهاني كه به USD 726 بيليوني مي رسد( در سال 2006 به پيش از USD 810 بيليوني خواهد رسيد)، با افزايش نرخ جالب در امريكا همراه با كسر هزينه وسيع دولت چين به آرامي ح

ركتي براي گوناگون كردن سهام (دارايي) دلار امريكا ابلاغ كرد. اما وقتي تاثير منفي ذاتي بر دلار امريكا آشكار شود، بانك مردمي چين (PBOC ) به سرعت عقب نشيني مي كند و نسبت به نقش اصلي در حمايت از جهاني بودن دلار امريكا نسبت به قبل آگاه تر شده است. *** از نظر جهاني مازاد تجارت چين از حدود USD 30 بيليون در سال 2004 تا USD 100

بيليون در سال 2005 و سپس تا USD 178 بيليون در سال 2006 افزايش يافت. مازاد ها شروع به سرعت گرفتن در دو سوم سال 2005 كه بيشتر منجر به كاهش در اما تيكي رشد واردات شد(نسبتا" به خاطر جايگزيني واردات كالاهاي صنعتي) تا اينكه صادرات را افزايش دهد. در سال 2006، صادرات چين، كه بيش از 27 درصد نيبت به سال قبل و سوخت گيري مازادهاي بزرگتر افزايش مي يابد، كم شد. *** درك رايج عدم تعادل هاي تجاري جهامي به طور كلي بر چين متمركز نمي شود و بحث فزاينده اي در باره ي آسياي شرقي به عنوان يك منطقه بستگي به توسعه صادرات براي رشد سوخت گيري و حظ سدّ پول هاي رايج كم برآورده شده وجود دارد. بحثي صورت گرفته كه مصرف در اقتصاد هاي آسيا بخاطر غريزه ي پس انداز كه به طور عميق ريشه در خانواده دارند، سيستم هاي حمايتي اجتماعي عمومي ضعيف ونمودارهاي آمارگيري نفوس رشد نمي يابد. با اين وجود بحران ها ياد آور اين هستند كه به طور ساختگي پول هاي رايج با برآورد كم نه تنها منجربه صادرات مي شوند بلكه مصرف داخلي را از ارزش مي اندازد. *** در سال 2004 مازاد هاي تجاري عظيم چين با امريكا از طريق كسر بودجه با شركاي تجاري آسيايي كه صنايع صادراتي چين را كه اساسا" تايوان، كره جنوبي، استراليا وژاپن مي باشند فراهم مي كند انحراف مي يابد. به اين معني است كه ارزش هاي رايج ديگر نا متعالي جهاني را تحت تاثير قرار مي دهد و بر آسيب پذيري چندين اقتصاد اسيايي تانيد مي كند تا با كم شدن سرعت صادرات چين به غرب بدون توجه به اينكه اين كم شدن سرعت ناشي از تعديلات پول رايج، كم شدن سرعت رشد جهاني، نگراني هاي طبيعي، همه گيري ها و ديگر موارد است يا نه برخورد كند. چين به عنوان موتور (اصل) رشد آسيا مشخص مي شود. و شايد به طور صحيح تر به عنوان گذرگاه ها كالاها از آسيا به بقيه جهان و كانال بزرگي براي برگشتن ثروت جهان به آسيا شناختجاري جهان و اقتصاد جهان غير قابل تغيير است، و اين به سوي مرحله اي حركت مي كند كه به عنوان يك اجرا كننده در مورد امنيت جهاني مي باشد. چين به عنوان مك اجرا كننده جهاني در جر

يانات سرمايه اي با ارائه عمومي اوليه چيني IPOS) ( كه وقايع را ثبت مي كند ظاهر مي شود ويك مقدار قابل توجهي (USD 200 بيليون) از تبادل خارجي آن ذخيره مي شود كه اكنون مرتكب به سرمايه گذاري جديد كلاني شده است كه در تماسك سنگاپور طرح ريزي شد كه همراه با يك ظرفيت اكتسابي خارجي در دست سرمايه گذاري در مالكيت دولتي (SOES ) مي باشد. *** با اين وضعيت خطرات و مواردي وجود دارد كه در رشد سريع چين بررسي مي شود و بر عكس در شكست استعداد چين به سرعت رشد مي يابد. خطرات و مواردي وجود دارد كه كاميابي و موفقيت ادامه دارچين را كه تحت بررسي حزب كمونيست چيني مي باشد، و خطرات ومواردي كه چند پارگي توانايي يا ضعف آن را مورد بررسي قرار مي دهد. خطرات و مواردي وجود دارد كه اشتياق افزايش يافته چين در سازمان هاي جهاني، علت ها، ارتباط وسيستم هاي اطلاعاتي، و پيمان هاي ديپلماتيك و قانوني مورد بررسي قرار مي دهد، و خطرات و مواردي كه تبديل استعداد چين به يك انزداي جديد را بررسي مي كند. در زير نيروهايي را خواهيم يافت كه چين را با يك روش يا روش هاي ديگر در امتداد اين مسيرها سوق مي دهد. *** پنج استراتژي براي دهه ي جاري (آينده) *** در چند سال گذشته مذاكرات شديدي در باره ي انتخاب هاي تويعه در چين صودت گرفته تا استراتژي هايي را در حداقل چهار سال آينده دوباره تعريف و هدايت مي كند. برخي موارد وجود دارد كه با بيانات آشكار از انجمن دولتي، توسعه ملي وكميسيون اصلاحات (NDRC) و ديگر ارگان هاي رهبري ديگر ثبت شده است. مداومت وتهذيبي از استراتژي بحراني از" گوانيگ آوت" وجود دارد؛ يك راهنمايي مجدد مفيدي براي توجه كردن بر ثروت داخلي و نا هماهنگي هاي رشد وجود دارد؛ راهنمايي در اداره ي شركت هاي رقابتي ملي، توسعه علامت تجاري و افزايش زنجيزه اي ارزش؛ تلاش رسمي اغاز شد تا توافق آراء را بين جامعه در حال رشد سهامدارن IP در استراتژي IPR پيوسته توسعه دهد. *** آيا اين سياست صنعتي را تشكيل مي دهد؟ به همان شيوه اما با ويژگي هايي براي اهداف و شرايط جاري چين مناسب است. اين نوعي از سياست صنعتي كه درصد هم تراز كردن فعاليت هاي تجاري SOE ، شركت هاي خصوصي داخلي و ديگر مالكيت هاي مختلف كه از يكديگر واز نقطه نظر حزب الگو برداري مي كنند. تركيب موثر وعمومي موارد استراتژيك تا اندازه اي جديد است، و نتيجه تشخيص ميان رهبري اقتصادي چين از چگونگي فعاليت زياد اقتصادي اكنون خارج از كنترل مستقيم حزب ودولت است. بنابراين حتي كميسيون اجرايي و نظارت دارايي مالكيت دولتي (SASAC ) اداره ي مستقيم SOE 169 آن را تقويت مي كند، يك "طرح يا كنترل" محبوس شده از نظر ذهني همچنين جستجو مي كند تا به اجبار تاثير مهمي بر اجرا كنندگان غير SASACD داشته باشد. اغلب در چين اين نتايج مثل رقابت ميان گردانندگان دولت و عاملان غير دولتي مي باشد. همانطور كه صحبت درباره ي تغيير مسئوليت هاي SASAC ادامه پيدا كرد رقابت كنندگاني شامل گردهمايي مثل هوجين فاند( به مالكيت PBOC ) ظاهر شد. براي اطمينان بيشتر هنگامي كه رشد اقتصادي كلي چين سرعت يافت، عدم تعادل، ت

نش ها وكشش هايي به طور موازي سرعت گرفت، دولت به تنهايي نمي تواند از عهد

ه همه آنها بر آيد. *** از ديدگاه تجاري پيشرفت هاي استراتژي هنگامي رخ مي دهد كه چين با يك واقعيت نا خوشايند درباره ي رشد سريع آن مواجه شد. در بخش هايي به تعداد توليدات خانگي، علم الكترونيك مصرف كننده،الكترونيك هاي صنعتي، دستگاهها، صنعت اتومبيل سازي، و فولاد رشد درآمد ثابت با تراكم زياد و تراكم يافته ها همراه شده است. به نظر مي رسد كه پيامدي از الگوي بازاري سوسياليست باشد كه در آن سرمايه مي توان به آساني به ظرفيت صنعتي

تمركز يابد كه هيچ بازار قابل تشخيص و توضيح مختصري از فراريت قيمت وجود ندارد كه بتواند منجر به حركت سريع به سرمايه گذاري سريع به يك بخش باشد. مثال هايي از اين مورد در هر چيزي ديده شده كه به استيل كار سرد رشد پيدا كند. *** در چندين بخش در چين ظرفيت مازاد بازار هاي خريداران مقيم را ايجاد كرده است. ظرفيت مازاد در چين به طور آشكارا براي سنجيدن سخت مي باشد؛ هيچ تعاريف ثابتي از اينكه چه چيزي ظزفيت را تشكيل مي دهد وجود دارد. اما اگر خط

سير قيمت خرده فروشي يك شاخص است خروجي فراورده بيشتري وجود دارد كه در برابر كمتر كردن افزايش تقاضا مي يابد. قيمت هاي اتومبيل ها، دستگاهها، صنعت هاي الكترونيكي مصرف كننده وحتي خانه سازي در سطوح خرده فروشي از تورم جلوگيري مي كند. اين بازار خريداران خود برانگيزنده توليد وصادرات است، مثل شركت هاي ور شكسته به قيمت يا به زير قيمت مي فروشند و تحت فشار رفابتي هزينه هاي ورودي را كاهش مي دهند. قيمت هاي فولاد از نظر جهاني هنگامي كه ظرفيت كالاي چيني در سال 2005 به روز مي شود به تدريج بالا مي رود، حتي هنگامي كه قيمت هاي انرژي و سنگ معدن بالا مي رفت و كارخانه هاي چيني در سال 2006 توليد كننده هايي به قيمت پايين جهاني بودند. ماشين ها در چين در سال 2005 تا 30 درصد افزايش يافت.
اما سودهاي كارخانه ها به نصف كاهش يافت بر طبق ارقامي كه توسط انجمن ماشين هاي مسافران دولتي انتشار يافت.از ژانويه تا نوابر 2005 شرمتهاي الكترونيكي بالاي 100 يك مجموعه اي از RMB 6/812 بيليوني را در فروش انتقال دادندكه سال به سال 16 درصد بالا رفت، اما سودناخالص آنها سال به سال تا 42 درصد با سودكمي حد متوسط 93/1 % كاهش يافت. اين علي رغم اين حقيقت است كه تقاضاي چين بيش از 80 درصد سهم بازار جهاني در محصولات كليدي اين كارخانه ها مي باشد. يك صنعت ساز الكترونيكي هدايت شده داتانگ،كه حمايت بزرگي

از طزف كمك دولتي R,D فراهم يافته است و خريد مستقيم نتايج اوليه اي را براي Q1-Q3 از سال 2005 از كمبود تقريبا 200 ميليون RMB به دست آمده است. در سال 2006 چندين كمك دولتي خاص براي مصرف كننده رقابتي ملي و سازندگان صنعت الكترونيك صنعتي اعلام شد تا مشكلات نقدينگي را نشان دهد.
به طور خلاصه، چين در جست وجوي نشان دادن دو مشكل تز طريق آرايش جديد استراتژيك م

ي باشد. اولين مشكل سطوح بالاي رشد اقتصادي بدون سطح متناسب ايجاد ارزش قابل تحمل است.دومين مشكل رشد متنوع و ناهماهنگي هاي توزيع ژوت از ساحل به درون كشور، از شهر به روستا و از ايالت به ايالت مي باشد. اين مشكلات زير بند را يج طرح ريزي براي آينده مي باشد.
استراتژي بردن مرزي(گوانيگ آوت)
چندين شكل براي استراتژي گران قيمت وجود دارد كه با تعدادي از موارد كه اينجا بحث شد در هم پيچيده است كه داراي هدف كشش رنجيزه هاي ارزش كالاي ادامه يافته چين و كنترل IPR بيشتر اسامي مارك ها، كانال هايي به بازار ومنابع اصلي ميباشد. براي هردو شركت هاي ملي و فردي تراكم پول رايج خارجي چين و قدرت خريد خارجي از طريق تركيب سرمايه گذاري مستقيم خارجي قوي داخل مرزي (FDI) مازاد هاي تجاري، تجاري، جريان هتي سرمايه نامشروع و ليست بندي بسيار موفق در بازارهاي سرمايه اصلي بسيار سريع افزايش مي يابد. فعاليت اكتسابي در اصل براي منابع افزايش مي يابد اما به طور فزاينده اي براي تكنولوژي، مارك ها و مجاري توزيع كاهش مي يابد. روش هاي اكتسابي ارتفاع نمودار مثل هاير براي مايتاگ و CNOOC براي يونوكال اقدامات متقابل حاميان را برمي انگيزد. ما آغاز آن چيزي را مي بينيم كه نبرد قديمي خواهدبود براي اينكه چين چگونه مي تواند به رشد ثروتش ادامه دهد و چين چه كاري مي تواند انجام دهد.*** با تبادل خارجي چين به پيش از يك تريليون ذخيزه مي كنند وpboc در مواجهه با نزول ارزش دلار ام

ريكا، نيازمند استفاده از اين سرمايه هايي است كه حاد و حادتر خواهد شد. بعلاوه از 9/6 بيليون USD چين كه در سال 2005 در اكتساب خارجي صرف مي شود، 4 بيليون USD به عنوان يافته هاي حفظ شده خارجي شرح داده مي شو. بنابراين پس انداز هاي تبادلي خارجي چين كسري از قدرت خريد موجود را نشان مي دهد. همچنين با ايجاد اخير بازار پول رايجي كه خارج از بورس فروخته شده در چين فرايند براي مواد خارجي خريداري شده ساده مي شود. اين بر اكتساب هايي كه به صورت شركت درآمده كالا و خريد هاي منابع و ش

رك

ت در دارايي خالص ج

هاني و بازارهاي آينده توسط شركت هاي چيني تاثير خواهد داشت. علاوه بر سطوح بالاي نقدينگي كه قبلا" مانع بازارهاي جهاني مي شد، شايستگي مصارف چيني مي تواند ثابت كند كه قدرت تورم در سال آينده باشد.
پايان مكتب حمايتي؟
سال 2007 دوره ي داخل شدن WTO چين را مشخص مي نمايد. با اين وجوداهداف توسعه يافته چين ايجاد ارزش هاي صادراتي بيشتر، آوردن بيش از زنجيزه ارزش روي ساحل، و حركت بيشتر به سوي فعاليت اقتصادي كلي تحت كنترل شركت هاي خصوصي داخلي يا SOE هاي تجاري شده را يادآوري مي كند. تشخيص كلي وجود دارد كه در يك سطح اگر اكژ SOE ها از طزيق رقابت با شركاي MNC رنج بزند چندين زينه را اجرا مي كند. بنابر اين بايد تعجب آور باشد اگر حاميان حمايت از ارقام و گونه هاي مختلف طولي نخواهد كشيد كه به آينده برسد.
توجه به عدم تعادل داخلي- ايجاد جامعه اي موزون و هماهنگ
در جلسه NPC كه در مارس 2007 تشكيل شد رهبران چيني به تاكيد براهيت "ايجاد جامعه اي موزون" همراه با "گيرين گراوس" وايجاد "منطقه سوسياليست" ادامه دادند. همه اين شعارها موسساتي را كه به دليل مشكلات مالي خوب كار نمي كنند نشان مي دهندكه شايد حتي به موارد اصلاح كلي چين آسيب بزنند.
در اقدام به مرحله قبلي توسعه، جيانگ زمين به يك برنامه جاه طلبي مرتكب شد تا به سرمايه گذاري و توسعه متمركز در چين داخلي و غربي دوباره جهت بدهد. نه تنها منابع دولتي تعهدي را نشان دادند، اما محرك هايي نيز بودندكه به سرمايه گذاران خارجي پيشنهاد مي كرد كه پناهگاه هاي ساحلي قديمي آنها را در بيرون شهر قرار دهند. مبارزه ي "گووست" هدف در ناهماهنگي در توزيع درامد و مهاجرت وسيع از ايالت دروني به شهرهاي ساحلي داشت. هدف اين بود كه شغل هايي را در جايي كه زندگي مي كنند ايجاد كنند تا مردم را از رفتن به سوي شغل ها نااميد كنند و به موجب آن رشد را حفظ كنند و ثبات را افزايش دهند.
كساني كه به چين مسافرت مي كنند با مشاهده رشد سريع شهرهاي ساحلي حيرت زده مي شوند، رشدي كه صرفا هيچ جاي ديگري از جهان وجود ندارد- به استثناي بخش هايي خاورميانه كه در دلار حاصل از فروش نفت غرق شده اند. خارجياني

كه دهه هاي پيش به چين سفر كرده اند اكنون تحت تاثير افزايش ثانويه شهروندان قرار گرفته اند،حتي برخي در درون غرق شده اند ونشانه هاي توسعه اقتصاد مستقيما" به اقتصاد صادرات مرتبط نمي شود.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید